Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

1. riadne zasadnutie MsR konané dňa 29.01.2018

P  O  Z  V  Á  N  K  A

 

           V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

 

z v o l á v a m

 

1. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Piešťany,

 

ktoré sa uskutoční                      dňa  29. januára  2018 o  15.00  hodine

v priestoroch zasadačky MsÚ  (II. poschodie) s týmto návrhom programu:

        

1.         Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

2.         Plnenie uznesení z rokovania Mestskej  rady mesta Piešťany konaného dňa 4.12.2017 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 14.12.2017

3.         Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

4.         Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Mgr. Libušu Dobrovodskú

5.         Návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany obchodnou verejnou súťažou, lokalita Bratislavská, Piešťany    

6.         Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Romana Skaličana a manželku Jarmilu Skaličanovú, lokalita Mudroňova ul., Piešťany

7.   Rôzne

8.   Záver 

 

   Miloš Tamajka, M.B.A.

                                                                                                     primátor mesta Piešťany

                                                                                                                            v. r. 

Vyvesené: 24. 1. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť