Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Piešťanský týždeň: Zápisy prvákov

Typ: Press
Minulo týždeň sa do prvých ročníkov tried v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany zapísalo 275 detí. Rozdiely v počte zapísaných sa markantne líšia. Je možné otvoriť triedy tak, aby každé dieťa nastúpilo tam, kam sa zapísalo? Ak nie, akým spôsobom sa to bude riešiť? Budú sa robiť presuny žiakov?

Zverejnené počty žiakov, ktorí sú zapísaní do 1. ročníkov jednotlivých základných škôl  nezohľadňujú ešte počty detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou, o ktoré sa budú počty prvákov znižovať.

V zmysle § 29 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najvyšší počet žiakov v  triede prvého ročníka základnej  školy je 22 žiakov.

Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu najvyšší počet žiakov v prvej  triede sa v zmysle školského zákona môže zvýšiť o troch žiakov z dôvodu :

 

  • zmeny trvalého pobytu žiaka,

 

  • opakovania ročníka žiakom,

 

  • prestupu žiaka z inej školy,

 

  • osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka v zmysle príslušných paragrafových znení školského zákona.

 

Ak riaditeľ základnej školy povolil plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, a preto je počet žiakov vzdelávaných v triede nižší ako najvyšší počet žiakov v triede určený školským zákonom, riaditeľ základnej školy môže navýšiť počet vzdelávaných žiakov v triede o počet žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

Všetky hore uvedené skutočnosti  ešte nie sú v prvých dňoch  po zápise známe,  a preto je predčasné sa vyjadrovať, či každé dieťa nastúpi  do tej školy, kam sa zapísalo.

Kedy rodičia zistia, či ich dieťa prijali?

V zmysle  § 60 ods. 2 školského zákona  o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Počet zapísaných detí od minulého roka klesol či stúpol?

Zapísaných detí do 1. ročníka bolo počas zápisu  na školský rok 2015/16  -  274  detí.

Zapísaných detí do 1. ročníka bolo počas zápisu  na školský rok 2016/17  -  275  detí.


Vytvorené: 11. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová