Obsah

Späť

10. zasadnutie MsZ konané dňa 14.12.2017

Hlasovanie

  Výpis podrobného hlasovania zo zasadnutia MsZ.

 

U z n e s e n i a

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 14. 12. 2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní prijalo nasledovné uznesenia:

 

1.         Otvorenie

Uznesenie MsZ č. 189/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh programu 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany so zmenami: 

zaradiť do programu ako bod č. 4 nový bod (Návrh na žiadosť primátora o krokoch vedúcich k zrušeniu Krampuslauf); zaradiť do programu ako bod č. 5 nový bod (Informácia – vystúpenie zástupcu spoločnosti YZAMER, s. r. o., o Zmluve o dielo na zabezpečenie podpory trvalého dozoru TTZ); zaradiť do programu ako bod č. 14 nový bod (Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany) a to nasledovne:

 

1.         Otvorenie        -     schválenie programu zasadnutia

-     určenie overovateľov

-     určenie zapisovateľov zápisnice

-     voľba návrhovej komisie

2.          Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 9.11.2017 a plnenie uznesení za obdobie júl – november 2017  

3.          Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.          Návrh na žiadosť primátora o krokoch vedúcich k zrušeniu Krampuslauf

5.          Informácia – vystúpenie zástupcu spoločnosti YZAMER, s. r. o., o Zmluve o dielo na zabezpečenie podpory trvalého dozoru TTZ        

6.          Prerokovanie Protestu prokurátora proti VZN č. 3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom          

7.          Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

8.           Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Piešťany č.2/2012 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Piešťany o úhradách za služby poskytované v Mestských jasliach

9.          Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

10.        Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a  2020 

11         Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany  na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

12.        Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020        

13.        Analýza možnosti vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja Kúpaliska Eva   

14.        Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zvýšenie atraktivity a  konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany

15.        Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Ing. Dávidom Galovičom, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

16.        Návrh na uzavretie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č. 3951105 medzi mestom Piešťany a Ing. Františkom Vavrušom a Danielou Vavrušovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

17.       Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Ing. Petrom Trenknerom a Marcelou Trenknerovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

18.        Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre Ing. Libora Samka, lokalita Nikolu Teslu, Piešťany

19.        Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Piešťany a Ing. Petrom Urbánkom, CSc., lokalita, ul. Krajinská, Piešťany

20.        Informácia o realizovaných investičných zámeroch a údržbe a opravách na majetku mesta

21.        Členstvo  Mesta  Piešťany v Občianskom združení  HK Havrani  Piešťany

22.        Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na ul. Dopravná  v Piešťanoch pre mesto Piešťany od vlastníka  Slovenská republika – Správa hmotných rezerv SR

23.       Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 10. zasadnutia MsZ r. 2017

24.        Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2018

25.        Určenie mesačného platu primátora mesta Piešťany

26.        Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na  rok 2018    

27.       Rôzne

28.       Interpelácie poslancov

29.       Záver

 

B/         Určuje

overovateľov zápisnice    :    Martin Valo, Ing. Tomáš Hudcovič                       

zapisovateľa zápisnice    :     Ing. Zlatica Tapferová

 

C/         Volí

návrhovú komisiu                :   Mgr. Jozef Drahovský, Mgr. Peter Jančovič, PhD., Petr Veverka 

 

Hlasovanie za návrhovú komisiu:

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

Hlasovanie za zmenu programu zaradiť do programu ako bod č. 5  nový bod (Informácia – vystúpenie zástupcu spoločnosti YZAMER, s. r. o., o Zmluve o dielo na zabezpečenie podpory trvalého dozoru TTZ)

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

Hlasovanie za zmenu programu zaradiť do programu ako bod č. 14  nový bod (Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zvýšenie atraktivity  a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany)

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

Hlasovanie za zmenu programu zaradiť do programu ako bod č. 4  nový bod (Návrh na žiadosť primátora o krokoch vedúcich k zrušeniu Krampuslauf )

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 13 1 0 1

 

Hlasovanie za program ako celok so zapracovanými pripomienkami:

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

 

2.        Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 9.11.2017 a plnenie uznesení za obdobie júl – november 2017 

Uznesenie MsZ č. 190/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Berie na vedomie 

Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 9.novembra 2017, plnenie uznesení za obdobie júl – november 2017“.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
17 17 0 0 0

 

 

3.           Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

V tomto bode programu neboli prijaté žiadne uznesenia.

 

 

4.           Návrh na žiadosť primátora o krokoch vedúcich k zrušeniu Krampuslauf

Uznesenie MsZ č. 191/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Žiada

primátora mesta, aby podnikol patričné kroky, ktoré neumožnia konanie akcie Krampuslauf.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
19 18 0 0 1

 

Uznesenie MsZ č. 192/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

pripraviť zmeny Zmluvy č. 3681305 „VIANOČNÉ TRHY“ Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení Vianočných trhov“ (VT) tak, aby sa zvýšila možnosť ovplyvňovať dramaturgiu a časové trvanie programov VT Mestom Piešťany s prípadnými sankciami.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
19 16 0 0 3

 

Uznesenie MsZ č. 193/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ preverenie porušenia, resp. neporušenia zmluvy medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou B&R GROUP s. r. o., číslo 3681305 zmeny Zmluvy č. 3681305 z roku 2013 a porušenie, resp. neporušenie VZN č. 8/2014 do zasadnutia ďalšieho zastupiteľstva.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
19 19 0 0 0

 

 

5.         Informácia – vystúpenie zástupcu spoločnosti YZAMER, s. r. o., o Zmluve o dielo na zabezpečenie podpory trvalého dozoru TTZ        

Uznesenie MsZ č. 194/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Berie na vedomie 

Informáciu spoločnosti YZAMER, s. r. o., o Zmluve o dielo na zabezpečenie podpory trvalého dozoru TTZ.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

6.          Prerokovanie Protestu prokurátora proti VZN č. 3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom          

Uznesenie MsZ č. 195/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

vyhovenie Protestu prokurátora sp. zn. Pd 112/17/2204-3 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Piešťany č. 3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

B/        Schvaľuje

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Piešťany.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

7.         Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí 

Uznesenie MsZ č. 196/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

 

8.         Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 2/2012 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany a o úhradách za služby poskytované v Mestských jasliach

Uznesenie MsZ č. 197/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 2/2012 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany a o úhradách za služby poskytované v Mestských jasliach.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

 

9.         Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018  s výhľadom na roky 2019 a 2020

Uznesenie MsZ č. 198/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020      

 • v nákladovej  časti vo výške                        630 834,- €
 • vo výnosovej  časti vo výške                       630 834,- €

 

 • transfer vo výške                                         314 200,- €
 • z toho bežný transfer vo výške                    314 200,- €

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
19 19 0 0 0

 

 

10.       Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Uznesenie MsZ č. 199/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

 • v nákladovej časti vo výške                        432 245,- €
 • vo výnosovej časti vo výške                       432 245,- €
 • s transferom vo výške                                 388 620,- €, z toho:
 • bežný transfer vo výške                              385 670,- €
 • kapitálový transfer vo výške                           2 950,- €

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
19 18 0 0 1

 

 

11.       Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a  2020

Uznesenie MsZ č. 200/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2018                    

v príjmovej časti vo výške:               2 499 676,- €

vo výdavkovej časti:                          2 499 676,- €

transfer vo výške:                  2 454 376,- € z toho

bežný transfer vo výške        2 328 376,- €

kapitálový transfer vo výške   126 000,- €

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
19 19 0 0 0

 

 

12.       Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 a 2019 

Uznesenie MsZ č. 201/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

zaradiť do položky Kapitálové výdavky akciu Rekonštrukcia Javorinská ulica v náklade 152 000,- EUR,

zrušiť položku nákup budov 52 000, - EUR   

zrušiť položku nákup pozemkov 100 000,- EUR. 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
18 6 9 3 0

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

 

Uznesenie MsZ č. 202/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

presun 7 830, - EUR z rozpočtovej položky 3.1. Radnica informuje do položky 6.3.oprava školských budov.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
19 17 0 2 0

 

Uznesenie MsZ č. 203/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

zníženie položky realizačnej PD na plaváreň Piešťany o sumu 10 000,- EUR  a presun na položku štúdia pre ÚK miestnej komunikácie Dopravná – sídlisko  A. Trajan.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
19 16 1 2 0

 

Uznesenie MsZ č. 204/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ zabezpečiť spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Plavárne Piešťany s dôrazom na efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a ekonomickú udržateľnosť projektu po schválení detailov projektu mestským zastupiteľstvom. MsZ ukladá MsÚ pripraviť návrh realizácie tohto projektu prostredníctvom jestvujúcej organizácie zriadenej mestom, alebo novej spoločnosti. 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
19 19 0 0 0

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu hlasovať k položkám A - L okrem položiek E a G,

(stiahnuté predkladateľom z rokovania) „en bloc":

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
19 19 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 205/2017 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní 

A/        Schvaľuje

Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

                                                   v príjmovej časti vo výške                  27 174 012,00 €

                                                   a vo výdavkovej časti vo výške          27 147 630,00 €

B/        Berie na vedomie                                                                                                          - 

návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2019, 2020.

 

C/        Schvaľuje                          

návrh na viazanie rozpočtových kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zaradené  do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2018 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov.

 

D/        Schvaľuje     

návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 383 610,00 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018.

    

F/        Schvaľuje                           

návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 255 000,00 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v schválenom rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018.

 

H/        Schvaľuje

návrh na prijatie dlhodobého úveru na investície schválené v rozpočte mesta na rok 2018 

vo výške 2 285 050 €.

 

I/          Schvaľuje

návrh na vykonávanie zmien schváleného rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií, ktorými sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky programového rozpočtu. primátorom mesta v plnom rozsahu.

 

J/         Schvaľuje

návrh na vykonávanie zmien schváleného rozpočtu rozpočtových organizácií (školy školské zariadenia), zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov rozpočtových organizácií, ktorými sa zmenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtových organizácií a v dôsledku toho aj programového rozpočtu mesta primátorom mesta.

 

K/         Berie na vedomie           

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2018.

 

L/        Berie na vedomie           

Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2018.    

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
20 20 0 0 0

 

 

13.       Analýza možnosti vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja Kúpaliska Eva 

Uznesenie MsZ č. 206/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

Analýzu možností vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja Kúpaliska Eva.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 1 0 0

 

 

14.      Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zvýšenie atraktivity       a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany

Uznesenie MsZ č. 207/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Schvaľuje

 1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 1 – Bezpečná ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2 – Vývoj a zlepšenie ekologicky priaznivých, vrátane nízkouhlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 na realizáciu projektu s názvom „Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta,
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 3. výška maximálneho celkového spolufinancovania zo strany žiadateľa 15 932,03 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 318 640,47 EUR,  
 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.          

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                 

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

15.      Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Ing. Dávidom  Galovičom, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany  

Uznesenie MsZ č. 208/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Ing. Dávidom Galovičom, bytom Gaštanová 2901/16, Piešťany, ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom pozemku parc. č. 430 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2,  parcela registra „C“, zapísaná v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 0,44 EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku  pod garážou súp. č.7810 vo vlastníctve žiadateľa.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

16.      Návrh na uzavretie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č. 3951105 medzi Mestom Piešťany a Ing. Františkom Vavrušom a Danielou Vavrušovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany 

Uznesenie MsZ č. 209/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3951105 zo dňa 29.11.2011, uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Františkom Vavrušom a Danielou Vavrušovou, bytom Valová 22, Piešťany, ako nájomcami, predmetom ktorého bude predĺženie doby nájmu, z doby určitej na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou súp. č. 7701 vo vlastníctve nájomcov.                 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

17.      Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Ing. Petrom Trenknerom a Marcelou Trenknerovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany 

Uznesenie MsZ č. 210/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Ing. Petrom Trenknerom a Marcelou Trenknerovou, bytom Valová 4262/12, Piešťany, ako nájomcami, predmetom ktorej bude nájom pozemku parc. č. 403 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, parcela registra „C“, zapísaná v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 0,44 EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou ev. č. 798 vo vlastníctve žiadateľov.                

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                       

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

18.      Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre Ing. Libora Samka, lokalita Nikolu Teslu, Piešťany

Uznesenie MsZ č. 211/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

prevod vlastníctva Geometrickým plánom č. 43580718-S-Gp-F-433/2017, zo dňa 13.10.2017, vytvorenej parc. č. 4351/18 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 162 m2, kat. územie Piešťany, oddelenej z parc. č. 4351/1 ostatné plochy vo výmere 3325 m2 , parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo predávajúceho Mesta Piešťany, do vlastníctva Ing. Libora Samka, trvale bytom Ratnovce č. 420, ako kupujúceho, za kúpnu cenu 42,12 EUR/m2, s osobným zmluvným záväzkom kupujúceho vybudovať chodník pod sankciou 1 000,- EUR do 30.06.2018, ako prístupový chodník pre účely zabezpečenia prístupu Družstva invalidov Univerzál Piešťany k parc. č. 4349/1, ktorý bude vybudovaný tak, aby bol vyhovujúci pre bezpečný prechod vozičkárov od bočného vchodu haly TŤP k bránke oplotenia medzi parc. č. 4349/1 a parc. č. 4351/1 a v prípade nedodržania toho termínu so zmluvne dohodnutou možnosťou predávajúceho odstúpiť od zmluvy, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku za účelom vytvorenia zázemia objektu (terasy, manipulačného priestoru) v súvislosti s činnosťou v budove na parc. č. 4348 a parc. č. 4348/13 vo vlastníctve žiadateľa.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

19.       Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Piešťany a Ing. Petrom Urbánkom, CSc., lokalita, ul. Krajinská, Piešťany

Uznesenie MsZ č. 212/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Schvaľuje

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude odkúpenie pozemku parcely registra „C“ parc. č. 8072/11 ostatné plochy vo výmere 15 m odčlenenej Geometrickým plánom č. 88/2017 zo dňa 7.4.2017 z parc. č. 5912/11 ostatné plochy v celkovej výmere 505 m2, parcela registra „E“ zapísanej v LV č. 7451, kat. územie Piešťany, ako vlastníctvo budúceho predávajúceho Ing. Petra Urbánka, CSc., trvale bytom Piaristická 270/38, Trenčín do vlastníctva budúceho kupujúceho Mesta Piešťany, za kúpnu cenu 1 062,75 EUR, s podmienkou povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu len v prípade, že Mestu Piešťany bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok pre realizáciu stavby „Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch – III. časť, IV. časť“,  s povinnosťou uzavretia kúpnej zmluvy v lehote najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch – III. časť, IV. časť.“ 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                 

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

20.      Informácia o realizovaných stavebno – technických investičných akciách a údržbe za rok 2017  v nadväznosti na predchádzajúce roky 2015 a 2016 

Uznesenie MsZ č. 213/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

„Informáciu o realizovaných stavebno-technických investičných akciách a údržbe za rok 2017  v nadväznosti na predchádzajúce roky 2015 a 2016. 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                          

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

21.       Členstvo  Mesta  Piešťany v občianskom združení  HK HAVRANI  Piešťany

Uznesenie MsZ č. 214/2017

 

Hlasovanie k častiam A –C „en bloc“:

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

súhlas s členstvom Mesta Piešťany v občianskom združení HK HAVRANI Piešťany, IČO: 42 401 917, so sídlom Hlboká 92, 921 01 Piešťany

 

B/        Schvaľuje

úhradu vstupného členského príspevku vo výške 1,- EUR do 31.12.2017.

 

C/        Schvaľuje

nomináciu poslanca MsZ Mgr. Jozefa Drahovského ako zástupcu mesta Piešťany do Dozornej rady o. z. HK HAVRANI Piešťany

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

22.         Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na ul. Dopravná v Piešťanoch pre mesto Piešťany od vlastníka  Slovenská republika – Správa hmotných rezerv SR

Uznesenie MsZ č. 215/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Piešťany vo vlastníctve  Slovenská republika – Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29,  812 63 Bratislava, IČO 30 844 363, zapísaného v liste vlastníctva č. 7967 ako stavba súp. č. 5047 (úložisko m. rezerv) na parc. č. 4146/3 do vlastníctva Mesta Piešťany.  

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 2 9 3 0

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

 

 

23.      Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku  dňu 10. zasadnutia MsZ r. 2017 

Uznesenie MsZ č. 216/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

Správu o výsledkoch ukončených kontrol  hlavného  kontrolóra  mesta Piešťany ku  dňu 10. zasadnutia MsZ r. 2017.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

24.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany na I. polrok 2018

Uznesenie MsZ č. 217/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

„Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany na I. polrok 2018“.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

25.         Určenie mesačného platu primátora mesta Piešťany

Uznesenie MsZ č. 218/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

zvýšenie základného platu primátora o 18% od 1.1.2018.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 8 5 1 0

 

 

26.       Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2018     

Uznesenie MsZ č. 219/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

„Harmonogram zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2018“.  

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

27.        Rôzne

Uznesenie MsZ č. 220/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

MsÚ Piešťany pripraviť plán starostlivosti o životné prostredie v extraviláne mesta Piešťany na roky 2018-2022 aj s finančným predpokladom /resp. finančnou štúdiou/. V roku 2001 bolo schválené uznesenie Ms.Z č. 274/2001, ktorým mesto schválilo Miestny územný systém ekologickej stability SÚ Piešťany. Súčasťou je aj návrh ekostabilizačných opatrení. Ten pre jednotlivé plochy definuje opatrenia, ktoré by sa mali v príslušnom území realizovať. Návrh termínu plnenia na schválenie do zastupiteľstva 28. 6. 2018

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                     

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

 

Uznesenie MsZ č. 221/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/       Odporúča

MsÚ Piešťany iniciovať stretnutie so zástupcami SLK a.s. a dohodnúť taký postup prác pri potencionálnom výrube stromov na Vážskom poloostrove parcela C 7943/3, ktorý zabezpečí zachovanie mladých podrastov stromov. V prípade Vážskeho ostrova ide o  Regionálne biocentrum a Nadregionálny biokoridor, nachádzajú sa tu aj chránené typy biotopov európskeho a národného významu, preto zásahy do tohto územia by sa mali konzultovať s príslušným orgánom životného prostredia (ObÚ ŽP, správa ChKO,...). O výsledku stretnutia spolu s písomnou zápisnicou informovať MsZ 22.3.2018 na  riadnom zastupiteľstve.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 222/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/       Odporúča

MsÚ Piešťany zabezpečiť odstránenie čiernej skládky asfaltu a betónu na mestskom pozemku parcela C 1575/2. Tento pozemok bol v minulosti važinou, respektíve starým korytom Váhu. Pozemok bol zavezený stavebným odpadom. Pozemok je treba dostať do pôvodného stavu, tak aby mohol plniť svoju ekostabilizačnú funkciu. Mapu čiernych skládok, informáciu o možnostiach odstránenia tejto a ďalších čiernych skládok aj s finančným vyčíslením  zaradiť do zastupiteľstva 22.3.2018

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

V Piešťanoch dňa 15.12.2017

 

 

...........................................                                                 ......................................      

Miloš Tamajka, M.B.A.                                                             Ing. Eduard Strapatý         

Primátor mesta Piešťany                                                      Prednosta MsÚ Piešťany

                v. r.                                                                                              v. r.

 

 

........................................                                                       .................................... 

Martin Valo                                                                                  Ing. Tomáš Hudcovič                         

Overovateľ zápisnice                                                                  Overovateľ zápisnice

                v. r.                                                                                                v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Zlatica Tapferová, ref. Oddelenia právnych a klientskych služieb   

Vyvesené: 15. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť