Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: č.j.3005/48/1/2018-BB    

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - mena dokončenej stavby – stavebné úpravy bytového domu

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

 

Navrhovateľ : Petra Andraščíková, bytom Bratislavská 2861/137, Piešťany – podal dňa 13.4.2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu  : ,, Zmena dokončenej stavby – stavebné úpravy bytového domu “ na pozemku parc.č. 9974 v k.ú. Piešťany,  ul. Bratislavská 2861/137, Piešťany. Uvedeným dňom bolo začaté  kolaudačné konanie.

Mesto Piešťany  ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 117 a § 80 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nariaďuje k predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

 

dňa 31.6.2018 o 9.00 hod. na mieste stavby, Bratislavská 2861/137, Piešťany. 

 

Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť  na tunajšom stavebnom úrade v úradných hodinách (pondelok 8.00-15.30, streda 8.00-16.30, piatok 8.00-14.30 ). Námietky a stanoviská môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr na ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s  podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

Miloš Tamajka, M.B.A.

primátor mesta Piešťany

v zastúpení na základe poverenia

Ing. Alena Horešová

vedúca oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta

                                                      

 

 

Doručí sa :

Účastníkom konania :

01 Petra Andraščíková, Bratislavská 2861/137, Piešťany

02 verejnou vyhláškou vlastníkom bytového domu Bratislavská 2861/137, Piešťany

 

Na vedomie :

03 Ing.arch.Michal Šmihula, Rezedová 12, 821 01 Bratislava

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia: 25. 5. 2018

Zodpovedá: Ing. Beáta Bednáriková

Späť