Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

P O ZV Á N K A
Pozývam Vás na riadne zasadnutie Komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční
dňa 25.03.2015 o 17:00 hod
v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37
s predpokladaným programom:

Bod Popis
1. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025

2. Rôzne

  • Prerokovanie predložených žiadostí o dotácie za rok 2015 v oblasti ekológie a environmentalistiky
  • Informácia o súhlase primátora mesta Piešťany pre udelenie ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia podľa návrhu komisie ŽP
  • Doplňujúce informácie k obstarávaniu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č.10/2011 (aktualizácia ÚPN).