Obsah

Späť

8. zasadnutie konané dňa 20.09.2017

hlasovanie        Výpis podrobného hlasovania zo zasadnutia MsZ.

U z n e s e n i a

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 20. 09. 2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní prijalo nasledovné uznesenia:

 

1.         Otvorenie

Uznesenie MsZ č. 135/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh programu 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany so zmenami: 

zaradiť do programu ako bod č.4 nový bod (Informácie k Bytovému podniku, s. r. o.); zaradiť do programu ako bod č.5 nový bod (Správa o činnosti Komisie pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch), a to nasledovne:

 

1.         Otvorenie        -   schválenie programu zasadnutia

-  určenie overovateľov

-   určenie zapisovateľov zápisnice

-    voľba návrhovej komisie

2.          Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 20.06.2017

3.         Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.         Informácia k Bytovému podniku Mesta Piešťany, s. r. o.

5.         Správa o činnosti Komisie pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch

6.         Zmena rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany

7.         Zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2017

8.         Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

9.         Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

10.       Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2017

11.       Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017

12.       Návrh  na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt 

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

13.       Participácia Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie so sídlom v Trnave

14.       Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Piešťany do novo ustanovujúcich sa rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

15.      Návrh dodatku k Zriaďovacej listine Materskej školy, Staničná 2, Piešťany, v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

16.       Štatút zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

17.       Obchodná verejná súťaž lokalita Hviezdoslavova Piešťany

18.       Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Rezidencie Tematínska, s. r. o., lokalita Bodona, Piešťany

19.       Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Piešťany – bývalá ZŠ na Ulici A. Trajana 9,  Piešťany

20.        Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a  Západoslovenskou  distribučnou, a. s., lokalita Vrbovská, Piešťany

21.        Návrh na uzavretie Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone správy majetku č. 0260605

22.        Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2017

23.        Žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I. etapa”

24.        Žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch”

25.        Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017   

26.         Rôzne

27.         Interpelácie poslancov

28.         Záver 

 

B/        Určuje

overovateľov zápisnice    :    Mgr. Martin Cifra, Martin Valo 

zapisovateľa zápisnice    :     Ing. Zlatica Tapferová

 

C/         Volí

návrhovú komisiu            :      Ing.  Denis Kristek, Mgr. Peter Jančovič, PhD., Mgr. Jozef Drahovský 

 

Hlasovanie za návrhovú komisiu:

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 14 0 0 1

 

Hlasovanie za zmenu programu zaradiť do programu ako bod č. 4 nový bod (Informácia k Bytovému podniku Mesta Piešťany, s. r. o. )

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

Hlasovanie za zmenu programu zaradiť do programu ako bod č. 5 nový bod (Správa o činnosti Komisie pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch) 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

Hlasovanie za program ako celok s pozmeňujúcimi návrhmi:

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

 

2.          Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany  konaného dňa 20.06.2017 a plnenie uznesení za obdobie január – jún 2017 

Uznesenie MsZ č. 136/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie 

Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 20.06.2017 a plnenie uznesení zo zasadnutí za obdobie január – jún 2017“.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 12 1 1 0

 

B/        Schvaľuje

zrušenie uznesenia MsZ č. 225/2007/B.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

3.         Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

V tomto bode programu neboli prijaté žiadne uznesenia.

 

 

4.         Informácia k Bytovému podniku Mesta Piešťany, s. r. o.

Uznesenie MsZ č. 137/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje  

doplniť do bodu V. Právomoci pri hospodárení s majetkom mesta, ods. 2 – pod novým písmenom f) Zásad hospodárenia s majetkom mesta nasledujúci text:

Primátor mesta pri výkone právomoci valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., v ktorej má mesto postavenie ovládajúcej osoby rozhodne po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom na žiadosť obchodnej spoločnosti o:

a) prevode vlastníctva nehnuteľného majetku s výnimkou prevodu bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,

b) uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom majetku od výmery vyššej ako 150 m2 alebo v hodnote vyššej ako 10 000,- EUR, ako aj o uzatvorení nájomnej zmluvy na dobu dlhšiu ako 3 roky.   

 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 8 2 5 0

Návrh na pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 137/2017 A/ podľa § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

                                                                                                         M. Tamajka, M.B.A., v. r.

 

Uznesenie MsZ č. 138/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie 

Informáciu k Bytovému podniku Mesta Piešťany, s. r. o.

 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 13 1 1 0

 

 

5.         Správa o činnosti Komisie pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch

 

Hlasovanie o možnosti vystúpenia Ing. Miroslava Fabiana:

 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 11 0 0 2

 

Hlasovanie o možnosti vystúpenia Ing. Stanislava Polonského:

 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 11 0 0 1

 

Uznesenie MsZ č. 139/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie 

Stručný prehľad o terajších aktivitách Komisie pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch pri MsZ Piešťany.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 13 0 2 0

 

 

6.         Zmena rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany

Uznesenie MsZ č. 140/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2017:

rozpočet  sa navyšuje  na celkové príjmy v sume 310 223,- EUR.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 11 0 0 0

 

 

7.         Zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany  

Uznesenie MsZ č. 141/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

zmenu rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2017.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 12 0 2 0

 

 

8.          Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

Uznesenie MsZ č. 142/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/          Schvaľuje

vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany v obstarávacej cene 50 543,81 EUR.

 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                            

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 12 0 0 1

 

 

9.           Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

Uznesenie MsZ č. 143/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta  Piešťany                                     

v úhrnnej obstarávacej hodnote                              95 371,02 EUR                                          

 a v členení :

 -  dlhodobý nehmotný majetok                                15 628,69 EUR

-  dlhodobý hmotný majetok                                      32 836,52 EUR

-  drobný dlhodobý hmotný majetok                         38 941,70 EUR              

-  operatívno - technická evidencia                              7 964,11 EUR     

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

10.         Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2017

Uznesenie MsZ č. 144/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2017.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 11 0 0 2

 

 

11.        Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017

Uznesenie MsZ č. 145/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 636 007 – MsP – nájomné MP Manager, Program 4 –  Bezpečnosť v sume 17 400,- EUR na položku 637 005 – MsP – poplatok za MP Manager, Program 4 – Bezpečnosť.

Počet všetkých zvolených poslancov: 21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

B/         Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 637 005 – Exter. manažment, VO – Reko Lávky na Krajinskom moste, Program 10 – Doprava  v sume 13 000,- EUR na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                       

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 12 0 3 0

 

C/        Schvaľuje                         

presun rozpočtovej položky 637 015 – Poistné nehnuteľností, Program 2 – Majetok mesta v sume 5 000,- EUR na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.

Počet všetkých zvolených poslancov: 21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 13 0 3 0

 

D/        Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 632 001 – Energie – ŠH Diplomat Aréna, Program 8 – Šport v sume 6 000,- EUR na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 13 0 3 0

 

E/        Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 717 002 – REKO Sládkovičova ul., Program 10 – Doprava  v sume 10 000,- EUR na položky:

a. 635 006 – Doprava – údržba dopravného značenia, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- EUR

b.  na novootvorenú položku 637 005 – Externý manažment, VO - kompostéry,  Program 9 – Životné prostredie v sume 5 000,- EUR.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

F/        Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 637 005 – Externý manažment, VO – MŠ Ružová, Považská, Program 6 – Školstvo  v sume 10 800,- EUR na položky:

a. na novootvorenú položku 637 005 – Externý manažment, VO – reko autobusových zastávok, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- EUR

b. na novootvorenú položku 637 005 – Externé VO – reko učební ZŠ, Program 6 –  Školstvo v sume 800,- EUR

c. na novootvorenú položku 716 – PaPD reko autobusových zastávok, Program 10 - Doprava v sume 5 000,- EUR.

Počet všetkých zvolených poslancov: 21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 0 0 1

 

G/a      Schvaľuje

zo schváleného čerpania rezervného fondu v sume 424 858,05 EUR na spolufinancovanie úspešných projektov u ktorých bude podpísaná zmluva o poskytnutí NFP vo výške 95% hodnoty projektu presun sumy 50 000,- EUR,

 na novootvorenú položku 717 002 – REKO chodníky Pod Párovcami, Program 10 –  Doprava, kód zdroja 46, v sume 50 000, - EUR.

Počet všetkých zvolených poslancov: 21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 8 2 5 1

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

 

G/b Schvaľuje

zo schváleného čerpania rezervného fondu v sume 424 858,05 EUR na spolufinancovanie úspešných projektov u ktorých bude podpísaná zmluva o poskytnutí NFP vo výške 95% hodnoty projektu presun sumy 25 000,- EUR,

na novootvorenú položku 716 – REKO VO – vypracovanie auditu a pasportu VO, Program 2 – Majetok mesta, kód zdroja 46, v sume 25 000,- EUR.

Počet všetkých zvolených poslancov: 21                               

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

H/        Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 716 – MsJ – PD kotolňa, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46,  v sume 1 500,- EUR , z dôvodu nerealizovania PD, na položky:

 1. na položku 716 – PD obnova budovy Detvianska, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46 v sume 860,- EUR
 2. na položku 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46, v sume 640,- EUR.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

I/         Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 717 002 – REKO – ZŠ – ľadová plocha, Program 8 – Šport, kód zdroja 52,  v sume 8 000,- EUR na položku 717 002 – REKO športové plochy, kód zdroja 52, Program 8 – Šport.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

J/        Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 637 004 – RMM - revízie, Program 2 – Majetok mesta v sume 460,- EUR na položky:

 1. 637 004 – MsJ – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 300,- EUR
 2. 637 004 – Domum – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 50,- EUR
 3. 637 004 – VJ – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 100,- EUR
 4. 637 004 – Jedáleň – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 10,- EUR.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

K/        Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 633 004 – Poslanci – údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení, Program 1 – Správa mesta, v sume 700,- EUR na položku 633 002 – MsÚ –  výpočtová technika vrátane materiálu do 333,- EUR.

Počet všetkých zvolených poslancov: 21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 14 0 0 1

 

L/        Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 717 002 – MsJ - REKO budovy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 2 400,- EUR na 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

M/       Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 713 001 – MsJ – interiérové vybavenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 1 000,- EUR na 717 002 – MsJ – vstavba detského ihriska, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 0 0 1

 

N/        Schvaľuje

presun rozpočtovej položky 611 –MsÚ – základné platy, Program 1 – Správa mesta, kód zdroja 41, v sume 4 635, - EUR na 642 012 – MsÚ – odstupné zamestnancom, Program 1- Správa mesta , kód  zdroja 41.  

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 0 0 1

 

O/        Schvaľuje

navrhovanými presunmi sa nemenia celkové príjmy a výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

 

12.       Návrh  na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt 

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

Uznesenie MsZ č. 146/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/       Schvaľuje

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1- SC111-2016-10/88  zo dňa 28. 12. 2016 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany, kód projektu ITMS2014+: FP310010B557.

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany zároveň poveruje primátora podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke  a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.        

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                                

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

 

13.      Participácia Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení Centra včasnej intervencie so sídlom v Trnave 

Uznesenie MsZ č. 147/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

participáciu Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie v Trnave.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 12 0 0 1

 

B/        Schvaľuje

nomináciu zástupcu Mesta Piešťany p. Mgr. Martina Cifru do Správnej rady n. o. Centrum včasnej intervencie.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                               

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 12 0 0 2

 

 

14.       Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Piešťany do novoustanovujúcich sa rád škôl, pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

Uznesenie MsZ č. 148/2017

 

Hlasovanie k častiam „A – D“ en bloc:

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Ružová  2,

Ing. Eliška Gocká 

Mgr. Peter Jančovič, PhD, 

Adriana Drahovská 

PhDr. Jolana Podobová

 

B/        Schvaľuje

návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Staničná 2, 

Ing. Juraj Brna, 

Adriana Drahovská 

Ing. Denis Kristek 

PhDr. Jolana Podobová

 

C/        Schvaľuje

návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri  Materskej škole, Valová  40,  

Martin Valo

Ing. Iveta Babičová

Mgr. Tatiana Zámečníková 

PhDr. Jolana Podobová

D/        Schvaľuje

návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, 8. mája 2,

Mgr. Martin Cifra

Ing. Tomáš Hudcovič

Ing. Mária Zaťková  

PhDr. Jolana Podobová

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 13 0 0 1

 

 

15.      Návrh dodatku k Zriaďovacej listine Materskej školy, Staničná 2, Piešťany, v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

Uznesenie MsZ č. 149/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy Staničná 2, 921 01 Piešťany. 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

 

16.      Štatút zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Uznesenie MsZ č. 150/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

Štatút zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.  

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

17.       Obchodná verejná súťaž lokalita Hviezdoslavova, Piešťany

Uznesenie MsZ č. 151/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/       Schvaľuje

výber najvhodnejšieho súťažného návrhu obchodnej verejnej súťaže podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 29/2017 písm. B/ zo dňa 28.2.2017, na prevod vlastníctva nehnuteľností katastrálne územie Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 v prospech vlastníka Mesta Piešťany ako 

 • parc. č. 7667 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 287 m2, parcela registra „C“
 • stavba – dom súp. č. 1893 na parc. č. 7667
 • ploty, vonkajšie úpravy (prípojka vody, kanalizácie, kanalizácie dažďovej, elektro nn, vodomerná šachta, spevnené plochy, prístrešok murovaný vo dvore – vstup z pivnice) prislúchajúce k domu súp. č. 1893, doručeného v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, a to: návrh spoločnosti FUEL, spol. s r.o., so sídlom K Lodenici 6, 921 01  Piešťany, IČO: 18 048 803, zastúpenej Henrichom Valkom, konateľom, doručeným dňa 27.6.2017, s návrhom kúpnej ceny vo výške 95 104,98 EUR.  

 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 8 0 2 3

 

B/   Schvaľuje

prevod vlastníctva nehnuteľností katastrálne   územie Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 v prospech vlastníka Mesto Piešťany ako

 • parc. č. 7667 zastavané plochy a nádvoria vo výmere  287 m2, parcela registra „C“
 • stavba – dom súp. č. 1893 na parc. č. 7667, ploty, vonkajšie úpravy (prípojka vody, kanalizácie, kanalizácie dažďovej, elektro nn, vodomerná šachta, spevnené plochy, prístrešok murovaný vo dvore – vstup z pivnice) prislúchajúce k domu súp. č. 1893, do vlastníctva spoločnosti FUEL, spol. s r. o., so sídlom, K Lodenici 6, 921 01 Piešťany, IČO: 18 048 803, zastúpenej Henrichom Valkom, konateľom, doručeným dňa 27.6.2017, za kúpnu cenu 95 104,98 EUR, ako prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Čl. VI. ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.

 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 10 0 3 0

 

    

18.      Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Rezidencie Tematínska, s. r. o., lokalita Bodona Piešťany

Uznesenie MsZ č. 152/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/   Schvaľuje

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Rezidencie Tematínska, s. r. o., so sídlom Zlatovská 2193/33, Trenčín, IČO: 50 887 751 ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho  v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností parc. č. 1505/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 3004 m2, parc. č. 1505/5 zast. plochy a nádvoria vo výmere 3482 m2, parc. č. 1505/108 zast. plochy a nádvoria vo výmere 1743 m2, parc. č. 1505/109 zast. plochy a nádvoria vo výmere 4270 m zapísaných ako parcely registra „C“ v LV č. 5700, vo vlastníctve Mesta Piešťany, kat. územie Piešťany, v  rozsahu Geometrického plánu č. 44566727-030/2017 zo dňa 7.8.2017, strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach zriadenie a uloženie elektrického vedenia a ochranné pásmo vedenia, strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach užívanie, prevádzkovanie, údržbu a v nevyhnutnom rozsahu týchto zaťažených nehnuteľností za účelom užívania tohto elektrického vedenia, prevádzkovania a údržby, právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena, na dobu neurčitú                                              

odplatne za 10, -EUR / 1 m2 vecného bremena vyznačeného Geometrickým plánom č. 44566727-030/2017.         

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 13 0 0 1

 

 

19.      Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Piešťany – bývalá ZŠ na Ulici A. Trajana 9,  Piešťany

Uznesenie MsZ č. 153/2017

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu na stiahnutie materiálu z rokovania MsZ:

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/       Schvaľuje

stiahnutie materiálu z rokovania MsZ.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 9 3 2 0

 

 

20.      Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany   a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Vrbovská, Piešťany

Uznesenie MsZ č. 154/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými  stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného  bremena, Západoslovenskou distribučnou, a.s., IČO:  36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako  oprávneným z vecného bremena a platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena ON Semiconductor Slovakia, a. s., IČO : 36 227 943, Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany,  predmetom ktorej  je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti parc. č. 4434/2, parcela  registra „C“ vo výmere 2309 m2  zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Piešťany, zapísanej v LV č. 5700,  strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti  zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu stavby „Piešťany, Distribučná trafostanica ON Semiconductor Slovakia , Vrbovská 102, VNK“, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  a akékoľvek iné stavebné  úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie, rozsahu Geometrického  plánu č. 284/2016 zo dňa  20.12.2016,  vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolených  činností v nevyhnutnom rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti, ako vecné bremeno in personam,

odplatne, za jednorazovú odplatu  vo výške 10, - EUR/ bežný m.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 10 0 0 2

 

 

21.      Návrh na uzavretie Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone správy Piešťany majetku č.  0260605

Uznesenie MsZ č. 155/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/   Schvaľuje

uzavretie Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone správy majetku č. 0260605 uzavretej dňa 31.12.2005 medzi Mestom Piešťany ako vlastníkom a Bytovým podnikom Piešťany, s. r. o. ako správcom, predmetom ktorého je doplnenie Prílohy č. 1 o nehnuteľný majetok dom súp. č. 1678 na parc. č.  6381 a parc. č. 6381, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 178 m2, zapísané v LV č. 5700, kat. územie Piešťany.  

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 10 1 1 1

 

 

22.      Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2017 

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu možnosti vystúpenia Ing. Henricha Harcsu v rozsahu 5. minút:

 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 10 0 0 1

 

Uznesenie MsZ č. 156/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

 

A/        Odporúča

na základe návrhu hlavného kontrolóra doplnenie VZN č. 12/2012 o miestnych daniach o identifikačný údaj k platbe dane za ubytovanie.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 157/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

Správu o výsledkoch ukončených kontrol  hlavného  kontrolóra  mesta Piešťany ku  dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2017.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

 

23.        Žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I. etapa”

Uznesenie MsZ č. 158/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

1. návrh žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany - I. etapa” kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, Investičná priorita: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 30 554,37 EUR, t. j. 5% z celkových oprávnených výdavkov, 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

B/        Schvaľuje

návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 125/2017.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

24.      Žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch”

Uznesenie MsZ č. 159/2017

       

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/       Schvaľuje

návrh žiadosti o NFP v rámci Integrovaného operačného regionálneho programu za účelom realizácie projektu s názvom „Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch” kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na  spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaného NFP vo výške  4 411,94 EUR, t. j. 5% z celkových oprávnených výdavkov,

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

 

25.      Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017   

Uznesenie MsZ č. 160/2017

       

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/       Schvaľuje

návrh žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej  a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia telocviční v meste Piešťany”.

- zabezpečenie finančných prostriedkov na  spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaného NFP vo výške 14 982,56 EUR, t. j. 10% z celkových oprávnených výdavkov, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

 

26.       Rôzne

Uznesenie MsZ č. 161/2017

       

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

zaradenie písomných záznamov z vystúpení občanov v rámci bodu Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta do materiálov Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania MsZ Mesta Piešťany aj  s odpoveďou od Mestského úradu, ak občanom bola požadovaná. 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 10 0 1 0

 

Uznesenie MsZ č. 162/2017

       

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

odvolanie Ing. Kataríny Gonovej z členstva v Komisii pre financie a podnikanie.

 

B/        Schvaľuje

menovanie Ing. Jozefa Seleckého za člena Komisie pre financie a podnikanie.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 163/2017

       

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

v súvislosti s Generelom dopravy Mesta Piešťany, v ktorom v bode 6.7.1 je riešiť navrhované priority cyklistov vo verejnej doprave a v súvislosti s vypracovanou projektovou dokumentáciou z participatívneho rozpočtu – Cyklocesty v centre mesta zapracovať návrh do rozpočtu mesta na rok 2018 – Vyznačenie cyklociest podľa už vypracovanej PD.  

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

 

.Uznesenie MsZ č. 164/2017

       

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

rokovať so ŽSR o nájme pozemku vedľa budovy stanice v Piešťanoch za účelom zriadenia cykloveže alebo kamerovo stráženého krytého cyklo – parkoviska a zároveň o možnosti zabezpečenia umiestnenia bankomatu v priestoroch stanice Piešťany.  

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

Prítomných    :      12

Za                  :      12

 

 

.Uznesenie MsZ č. 165/2017

       

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ pripraviť sumarizáciu projektových dokumentácií a štúdií , ktoré má Mesto Piešťany k dispozícií a jej zaslanie do 5. októbra 2017 poslancom elektronicky.    

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 166/2017

       

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ sprístupniť projektové dokumentácie a štúdie, ktoré má Mesto Piešťany k dispozícii na realizáciu poslancom elektronicky prostredníctvom online úložiska do 15.10.2017.    

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 11 0 0 1

 

Uznesenie MsZ č. 167/2017

       

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ spracovať a predložiť na rokovanie MsZ v decembri 2017 materiál analyzujúci  možnosti vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja Kúpaliska Eva.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 168/2017

       

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

rokovať so ŽSR o možnosti rozšírenia parkovania automobilov pri Železničnej stanici Piešťany na pozemku ŽSR.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

V Piešťanoch dňa 21.09.2017

 

 

...........................................                                             ......................................      

Miloš Tamajka, M.B.A.                                                           Ing. Eduard Strapatý         

Primátor mesta Piešťany                                                    Prednosta MsÚ Piešťany

              v. r.                                                                                              v. r.

 

                                                                                                       

........................................                                                     .................................... 

Mgr. Martin Cifra                                                                           Martin Valo                          

Overovateľ zápisnice                                                               Overovateľ zápisnice

               v. r.                                                                                                v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Zlatica Tapferová, ref. Oddelenia právnych a klientskych služieb   

Vyvesené: 22. 9. 2017

Dátum zvesenia: 31. 12. 2017

Zodpovedá: Ing. Zlatica Tapferová

Späť