Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

2. riadne zasadnutie MsR konané dňa 12.03.2018

P  O  Z  V  Á  N  K  A

 

           V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

 

z v o l á v a m  

 

2.  riadne zasadnutie Mestskej rady,

 

ktoré sa uskutoční  dňa     12. marca (pondelok) 2018  o 15.00 hodine

v priestoroch zasadačky MsÚ  (II. poschodie) s týmto návrhom programu:

 

1.      Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

2.     Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa  29.01.2018 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 08.02.2018 

3.     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany

4.     Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017

5.     Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany  2015 - 2025  k 31.12.2017

6.     Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s odstránením   škody spôsobenej živelnou udalosťou

7.     Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany

8.     Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

9      Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

 10.   Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

  11.   Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

12.   Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

13.   Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja

 14.   Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Janou Janiskovou, lokalita Partizánska, Piešťany

15.   Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Ďungelovú a Rudolfa Ďungela, lokalita  Štefánikova ul., Piešťany

        Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Jozefom Šaradinom, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

16.   Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová    

17.   Návrh na nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Piešťany pre vlastníkov bytov Pod  Párovcami súp. č. 1293, Piešťany, lokalita Sv. Štefana

18.   Návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti

19.   Rôzne

20.   Záver

                                                                              

                                                                                           Miloš Tamajka, M.B.A.

                                                                                           primátor mesta Piešťany

                                                                                                           v. r.

Vyvesené: 7. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť