Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 09.05.2018 o 15.00 h

P  O  Z  V  Á  N  K A

 

Pozývam Vás na 3.  riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Piešťany,

 

ktoré sa uskutoční  dňa     9. mája (streda) 2018  o 15.00 hodine

v priestoroch zasadačky MsÚ  (II. poschodie) s týmto návrhom programu:

 

1.    Otvorenie

       Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

2.    Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa  12.03.2018 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 22.03.2018

  3.     Návrh na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za rok 2017

  4.     Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

5.     Návrh na použitie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany v rozpočtovom roku 2018

6.     Návrh na schválenie výsledku ponukového konania

  7.     Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Piešťany  - zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb

8.     Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany

9.      Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Piešťany

10.    Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

11.    Prijatie dlhodobého úveru vo výške 2 285 050,- EUR na financovanie investícií schválených v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018

12.     Predbežný súhlas Mesta Piešťany na realizáciu investičného zámeru na Zimnom štadióne  v Piešťanoch  a nájom pozemku s tým súvisiaci pre ŠHK 37 Piešťany, s. r. o.     

13.     Návrh na zánik členstva Mesta Piešťany v Občianskom združení Bazén Martina výpoveďou

14.     Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi za rok 2017

15.     Návrh na nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Piešťany pre vlastníkov bytov Pod Párovcami súp.č. 1293, Piešťany, lokalita Sv. Štefana

16.     Návrh na prevod vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

          Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany  

17.     Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a Pozemstav, a. s a VOD - EKO, a. s. , lokalita Bodona, Piešťany

18.     Žiadosť o vyjadrenie stanoviska Mesta Piešťany k realizácii projektu rozvoja športovej infraštruktúry - výstavbe viacúčelovej haly na území mesta Piešťany

19.     Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany

20.     Zámer využitia  časti pozemku parcela č.  3537/1 k. ú. Piešťany

21.    Petícia proti navrhovanej výstavbe parkoviska vo vnútrobloku Royova – Kukučínova v Piešťanoch, proti zabetónovaniu značnej časti zatrávnenej plochy, proti výrubu stromov a kríkov vo vnútrobloku Royova - Kukučínova 

22.    Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Slovenského futbalového zväzu

23.    Oprava uznesenia mestskej rady mesta Piešťany č.129/2017

24.    Rôzne

25.    Záver

 

 

                                                                                           Miloš Tamajka, M.B.A.

                                                                                          primátor mesta Piešťany

                                                                                                         v. r.

Vyvesené: 2. 5. 2018

Dátum zvesenia: 18. 5. 2018

Zodpovedá: Ing. Zlatica Tapferová

Späť