Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Celoplošná celomestská deratizácia

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
(reguláciu živočíšnych škodcov)

OZNÁMENIE

 

Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta informuje všetky povinné subjekty podľa § 51, 52 a 53 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o vydaní Výzvy číslo RÚVZ/2019/01728/RH Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, kde vyzýva:

 

vykonať celoplošnú celomestskú deratizáciu

(reguláciu živočíšnych škodcov)

 

v termíne od 01.10.2019 do 15.11.2019

 

Za účelom realizácie tohto opatrenia  RÚVZ so sídlom v Trnave  vyzýva :

 

  1. ,,Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín  a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.
  2. Fyzické osoby – občanov vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 1.
  3. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt,  ktoré prispievajú k množeniu škodcov.
  4. Vykonanie deratizácie preukážu  fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby potvrdením, ktoré zašlú na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava. Potvrdenie vydá firma vykonávajúca deratizáciu.

 

Aktívny prístup  k regulácii živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs vykonávaním pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale  prípravkami určenými a schválenými na tento účel,  prispieva   k ochrane verejného zdravia pred prenosnými ochoreniami  ako salmonelóza, leptospiróza a pod. Termín sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných a jarných mesiacoch. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami proti škodcom, určenými na tento účel.

 

Celé znenie nariadenia je možné nájsť v úradných tabuliach Mesta Piešťany a na www. stránke mesta.

 

Odbor životného prostredia – MsÚ Piešťany


Vytvorené: 14. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2019 15:11