Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam - Termíny pre daňovníkov

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Dôležité termíny pre daňovníkov

Priznanie k dani z nehnuteľnosti – termín podania do 31.1.2019

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podajú tí daňovníci (fyzické a právnické osoby), ktorí v priebehu roka 2018 nadobudli nehnuteľnosť /kúpou, darovaním.../ alebo im zaniklo vlastníctvo a vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2018.

Daňové priznanie podávajú aj tí daňovníci, ktorým sa v priebehu roka 2018 zmenil účel využitia stavby, pozemku, bytového alebo nebytového priestoru.

Občanom, ktorí nehnuteľnosť nadobudnú v priebehu roka 2019 dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou v priebehu roka 2019 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

 

 

Poplatok za komunálny odpad

 

Poplatok za komunálny odpad platí fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoba, ktorá je na území mesta Piešťany oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta /vznik vlastníctva/ alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Poplatková povinnosť zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

 

 

 

 

Odpustenie alebo zníženie poplatku

Odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku ( ak sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať viac ako 90 dní mimo mesta) na rok 2019 si môže poplatník uplatniť na základe žiadosti a predložených podkladov, ktoré sú nasledovné:

  • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby  pobytovou formou,
  • potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo v zahraničí o ubytovaní alebo originál nájomnej zmluvy  (k nahliadnutiu),
  • potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,
  • potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnosti  zdržiava alebo originál nájomnej zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľností v Piešťanoch,
  • potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo potvrdenie od zamestnávateľa  ak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí 
  • v prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom dome  podmienené vrátením zbernej nádoby a v byte potvrdením správcu bytov.

                   Ak je potvrdenie v cudzom jazyku je potrebné doložiť preklad (nemusí byť  úradný). Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

 

Potvrdenia k úľave treba predložiť do 31.12.2019.

 

Daň za psa

Čiastkové priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať pri každej zmene /napr. úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa..../ najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Daň za ubytovanie:

Oznamovacia povinnosť:

-platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania,

-ak daňová povinnosť zanikne,  je platiteľ dane povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Sadzba dane od 1.1.2019 je 1,50 €  na osobu a prenocovanie.

Mesačné     hlásenie     je potrebné doručiť     najneskôr    do    10.   dňa    nasledujúceho   mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac správcovi dane. Platiteľ dane je povinný odviesť vybratú daň za ubytovanie na účet správcu dane alebo v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac.

 


Vytvorené: 10. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2019 11:15