Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

3. zasadnutie MsZ 2018 dňa 17.05.2018 o 14.00 h

Pozvánka na 3. zasadnutie MsZ, dňa 17.05.2018 o  14.00 h

 

1.   Otvorenie              -   schválenie programu zasadnutia

-   určenie overovateľov

-   určenie zapisovateľov zápisnice

-   voľba návrhovej komisie

2.    Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany        konaného  dňa 22.03.2018

3.      Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.      Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

5.      Návrh na použitie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany v rozpočtovom roku 2018

6.      Návrh na schválenie výsledku ponukového konania

7.      Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Piešťany - zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb

8.      Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany

9.      Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Piešťany

10.    Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

11.    Prijatie dlhodobého úveru vo výške 2 285 050,- EUR na financovanie investícií schválených v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018

12.    Predbežný súhlas Mesta Piešťany na realizáciu investičného zámeru na Zimnom štadióne  v Piešťanoch a nájom pozemku s tým súvisiaci pre ŠHK 37 Piešťany, s. r. o.  

13.    Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi za rok 2017

14.    Návrh na nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Piešťany pre vlastníkov bytov Pod Párovcami súp.č. 1293, Piešťany, lokalita Sv. Štefana

15.    Návrh na prevod vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany         

Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany  

16.    Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a Pozemstav, a. s a VOD - EKO, a. s. , lokalita Bodona, Piešťany

17.   Žiadosť o vyjadrenie stanoviska Mesta Piešťany k realizácii projektu rozvoja športovej infraštruktúry - výstavbe viacúčelovej haly na území mesta Piešťany

18.    Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany

19.    Zámer využitia  časti pozemku parcela č.  3537/1 k. ú. Piešťany

20.    Petícia proti navrhovanej výstavbe parkoviska vo vnútrobloku Royova – Kukučínova v Piešťanoch, proti zabetónovaniu značnej časti zatrávnenej plochy, proti výrubu stromov a kríkov vo vnútrobloku Royova - Kukučínova 

21.    Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Slovenského futbalového zväzu

22.    Oprava uznesenia mestskej rady mesta Piešťany č.129/2017

23.    Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3. zasadnutia MsZ r. 2018

24.    Rôzne

25.    Interpelácie poslancov

26.    Záver

 

 

 

Miloš Tamajka, M.B.A.

                                                                                                                                         primátor mesta Piešťany                                                           

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť