Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2019

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2019 1Informácia o spôsobe prijímania žiadostí a poskytnutia dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016 v znení VZN č. 3/2018 oznamuje, že: dotácie sa poskytujú pre nasledovné vybrané východiskové okruhy a podmienky, ktoré stanovili príslušné komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na:

 

a) Aktivity v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie:

 • rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovne – športových podujatí,
 • realizácia netradičných telovýchovne – športových aktivít,
 • reprezentácia mesta v oblasti športu a telovýchovy.

Pre oblasť telovýchovy, športu a rekreácie bola v rozpočte na rok 2019 schválená suma 15 000,-  Eur. Finančné prostriedky budú rozdelené tak, aby 80 % bolo použitých pre mládežnícky šport a 20 % na všetky ostatné športové aktivity.

Informácie: Mgr. Mĺkva – tel.:  033/77 65 430.

 

b) Aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity: 

 • podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na tradičné formy kultúrnych aktivít,
 • podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na netradičné a nové formy kultúrnych aktivít,
 • reprezentácia mesta doma i v zahraničí,
 • edičná činnosť, vydávanie publikácií s tematikou mesta Piešťany,
 • podpora cirkevných a náboženských aktivít,
 • podpora významných kultúrnych podujatí v meste,
 • podpora vlastnej umeleckej tvorby.

Pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti bola v rozpočte na rok 2019 schválená suma 6 500,- Eur.

Informácie:  Mgr. Hudcovičová – tel.:  033/77 65 430.

 

c) Zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia:

 • podpora aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcich k integrácii do normálneho života,
 • podpora aktivít so zameraním na protidrogovú prevenciu, prevenciu závislostí vôbec a prevenciu v oblasti ochrany zdravia,
 • podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v zdravotníctve v meste Piešťany,
 • konferencie, kongresy a semináre so zameraním na oblasť zdravotníctva.

Pre oblasť zdravotníctvo, podporu a ochranu zdravia bola v rozpočte mesta na rok 2019 schválená suma  6 640,- Eur.

Informácie: PhDr. Briganová – tel.: 033/77 65 413

 

 d) Charita, humanitárna a sociálna oblasť:

 • podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre obyvateľov mesta,
 • podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, občanov mesta Piešťany v zariadeniach sociálnych služieb, resp. občanov v sociálnej a hmotnej núdzi,
 • podpora novovznikajúcich subjektov v sociálnej oblasti na území mesta Piešťany,
 • podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov,
 • podpora aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov,
 • konferencie, kongresy a semináre so zameraním na charitatívnu, humanitárnu a sociálnu oblasť.

Pre oblasť charita,  humanitárna a sociálna oblasť bola v rozpočte mesta na rok 2019 schválená suma 10 000,- Eur.

Informácie: PhDr. Briganová - tel.: 033/77 65 413.

 

e) Rozvoj školstva a vzdelávania:

 • realizácia netradičných aktivít,
 • podujatia zamerané na tradície,
 • projekty zamerané na skvalitnenie výučby a vzdelávania,
 • rozvoj informatizácie a informačných služieb,
 • konferencie, kongresy a semináre v oblasti školstva.

Pre oblasť  rozvoj školstva a vzdelávania bola v rozpočte na rok 2019 schválená suma  6 640, - Eur. Informácie: Mgr. Zámečníková - tel.: 033/77 65 499.

 

f) Aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky

 • podpora aktivít na zlepšovanie životného prostredia na území mesta Piešťany,
 • ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta Piešťany,
 • podpora aktivít  združení v oblasti skrášľovania životného prostredia,
 • podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia,
 • podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia  na území mesta Piešťany,
 • podpora humanizácie sídlisk a mestských častí - podpora udržateľného  rozvoja,
 • ekologická architektúra (solárna energia, zelené strechy, zelené fasády a pod.),
 • zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom a aktivity na podporu triedeného zberu odpadu.

Pre oblasť ekológie a environmentalistiky bola v rozpočte na rok 2019 schválená suma 2 000,- Eur.

Informácie: Ing.  Marián Ondrišík – tel.: 033/77 65 421.

 

g) Aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja

 • služby na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti,
 • organizácia odborných podujatí (konferencií, seminárov) v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja,
 • zlepšenie informovanosti občanov o problematike regionálneho a miestneho rozvoja,
 • vzdelávanie, výskum, vedecko-technické služby a informačné služby v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja,
 • tvorba koncepčných a strategických materiálov, dokumentov a podkladov pre strategické rozhodovanie.

Pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja bola v rozpočte na rok 2019 schválená suma 6 000,- Eur.

Informácie: Mgr. Marta Ladická – tel.: 033/77 65 474 

 

Formulár žiadostí o dotáciu je prílohou VZN č. 13/2016 a nachádza sa na: www.piestany.sk – samospráva - mestská legislatíva – VZN – financovanie - VZN č. 13/2016  - spolu s požadovanými náležitosťami, ktoré možno doručiť na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 5. apríla 2019. Nekompletné a načas nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi.


Vytvorené: 25. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2019 13:21