Obsah

Späť

1. zasadnutie MsZ konané dňa 08.02.2018

Hlasovanie

  Výpis podrobného hlasovania zo zasadnutia MsZ.

 

 

U z n e s e n i a

z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 08. 02. 2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní prijalo nasledovné uznesenia:

 

1.         Otvorenie

Uznesenie MsZ č. 1/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh programu 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany so zmenami:  presunúť v programe zasadnutia bod č. 8 ( Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Mgr. Libušu Dobrovodskú) a zaradiť ho ako bod č. 5, a to nasledovne:

 

1.          Otvorenie       -  schválenie programu zasadnutia

-  určenie overovateľov

-  určenie zapisovateľov zápisnice

-  voľba návrhovej komisie

2.         Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

Voľba člena komisie pre stratégiu a rozvoj mesta

3.         Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného  dňa 14.12.2017

4.         Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

5.         Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Mgr. Libušu Dobrovodskú

6.         Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.

7.         Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

8.         Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

9.         Návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany obchodnou verejnou súťažou, lokalita     Bratislavská, Piešťany   

10.       Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Romana Skaličana a manželku Jarmilu Skaličanovú, lokalita Mudroňova ul., Piešťany

11.       Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2018

12.       Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany za rok 2017

13.       Rôzne

14.       Interpelácie poslancov

15.       Záver

 

B/        Určuje

overovateľov zápisnice    :  Ing. Tomáš Hudcovič, Ing. Iveta Babičová 

zapisovateľa zápisnice    :  Ing. Zlatica Tapferová

 

C/        Volí

návrhovú komisiu             :   Mgr. Jozef Drahovský, Petr Veverka, Mgr. Peter Jančovič, PhD.     

 

Hlasovanie za zmenu programu presunúť bod č. 8 (( Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Mgr. Libušu Dobrovodskú)  ) a zaradiť ho ako bod č.5. 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

Hlasovanie za program ako celok:

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

             

Hlasovanie za návrhovú komisiu:

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

 

2.        Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany, voľba člena Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta

Uznesenie MsZ č. 2/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie 

zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany MUDr. Jozefa Beňačku, PhD., na základe vlastnej žiadosti podľa § 25  ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

B/         Berie na vedomie

odvolanie člena Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta MUDr. Jozefa Beňačku, PhD. na základe vlastnej žiadosti.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

C/         Berie na vedomie

nastúpenie náhradníka  PaedDr. Františka Glosa, PhD. za poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany vo volebnom obvode č. 1. v súlade s ustanovením § 192 ods. 1 zákona č. 182/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

D/        Berie na vedomie

zloženie sľubu poslanca PaedDr. Františka Glosa, PhD. v zmysle § 25 ods. 1 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 0 0 1

 

E/         Berie na vedomie

Správu mandátovej komisie.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
17 17 0 0 0

 

F/         Schvaľuje

Ing. Mariána Fabiána za člena Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
17 17 0 0 0

 

 

3.         Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 14.12.2017

Uznesenie MsZ č. 3/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie 

„Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 14. 12 2017 a plnenie uznesenia MsZ č. 114/2015“.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
17 16 0 0 1

 

 

4.         Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

V tomto bode programu neboli prijaté žiadne uznesenia.

 

 

5.        Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Mgr. Libušu Dobrovodskú

Uznesenie MsZ č. 4/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Schvaľuje

nájom časti pozemku, parcely  registra ,,C” č. 3355/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4924 m2,  zapísanej na LV č.5700 v k. ú. Piešťany, vo vlastníctve mesta Piešťany, v správe Služieb mesta Piešťany, v časti o výmere 6,25mpre Mgr. Libušu Dobrovodskú, bytom Štefánikova 1454/24, 921 01 Piešťany, IČO: 51 250 047 ako nájomcu, z dôvodu kúpy predajného stánku č.12 umiestneného na predmetnej parcele, na dobu neurčitú, s 3- mesačnou výpovednou lehotou, s výškou nájomného 26,56 eur/m2/rok + DPH, ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust.§9a ods. 9 písm. c) zákonač.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa čl. VII. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, ako nájom pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa.   

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
18 18 0 0 0

 

 

6.       Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.

 

Hlasovanie o možnosti vystúpenia Ing. Anny Miernej, predsedníčky predstavenstva  spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., za TTSK

 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
19 19 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 5/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Ukladá 

prednostovi MsÚ do nasledujúceho zastupiteľstva predložiť zmenu VZN o dani z nehnuteľnosti, v ktorej sa ruší oslobodenie dane z nehnuteľnosti pre činnosť spojenú s dopravnou infraštruktúrou od roku 2019.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
20 5 9 6 0

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

 

Uznesenie MsZ č. 6/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje 

vklad majetku mesta Piešťany akom peňažný vklad vo výške 715 000,- EUR, ktorý môže byť vložený aj v častiach, do majetku – základného imania obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., Žilinská cesta 597/81, Piešťany, IČO: 36 266 906 v súlade s § 9 ods. 2 písm. f) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a Čl. V. ods. 3. písm. q) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a Čl. VI. ods. 9 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, pričom týmto dôvodom je zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti, za podmienky dodržania zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci a doručenia stanoviska Protimonopolného úradu SR a postupného splácania záväzku Letiska Piešťany, a. s. voči Mestu Piešťany až do úplného  vyrovnania, pričom výška vkladu bude závisieť od výšky zaplateného záväzku.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
20 20 0 0 0

 

 

7.         Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu na stiahnutie bodu L/ z materiálu

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 7/2018

 

O bodoch H/, I/, J/, L/ sa nehlasovalo.

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje 

zvýšenie rozpočtovej položky 111 003 – Výnos dane z príjmov, o sumu 444 168,- € na sumu 9 381 231,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

B/        Schvaľuje                                                                                                                                                       

zvýšenie rozpočtovej položky 121 001 – Výnos dane z pozemkov, o sumu 344 174,- € na sumu 620 562,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

C/        Schvaľuje

zvýšenie rozpočtovej položky 121 002 – Výnos dane zo stavieb, o sumu 200 421,- € na sumu 2 352 241,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 0 0 1

 

D/        Schvaľuje

zvýšenie rozpočtovej položky 222 003 – Pokuty DaP, o sumu 172 420,- € na sumu 196 920,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

E/         Schvaľuje

zvýšenie rozpočtovej položky 814 001 – Účasť na majetku v tuzemsku, Program 11 – Dlhová službao sumu 715 000,- € na sumu 715 005,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

F/         Schvaľuje

zvýšenie rozpočtovej položky 821 005 – Splátky úverov, Program 11 – Dlhová služba o sumu 44 170,- € na sumu 899 533,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 0 0 1

 

G/        Schvaľuje

zvýšenie rozpočtových položiek 637 016 – tvorba SF, o sumu 5 268,- € v podprogramoch:

 1. 1.1 Manažment a výkon funkcií mesta o sumu 2 053,- €
 2. 1.2 Kontrolná činnosť UHK o sumu 88,- €
 3. 1.5 Matričná činnosť o sumu 65,- €
 4. 4.1 Zabezpečenie verejného poriadku MsP o sumu 1 030,- €
 5. 5.5 Opatrovateľská služba v domácnosti o sumu 847,- €
 6. 5.6 Jedáleň Staničná o sumu 143,- €
 7. 5.7 Zariadenie pre seniorov Vila Julianna o sumu 290,- €
 8. 5.9 ZOS Kalinčiakova o sumu 149,- €
 9. 5.10 ZOS Domum o sumu 203,- €
 10. 5.11 ZOS Lumen o sumu 130,- €
 11. 5.12 Mestské jasle o sumu 195,- €
 12. 9.1 Odpadové a vodné hospodárstvo o sumu 75,- €

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

K/        Schvaľuje

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia telocvične Holubyho - spoluúčasť, Program 6 – Školstvo  o sumu 20 000,- € na sumu 20 000,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

M/       Schvaľuje

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia športových ihrísk, Program 8 – Šport  o sumu 37 730,- € na sumu 37 730,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 0 0 1

 

N/        Schvaľuje 

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – GDPR - audit, Program 2 – Majetok mesta o sumu 7 000,- € na sumu 7 000,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 0 0 1

 

O/        Schvaľuje

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 718 002 – GDPR – technické a aplikačné zabezpečenie, Program 2 – Majetok mesta o sumu 20 000,- € na sumu 20 000,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 16 0 0 0

 

P/        Schvaľuje

navrhovanými zvýšeniami sa zmenia celkové príjmy rozpočtu na rok 2018 na sumu 28 335 195,- € a celkové výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 na sumu 27 996 798,- €.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 0 0 1

 

 

8.         Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

Uznesenie MsZ č. 8/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ zverejniť štúdie a projektové dokumentácie spracované pre Mesto Piešťany na webovej stránke www.piestany.sk formou zverejnenia protokolu o prevzatí diela a v rozsahu situácie, pohľadov, pôdorysov a sumárneho rozpočtu do 3 dní od prevzatia diela pri novej dokumentácii. Jestvujúce nezrealizované štúdie a projektové dokumentácie zverejniť v rovnakom rozsahu do konca marca 2018.   

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 0 1 0

 

Uznesenie MsZ č. 9/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

Štatút participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
16 15 0 1 0

 

B/        Schvaľuje

Poverenie primátora Mesta Piešťany vymenovať členov pracovnej skupiny v súlade s čl. 6, Krok 1 Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018, zloženej z  poslancov MsZ a zamestnancov mesta.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 15 0 0 0

 

 

9.        Návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany obchodnou verejnou súťažou, lokalita Bratislavská, Piešťany   

Uznesenie MsZ č. 10/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Ukladá

MsÚ spracovať a verejnosti sprístupniť databázu mestom povolených reklamných plôch a zariadení.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
17 17 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 11/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ spracovať koncepciu povoľovania a umiestňovania reklám a reklamných plôch na území mesta Piešťany.        

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
17 16 0 0 1

 

Uznesenie MsZ č. 12/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ zrealizovať revíziu zmlúv uzavretých Mestom Piešťany na stavby slúžiace na reklamné účely  a túto predložiť do konca apríla 2018.         

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
17 17 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 13/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany spôsobom vyhlásením  obchodnej verejnej súťaže na nájom časti pozemku parc. č. 10123/1 zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere 2982 m2, parcela registra „C“, kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, predmetom ktorej bude nájom pozemku pre účely osadenia reklamných stavieb, ako nájom majetku mesta v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany čl. VII. ods. 1/, pričom predmet nájmu bude upresnený geometrickým plánom na oddelenie pozemku. 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
17 4 10 2 1

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

 

 

10.    Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Romana Skaličana a manželku Jarmilu Skaličanovú, lokalita Mudroňova ul., Piešťany

Uznesenie MsZ č. 14/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany, parc. č. 3712 zast. plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Romana Skaličana a Jarmily Skaličanovej, trvale bytom Mudroňova 4596/29, Piešťany, za kúpnu cenu 29,- EUR/m2 ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku a rod. domu vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
15 14 0 1 0

 

 

11.      Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu  1. zasadnutia MsZ r. 2018 

Uznesenie MsZ č. 15/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

Správu o výsledkoch ukončených kontrol  hlavného  kontrolóra  mesta Piešťany ku  dňu 1.zasadnutia MsZ r. 2018.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

 

12.      Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany za rok 2017

Uznesenie MsZ č. 16/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany za rok 2017.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21                                                                    

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
14 14 0 0 0

 

 

13.      Rôzne

 

Informácia o plánovaných stavebno- technických investičných akciách a údržbe na rok 2018

Spracovateľ:   Ing. Alena Horešová

                          Ing. Peter Mihalik

Predkladateľ:  Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

 

Uznesenie MsZ č. 17/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

pripraviť podklady ku projektom na vytvorenie zelených striech na ZŠ F. E. Scherera a MŠ A. Dubčeka a ku projektu na zadržiavanie a využitie dažďovej vody na Námestí SNP.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 11 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 18/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

v prípade technickej nevhodnosti vytvorenia zelených striech na ZŠ F. E. Scherera a MŠ A. Dubčeka identifikovať vhodné objekty vo vlastníctve mesta na vytvorenie zelených plôch.   

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 11 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 19/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

zaradiť do plánu kontrol Útvaru hlavného kontrolóra kontrolu činnosti Galérie KSC Fontána za rok 2017 – 2018 v rozsahu: kontrola zmluvných vzťahov v oblasti organizovania výstav, kontrola vyplatených honorárov, kontrola ochrany vystavených diel, podmienok organizovania výstav a podobne.   

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
11 11 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 20/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

mestskému úradu v spolupráci s Mestskou políciou vypracovať evidenciu automobilových vrakov a áut bez evidenčného čísla parkujúcich na majetku mesta, buď na parkovisku alebo chodníkoch. V termíne: predložiť na aprílové MsZ. 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 21/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Ukladá

mestskému úradu predložiť na rokovanie MsZ konané v máji 2018 aktuálny zoznam nájomných zmlúv majetku Mesta Piešťany.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 22/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Ukladá

mestskému úradu uskutočniť inventarizáciu nehnuteľného majetku v intraviláne mesta Piešťany, ktorý užívajú občania alebo právnické subjekty bez nájomnej zmluvy.

Termín: predložiť na júnové zasadnutie MsZ. 

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 23/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

mestskému úradu pripraviť Návrh využitia objektu bývalého RDD Kocurice ako nájomných bytov v možnej správe Bytového podniku Piešťany, s. r. o. na májové zasadanie MsZ Piešťany.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 24/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

mestskému úradu pripraviť Štatút participatívneho rozpočtu na rok 2019 so zapracovaním  pripomienok poslancov a komisií k Štatútu participatívneho rozpočtu na rok 2018 tak, aby sa začalo s jeho realizáciou už v druhej polovici roku 2018.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 10 0 1 1

 

Uznesenie MsZ č. 25/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Poveruje

hlavného kontrolóra vykonaním kontroly v BP s predložením správy o kontrole na MsZ dňa 22. marca 2018, a to: dodržiavanie povinného zverejňovania faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za 2. polrok 2017 a rok 2018 v nadväznosti na všetky úhrady z bankových účtov obchodnej spoločnosti (nie bytových domov). Preveriť, či bola faktúra zverejnená, včasnosť zverejňovania, presnosť popisu zverejňovaných hospodárskych operácií.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 26/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Poveruje

hlavného kontrolóra vykonaním kontroly v Rezorte Piešťany. Zamerať sa hlavne na objednávky v 2. polroku 2017 a skontrolovať:

 • kto organizoval výberové konanie, kto rozhodol, ktorí dodávatelia budú oslovení,
 • kto viedol rokovania s dodávateľmi,
 • kto rozhodol o zaplatení a kto podpísal príkaz k úhrade a kedy došlo k úhrade,
 • kto robil rozpočet a ako boli nacenené jednotlivé položky v predmete dodania,
 • kedy boli dodané predmety plnenia a komu,

       -  či riaditeľ Rezortu prevzal plnenia podľa objednávok a kedy (či boli dodržané termíny dodania). Termín: na MsZ dňa 22. marca 2018.  

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 27/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Vyhovuje

Petícii proti výstavbe parkoviska vo vnútrobloku ulice Winterova v plnom rozsahu.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 28/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

primátorovi mesta Piešťany obnoviť činnosť pracovnej skupiny pre konzultácie záležitostí týkajúcich sa návrhu komplexného parkovacieho systému mesta Piešťany.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 13 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 29/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

aby MsÚ podal na májovom zasadnutí MsZ informáciu o stave rozpracovanosti koncepcie parkovania v meste Piešťany.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
12 12 0 0 0

 

Uznesenie MsZ č. 30/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Ukladá

MsÚ pozastaviť práce na realizácii  parkoviska Royova – Kukučínova do získania kladného stanoviska obyvateľov tohto vnútrobloku.

Počet všetkých zvolených poslancov:  21

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
13 12 0 1 0

 

 

V Piešťanoch dňa 12.02.2018

 

...........................................                                              ......................................      

Miloš Tamajka, M.B.A.                                                           Ing. Eduard Strapatý         

Primátor mesta Piešťany                                                    Prednosta MsÚ Piešťany

v zastúpení Martin Valo                                                                      v. r.

zástupca primátora

             v. r.

 

........................................                                                    .................................... 

Ing. Tomáš Hudcovič                                                                 Ing. Iveta Babičová                         

Overovateľ zápisnice                                                                Overovateľ zápisnice

             v. r.                                                                                                 v. r.

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Zlatica Tapferová, ref. Oddelenia právnych a klientskych služieb   

Vyvesené: 13. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Ing. Zlatica Tapferová

Späť