Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Kolaudačné konanie - „Stavebné úpravy bytu č. 62“

Vec: „Stavebné úpravy bytu č. 62“, na 5. poschodí v bytovom dome súp.č.4803, na pozemku
parc.č. 10067, k.ú. Piešťany, na ulici E.F. Scherera 8 v Piešťanoch
- oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou
 
    Stavebníci Ing. Peter Stručka s manželkou Yuliou Stručkovou, bytom E.F. Scherera 4803/8, 921 01 Piešťany podali dňa 03.04.2018 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Stavebné úpravy bytu č.62“, na 5. poschodí v bytovom dome súp.č.4803, na pozemku parc.č. 10067, k.ú. Piešťany, na ulici E.F. Scherera 8 v Piešťanoch. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
 
Na stavbu vydalo Mesto Piešťany stavebné povolenie pod č.k.5251/48/2/2017-Bo zo dňa 08.01.2018.. Rozhodnutie nadobudlo dňa 09.02.2018 právoplatnosť.
 
     Mesto Piešťany ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“), podľa ustanovenia § 80 stavebného zákona 
 
o z n a m u j e
 
začatie kolaudačného konania vo veci horeuvedenej stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
 
7.júna (štvrtok) 2018 o 9.00 hod
 
so stretnutím na mieste stavby – pred bytovým domom E.F. Scherera 8 v Piešťanoch.
 
Stavebník ku dňu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním predloží nasledovné
doklady:
 
  • 2×projekt skutočného vyhotovenia v prípade zrealizovaných zmien oproti projektovej
dokumentácii overenej v stavebnom konaní,
  • tlakové skúšky a skúšky tesnosti vnútorných rozvodov vody a kanalizácie,
  • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (certifikáty/vyhlásenie zhode/vyhlásenie o nemennosti parametrov použitých materiálov podľa § 43f stavebného zákona).
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány , že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť podľa § 26 ods.2 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.
 
Miloš T a m a j k a, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
v zastúpení na základe poverenia
Ing. Alena Horešová
vedúca oddelenia
stavebných služieb a rozvoja mesta
 
Doručuje sa:
účastníkom konania na vedomie:
1. Ing. Peter Stručka, E.F. Scherera 4803/8, 921 01 Piešťany
2. Yulia Stručková, E.F. Scherera 4803/8, 921 01 Piešťany
účastníkom konania verejnou vyhláškou:
3. vlastníkom bytov a nebytových priestorov v zmysle LV č.9891 a vlastníkom pozemku parc.č. 10067 v zmysle LV č. 10352
 
pozvaným verejnou vyhláškou:
4. Ing. Vladimír Balaj, Modrovka 98, 916 35 Modrovka (stavebný dozor)
5. Ing. arch. Milan Jakubek, Jarná 3423/6, 921 01 Piešťany (projektant)
dotknutým orgánom jednotlivo:
6. Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OH, Krajinská 13, 921 25 Piešťany
Co: Mestský úrad Piešťany – Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta - spis

Vyvesené: 10. 5. 2018

Dátum zvesenia: 26. 5. 2018

Zodpovedá: Mgr.art. Lucia Bolješiková

Späť