Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

1. riadne zasadnutie MsR konané dňa 29.01.2018

U z n e s e n i a

z 1. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 29. 01. 2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní prijala nasledovné uznesenia:

 

1.         Otvorenie

Uznesenie MsR č. 1/2018

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh programu 1.riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta a to nasledovne:

 

1.         Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

2.         Plnenie uznesení z rokovania Mestskej  rady mesta Piešťany konaného dňa 4.12.2017 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 14.12.2017

3.         Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

4.         Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Mgr. Libušu Dobrovodskú

5.         Návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany obchodnou verejnou súťažou, lokalita Bratislavská, Piešťany   

6.         Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Romana Skaličana a manželku Jarmilu Skaličanovú, lokalita Mudroňova ul., Piešťany

7.         Rôzne

8.         Záver 

 

B/         Určuje

overovateľov zápisnice   :           Ing. Juraj Brna, Mgr. Martin Cifra

             zapisovateľa zápisnice    :          Ing. Zlatica Tapferová

 

Hlasovanie za program ako celok:

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
5 5 0 0 0

Za                :       (M. Valo, Ing. Babičová, Mgr. Cifra,Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič)

 

 

2.         Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 4.12.2017 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 14.12.2017 

Uznesenie MsR č. 2/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Berie na vedomie 

Plnenie uznesení z rokovania Mestskej  rady mesta Piešťany konaného dňa 4.12.2017 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 14.12.2017“. 

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
6 5 0 1 0

Za                :       (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský)

Zdržal sa    :       (Ing. Hudcovič)

 

 

3.         Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

Uznesenie MsR č. 3/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 6 0 1 0

Za                :       (M. Valo, Ing. Babičová, Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

Zdržal sa    :       (Ing. Brna)

 

B/        Odporúča

Poverenie primátora Mesta Piešťany vymenovať členov pracovnej skupiny v súlade s Čl. 6, Krok 1 Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018, zloženej z  poslancov MsZ a zamestnancov mesta 

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 6 0 0 1

Za                  :     (M. Valo, Ing. Babičová, Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

Nehlasoval   :     (Ing. Brna)

 

 

4.        Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Mgr. Libušu Dobrovodskú

Uznesenie MsR č. 4/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

nájom časti pozemku, parcely registra ,,C” č. 3355/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4924 m2,  zapísanej na LV č.5700 v k. ú. Piešťany, vo vlastníctve mesta Piešťany, v správe Služieb mesta Piešťany, v časti o výmere 6,25mpre Mgr. Libušu Dobrovodskú, bytom Štefánikova 1454/24, 921 01 Piešťany, IČO: 51 250 047 ako nájomcu, z dôvodu kúpy predajného stánku č.12 umiestneného na predmetnej parcele, na dobu neurčitú, s 3- mesačnou výpovednou lehotou,  s výškou nájomného 26,56 eur/m2/rok + DPH,   ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust.§9a ods. 9 písm. c) zákonač.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa čl. VII. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, ako nájom pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

schváliť.   

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                 :      (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

5.         Návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany obchodnou verejnou súťažou, lokalita Bratislavská, Piešťany   

Uznesenie MsR č. 5/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany spôsobom vyhlásením  obchodnej verejnej súťaže na nájom časti pozemku parc. č. 10123/1 zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere 2982 m2, parcela registra „C“, kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, predmetom ktorej bude nájom pozemku pre účely osadenia reklamných stavieb, ako nájom majetku mesta v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany čl. VII. ods. 1/, pričom predmet nájmu bude upresnený geometrickým plánom na oddelenie pozemku 

schváliť.                            

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Proti               :     (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

 

 

6.        Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Romana Skaličana a manželku Jarmilu Skaličanovú, lokalita Mudroňova ul., Piešťany

Uznesenie MsR č. 6/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča

návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany, parc. č. 3712 zast. plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Romana Skaličana a Jarmily Skaličanovej, trvale bytom Mudroňova 4596/29, Piešťany, za kúpnu cenu 29,- EUR/m2 ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku a rod. domu vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                 :      (M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna,  Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

7.         Rôzne

V tomto bode programu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

 

V Piešťanoch dňa 30.01.2018

 

...........................................                                           ......................................      

Miloš Tamajka, M.B.A.                                                          Ing. Eduard Strapatý         

Primátor mesta Piešťany                                                  Prednosta MsÚ Piešťany

v zastúpení Martin Valo,                                                                    v. r.

Zástupca primátora

               v. r.  

 

........................................                                                .................................... 

Ing. Juraj Brna                                                                         Mgr. Martin Cifra                         

Overovateľ zápisnice                                                          Overovateľ zápisnice

                v. r.                                                                                           v. r.

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Zlatica Tapferová, ref. Oddelenia právnych a klientskych služieb   

Vyvesené: 30. 1. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť