Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

1. zasadnutie MsZ 2018 dňa 08.02.2018 o 14.00 h

Pozvánka na 1. zasadnutie MsZ, dňa 08.02.2018 o  14.00 h

 

1.         Otvorenie        - schválenie programu zasadnutia

-  určenie overovateľov

-  určenie zapisovateľov zápisnice 

-  voľba návrhovej komisie

2.       Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

Voľba člena komisie pre stratégiu a rozvoj mesta

3.       Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného  dňa 14.12.2017

4.       Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

5.       Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.

6.       Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

7.       Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

8.       Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Mgr. Libušu Dobrovodskú

9.       Návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany obchodnou verejnou súťažou, lokalita Bratislavská, Piešťany   

10.     Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Romana Skaličana a manželku Jarmilu Skaličanovú, lokalita Mudroňova ul., Piešťany

11.     Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2018

12.     Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany za rok 2017

13.     Rôzne

14.     Interpelácie poslancov

15.     Záver

 

                     Miloš Tamajka, M.B.A.

                                                                                               primátor mesta Piešťany           

                                                                                                                  v. r.                              

Vyvesené: 31. 1. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Ing. Zlatica Tapferová

Späť