Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti Mesto Piešťany.
Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín :

  • na stromy rastúce na pozemkoch v intraviláne mesta s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových (okrem pozemkov vo verejnej zeleni),
  • na stromy rastúce v extraviláne mesta s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 20 m štvorcových,
  • na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo)
  • Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy)
  • Súkromné pozemky – kópia Listu vlastníctva
  • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt : 033/77 65 308, renata.snajdarova@piestany.sk

Vybavenie podania

Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Tel.: 033/77 65 421, 033/77 65 422
e-mail: marian.ondrisik@piestany.skmiroslava.martinkovicova@piestany.sk

Doba vybavenia

v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní

Poplatok

podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Fyzické osoby 10 €

Právnické osoby 100 €

Súvisiace predpisy

  • Zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy
  • VZN č. o zeleni