Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

1. mimoriadne zasadnutie MsR konané dňa 08.02.2018

P  O  Z  V  Á  N  K  A

 

           V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

 

z v o l á v a m

 

1. mimoriadne zasadnutie MsR

 

ktoré sa uskutoční  dňa     8. februára (štvrtok) 2018  o 15.00 hodine

v zasadačke   Mestskej knižnice, Školská ul. č. 19, Piešťany s týmto návrhom programu:

 

1.         Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

2.         Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.

3.         Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

4.         Rôzne

5.         Záver

 

 

Miloš Tamajka, M.B.A.,

                                                                                                       primátor mesta Piešťany

            v.r.

Vyvesené: 31. 1. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť