Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Povolenie ambulantného predaja

Ambulantný predaj na území mesta Piešťany sa povoľuje na zriadených trhových miestach.
Ambulantný predaj mimo trhovísk a povolených trhových miest je zakázaný.

Na základe povolenia vydaného Mestom Piešťany sa ambulantne môžu predávať:

 • knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
 • balená zmrzlina
 • ovocie a zelenina
 • kvetiny
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
 • balené kúpeľné oblátky
 • pukance
 • cukrová vata
 • cukrovinky

 

Osoba vybavujúca žiadosť Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Živnostenský list / výpis z obchodného registra
 • Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie ste povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo o  nájme takého pozemku alebo o obdobnom právnom vzťahu k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom  množstve
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

 

do 30 dní bez správneho poplatku

 

Upozornenie : pri predaji na súkromnom pozemku alebo súkromnom nebytovom priestore doložiť aj súhlas vlastníka takéhoto pozemku alebo objektu.

 

Povoľovanie ambulantného predaja na verejných priestranstvách sa riadi aj ustanoveniami platného VZN mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany.

Súvisiace predpisy

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Ševečková Miriamreferent oddelenia IT a majetkových služieb - služby podnikateľom7765490
miriam.seveckova@piestany.sk