Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

10. zasadnutie MsZ 2017 dňa 14.12.2017 o 14.00 h

Pozvánka na 10. zasadnutie MsZ, dňa 14.12.2017 o 14.00 h

 

1.   Otvorenie      

  • schválenie programu zasadnutia 
  • určenie overovateľov 
  • určenie zapisovateľov zápisnice 
  • voľba návrhovej komisie

2.    Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 9.11.2017 a plnenie uznesení za obdobie júl – november 2017   

3.    Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.    Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/2000 o ochrane ovzdušia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom          

5.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

6.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Piešťany č.2/2012 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Piešťany o úhradách za služby poskytované v Mestských jasliach

7.    Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

8.    Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a  2020 

9.    Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany  na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

10.  Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020        

11.  Analýza možnosti vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja Kúpaliska Eva      

12.  Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Ing. Dávidom Galovičom, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

13.  Návrh na uzavretie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č. 3951105 medzi mestom Piešťany  a Ing. Františkom  Vavrušom a Danielou Vavrušovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

14.  Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Ing. Petrom Trenknerom a Marcelou Trenknerovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

15.  Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre Ing. Libora Samka, lokalita Nikolu Teslu, Piešťany

16.  Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Piešťany a Ing. Petrom Urbánkom, CSc., lokalita, ul. Krajinská, Piešťany

17.  Informácia o realizovaných investičných zámeroch a údržbe a opravách na majetku mesta 

18.  Členstvo  Mesta  Piešťany v Občianskom združení  HK Havrani  Piešťany

19.  Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na ul. Dopravná v Piešťanoch pre mesto Piešťany od vlastníka  Slovenská republika – správa hmotných rezerv SR

20.  Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 10. zasadnutia MsZ r. 2017

21.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2018

22.  Určenie mesačného platu primátora mesta Piešťany

23.  Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na  rok 2018    

24.  Rôzne

25.  Interpelácie poslancov

26.  Záver

 

                 Miloš Tamajka, M.B.A., v.r.

                                                                                            primátor mesta Piešťany

Vyvesené: 6. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Ing. Zlatica Tapferová

Späť