Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Piešťanský týždeň: Reklama na stanovištiach

Typ: Press
Komisia pre životné prostredie sa minulý týždeň zhodla, že reklamné plochy na stanovištiach pre smetiaky nie sú priaznivé pre okolie a mali by sa odstrániť.

Kto prišiel s nápadom umiestniť reklamy na stanovištia?

Aký význam majú pre mesto?

Aký názor má na tieto reklamy radnica? Sú vhodné?

Bude sa mesto zaoberať názorom komisie? Prípadne reklamy odstraňovať?

Správcom týchto stanovíšť je príspevková organizácia Služby mesta Piešťany, ktorej bolo dňa 1.12.2015 Mestským úradom Piešťany vydané nasledovné vyjadrenie:


"Na základe žiadosti Služieb mesta Piešťany, p.o. o posúdenie možnosti prenajatia plôch prístreškov smetných kontajnerov v k.ú. Piešťany pre reklamné účely bola zo strany oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - úseku stavebných služieb a dopravy uskutočnená miestna ohliadka stanovíšť s odpadovými nádobami, nachádzajúcich sa na najväčších sídliskách v k.ú. Piešťany, t.j. na sídlisku A. Trajan a A.Hlinku.

Po oboznámení sa s miestami ich situovania a s ich súčasným vzhľadom, uvádzame nasledovné v y j a d r e n i e:
Naďalej uprednostňujeme pôvodný zámer zazelenať prístrešky popínavými rastlinami, ktoré je však potrebné upravovať (strihaním, dosadzovaním nových rastlín, a pod.), aby naozaj v jednotlivých lokalitách vytvárali peknú estetickú zelenú časť v rámci sídlisk. Pokiaľ bude zo strany kompetentných toto zvládnuté, nemáme výhrady k využitiu predmetných prístreškov pre umiestnenie malých reklamných tabuliek s propagáciu ponúkaných služieb obyvateľom malými a strednými podnikateľmi avšak s podmienkou, že budú pre reklamné účely užívané iba tie strany prístreškov, pri ktorých nie je možné zeleň vysadiť, nakoľko sa nachádzajú pri betónových resp. asfaltových plochách.

V prípade, že budú predmetné reklamné tabuľky na prístrešky upevnené pevne, t.j. zvarom, strojnými súčiastkami a pod., budú v zmysle novely stavebného zákona považované za reklamné stavby, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti. Je možné ich zrealizovať až po oznámení stavebného úradu, že k ich uskutočneniu nemá námietky. Upozorňujeme, že úsek životného prostredia MsÚ Piešťany v súčasnosti pripravuje zámer umiestnenia informačných tabúľ na prístrešky odpadových nádob, na ktorých budú informácie o spôsobe separovania odpadu. Tieto tabule budú veľkosti formátu A3 a budú umiestnené zo strany vstupu k odpadovým nádobám. Predpoklad ich osadenia na prístrešky je v časovom horizonte – do konca roka, preto je potrebné ponechať časť plochy steny prístrešku pri vstupe pre tieto tabule.

Podľa Protokolu o zverejnení majetku mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany, p.o., Čl. I. je správca oprávnený a povinný majetok mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Piešťany a Štatútom mesta Piešťany. Z tohto ustanovenia vyplýva, že správca môže uvedený majetok prenajať a nakladať s ním, avšak v súlade s vyššie uvedenými predpismi."
Z uvedeného vyplýva, že v prípade prenájmu oplotenia týchto stanovíšť pre reklamné účely Mesto Piešťany nájomnú zmluvu neuzatvára, ale Služby mesta Piešťany, p.o..
 


Vytvorené: 3. 6. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová