Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam - Stavebný úrad

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Mesto Piešťany ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konaní, vedených ku dnešnému dňu na stavebnom úrade v zmysle stavebného zákona (t.j. konaní za účelom vydania rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, povolenia odstránenia stavby, povolenia zmeny účelu užívania, konania vo veci prerokovania priestupku, resp. správneho deliktu...), že v súvislosti s preventívnymi opatreniami a minimalizovaním šírenia koronavírusu COVID -19 sa od 16.3.2020 nebudú konať ústne pojednávania, zvolané na mieste stavby, resp. na Mestskom úrade Piešťany.
Tieto pojednávania a prerokovania sa budú konať v náhradných termínoch, o ktorých budú účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie informované v dostatočnom časovom predstihu. V prípade podania pripomienok a námietok odporúčame v súčasnosti využiť poštové služby alebo schránku, umiestnenú na budove MsÚ Piešťany pri schodisku.
Ďakujeme za pochopenie.


Vytvorené: 16. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 3. 2020 10:44