Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Piešťanský týždeň: Stavby na Trajane

Typ: Press
Majú stavby na rohu ulíc Adam Trajan a E. F. Scherera (oproti PT) právoplatné stavebné povolenie? Sú vedené ako bežné stavby? Môžu sa obyvatelia, považujúci stavby za nevhodné, nejakým spôsobom ohradiť? V týchto miestach bol kedysi kúsok zelene. Majú vlastníci povinnosť nahradiť ju?

Na všetky predmetné stavby boli vydané  stavebné povolenia  (pôvodné – „najstaršie“  objekty  - „piváreň Kveta“ a objekt zberne TIPOS-u - boli povoľované ešte  pred rokom 2003, kedy prešli kompetencie  stavebných úradov na  mestá a obce).  Posledné dve nové stavby (predajný objekt „CANDY – bicykle“ a objekt rýchleho občerstvenia v nárožnej polohe) boli povolené tunajším stavebným úradom ako stavby dočasné s dobou trvania 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Podľa Územného plánu mesta Piešťany sú parcely, na ktorých sa predmetné stavby nachádzajú, súčasťou plôch čistého bývania, ktoré sú  prioritne určené pre  bývanie v obytných budovách. Medzi prípustnú funkčnú náplň v území patria i obchodné zariadenia, verejné stravovanie a služby pre uspokojovanie potrieb obyvateľov územia. Uvedená funkčná náplň nevylučuje možnosť umiestnenia stavieb s funkčnou náplňou obchod, služby, rýchle občerstvenie v danom území. Riešenie obchodných prevádzok a prevádzok verejného stravovania formou dočasných  stavieb - predajných stánkov nepovažujeme za optimálne, preto sú v súčasnej dobe povoľované ako stavby dočasné a je prihliadané aj na ich kvalitné architektonické riešenie. Pre informáciu uvádzame, že záujmové parcely v priestore  pri vstupe na sídlisko A. Trajan, v ktorom sa stavby nachádzajú, nie sú vo vlastníctve Mesta Piešťany, ale vo vlastníctve fyzických, resp. právnických osôb, s ktorými majú vlastníci – prevádzkovatelia uzatvorené nájomné zmluvy, pričom vo väčšine prípadov boli takéto zmluvy uzatvorené bez predbežného požiadania Mesta Piešťany (MsÚ Piešťany) o stanovisko k investičným zámerom.

V Stavebnom zákone je presne určený okruh účastníkov jednotlivých konaní, t.j. aj stavebného konania (okrem stavebníka sú to napr. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom  a  stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté). Osoby bez takýchto práv nemôžu  do konaní zasahovať.

Zrealizovanú úpravu nárožia (pôvodne trávnatej plochy, na ktorú bola položená dlažba) už rieši tunajší stavebný úrad, nakoľko takáto úprava nebola súčasťou projektovej dokumentácie, predkladanej v stavebnom konaní a nebola teda v rámci stavebného povolenia schválená. Dňa 30.3.2016 bol vykonaný na stavbe štátny stavebný dohľad, následne sa vlastník pozemku a vlastník stavby dostavili na stavebný úrad, kde boli oboznámení so skutočnosťou, že zrealizované stavebné úpravy terénu nie sú akceptovateľné. Stavebný úrad v danej veci bude konať v zmysle stavebného zákona.          


Vytvorené: 11. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová