Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

2. mimoriadne zasadnutie MsR konané dňa 22.03.2018

P  O  Z  V  Á  N  K  A

 

           V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

 

z v o l á v a m

 

2. mimoriadne zasadnutie MsR

 

ktoré sa uskutoční  dňa     22. marca (štvrtok) 2018  o 15.00 hodine

v zasadačke   Mestskej knižnice, Školská ul. č. 19, Piešťany s týmto návrhom programu:

 

1.     Otvorenie

2.     Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

3.     Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

 4.     Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany

5.     Rôzne

6.     Záver

 

 

 

Miloš Tamajka, M.B.A.,v.r.

                                                                                                       primátor mesta Piešťany

Vyvesené: 15. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť