Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam o spôsobe podania vrátane termínu podania prihlášok na štúdium a predbežnom termíne realizácie talentových prijímacích skúšok

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Riaditeľ Základnej umeleckej školy oznamuje všetkým záujemcom (uchádzačom) o štúdium v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 28. 4. 2020, spôsob podania vrátane termínov podania prihlášok na štúdium a predbežnom termíne realizácie talentových prijímacích skúšok v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 na školský rok 2020/2021.
1. Prihlášku na štúdium v zuš :
 • je potrebné vypísať /podať/ samostatne pre každý odbor zuš /hudobný, výtvarný a tanečný/
 • je nutné vyplniť s aktuálne platným /funkčným/ kontaktom /telefón alebo e-mail/
 • je nutné vypísať a tiež podpísať vlastnou rukou zákonného zástupcu žiaka /plnoletého žiaka/
 • bude možné podať vyplnenú a podpísanú prijímacej komisii aj v deň konania talentových prijímacích skúšok
 • musí mať k dispozícii prijímacia komisia /vypísaný a podpísaný originál/ najneskôr

 

v termíne konania talentovej prijímacej skúšky uchádzača o štúdium

 • je možné vypísanú a podpísanú doručiť /podať/ aj vopred elektronicky na e-mail: zuspn@stonline.sk
  • (ako naskenovaný dokument, foto a pod. ale podpísaný originál je nutné doniesť na prijímacie skúšky!)
 • je možné doručiť /podať/ aj vopred /vypísaný a podpísaný originál/ formou poštových služieb na adresu školy
  • (prípadne aj priamym doručením do poštovej schránky v Piešťanoch, ul. Teplická 50)

 

2. Termín talentových prijímacích skúšok:

 • je plánovaný na pondelok 7.9.2020 a utorok 8.9.2020 v čase od 13:00 do 17:00 na jednotlivých budovách školy
 • po jeho schválení zriaďovateľom školy bude zverejnený na web sídle školy https://www.zuspiestany.sk/kontakt/ oznam vrátane všetkých náležitostí /záväzného termínu, podmienok a hodnotenia prijímacieho konania/ a to do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách najneskôr však do 15.08.2020
 • realizácia prijímacej skúšky nie je spoplatňovaná ani podmieňovaná súvisiacou dokumentáciou s financovaním
 • štúdia /čestné vyhlásenie súhlasu na započítanie žiaka a pod./ vyhodnotenia a návrhy na prijatie zúčastnených uchádzačov sú plne v kompetencii odbornej prijímacej komisie určenej riaditeľom školy podľa platnej legislatívy, ale tiež s prihliadnutím na aktuálne možnosti priestorových kapacít, personálnych kapacít ale aj ďalšieho zabezpečenia umeleckého výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • štúdium v zuš je záujmové a dobrovoľné, za ktoré sa uhrádza príspevok / školné / na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
 
V Piešťanoch dňa 30.4.2020
 
Kamil Vavrinec, DiS. art. v.r.
riaditeľ školy

Vytvorené: 4. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2020 11:57