Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Verejná vyhláška

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o predložení Správy o hodnotení  strategického dokumentu14.12.201730.12.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lok. Krajinská cesta14.12.201730.12.2017
Rozhodnutie - „Rodinný dom a prípojky inžinierskych sietí”13.12.201729.12.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu13.12.201729.12.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu11.12.201727.12.2017
Stavebné povolenie - „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, ul. Sadová, UO02880“08.12.201724.12.2017
Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením -  „Zmena dokončenej stavby rodinného domu "07.12.201723.12.2017
Oznámenie o začatí  stavebného konania - „Obnova bytového domu Krajinská 2958/42,44“06.12.201722.12.2017
Oznámenie o začatí  územného konania o umiestnení stavby -  „Rodinný dom“, na pozemkoch parc.č.10165/190, 10165/63, 10165/102, 10165/36, k.ú. Piešťany, ul. P. Nurmiho01.12.201717.12.2017
Stavebné povolenie - „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Krajinská UO02778“30.11.201716.12.2017
Kolaudačné konanie - „ZDS – Bytový dom, M. Bela 4668/27, 29, 31, 921 01 Piešťany“30.11.201716.12.2017
Oznámenie o začatí  stavebného konania verejnou vyhláškou - „Stavebné úpravy  bytu č.  62“, na 5. poschodí v bytovom dome súp.č.4803, na ulici E.F. Scherera 8 v Piešťanoch29.11.201715.12.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Obchodná ul.29.11.201715.12.2017
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 15/2001 o záväznej časti ÚP CMZ16.11.201715.12.2017

Pozvánka na zasadnutie

Ponukové konanie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zámer predať svoj nasledovný nehnuteľný majetok22.11.201715.12.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu