Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

2. mimoriadne zasadnutie MsR konané dňa 22.03.2018

U z n e s e n i a

z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 22. 03. 2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní prijala nasledovné uznesenia:

 

1.         Otvorenie

Uznesenie MsR č. 27/2017

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh programu 2. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany so zmenami: 

zaradiť do programu ako bod č.5 nový bod (Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany ); a to nasledovne:

 

1.          Otvorenie

 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

2.          Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

3.          Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

 4.          Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany

 5.          Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany

6.          Rôzne

7.          Záver

 

B/        Určuje

overovateľov zápisnice       :                       Martin Valo, PhDr. Jozef Malík                      

zapisovateľa zápisnice       :                        Ing. Zlatica Tapferová

 

Hlasovanie za program ako celok so zmenou: zaradiť do programu ako bod č.5 nový bod (Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany )

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 6 0 0 0

Za             :          (Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, Ing. Brna, M. Valo,  PhDr. Malík)

 

 

2.       Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany 

Uznesenie MsR č. 28/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

schváliť.                                       

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za              :         (Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, Ing. Brna, M. Valo,  PhDr. Malík, Ing. Babičová)

 

 

3.          Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany 

Uznesenie MsR č. 29/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

                                           schváliť.                                      

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za             :          (Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, Ing. Brna, M. Valo,  PhDr. Malík, Ing. Babičová)

 

 

4.          Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany 

Uznesenie MsR č. 30/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/         Odporúča

Návrh „Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií“.   

schváliť.                                      

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za             :          (Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, Ing. Brna, M. Valo,  PhDr. Malík, Ing. Babičová)

 

 

5.          Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany

Uznesenie MsR č. 31/2018

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu na stiahnutie materiálu v bodoch A/, B/, C/, jeho prerokovaní v odborných komisiách MsZ, doplnení o komplexnú informáciu v súvislosti s riešením statickej dopravy a predložení na rokovaní MsZ v mesiaci apríl.  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

doplnenie o komplexnú informáciu v súvislosti s riešením statickej dopravy a predloženie na rokovanie MsZ v mesiaci apríl.  

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za             :           (Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, Ing. Brna, M. Valo,  PhDr. Malík, Ing. Babičová)

 

D/        Odporúča

návrh uzavrieť Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve č. 2480803 zo dňa 22.07.2008 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ARRIVA Trnava, a. s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava, ktorého obsahom bude zmena termínu plnenia zmluvy jeho predĺžením do 31.12.2020 

schváliť.

                               

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 5 0 2 0

Za                 :       (Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Brna, M. Valo,  PhDr. Malík)

Zdržal sa     :       (Ing. Babičová, Ing. Hudcovič)

 

 

5.         Rôzne

V tomto bode programu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

 

 

V Piešťanoch dňa 26.03.2018

 

...........................................                                            ......................................      

Miloš Tamajka, M.B.A.                                                          Ing. Eduard Strapatý         

Primátor mesta Piešťany                                                  Prednosta MsÚ Piešťany

                v. r.                                                                                         v. r.

 

........................................                                                  .................................... 

Martin Valo                                                                                PhDr. Jozef Malík                         

Overovateľ zápisnice                                                            Overovateľ zápisnice

               v. r.                                                                                           v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Zlatica Tapferová, ref. Oddelenia právnych a klientskych služieb   

Vyvesené: 27. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť