Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 5

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Mesto Piešťany, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa § 23 ods. 2, 3 Stavebného zákona dotknutým orgánom, samosprávnemu kraju, právnickým a fyzickým osobám a vlastníkom verejného dopravného a technického vybavenia

začatie prerokovania

návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 5

 (ZaD ÚPN CMZ č. 5  ).

           

Predmetom ZaD ÚPN CMZ č. 5, vyplývajúcich z preskúmania aktuálnosti tejto územno-plánovacej dokumentácie a podnetov fyzických a právnických osôb, sú nasledovné zmeny:

 1. Zapracovanie zmien a doplnkov rozvoja prvkov dopravno-prevádzkovej a dopravno-obslužnej štruktúry na území centrálnej mestskej zóny Piešťany (vyplývajúcich zo ZaD č.10/2011 ÚPN mesta Piešťany).
 2. Zapracovanie nezastavateľných plôch (vyplývajúcich zo ZaD č.10/2011 ÚPN mesta Piešťany).
 3. Zrušenie vnútroblokovej komunikácie – blok B8.
 4. Zrušenie vnútroblokovej komunikácie – blok B25.
 5. Prehodnotenie výškového regulatívu zástavby – blok B17.
 6. Vymedzenie zóny so zvýšeným uhlom ekvivalentného zatienenia 36° v rámci územia CMZ.
 7. Prehodnotenie zmeny funkčnej regulácie v súvislosti so zámerom výstavby ČSPH – blok B30.
 8. Prehodnotenie zmeny funkčnej regulácie v súvislosti so zámerom výstavby samoobslužnej autoumyvárne – blok B30.
 9. Prehodnotenie  „koeficientu zastavanej plochy“ v jednotlivých blokoch, upresnenie zastaviteľnosti na jednotlivé parcely.
 10. Zriadenie novej obslužnej komunikácie v dôsledku intenzifikácie a dostavby – blok B2.
 11. Zmena funkčného regulatívu zástavby – blok B38.
 12. Prehodnotenie a presné zadefinovanie výškových regulatívov, zaradenie vnútro areálovej komunikácie medzi verejné komunikácie – blok B23.
 13. Úprava hraníc kúpeľného územia a hranice 1.st. ochrany prírodných liečivých zdrojov (uzn. Vlády SR 1029/2004, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 41/2020).
 14. Zapracovanie „Zásad ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Piešťany“ (06/2017).
 15. Zapracovanie regulácie pre umiestňovanie reklamných stavieb a eliminovania vizuálneho smogu v rámci riešeného územia centrálnej mestskej zóny Piešťany v textovej a záväznej časti ÚPN CMZ.

 

Verejné prerokovanie pre právnické a fyzické osoby - verejnosť, s odborným výkladom spracovateľa PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o., Ing. arch. Imrich Pleidel, sa uskutoční dňa

 

14.10.2020 (streda) o 15,00 hod.

v zasadacej miestnosti na II. poschodí Mestskej knižnice, Školská ul. č. 19, Piešťany

Kompletný návrh ZaD ÚPN CMZ č. 5 je k nahliadnutiu po dobu 30 dní odo dňa tohto  oznámenia na Mestskom úrade v Piešťanoch - Odbor stratégie a rozvoja mesta, denne v pracovných hodinách a na  webovom sídle mesta mesto/uzemny-plan/, mesto/uradna-tabula/.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia, najneskôr do 21.10.2020 na adresu: MsÚ Piešťany, Odbor stratégie a rozvoja mesta, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.

 

 

                                                                          Mgr. Peter  Jančovič, PhD.

                                                                             primátor mesta Piešťany


Príloha

Vytvorené: 17. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 9. 2020 10:31