Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie obvodového plášťa a obnova spoločných priestorov

V e r e j n á   v y h l á š k a
 
K o l a u d a č n é   r o z h o d n u t i e
 
Mesto Piešťany ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“), po uskutočnenom kolaudačnom konaní rozhodol takto:
 
podľa § 82 ods.1 a 2, v súlade s § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a príslušných ustanovení správneho poriadku
 
p o v o ľ u j e   u ž í v a ť
 
stavbu:                        „Zateplenie obvodového plášťa a obnova spoločných priestorov“
bytového domu M. Bela 4662/14,16,18
 
stavebník:                   Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu M. Bela
4662/14,16,18, 921 01 Piešťany
 
miesto stavby:           M. Bela 4662/14,16,18, Piešťany, na pozemku parc. č. 10082/2 v k.ú. Piešťany
 
druh stavby:               zmena dokončenej stavby spočívajúca v zateplení fasády, obnovy
loggií a obnove okapového chodníka a nášlapnej vrstvy vstupného schodiska
 
účel stavby:                bytová budova – bytový dom – nezmenený
doba trvania stavby:  trvalá.
 
Pre užívanie stavby sa podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. určujú tieto podmienky:
 
1. Vlastník stavby je povinný stavbu užívať na účel povolený týmto rozhodnutím.
 
2. Vlastník stavby je povinný ju udržiavať v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu, a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
 
3. Dokumentáciu skutočného realizovania stavby a právoplatné kolaudačné rozhodnutie je vlastník stavby povinný uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ich odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona).
 
V kolaudačnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.
 
O d ô v o d n e n i e
 
Správca bytového domu M. Bela 4662/14,16,18 – Piešťanské stavebné bytové družstvo, so sídlom Ružová 8, 921 01 Piešťany (IČO 00 678 953) podal dňa 27.11.2017 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Zateplenie obvodového plášťa a obnova spoločných priestorov“ bytového domu M. Bela 4662/14,16,18 v Piešťanoch na pozemku parc. č. 10082/2 v k.ú. Piešťany. Stavebníkom sú Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu M. Bela 4662/14,16,18, Piešťany. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
 
Na stavbu vydalo Mesto Piešťany stavebné povolenie pod č.k.646/2/2017-Ty zo dňa 27.03.2017. Rozhodnutie nadobudlo dňa 04.05.2017 právoplatnosť.
 
Stavebný úrad listom - verejnou vyhláškou č. k. 5592/48/1/2017-Bo zo dňa 17.01.2018 oznámil začatie kolaudačného konania vo vyššie uvedenej veci a súčasne určil termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na deň 20.02.2018. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne.
 
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebný úrad skonštatoval, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba bola uskutočnená s drobnými odchýlkami oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Zmeny sa netýkajú vlastníckych alebo iných práv účastníkov konania a sú vyznačené v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby.
 
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predložil stavebník stavebnému úradu nasledovné doklady: správu o odbornej prehliadke a skúške (revízii) ochrany pred bleskom LPS, energetický certifikát, stavebný denník, protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, stanovisko Okresného úradu Piešťany, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia odpadového hospodárstva, Krajinská 13, 921 25 Piešťany č.k.OU-PN-OSZP-2017/010063-PE zo dňa 27.11.2017 ku kolaudácii stavby a certifikáty použitých stavebných materiálov. Na miestnom zisťovaní sa do protokolu kladne ku kolaudácii vyjadrilo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch.
 
V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúmal, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, či skutočné uskutočnenie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Stavebný úrad zistil, že z dôvodu chýbajúcich dokladov nemá dostatočne preukázané, že užívanie stavby neohrozuje verejný záujem. Nakoľko návrh neobsahoval všetky potrebné doklady, stavebný úrad konanie rozhodnutím – verejnou vyhláškou č.k. 5592/48/2/2017-Bo zo dňa 19.03.2018 prerušil a súčasne vyzval žiadateľa na doplnenie návrhu. Dňa 20.04.2018 navrhovateľ doplnil 2×projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
 
V kolaudačnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.
V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúmal najmä či skutočné uskutočnenie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a životného prostredia.
 
V rozhodnutí stavebný úrad určil podmienky udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. Vlastníkovi stavby určil povinnosť dokumentáciu skutočného realizovania stavby a právoplatné kolaudačné rozhodnutie uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi, pri odstránení stavby stavebnému úradu.
 
Za návrh na vydanie rozhodnutia bol podľa položky 62a písm. a) ods. 2 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradený správny poplatok vo výške 120,- EUR (slovom stodvadsať EUR) v pokladni Mestského úradu Piešťany.
 
Na základe uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť podľa § 26 ods.2 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.
 
Dňom doručenia rozhodnutia je 15.deň vyvesenia rozhodnutia na úradnej tabuli.
P o u č e n i e
 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok) podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. Mesto Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany, prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
 
 
     Miloš T a m a j k a, M.B.A.
     primátor mesta Piešťany
v zastúpení na základe poverenia
Ing. Alena Horešová
 vedúca oddelenia
stavebných služieb a rozvoja mesta
 
 
Doručuje sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu M. Bela 4662/14,16,18, 921 01 Piešťany v zmysle LV č.9455
 
na vedomie:
2. Piešťanské stavebné bytové družstvo, Ružová 8, 921 01 Piešťany
dotknutým orgánom na vedomie jednotlivo:
3. Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OH, Krajinská 13, 921 25 Piešťany
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
Co: Mestský úrad Piešťany – Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta - spis

Vyvesené: 10. 5. 2018

Dátum zvesenia: 26. 5. 2018

Zodpovedá: Mgr.art. Lucia Bolješiková

Späť