Obsah

Späť

1. zasadnutie MsZ konané dňa 08.02.2018

Interpelácie poslancov

z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany,

_____________________konaného dňa 8. februára 2018_____________________

 

                                                 

Adriana Drahovská

            Ďakujem za slovo takže, ja by som sa rada vyjadrila k medializovanej kauze zvesenia obrazov zo zbierky pána Melicherčíka. Ako som už prejavila svoj názor, tak sa mi to zdá ako veľmi nešťastne neštandardný krok a rada by som poprosila v rámci interpelácie o vyjadrenie všetkých zúčastnených subjektov, Teba, pán viceprimátor, pani riaditeľky Marty Jurčovej a pána primátora, aby mi zodpovedali na otázky:

1) Či bol problém osloviť alebo prečo nebol oslovený pán Melicherčík pred zvesením obrazov, aké boli dohodnuté podmienky nakladania s týmito dielami, lebo to sú hodnotné diela, tam musí byť poverený pracovník, ktorý má právo ich zavesiť, zvesiť, atď., vystavovateľ si môže určiť podmienky, čiže či tam bol nejaký zmluvný vzťah uzatvorený, či sa to už robilo pred tým, že sa obrazy zvesovali a či s tým súhlasili autori, vystavovatelia.

 2) Ďalej by ma zaujímalo to, čo som teda povedala už, alebo požiadala pána kontrolóra, aby urobil tú kontrolu, akou formou teda tie výstavy prebiehajú v Galérii, že či sú tam uzatvárané zmluvy a dohadované tie podmienky, či sú diela poistené proti poškodeniu a rada by som tak isto vedela, akou formou sa teda chcete chrániť v budúcnosti, aby nedochádzalo k takýmto problémom, či tam bol nejaký plán výstav určený, kto dohadoval tie diela, či sa ide podľa nejakého harmonogramu, či má Galéria nejaký štatút, aké výstavy sa tam konajú. Toto všetko by ma zaujímalo a poprosím vás aj o vyjadrenie, 3) aké opatrenia, som spomínala teda do budúcna prijmete. Boli tu nejaké návrhy, že v prípade, že by teda mali svadobčania výhrady k výstavám prebiehajúcim, mohli by tam byť nejaké žalúzia, alebo závesy alebo niečo, čo by teda tú výstavu, tak aby tá sobášna sieň bola dôstojná, adekvátna. No a samozrejme, keďže sobášnu sieň navrhovala pani architektka Pernecká, bolo by vhodné dohodnúť sa s nejakým dizajnérom alebo teda s niekým, kto by to dotvoril tak, aby sa tam nezavesili nejaké záclony ja neviem odkiaľ. Takže, prosím vás, už sa voči tej kultúre nesprávajme takýmto spôsobom a rokujte aj s odborníkmi. Galéria by mala mať vytvorený nejaký štatút a mala by spolupracovať či už kurátorsky alebo odborne, poradensky s ľuďmi, ktorí majú na to vzdelanie.                      

Ďakujem pekne.         

(prepis zvukového záznamu)       1), 2)   Mgr. Jurčová - MsKS     

                                                     3)       Ing. Svorad

    

Petr Veverka

             Ďakujem, dovoľte, aby som požiadal  pána prednostu o možnosť zvolania rokovania za účelom prípravy otvárania kúpeľnej sezóny 2018. Je mesiac február, ale myslím si, že by mohli byť tie rokovania aj na úrovni prítomnosti členov komisie pre kultúru a názvoslovie, vieme o tom, že je nový riaditeľ Kúpeľov Piešťany, je určite už pripravovaná nejaká predstava o tom priebehu vlastného dňa alebo dní otvárania zo strany MsKS, takže, navrhujem také koordinačné rokovanie aj za účasti členov komisie pre kultúru a názvoslovie, prípadne ďalších poslancov, ktorí by vedeli poradiť, aby to bola dôstojná oslava toho dňa alebo dní. To by som si dovolil požiadať pána prednostu. Ešte budem potom pokračovať.

Odpovedal M. Valo, zástupca primátora mesta: Ďakujem pekne, doplním tiež jednu informáciu, už bolo prvé stretnutie.

Petr Veverka: A môžete nám povedať bližšie o tom stretnutí?    

Odpovedal M. Valo, zástupca primátora mesta: Že druhé stretnutie bude po 20. – tom februári.

Petr Veverka: Výborne a môžem sa zúčastniť aj členovia komisie pre kultúru a názvoslovie? 1)

Ďakujem.       

Odpovedal M. Valo, zástupca primátora mesta: Keď sa dopracuje, môžu.

Petr Veverka: Keď sa dopracuje – vite ako v zmysle príprav námetov.

Odpovedal M. Valo, zástupca primátora mesta: To, čo ste oznámili aj pani Jurčovej, to ona predniesla.

Petr Veverka: Mne sa jedná o celkový prístup mesta a kúpeľov k týmto dňom otvárania kúpeľnej sezóny.

Odpovedal M. Valo, zástupca primátora mesta: Samozrejme, je to možné, ale hovorím, po 20.-tom februári, keď budeme my sedieť, tak potom budeme pokračovať.

 Petr Veverka: Ďakujem, potom dovoľte mi ešte ďalšiu – vysloviť námet pre pána prednostu s ohľadom na to, že pred rokom vyšiel v Radnici – informačnom mesačníku mesta Piešťany otvorený list občianky mesta Piešťany poslancom mestského zastupiteľstva. Tam písala autorka – občianka mesta Piešťany o nedostatkoch. S ktorými sa stretávame .ona ich popisovala zo svojho pohľadu pri sprevádzaní návštevníkov po našom peknom meste. Budem len heslovite čítať. Naša staručká EVA, Kolonádový most, hotel Slovan, pešia zóna a hotel lipa, budova Zelený strom, lesopark Červená veža, ktorá síce nepatrí Piešťanom, ale je hanbou okolia nášho mesta  a okolia, aj bývalé termálne kúpalisko s kempingom je zarastené burinou a potom na záver napísala: Nehľadajme výhovorky, prečo sa nedajú zrealizovať dobré kroky, v týchto objektoch, ale snažme sa urobiť všetko pre zlepšenie situácie v našom meste Piešťany. Potrebujú novodobého Ľudovíta Wintera. Bola to výzva občianky mesta Piešťany, bola to výzva poslancom, ja myslím, že pán prednosta by nám dokázal priblížiť tiež určité rokovania, ktoré koná v tejto záležitosti, ale sú to interpelácie, takže ja len navrhujem pánovi prednostovi, aby zvolal rokovanie zástupcov, ktorí budú mať záujem z radov poslancov a oboznámil ich, ako pokračujú možné kroky k náprave týchto objektov, na ktoré poukazuje občianka mesta Piešťany v informačnom mesačníku Radnica informuje.

Ďakujem              

(prepis zvukového záznamu)       1) Mgr. Hudcovičová

 

 

Ing. Iveta Babičová

             Ja mám jednu takú krátku len poznámku. Pán prednosta, koľko úloh ste si už teraz zapísali, že má mestský úrad vybaviť? Lebo, ja už sa začínam dosť báť.

Odpovedal Ing. E. Strapatý, prednosta MsÚ:   Ja mám veľmi veľa úloh.

Ing. Iveta Babičová: Lebo, Vy máte už celý zošit tých úloh pre mestský úrad a ja sa obávam, že zahlcujeme mestský úrad takou dosť zbytočnou prácou a oni potom nebudú mať čas riešiť agendu občanov a podnikateľov, ja myslím, že každý poslanec, ktorý má o niečo záujem niečo zistiť, tak môže prísť na ten mestský úrad a bude sa pýtať a tam mu to povedia na príslušnom odbore, alebo môže ísť aj za pánom prednostom, ale čo už je toho veľa. Potom tí úradníci nič iné nerobia, len robia kompiláty..  

Odpovedal M. Valo, zástupca primátora mesta: Prijali sme päťdesiat uznesení.  

Odpovedal Ing. E. Strapatý, prednosta MsÚ:  Ďakujem za slovo, veľmi pekne ďakujem za túto pripomienku, ja už som pred chvíľočkou rozprával tuná s pánom viceprimátorom, že my máme obmedzenú kapacitu. A jednoducho, my nebudeme plniť tie uznesenia, ktoré nám dáte. Nebudeme.   

Odpovedal M. Valo, zástupca primátora mesta: Asi myslí načas.

Odpovedal Ing. E. Strapatý, prednosta MsÚ: No určite nie načas, v každom prípade budeme zdôvodňovať plnenie jednoducho, že to nestíhame. A mestský úrad má určitú kapacitu. Ja viem, že mnoho vecí v meste Piešťany, ten investičný dlh je tu naozaj veľký. On je veľký na celom Slovensku, samozrejme. Ale, jednoducho, vy musíte aj trošku racionálne  nad tým rozmýšľať, čo všetko my sme schopní na tom úrade zrealizovať. Samozrejme, aj dneska tu padlo veľa návrhov na nejaké koncepčné riešenia, návrhy, atď. , atď. Ja som rozprával tak isto, my bez finančného krytia to nevieme zabezpečiť. Pokiaľ my zamestnáme svojich referentov, vedúcich oddelení plnením  a vypracovávaním takýchto dokumentov, tak nebudú plniť iné úlohy. Preto, naozaj veľmi by som vás poprosil do budúcna, treba nad tým triezvo rozmýšľať - čo a vyselektovať tie podstatné veci, ktoré aj možno pre budúci rok a ďalšie obdobie sú dôležité pre mesto Piešťany.

Ďakujem veľmi pekne.        

(prepis zvukového záznamu)                      

 

                 

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

            Mám krátke interpelácie, krátke otázky. Je to v odkaze pre starostu.

1) Je tam  - oproti LIDLU, ako sa vychádza Bratislavskú, nedá sa vyjsť k tomu vlastne prechodu, k tomu chodníku, máte to aj v odkaze pre starostu, s kočíkom tam nevyjdú, napríklad, takže, chcem sa len spýtať, v akom je to riešení – oproti LIDLU k tej svetelnej križovatke, hore tým briežkom, od paneláku.

2) Ďalej sa chcem spýtať, na Bratislavskej pred domom 137 sú dva naklonené stromy, to je skôr na Služby mesta Piešťany, či sa to rieši, či to posúdili tie dva stromy, vyzerajú tak, že nemusia dlho vydržať.

A posledná vec – či sa riešia nejakým spôsobom nové lavičky na Trajane.      

Ďakujem. Lebo už som to interpeloval asi dvakrát.

Diskusia v pléne neozvučená – to treba pánovi Mihálikovi.

Pán Mihálik už odpovedal v interpeláciách.

(prepis zvukového záznamu)        1) B. Palkechová

                                                     2) Ing. Dupkaničová - SMP

  

                      

Spracovala: Ing. Zlatica Tapferová

 

V Piešťanoch  12.02.2018                                  

Vyvesené: 19. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Ing. Zlatica Tapferová

Späť