Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

2. riadne zasadnutie MsR konané dňa 12.03.2018

U z n e s e n i a

z 2. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 12. 03. 2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní prijala nasledovné uznesenia:

 

1.         Otvorenie

Uznesenie MsR č. 10/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh programu 2.riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany so zmenami: 

stiahnuť z programu rokovania bod č. 5 (Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 - 2025 k 31.12.2017), a to nasledovne:

 

1.         Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

2.         Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa  29.01.2018  a mimoriadnej  Mestskej rady konaného dňa 08.02.2018 

3.         Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany

4.         Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017

5.         Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou

6.         Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany

7.         Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

8          Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

 9.         Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

  10.       Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

11.       Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej 

12.       Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti stratégie a rozvoja mesta

 13.       Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Janou Janiskovou, lokalita Partizánska, Piešťany

14.       Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Ďungelovú a Rudolfa Ďungela, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Jozefom Šaradinom, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

15.       Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová    

16.       Návrh na nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Piešťany pre vlastníkov bytov Pod Párovcami súp. č. 1293, Piešťany, lokalita Sv. Štefana

17.       Návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti

18.       Rôzne

19.       Záver

 

B/        Určuje

overovateľov zápisnice   :   Ing. Tomáš Hudcovič, Ing. Juraj Brna

            zapisovateľa zápisnice    :   Ing. Zlatica Tapferová

 

Hlasovanie za program ako celok so zmenou:

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 5 0 0 0

Za                   :      (M. Valo, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič)

 

 

2.     Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 29.01.2018 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 08.02.2018 

Uznesenie MsR č. 11/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie 

Plnenie uznesení z rokovania Mestskej  rady mesta Piešťany konaného dňa 29.01.2018 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 08.02.2018“. 

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

3.        Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany

Uznesenie MsR č. 12/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

4.         Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017

Uznesenie MsR č. 13/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Berie na vedomie

„Správu o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017“.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)                                                                                                                                      

5.         Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s  odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou

Uznesenie MsR č. 14/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej knižnice mesta Piešťany na úhradu nákladov súvisiacich s odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za                   :     (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra,  Mgr. Drahovský, PhDr. Malík)          

                                                                                                                                   

 

6.         Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany

Uznesenie MsR č. 15/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

Koncepciu a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany a postupné etapizované vyraďovanie detských ihrísk, prvkov detských ihrísk a ich komponentov v závislosti od budovania nových detských ihrísk 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)      

 

 

7.          Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

Uznesenie MsR č. 16/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP

  • oblasť ekológia a environmentalistika pre:

Základnú školu M. R. Štefánika vo výške 600, - € na revitalizáciu školskej záhrady

                                            schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)      

 

                                    

8.         Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoj školstva a vzdelávania

Uznesenie MsR č. 17/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP - rozvoj školstva a vzdelávania pre :

CVČ Ahoj Piešťany na projekt „Hráme v mantineloch“ vo výške 1 790,- EUR 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 6 0 1 0

Za                   :     (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík)          

Zdržal sa       :     (Ing. Hudcovič)

 

9.         Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

Uznesenie MsR č. 18/2018

 

Hlasovanie k častiam „A – G“ en bloc:

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany na  zabezpečenie športových podujatí, sústredení, tréningového procesu a tréningových kempov a táborov, skvalitnenie letnej a zimnej prípravy členov TJ, prenájom telocviční a bazénov vo výške 1 000,- €

schváliť.

 

B/         Odporúča

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

Prvý futbalový klub Piešťany na materiálne zabezpečenie tréningového procesu mládežníckych celkov a pokrytie výdavkov na majstrovské zápasy vo výške 1 000,- € 

schváliť.

 

C/         Odporúča

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

Prvý futbalový klub Junior na prenájom telocviční a haly a na materiálne vybavenie vo výške 1 000,- €

schváliť.

 

D/         Odporúča

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

Tenisový klub Kúpele Piešťany na prípravu areálu na medzinárodné a domáce súťaže, nákup športového materiálu a cien, organizačné zabezpečenie súťaží vo výške 1 000,- € 

schváliť.

                                        

E/          Odporúča

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

MHK Piešťany na prenájom telocvične a materiálne vybavenie pre mládež vo výške 1 000, - €

schváliť.

 

F/         Odporúča

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

Seigokan na zabezpečenie organizácie tréningového tábora, zabezpečenie špecializovanej prípravy reprezentantov vo výške 800,-  €

schváliť.                                       

 

G/         Odporúča

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP 

-  oblasť  telovýchova a šport pre:  

HK HAVRANI Piešťany na materiálno športové zabezpečenie tréningového procesu, podpora  sociálne znevýhodnených detí, organizovanie verejnoprospešných aktivít, škôlka korčuľovania Havránok, doprava na zápasy a turnaje vo výške 1 000,- €  

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)       

 

10.       Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

Uznesenie MsR č. 19/2018

 

Hlasovanie k častiam „A – E“ en bloc:

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP  -  oblasť  záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:

Cinematik, s.r.o., na 13. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany vo výške 1 000,- €    

schváliť.

 

B/        Odporúča

poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie  PO a  FOP  -  oblasť  záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:

Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany na 20. ročník česko-slovenského festivalu  Piešťanské rendezvous vo výške 1 000,- €

schváliť.

                                         

C/        Odporúča

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP  -  oblasť  záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:

RE PUBLIC GROUP s.r.o.  na vydanie knihy Piešťanskí infanteristi  vo výške 1 000,- €

schváliť.

                                        

D/       Odporúča

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP  -  oblasť  záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:

Shams, o. z.  na festival Čaro Orientu – IX. ročník vo výške 300,- €

schváliť.

 

E/         Odporúča

poskytnutie   dotácie   z  rozpočtovej   položky  dotácie  PO  a   FOP  -  oblasť  záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:

Spevácky zbor Coro Laudamus o. z. na festival Piešťanské impresie 2018 vo výške 100,- €   

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 6 0 1 0

Za                  :     (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

Zdržal sa      :     (Ing. Babičová)

 

 

11.        Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti sociálnej a zdravotníckej

Uznesenie MsR č. 20/2018

 

Hlasovanie k častiam „A 1 – A 4“; „B 1“ en bloc:

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

poskytnutie finančnej dotácie:

z položky príspevky pre PO a FOP – časť charita, humanitárna a sociálna oblasť pre:

  1. Občianske združenie Materské centrum „Úsmev“ na projekt Materské centrum Úsmev “ vo výške 2 750,- €

schváliť.

                                           

  1.  Trnavskú arcidiecéznu charitu na projekt „Bulderingová stena pre  deti v Centre pomoci človeku v Piešťanoch –NSSDR“ vo výške 0,- €            

schváliť.

 

  1. OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany na projekt „Predaj časopisu Nota bene“ vo Výške 2 000,- €

schváliť.

 

  1. Asociácia pomoci postihnutým – APPA na projekt „Kurzy plávania pre hendikepované deti“ vo výške 1 500,- €

schváliť.                                          

 

B/        Odporúča

poskytnutie finančnej dotácie:

z položky príspevky pre PO a FOP – časť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia pre:

  1. Nemocnicu Piešťany  n. f. na projekt „Modernizácia pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Alexandra Wintera n. o. Piešťany – postieľky pre novorodencov“ vo výške 2 700,- €      

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)  

                                  

12.       Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti stratégie a rozvoja mesta

Uznesenie MsR č. 21/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/       Odporúča

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FO – stratégie a rozvoja mesta pre:

Mestskú knižnicu mesta Piešťany na organizovanie podujatí s tematikou podpory miestneho a reg. Rozvoja vo výške   1 106,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)  

                                              

   

13.       Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Janou Janiskovou, lokalita Partizánska, Piešťany

Uznesenie MsR č. 22/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

návrh na uzavretie zmluvy o zriadení  vecného bremena medzi zmluvnými  stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, v prospech Jany Janiskovej, trvale bytom Partizánska 2422/66, Piešťany, ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v  povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťažených nehnuteľností zapísaných v LV č. 5700, kat. úz. Piešťany,  parcely registra „C“, označených ako parc. č. 3760 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4590 m a parc. č. 4061/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2727 m2, strpieť v rozsahu   vyznačenom Geometrickým plánom č. 177-1/2018 zo dňa 9.1.2018 zriadenie a uloženie inžinierskej siete – vodovodnej prípojky a jej ochranného pásma a vodomernej šachty, užívanie,  údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie a  iné stavebné úpravy prípojky a šachty a v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na zaťažené nehnuteľnosti, za účelom spojeným s užívaním prípojky a šachty, pričom toto vecné    bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, ako vecné bremeno in personam, 

- za jednorazovú odplatu za celú dobu trvania vecného bremena 10,-  EUR/m2  rozsahu tohto vecného bremena vyznačeného geometrickým plánom

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                  :      (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

14.      Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Ďungelovú a Rudolfa Ďungela, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Jozefom Šaradinom, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

Uznesenie MsR č. 23/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/       Odporúča

návrh na prevod vlastníctva pozemku parc.č. 5610/2 záhrady vo výmere 25 m2 odčlenenej Geometrickým plánom č. 177-155/2017 z parcely registra „C“ parc. č. 5610 záhrady v celkovej výmere 47 m2 kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Anny Ďungelovej a Rudolfa Ďungela, trvale bytom Štefánikova 56A, Piešťany, za kúpnu cenu 36,50 EUR/m2, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta do výmery 50 m2 funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku a rod. domu v spoluvlastníctve žiadateľky

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                  :     (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)                                

B/        Odporúča

návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Jozefom Šaradinom, trvale bytom Štefánikova 56, Piešťany, ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom pozemku parc. č. 5610/1 záhrady vo výmere 22 m2  odčlenenej Geometrickým plánom č. 177-155/2017 z parcely registra „C“ parc. č. 5610 záhrady v celkovej výmere 47 m2 kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, za nájomné vo výške 1,06 EUR/m2/rok, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku mesta do výmery 50 m2 funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku a rod. domu v spoluvlastníctve žiadateľa

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                   :   (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

  

 

15.      Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová    

Uznesenie MsR č. 24/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, označenej ako parcela registra „C“ parc. č. 3067 záhrady vo výmere 431  m2 kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, bez zloženia finančnej  zábezpeky, s kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu, ktorým bude najvyššie ponúknuté nájomné, pričom minimálna výška ročného nájomného je stanovená vo výške 215,50 EUR 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                   :     (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

                                     

B/        Odporúča

návrh na poverenie primátora Mesta Piešťany vymenovať členov komisie pre vyhodnotenie súťažných návrhov

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                   :    (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)      

 

C/        Odporúča

návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 110/2017 písm. A/ zo dňa 20.6.2017 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                   :     (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)                 

 

16.     Návrh na nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Piešťany pre vlastníkov bytov Pod Párovcami súp. č. 1293, Piešťany, lokalita Sv. Štefana

 

Hlasovanie o stiahnutí materiálu z rokovania MsR:

 

Uznesenie MsR č. 25/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

stiahnuť materiál z rokovania MsR.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 5 0 1 0

Za                   :       (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, PhDr. Malík)

Zdržal sa       :       (Ing. Hudcovič)

Mgr. Drahovský sa neprezentoval a ani nehlasoval.

 

 

17.      Návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti

Uznesenie MsR č. 26/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Odporúča

návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti v zasadačke Mestského úradu Piešťany, Námestie SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, s možnosťou využitia v pracovných dňoch 

                                                 schváliť.

 

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                   :     (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

19.       Rôzne

V tomto bode programu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

 

V Piešťanoch dňa 13.03.2018

 

 

...........................................                                                 ......................................      

Miloš Tamajka, M.B.A.                                                             Ing. Eduard Strapatý         

Primátor mesta Piešťany                                                      Prednosta MsÚ Piešťany

V zastúpení Martin Valo                                                                        v. r.

Zástupca primátora

              v. r.  

 

........................................                                                      .................................... 

Ing. Tomáš Hudcovič                                                                   Ing. Juraj Brna                         

Overovateľ zápisnice                                                                Overovateľ zápisnice

             v. r.                                                                                                  v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Zlatica Tapferová, ref. Oddelenia právnych a klientskych služieb   

Vyvesené: 14. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť