Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie  o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Horná Streda"

O Z N Á M E N I E

 o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce (ZaD č. 7 ÚPN-O) Horná Streda"

na zaujatie stanovísk k oznámeniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Mesto Piešťany podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

o z n a m u j e

 

verejnosti informáciu o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce (ZaD č. 7 ÚPN-O) Horná Streda“ obstarávateľa: Obec Horná Streda, 916 25 Horná Streda č. 24,  v zastúpení starostom obce Ľubomírom Krajňanským,  na zaujatie stanovísk k uvedenému oznámeniu.

Návrh tohto strategického dokumentu je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu podľa § 7 zákona o posudzovaní. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce (ZaD č. 7 ÚPN-O) Horná Streda“ je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia.

Verejnosť môže do dokumentácie  strategického dokumentu nahliadnuť v termíne do  23.05.2018 na Mestskom úrade Piešťany, oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta,  Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany (kancelária č. 58, prístavba) alebo na webovej stránke www.piestany.sk  a svoje prípadné stanoviská zaslať do 14 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené na adresu Okresný úrad Nové mesto and Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,  Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové mesto nad Váhom.

  

 

        Miloš Tamajka, M.B.A.

        primátor mesta Piešťany

 

Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Horná Streda

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia: 25. 5. 2018

Zodpovedá: Ing. Marián Ondrišík

Späť