Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť o opakovaný nájom bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch

Záujemcovia o opakovaný nájom bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch môžu požiadať MsÚ v Piešťanoch minimálne 3 mesiace pred uplynutím doby nájmu. Referát sociálnych vecí žiadosti zaeviduje, preverí opodstatnenosť a pravdivosť údajov av zmysle príslušného VZN podané žiadosti vyhodnotí. Vyhodnotené žiadosti sa predložia na schválenie Komisii pre zdravotníctvo, sociálnych vecí a bývanie. V prípade splnenia podmienok, určených platným VZN budú s nájomcami na dobu určitú uzatvorené nové nájomné zmluvy.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o opakovaný nájom bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch (tlačivo) s príslušnými prílohami)

Vybavuje

Klientské centrum II – Oddelenie sociálnych a školských služieb

Kontakt

Tatiana Kubová, referent pre bytovú oblasť
Tel.: 033/77 65 414
e-mail: tatiana.kubova@piestany.sk

Poplatok

1,50 € na Klientskom centre I MsÚ pri overení podpisu čestného vyhlásenia, že žiadateľ/žiadatelia nie je/nie sú nájmcami, vlastníkmi bytu, rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie na území mesta Piešťany a nie je ú nie sú schopný/í sám/sami si riešiť bytovú situáciu.

Súvisiace predpisy