Obsah

Späť

2. zasadnutie MsZ konané dňa 22.03.2018

Hlasovanie            Výpis podrobného hlasovania zo zasadnutia MsZ.

U z n e s e n i a

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany,

konaného dňa 22. 03. 2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní prijalo nasledovné uznesenia:

 

1.         Otvorenie

Uznesenie MsZ č. 31/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh programu 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany so zmenami: zaradiť do programu ako bod č. 18  nový bod (Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany), a to nasledovne:

 

1.          Otvorenie               -    schválenie programu zasadnutia

  • určenie overovateľov
  • určenie zapisovateľov zápisnice
  • voľba návrhovej komisie

2.          Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného  dňa 08.02.2018

3.          Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.          Odvolanie a voľba predsedu komisie a členov komisií mestského zastupiteľstva

5.          Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany

6.          Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017

7.          Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s  odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou

8.          Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany

9.          Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

10.        Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

11.        Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany

12.        Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

13.        Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

14.         Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

15.        Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

16.        Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej 

17.        Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti stratégie a rozvoja mesta

18.        Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany

19.        Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Janou Janiskovou, lokalita Partizánska, Piešťany

20.        Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Ďungelovú a Rudolfa Ďungela, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Jozefom Šaradinom, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

 

21.       Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová    

22.       Návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti

23.       Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2018

24.       Rôzne

25.       Interpelácie poslancov

26.       Záver

 

B/         Určuje

overovateľov zápisnice    :      Martin Valo, PhDr. Jozef Malík 

zapisovateľa zápisnice    :       Ing. Zlatica Tapferová

 

C/         Volí

návrhovú komisiu             :      Mgr. Jozef Drahovský, Mgr. Matúš Kromholc,Ing. Denis Kristek

           

Hlasovanie za program ako celok s doplnením nového bodu č. 18 (Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany)

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

             

Hlasovanie za návrhovú komisiu:

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

          

2.         Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 08.02.2018 

Uznesenie MsZ č. 32/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie 

Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 08.02.2018 a plnenie uznesení MsZ č. 114/2015, č. 193/2017, č. 221/2017, č. 222/2017“.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 12 2 0 0

 

 

3.         Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

V tomto bode programu neboli prijaté žiadne uznesenia.

 

 

4.         Odvolanie a voľba predsedu komisie a členov komisií MsZ

Uznesenie MsZ č. 33/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie 

odvolanie predsedu Komisie pre výstavbu a dopravu Ing. Rema Cicuttu.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
18 17 0 0 1

 

B/        Schvaľuje

Martina Vala  za predsedu Komisie pre výstavbu a dopravu.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
18 14 0 3 1

 

C/        Berie na vedomie 

odvolanie člena Komisie pre kultúru a názvoslovie pána Kornela Duffeka.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
18 18 0 0 0

 

D/        Schvaľuje

Mgr. Dominiku Rusnákovú za člena Komisie pre kultúru a názvoslovie.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
18 17 0 1 0

 

E/         Berie na vedomie 

odvolanie člena Komisie pre financie a podnikanie Ing. Jozefa Chudého na základe jeho vlastnej žiadosti.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
18 18 0 0 0

 

F/         Schvaľuje

Ing. Stanislava Polonského za člena Komisie pre financie a podnikanie.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
18 18 0 0 0

 

 

5.          Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany

Uznesenie MsZ č. 34/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                           

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
18 18 0 0 0

 

 

6.         Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017

Uznesenie MsZ č. 35/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Berie na vedomie

„Správu o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017“.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                           

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

 

7.         Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s  odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou

Uznesenie MsZ č. 36/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Schvaľuje

presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej knižnice mesta Piešťany na úhradu nákladov súvisiacich s odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                           

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

 

8.          Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany

Uznesenie MsZ č. 37/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

Koncepciu a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany a postupné etapizované vyraďovanie detských ihrísk, prvkov detských ihrísk a ich komponentov v závislosti od budovania nových detských ihrísk.                                            

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                           

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

9.          Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany 

Uznesenie MsZ č. 38/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                           

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

 

10.         Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany 

Uznesenie MsZ č. 39/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                           

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

11.      Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany 

 

Uznesenie MsZ č. 40/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

Návrh „Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií. 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                           

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

12.       Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

Uznesenie MsZ č. 41/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP

  • oblasť ekológia a environmentalistika pre:

Základnú školu M. R. Štefánika vo výške 600, - € na revitalizáciu školskej záhrady.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                 

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 11 0 0 1

 

 

13.       Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoj školstva a vzdelávania

Uznesenie MsZ č. 42/2018

 

Mestské zastupiteľstvo Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP - rozvoj školstva a vzdelávania pre :

CVČ Ahoj Piešťany na projekt „Hráme v mantineloch“ vo výške 1 790,- EUR.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                 

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

 

14.       Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

Uznesenie MsZ č. 43/2018

 

Hlasovanie k častiam „A – G“ en bloc:

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP

 -  oblasť  telovýchova a šport pre:  

Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany na  zabezpečenie športových podujatí, sústredení, tréningového procesu a tréningových kempov a táborov, skvalitnenie letnej a zimnej prípravy členov TJ, prenájom telocviční a bazénov vo výške 1 000,- €.

 

B/        Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

Prvý futbalový klub Piešťany na materiálne zabezpečenie tréningového procesu mládežníckych celkov a pokrytie výdavkov na majstrovské zápasy vo výške 1 000,- €.

 

C/         Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

Prvý futbalový klub Junior na prenájom telocviční a haly a na materiálne vybavenie vo výške 1 000,- €.

 

D/        Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

Tenisový klub Kúpele Piešťany na prípravu areálu na medzinárodné a domáce súťaže, nákup športového materiálu a cien, organizačné zabezpečenie súťaží vo výške 1 000,- €.

 

E/         Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

MHK Piešťany na prenájom telocvične a materiálne vybavenie pre mládež vo výške 1 000,- €.

 

F/         Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

Seigokan na zabezpečenie organizácie tréningového tábora, zabezpečenie špecializovanej prípravy reprezentantov vo výške  800,- €.

 

G/        Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

HK HAVRANI Piešťany na materiálno športové zabezpečenie tréningového procesu, podpora  sociálne znevýhodnených detí, organizovanie verejnoprospešných aktivít, škôlka korčuľovania Havránok, doprava na zápasy a turnaje vo výške 1 000,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

15.       Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

Uznesenie MsZ č. 44/2018

 

Hlasovanie k častiam „A – E“ en bloc:

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP  -  oblasť  záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:

Cinematik, s.r.o., na 13. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany vo výške 1 000, €.

 

B/         Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP  -  oblasť  záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:

Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany na 20. ročník česko-slovenského festivalu  Piešťanské rendezvous vo výške 1 000,- €.

 

C/        Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP  -  oblasť  záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:

RE PUBLIC GROUP s.r.o.  na vydanie knihy Piešťanskí infanteristi  vo výške 1 000,- €.

 

D/         Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP  -  oblasť  záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:

Shams, o. z.  na festival Čaro Orientu – IX. ročník vo výške 300,- €.                                               

 

E/         Schvaľuje

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP  -  oblasť  záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:

Spevácky zbor Coro Laudamus o. z. na festival Piešťanské impresie 2018 vo výške 100, - €. 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21  

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

16.      Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti sociálnej a zdravotníckej

Uznesenie MsZ č. 45/2018

 

Hlasovanie k častiam „A1 – A4“ en bloc:

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie:

z položky príspevky pre PO a FOP – časť charita, humanitárna a sociálna oblasť pre:

1. Občianske združenie Materské centrum „Úsmev“ na projekt Materské centrum Úsmev “ vo výške 2 750,- €.

2. Trnavskú arcidiecéznu charitu na projekt „Bulderingová stena pre  deti v Centre pomoci človeku v Piešťanoch –NSSDR“ vo výške 0,- €.

3. OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany na projekt „Predaj časopisu Nota bene“ vo výške 2 000,- €.

4. Asociácia pomoci postihnutým – APPA na projekt „Kurzy plávania pre hendikepované deti“ vo výške 1 500,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21  

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

B/        Schvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie:

z položky príspevky pre PO a FOP – časť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia pre:

1. Nemocnicu Piešťany  n. f. na projekt „Modernizácia pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Alexandra Wintera n. o. Piešťany – postieľky pre novorodencov“ vo výške 2 700,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21  

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

17.         Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti stratégie a rozvoja mesta

Uznesenie MsZ č. 46/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FO – stratégie a rozvoja mesta pre:

Mestskú knižnicu mesta Piešťany na organizovanie podujatí s tematikou podpory miestneho a reg. rozvoja vo výške   1 106,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21  

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

18.        Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany

Uznesenie MsZ č. 47/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

Sťahuje

A/ uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany spôsobom zvýšenia prevádzkovej produktivity v rámci súčasného stavu mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany

 

B/ uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany spôsobom nákladovej optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany

 

C/ uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany spôsobom prepravnej optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany z rokovania MsZ

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                           

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

D/        Schvaľuje

návrh uzavrieť Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve č. 2480803zo dňa 22.07.2008 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ARRIVA Trnava, a. s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava, ktorého obsahom bude zmena termínu plnenia zmluvy jeho predĺžením do 31.12.2020.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                           

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 7 0 5 0

 

   

19.      Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Janou Janiskovou, lokalita Partizánska, Piešťany

Uznesenie MsZ č. 48/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

uzavretie zmluvy o zriadení  vecného bremena medzi zmluvnými  stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, v prospech Jany Janiskovej, trvale bytom Partizánska 2422/66, Piešťany, ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v  povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťažených nehnuteľností zapísaných v LV č. 5700, kat. úz. Piešťany,  parcely registra „C“, označených ako parc. č. 3760 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4590 m a parc. č. 4061/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2727 m2, strpieť v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 177-1/2018 zo dňa 9.1.2018 zriadenie a uloženie inžinierskej siete – vodovodnej prípojky a jej ochranného pásma a vodomernej šachty, užívanie,  údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie a  iné stavebné úpravy prípojky a šachty a v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na zaťažené nehnuteľnosti, za účelom spojeným s užívaním prípojky a šachty, pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, ako vecné bremeno in personam, 

- za jednorazovú odplatu za celú dobu trvania vecného bremena 10,-  EUR/m rozsahu tohto vecného bremena vyznačeného geometrickým plánom.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21  

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 12 0 0 1

 

 

20.      Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Ďungelovú a Rudolfa Ďungela, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Jozefom Šaradinom, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

Uznesenie MsZ č. 49/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

prevod vlastníctva pozemku parc. č. 5610/2 záhrady vo výmere 25 m2  odčlenenej Geometrickým plánom č. 177-155/2017 z parcely registra „C“ parc. č. 5610 záhrady v celkovej výmere 47 m2 kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 ako ako vlastníctvo Mesta Piešťany do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Anny Ďungelovej a Rudolfa Ďungela, trvale bytom Štefánikova 56A, Piešťany, za kúpnu cenu 36,50 EUR/m2, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta do výmery 50 m2 funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku a rod. domu v spoluvlastníctve žiadateľky.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                          

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

B/        Schvaľuje

uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Jozefom Šaradinom, trvale bytom Štefánikova 56, Piešťany, ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom pozemku parc. č. 5610/1 záhrady vo výmere 22 m2  odčlenenej Geometrickým plánom č. 177-155/2017 z parcely registra „C“ parc. č. 5610 záhrady v celkovej výmere 47 m2 kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, za nájomné vo výške 1,06 EUR/m2/rok, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku mesta do výmery 50 m2 funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku a rod. domu v spoluvlastníctve žiadateľa.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                  

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

21.      Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová    

Uznesenie MsZ č. 50/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, označenej ako parcela registra „C“ parc. č. 3067 záhrady vo výmere 431  m2 kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, bez zloženia finančnej zábezpeky, s kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu, ktorým bude najvyššie ponúknuté nájomné, pričom minimálna výška ročného nájomného je stanovená vo výške 215,50 EUR.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                  

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 12 0 0 1

 

B/        Schvaľuje

poverenie primátora Mesta Piešťany vymenovať členov komisie pre vyhodnotenie súťažných návrhov.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                  

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

C/         Schvaľuje

návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 110/2017 písm. A/ zo dňa 20.6.2017

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                  

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

22.      Návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti

Uznesenie MsZ č. 51/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

určenie náhradnej sobášnej miestnosti v zasadačke Mestského úradu Piešťany, Námestie SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, s možnosťou využitia v pracovných dňoch.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                       

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

 

23.      Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu  2. zasadnutia MsZ r. 2018 

Uznesenie MsZ č. 52/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

Správu o výsledkoch ukončených kontrol  hlavného  kontrolóra  mesta Piešťany ku  dňu  2. zasadnutia MsZ r. 2018.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

B/        Berie na vedomie

Stanovisko ku kontrole obchodných spoločností s majetkovým podielom  mesta.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

24.       Rôzne

Uznesenie MsZ č. 53/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

Informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 29/2015/C

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                     

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 11 0 0 0

 

 

Uznesenie MsZ č. 54/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

zníženie počtu poslancov MsZ z 21 na 17 v nasledujúcom volebnom období.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 2 3 6 0

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

 

 

Uznesenie MsZ č. 55/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ruší

uznesenie č. 204/2017 v plnom znení.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                     

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 10 0 0 1

 

 

Uznesenie MsZ č. 56/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ bezodkladne reklamovať Projektové energetické hodnotenie budovy Mestská plaváreň a wellness Piešťany a požadovať spracovanie materiálu v súlade s platnou legislatívou a z toho vychádzať v realizačnom projekte.    

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                     

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 11 0 0 0

 

 

Uznesenie MsZ č. 57/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia navrhovaných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, uvedených v správe hlavného kontrolóra, predloženej na 8. zasadnutie MsZ, konaného dňa 20.09.2017, v termíne na júnové zasadnutie MsZ.   

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                     

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 11 0 0 0

 

 

Uznesenie MsZ č. 58/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ na najbližšie odborných komisií predložiť materiály vysvetľujúce problémy s financovaním a realizáciou elektroinštalácie a fasády zberného dvora.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 11 0 0 0

 

 

Uznesenie MsZ č. 59/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ pripraviť aktualizáciu postupu pri oznámení verejného kultúrneho podujatia do májového rokovania MsZ a predložiť informatívne na rokovanie MsZ.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 11 0 0 0

 

V Piešťanoch dňa 26.03.2018

 

...........................................                                    ......................................      

Miloš Tamajka, M.B.A.                                                   Ing. Eduard Strapatý         

Primátor mesta Piešťany                                           Prednosta MsÚ Piešťany

                v. r.                                                                                v. r.

 

........................................                                           .................................... 

Martin Valo                                                                           PhDr. Jozef Malík                         

Overovateľ zápisnice                                                       Overovateľ zápisnice

               v. r.                                                                                    v. r.  

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Zlatica Tapferová, ref. Oddelenia právnych a klientskych služieb   

Vyvesené: 27. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Ing. Zlatica Tapferová

Späť