Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

1. mimoriadne zasadnutie MsR konané dňa 08.02.2018

 

U z n e s e n i a

z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 08. 02. 2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní prijala nasledovné uznesenia:

 

1.         Otvorenie

Uznesenie MsR č. 7/2017

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

návrh programu1. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, a to nasledovne:

 

1.         Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

2.         Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.

3.         Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

4.         Rôzne

5.         Záver

 

B/         Určuje

overovateľov zápisnice   :   Ing. Tomáš Hudcovič, Ing. Iveta Babičová                      

zapisovateľa zápisnice   :   Ing. Zlatica Tapferová

 

Hlasovanie za program ako celok:

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za            :          (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

2.        Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.

Uznesenie MsR č. 8/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča 

vklad majetku mesta Piešťany akom peňažný vklad vo výške 715 000,- EUR, ktorý môže byť vložený aj v častiach, do majetku – základného imania obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., Žilinská cesta 597/81, Piešťany, IČO: 36 266 906 v súlade s § 9 ods. 2 písm. f) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a Čl. V. ods. 3. písm. q) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a Čl. VI. ods. 9 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, pričom týmto dôvodom je zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti, za podmienky dodržania zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci a doručenia stanoviska Protimonopolného úradu SR a postupného splácania záväzku Letiska Piešťany, a. s. voči Mestu Piešťany až do úplného vyrovnania, pričom výška vkladu bude závisieť od výšky zaplateného záväzku.  

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za             :          (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

3.           Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

Uznesenie MsR č. 9/2018

 

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Odporúča  

zvýšenie rozpočtovej položky 111 003 – Výnos dane z príjmov, o sumu 444 168,- € na sumu 9 381 231,- €     

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za              :        (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

B/        Odporúča                                                                                                                                                       

zvýšenie rozpočtovej položky 121 001 – Výnos dane z pozemkov, o sumu 344 174,- € na sumu 620 562,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za            :           (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

C/         Odporúča

zvýšenie rozpočtovej položky 121 002 – Výnos dane zo stavieb, o sumu 200 421,- € na sumu 2 352 241,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za              :        (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

D/        Odporúča

zvýšenie rozpočtovej položky 222 003 – Pokuty DaP, o sumu 172 420,- € na sumu 196 920,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za              :         (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

E/          Odporúča

zvýšenie rozpočtovej položky 814 001 – Účasť na majetku v tuzemsku, Program 11 – Dlhová službao sumu 715 000,- € na sumu 715 005,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za               :        (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

F/         Odporúča

zvýšenie rozpočtovej položky 821 005 – Splátky úverov, Program 11 – Dlhová služba o sumu 44 170,- € na sumu 899 533,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za               :        (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

G/        Odporúča

zvýšenie rozpočtových položiek 637 016 – tvorba SF, o sumu 5 268,- € v podprogramoch:

 1. 1.1 Manažment a výkon funkcií mesta o sumu 2 053,- €
 2. 1.2 Kontrolná činnosť UHK o sumu 88,- €
 3. 1.5 Matričná činnosť o sumu 65,- €
 4. 4.1 Zabezpečenie verejného poriadku MsP o sumu 1 030,- €
 5. 5.5 Opatrovateľská služba v domácnosti o sumu 847,- €
 6. 5.6 Jedáleň Staničná o sumu 143,- €
 7. 5.7 Zariadenie pre seniorov Vila Julianna o sumu 290,- €
 8. 5.9 ZOS Kalinčiakova o sumu 149,- €
 9. 5.10 ZOS Domum o sumu 203,- €
 10. 5.11 ZOS Lumen o sumu 130,- €
 11. 5.12 Mestské jasle o sumu 195,- €
 12. 9.1 Odpadové a vodné hospodárstvo o sumu 75,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za             :          (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

H/        Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Rastislavova ulica, Program 10 – Doprava, kód zdroja 41, o sumu 110 000,- € na sumu 110 000,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 0 3 4 0

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje! 

 

I/         Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia chodník Sasinkova, Program 10 – Doprava, kód zdroja 41, o sumu 50 000,- € na sumu 50 000,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 0 3 4 0

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

 

J/        Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Parkovisko sídlisko Juh, Program 10 – Doprava, kód zdroja 41, o sumu 100 000,- € na sumu 100 000,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 1 2 4 0

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

 

K/         Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia telocvične Holubyho - spoluúčasť, Program 6 – Školstvo  o sumu 20 000,- € na sumu 20 000,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za              :         (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

L/        Odporúča 

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Zberné stredisko - spolufinancovanie, Program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 41, o sumu 50 000,- € na sumu 50 000,- €           

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za              :         (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

M/        Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia športových ihrísk, Program 8 – Šport  o sumu 37 730,- € na sumu 37 730,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za               :        (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

N/        Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – GDPR - audit, Program 2 – Majetok mesta o sumu 7 000,- € na sumu 7 000,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za              :         (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

O/        Odporúča

zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 718 002 – GDPR – technické a aplikačné zabezpečenie, Program 2 – Majetok mesta o sumu 20 000,- € na sumu 20 000,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za                :       (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

P/        Odporúča

navrhovanými zvýšeniami sa zmenia celkové príjmy rozpočtu na rok 2018 na sumu 28 335 195,- € a celkové výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 na sumu 28 046 798,- €

schváliť.

Prítomných Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
7 7 0 0 0

Za              :         (M. Valo, Ing, Babičová, Ing. Brna, Mgr. Cifra, Mgr.Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

 

 

4.         Rôzne

V tomto bode programu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

 

V Piešťanoch dňa 12.02.2018

 

...........................................                                        ......................................      

Miloš Tamajka, M.B.A.                                                    Ing. Eduard Strapatý         

Primátor mesta Piešťany                                            Prednosta MsÚ Piešťany

v zastúpení Martin Valo                                                                   v. r.

zástupca primátora

              v. r.

........................................                                               .................................... 

Ing. Tomáš Hudcovič                                                            Ing. Iveta Babičová                         

Overovateľ zápisnice                                                          Overovateľ zápisnice

              v. r.                                                                                             v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Zlatica Tapferová, ref. Oddelenia právnych a klientskych služieb   

Vyvesené: 13. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť