Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zámer - prenajať nehnuteľný majetok

M E S T O     P I E Š Ť A N Y

 

v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov oznamuje svoj

 

z á m e r

 

prenajať nasledovný nehnuteľný majetok, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa:

 

pozemky parc. č.10140/11 vo výmere 324 m2, zast. pl. a nádvoria a parc. č.10140/12 vo výmere 122 m2, zast. pl. a nádvoria, vytvorených Geometrickým plánom č.98/2018 na oddelenie pozemkov parc. č.10140/11 a 10140/12 zo dňa 27.3.2018, z parciel č.10140/1 a č.10140/8 zapísaných v LV č.5700, k.ú. Piešťany ako vlastníctvo Mesta Piešťany pre ŠHK 37 Piešťany, s.r.o., Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO 36274232, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.9. písm.c) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl.VII. ods. 1, písm. c) – nájom pozemkov mesta z dôvodu realizácie prístavby Zimného štadióna v Piešťanoch – kabíny pre mládež s podmienkou, že súčasný nájomca parc. č.10140/8 požiada Mesto Piešťany o úpravu predmetu nájmu a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. doloží úradne overený Geometrický plán č.98/2018.

 

                                                                                        Miloš Tamajka, M.B.A., v.r.

                                                                                           primátor mesta Piešťany  

 

V Piešťanoch dňa 18.04.2018

Vyvesené: 24. 4. 2018

Dátum zvesenia: 19. 5. 2018

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť