Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

2. zasadnutie MsZ 2018 dňa 22.03.2018 o 14.00 h

Pozvánka na 2. zasadnutie MsZ, dňa 22.03.2018 o  14.00 h

 

1.   Otvorenie -  schválenie programu zasadnutia

-  určenie overovateľov

-  určenie zapisovateľov zápisnice

-  voľba návrhovej komisie

2.  Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného  dňa 08.02.2018

3.   Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.   Odvolanie a voľba predsedu komisie a členov komisií mestského zastupiteľstva

5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany

6.   Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017

7.   Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s  odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou

8.    Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany

9.    Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

10.   Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

11.   Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany

12.   Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

13.   Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

14.   Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

15.   Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

16.    Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej 

17.    Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti stratégie a rozvoja mesta

 18.   Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Janou Janiskovou, lokalita Partizánska, Piešťany

19.   Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Ďungelovú a Rudolfa Ďungela, lokalita  Štefánikova ul., Piešťany

       Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Jozefom Šaradinom, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

20.  Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová   

21.   Návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti

22.   Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2018

23.   Rôzne

24.   Interpelácie poslancov

25.   Záver

 

Miloš Tamajka, M.B.A.

                                                                                                      primátor mesta Piešťany 

Vyvesené: 15. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Ing. Zlatica Tapferová

Späť