Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

3. riadne zasadnutie MsR konané dňa 09.05.2017

U z n e s e n i a

z 3. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 09. 05. 2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní prijala nasledovné uznesenia:

 

1.         Otvorenie

Uznesenie MsR č. 32/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh programu 3.riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany a to nasledovne:

 

    11.         Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

2.         Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa  12.03.2018  a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 22.03.2018

  3.         Návrh na obsah zápisu do Kroniky mesta Piešťany za rok 2017

  4.         Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

5.         Návrh na použitie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany v rozpočtovom roku 2018

6.         Návrh na schválenie výsledku ponukového konania

7.         Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Piešťany - zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb

8.         Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany

   9.          Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Piešťany

10.       Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

11.       Prijatie dlhodobého úveru vo výške 2 285 050,- EUR na financovanie investícií schválených v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018

12.       Predbežný súhlas Mesta Piešťany na realizáciu investičného zámeru na Zimnom štadióne  v Piešťanoch a nájom pozemku s tým súvisiaci pre ŠHK 37 Piešťany, s. r. o.     

13.       Návrh na zánik členstva Mesta Piešťany v Občianskom združení Bazén Martina výpoveďou

14.       Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi za rok 2017

15.       Návrh na nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Piešťany pre vlastníkov bytov Pod Párovcami súp.č. 1293, Piešťany, lokalita Sv. Štefana

16.       Návrh na prevod vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany  

17.       Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a Pozemstav, a. s a VOD - EKO, a. s. , lokalita Bodona, Piešťany

18.      Žiadosť o vyjadrenie stanoviska Mesta Piešťany k realizácii projektu rozvoja športovej infraštruktúry - výstavbe viacúčelovej haly na území mesta Piešťany

19.       Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany

20.       Zámer využitia  časti pozemku parcela č.  3537/1 k. ú. Piešťany

21.       Petícia proti navrhovanej výstavbe parkoviska vo vnútrobloku Royova – Kukučínova v Piešťanoch, proti zabetónovaniu značnej časti zatrávnenej plochy, proti výrubu stromov a kríkov vo vnútrobloku Royova - Kukučínova 

22.       Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Slovenského futbalového zväzu

23.       Oprava uznesenia Mestskej rady mesta Piešťany č.129/2017

24.       Rôzne

25.       Záver

 

B/        Určuje

overovateľov zápisnice    :     Martin Valo, Ing. Tomáš Hudcovič

zapisovateľa zápisnice    :      Ing. Zlatica Tapferová

 

Hlasovanie za program ako celok:

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :   (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

2.         Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 12.03.2018 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 22.03.2018 

Uznesenie MsR č. 33/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie 

Plnenie uznesení z rokovania Mestskej  rady mesta Piešťany konaného dňa 12.03.2018 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 22.03.2018“. 

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 5 0 1 0

Za                    :   (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík)

Zdržal sa        :   (Ing. Hudcovič)

 

 

3.         Návrh na obsah zápisu do Kroniky mesta Piešťany za rok 2017

Uznesenie MsR č. 34/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh na obsah zápisu do Kroniky mesta Piešťany za rok 2017. 

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

B/        Ukladá

mestskému kronikárovi vykonať zápis do Kroniky mesta Piešťany za rok 2017 v zmysle Štatútu kroniky mesta Piešťany do 31.07.2018.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

44.         Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

Uznesenie MsR č. 35/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany v obstarávacej cene 123 382,98 EUR

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

5.        Návrh na použitie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany v rozpočtovom roku 2018

Uznesenie MsR č. 36/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

zapojenie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany vo výške 56 200,- EUR  schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 5 0 1 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík)

Zdržal            :    (Ing. Hudcovič)

 

 

6.         Návrh na schválenie ponukového konania

Uznesenie MsR č. 37/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

výsledok ponukového konania na prevod nehnuteľností: 1– izbového bytu č. 17 nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového domu na ul. A. Trajana 4830/13 v Piešťanoch, v celosti, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vo veľkosti 38/4323 zapísaných v LV č. 8253 pre obec a k. ú. Piešťany a podielu na pozemku, parc. reg. C, parc. č. 10115, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 732 m v k. ú. Piešťany vo veľkosti 38/4323, zapísaného v LV č. 8253 pre obec a k. ú. Piešťany, ktorého víťazom sa stala Veronika Lukačovičová, bytom 921 01 Piešťany,   korešpondenčná adresa Čachtická 5, 921 01 Piešťany

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

B/        Odporúča

prevod vlastníctva nehnuteľností: 1– izbového bytu č. 17 nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového domu na ul. A. Trajana 4830/13 v Piešťanoch, v celosti, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vo veľkosti 38/4323 zapísaných v LV č. 8253 pre obec a k. ú. Piešťany a podielu na pozemku, parc. reg. C, parc. č. 10115, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 732 m v k. ú. Piešťany vo veľkosti 38/4323, zapísaného v LV č. 8253 pre obec a k. ú. Piešťany, pre Veroniku Lukačovičovú, bytom 921 01 Piešťany, korešpondenčná adresa Čachtická 5,   921 01 Piešťany v podiele 1/1 za kúpnu cenu 42 573,99 EUR

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

C/        Odporúča

upustenie od vykonania exekúcie v časti trov exekúcií vo výške 2 881,94 EUR povinného Alexandra Valacha za podmienky schválenia prevodu vyššie uvedeného bytu a následného uhradenia kúpnej ceny víťazom ponukového konania 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

7.        Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Piešťany- zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb

Uznesenie MsR č. 38/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/       Odporúča

návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany (ZaD ÚPN) – zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
4 4 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Ing. Hudcovič)

 

B/        Odporúča

uhradenie nákladov, spojených s obstaraním a spracovaním predmetných ZaD ÚPN mesta Piešťany fyzickými a právnickými osobami, ktoré obstaranie zmien vyvolali

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
4 4 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Ing. Hudcovič)

 

 

8.         Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 - 2025 k 31.12.2017

Uznesenie MsR č. 39/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 - 2025  k 31.12.2017.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                  :      (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)     

 

 

   9.         Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Piešťany

Uznesenie MsR č. 40/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 5 0 1 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík)

Zdržal sa       :     (Ing. Hudcovič)

 

 

10.      Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 

Uznesenie MsR č. 41/2018

 

Hlasovanie k častiam „A – J“ en bloc:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 321 – Sadové úpravy Prednádražie (NFP) na sumu 83 827,- € 

schváliť.

 

B/         Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 321 – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Považská (NFP) na sumu 662 237,- € 

schváliť.

 

C/         Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 321 – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Ružová (NFP) na sumu 402 770,- € 

schváliť.

 

D/         Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Sadové úpravy Prednádražie (NFP), program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 111, na sumu 83 827,- € 

schváliť.

 

E/         Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Sadové úpravy Prednádražie  (spolufinancovanie),  program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 41,na sumu 4 412,- €

schváliť.

                     

F/         Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Považská (NFP), program 6 – Školstvo, kód zdroja 111, na sumu 662 237,- € 

schváliť.

                            

G/        Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Považská (spolufinancovanie), program 6 – Školstvo, kód zdroja 41,na sumu 35 131,- €

schváliť.        

                        

H/        Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Ružová (NFP), program 6 – Školstvo, kód zdroja 111, na sumu 402 770,- € 

schváliť.

 

I/          Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Ružová (spolufinancovanie), program 6 – Školstvo, kód zdroja 41,na sumu 21 198,- € 

schváliť.

 

J/         Odporúča

navrhovanými zvýšeniami sa zmenia celkové príjmy rozpočtu na rok 2018 na sumu 29 486 529,- € a celkové výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 na sumu 29 208 873,- € 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :   (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)     

 

 

11.      Prijatie dlhodobého úveru vo výške 2 285 050,- EUR na financovanie investícií schválených v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018 

Uznesenie MsR č. 42/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

prijatie úveru na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018 s plávajúcou úrokovou sadzbou od banky ktorá predložila víťaznú ponuku

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 5 0 1 0

Za                   :    M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík)

Zdržal sa      :      (Ing. Hudcovič)

 

 

12.      Predbežný súhlas Mesta Piešťany na realizáciu investičného zámeru na Zimnom štadióne  v Piešťanoch a nájom pozemku s tým súvisiaci pre ŠHK 37 Piešťany, s. r. o.     

Uznesenie MsR č. 43/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

predbežný súhlas Mesta Piešťany ako prenajímateľa na realizáciu investičného zámeru „Prístavba kabín pre mládež“ na Zimnom štadióne v Piešťanoch pre ŠHK 37 Piešťany, s. r. o. ako nájomcu      schváliť s pripomienkami poslancov po splnení podmienok definovaných Komisiou pre financie a podnikanie.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)     

 

B/        Odporúča

nájom parc. registra „C“ č.10140/11 vo výmere 324 m2, zast. pl. a nádvoria a parc. registra „C“ č.10140/12 vo výmere 122 m2, zast. pl. a nádvoria, vytvorených Geometrickým plánom č.98/2018 na oddelenie pozemkov parc. č.10140/11 a 10140/12 zo dňa 27.3.2018, z parciel č.10140/1 a č.10140/8 zapísaných v LV č.5700, k. ú. Piešťany ako vlastníctvo Mesta Piešťany pre ŠHK 37 Piešťany, s. r. o., Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO 36274232, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.9. písm. c) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1, písm. c) – pozemok susediaci so Zimným štadiónom, potrebný na realizáciu Prístavby kabín pre mládež s podmienkou, že súčasný nájomca novovytvorenej parc. č.10140/12 požiada Mesto Piešťany o úpravu predmetu nájmu a ŠHK 37 Piešťany, s. r. o. doloží úradne overený Geometrický plán č. 98/2018

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 5 0 0 0

Za                   :   (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič)     

 

 

13.      Návrh na zánik členstva Mesta Piešťany v Občianskom združení Bazén Martina výpoveďou

Uznesenie MsR č. 44/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

stiahnuť materiál z rokovania MsR.                                             

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 4 0 1 0

Za                   :     (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič)  

Zdržal sa       :     (Ing. Babičová)

 

 

14.       Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2017

Uznesenie MsR č. 45/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie 

„Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2017“.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
4 4 0 0 0

Za                  :     (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič)  

 

 

15.      Návrh na nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Piešťany pre vlastníkov bytov Pod Párovcami súp. č. 1293, Piešťany, lokalita Sv. Štefana

Uznesenie MsR č. 46/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a vlastníkmi bytov ako nájomcami, v bytovom dome súp. č. 1293, na parc. č. 894/5 k. ú. Piešťany: Peter Vavrinec a Renáta Vavrincová, trvale bytom Veľké Orvište č. 314, Paulovičová Anita, trvale bytom Bratislavská 2762/56, Piešťany, Piešťany, EZOP Slovakia, s. r. o., IČO:    Horné Naštice č. 207, Sedláková Mária, trvalý pobyt Pod Párovcami 1293/106, Piešťany, Ing. Trepka Pavol a Mgr. Zuzana Trepková, trvale bytom Vápenná 16640/1, Bratislava, Dalibor Frankovič, trvale bytom Pod Párovcami 1293/106, Piešťany a Szabová Jana, trvale bytom Pod Párovcami 1293/106, Marek Čapkovič, Vážska 534/30, Madunice, Viliam Valo, trvale bytom Ostrov č. 319, Tatiana Kalmanová, trvale bytom Pod Párovcami 1293/106, Piešťany, Jurišová Martina, trvale bytom Pod Párovcami 1293/106, Piešťany, Ing. Peter Dinga a Mgr. Helga Dingová, trvale bytom Hviezdoslavov č. 112, Príbiš Ľubor a Terézia Príbišová, trvale bytom Horná Streda č. 247, Zeman Martin a Lucia Zemanová, trvale bytom Pod Párovcami 1293/106, Piešťany, Wonko Ingrid, trvale bytom Štefánikova 725/14, Senica, Ing. Wolleková Eva, trvale bytom Komenského 4659/87, Mgr. Dana Kosáková, trvale bytom Pod Párovcami 1293/106, Piešťany, Zuzana Gábová, trvale bytom Brunovce č. 169, Monika Procházková, trvale bytom Pod Párovcami 1293/106, Piešťany, Mrovčáková Martina, trvale bytom Pod Párovcami 1293/106, Piešťany, Mgr. Bošák Ľuboš, PhD. M.Bela 4667/17, Piešťany, Bezák Michal a Dominika Bezáková, trvale bytom Pod Párovcami 1293/106, Piešťany, Čapek Jozef a Monika Čapeková, trvale bytom Ľudová 1505/20A, Trnava, Briška Peter a JUDr. Jana Brišková Dominová, trvale bytom Pod Párovcami 1293/106, predmetom ktorej je spoločný nájom pozemku parc. č. 890/3 vo výmere 183 m2, zastavané plochy a nádvoria, odčleneného Geometrickým plánom č. 21/2017 zo dňa 26.9.2017 z parc. č. 890/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 838 m2, zapísaného v LV č. 5700, k. ú. Piešťany,  ako vlastníctvo Mesta Piešťany, za nájomné 1,06 EUR/m2/rok, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII ods. 1 písm. c) – nájom časti pozemku mesta za účelom vytvorenia detského ihriska, lavičiek, pieskoviska, zatrávnenej plochy pre potreby vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 1293 Pod Párovcami v Piešťanoch,  s podmienkou umožnenia,  bezplatného užívania predmetu nájmu v súlade s účelom zmluvy aj obyvateľmi byt. domu Sv. Štefana súp. č. 4306 schváliť s pripomienkami poslancov

doplniť podmienky ukončenia nájomnej zmluvy a doplniť geometrický plán z roku 1976.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
4 4 0 0 0

Za                 :      (M. Valo, Ing. Brna, Ing. Babičová, Ing. Hudcovič)  

 

 

16.      Návrh na prevod vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany  

Uznesenie MsR č. 47/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

návrh na zámer previesť časť pozemku kúpnou zmluvou cca vo výmere 139 m2 odčlenenej z pozemku parc. č. 3518 ostatné plochy v celkovej výmere 13071 m2 kat. územie Piešťany, zapísaného v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do vlastníctva Petra Kohúta, trvale bytom Nám. Martina Benku 4670/3, Banka, za kúpnu cenu 126,36 EUR/m2, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta  z dôvodu prístavby a rozšírenia pôvodného objektu na parc. č. 3516 vo vlastníctve kupujúceho,  s tým, že v prípade schválenia navrhovaného prevodu vlastníctva Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany, kupujúci doloží na vlastné náklady vypracovaný geometrický plán, ktorým bude odčlenená a spresnená časť parcely č. 3518 kat. územie Piešťany, ktorá je predmetom tohto návrhu

schváliť.                                              

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 3 1 1 0

Za                  :      (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský)  

Proti              :      (Ing. Babičová)

Zdržal sa      :      (Ing. Hudcovič)

 

 

17.      Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a Pozemstav, a. s a VOD - EKO, a. s. , lokalita Bodona, Piešťany

Uznesenie MsR č. 48/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

návrh na prevod vlastníctva kúpnou zmluvou za kúpnu cenu 1,0 EURO a to:

- nehnuteľností, kat územie Piešťany parcely registra „C“, parc. č. 1517/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2, parc. č. 1522/18 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 236 m2 zapísaných v LV č. 5597 ako vlastníctvo spol. POZEMSTAV a. s., so sídlom Staničná 41, Piešťany, IČO : 31410171, parc. č. 1514/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1118 m2 zapísaných v LV č. 12994 ako podielové spoluvlastníctvo spol. POZEMSTAV a. s., so sídlom Staničná 41, Piešťany, IČO : 31411908 a spol. VOD-EKO a. s. so sídlom Zlatovská 2193/33, Trenčín, IČO: 31410171, každý v podiele ½ - ica, obslužnej komunikácie nachádzajúcej sa parc. č. 1517/2, 1522/18, 1514/15 vo vlastníctve POZEMSTAV a. s. a VOD-EKO a. s., verejného osvetlenia a odvodnenia predmetnej obslužnej komunikácie do vlastníctva Mesta Piešťany po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia na vyššie uvedené stavebné objekty schváliť s pripomienkami poslancov s podmienkou, že v kúpnej zmluve bude dohodnutý aj záväzok POZEMSTAV a. s. a VOD-EKO a. s. voči Mestu Piešťany vo veci riešenia záruky a nárokov z vád predmetu kúpy aspoň v takom rozsahu, že bude obsahom zmluvy aj záruka na akosť  veci – predmetnej komunikácie a verejného osvetlenia a odvodnenia komunikácie, prípadne na také zmluvné plnenie viazať aj zmluvnú pokutu.   

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 4 0 1 0

Za                   :     (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič)  

Zdržal sa       :     (Ing. Babičová)

 

 

18.       Žiadosť o vyjadrenie stanoviska Mesta Piešťany k realizácii projektu rozvoja športovej infraštruktúry - výstavbe viacúčelovej haly na území mesta Piešťany

Uznesenie MsR č. 49/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/       Odporúča

realizáciu projektu Slovenského zväzu hádzanej – výstavby viacúčelovej športovej haly na parcele č. 10078/1 o celkovej výmere 10 956 m2 v lokalite A. Trajan, bikrosový areál nadväzujúci na areál ZŠ Scherera s možnosťou využiť celú nezastavanú časť parcely medzi objektom školy a areálom Národného poľnohospodárskeho centra 

schváliť.                                 

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 1 3 1 0

Za                  :       (Mgr. Drahovský)

Proti              :       (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Hudcovič)

Zdržal sa      :       (Ing. Brna)

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

 

B/        Odporúča

realizáciu projektu Slovenského zväzu hádzanej – výstavby viacúčelovej športovej haly na parcele č. 9892 o celkovej výmere 24 314 m2 v lokalite – areál ZŠ ul. Brezová s možnosťou využiť časť parcely o výmere do cca 3 000 m 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 4 0 1 0

Proti              :       (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Hudcovič, Mgr. Drahovský)

Zdržal sa      :      (Ing. Brna)

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

 

C/       Odporúča

realizáciu projektu Slovenského zväzu hádzanej – výstavby viacúčelovej športovej haly na parcele č. 3084/1 o celkovej výmere 21 811 m2 v lokalite – areál ZŠ ul. Mojmírova s možnosťou využiť časti parcely o výmere do cca 7 000 m

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 5 0 0 0

Za                  :      (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Ing. Hudcovič, Mgr. Drahovský)

 

 

19.       Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany

Uznesenie MsR č. 50/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany spôsobom zvýšenia prevádzkovej produktivity v rámci súčasného stavu mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany 

schváliť

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 2 2 0 1

Za                  :      2

Proti              :      2

Nehlasoval   :      1

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

 

B/        Odporúča

uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany spôsobom nákladovej optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 2 0 3 0

Za                  :      2

Zdržal sa      :      3

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

 

C/         Odporúča

uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany spôsobom prepravnej optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany. 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 2 1 2 0

Za                  :      2

Proti              :      1

Zdržal sa      :      2

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

 

D/        Odporúča

riešenie statickej dopravy v zmysle variantu č. 1

schváliť.                                         

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 5 0 0 0

Proti               :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Ing. Hudcovič, Mgr. Drahovský)

 

E/        Odporúča

riešenie statickej dopravy v zmysle variantu č. 2

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 4 0 0 0

Za                  :      4

Zdržal sa      :      1

 

20.      Zámer využitia časti pozemku parcela č. 3537/1 k. ú. Piešťany

Uznesenie MsR č. 51/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

zámer využitia časti pozemku parcela č. 3537/1 k. ú. Piešťany v zmysle predloženého návrhu

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 4 0 1 0

Za                   :     (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Hudcovič, Mgr. Drahovský)

Zdržal sa       :     (Ing. Brna)

 

21.      Petícia proti navrhovanej výstavbe parkoviska vo vnútrobloku Royova – Kukučínova v Piešťanoch, proti zabetónovaniu značnej časti zatrávnenej plochy, proti výrubu stromov a kríkov vo vnútrobloku Royova - Kukučínova 

Uznesenie MsR č. 52/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

Petícii proti výstavbe parkoviska vo vnútrobloku ulice Royova - Kukučínova v Piešťanoch vyhovieť v plnom rozsahu a ukladá oddeleniu finančných služieb MsÚ pripraviť materiál na presun finančných prostriedkov z rozpočtovej položky 0443 – 717001 – 15 – Parkoviska Royova – Kukučínova na inú rozpočtovú položku

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 3 2 0 0

Za                  :      (Mgr. Drahovský, Ing. Brna, Ing. Babičová)

Proti              :      (M. Valo, Ing. Hudcovič)

 

 

22.      Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo Slovenského futbalového zväzu

Uznesenie MsR č. 53/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Odporúča

1. zabezpečenie realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia a obnova infraštruktúry futbalového štadiónu“ v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie

2. výška maximálneho celkového spolufinancovania zo strany žiadateľa vo výške 6 667,- EUR z celkových výdavkov vo výške 26 667,- EUR  

schváliť.                                           

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
4 4 0 0 0

Za                  :     (M. Valo, Ing. Brna, Ing. Hudcovič, Mgr. Drahovský)

 

 

223.      Oprava uznesenia Mestskej rady mesta Piešťany č.129/2017

Uznesenie MsR č. 54/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

opravu uznesenia Mestskej rady mesta Piešťany č.129/2017 zo dňa 30.10.2017, ktorým bolo odporučené schváliť:

1. návrh žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR a programu Obnovme si svoj dom,  zameraného na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok s názvom „ Rekonštrukcia NNKP- Most kolonádový a plastika“      

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovanej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie vo výške 91 713,- EUR, t. j. 5%  z celkových oprávnených výdavkov 1 834 247,- EUR,

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, nasledovne: slová „zameraného na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok s názvom „ Rekonštrukcia NNKP- Most kolonádový a plastika“ “ sa nahrádzajú slovami „ na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, podprogram 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, zameraného na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31.7.2017, s názvom „Rekonštrukcia NNKP – Most kolonádový a socha“ “ 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 6 5 0 0

Proti             :     (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Ing. Hudcovič, Mgr. Drahovský)

 

 

24.       Rôzne

V tomto bode programu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

 

 

V Piešťanoch dňa 10.05.2018

 

...........................................                                            ......................................      

Miloš Tamajka, M.B.A.                                                          Ing. Eduard Strapatý         

Primátor mesta Piešťany                                                  Prednosta MsÚ Piešťany

                v. r.                                                                                         v. r.   

 

........................................                                                 .................................... 

Martin Valo                                                                             Ing. Tomáš Hudcovič                         

Overovateľ zápisnice                                                            Overovateľ zápisnice

                v. r.                                                                                         v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Zlatica Tapferová, ref. Oddelenia právnych a klientskych služieb   

Vyvesené: 14. 5. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť