Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na riadne zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

-dňa  02.12.2015

-o 17:00 h.

-v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37

-s predpokladaným programom:

 

Bod      Popis

  1. Materiál ,, Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č.11/2014 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady“

(informácia p. Ľubica Ondreičková)

  1. Rôzne

- Informácia o vybavovaní agendy – prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny (informácia Mgr. Miroslava Martinkovičová)

- Vyhodnotenie účasti členov na zasadnutiach komisie pre životné prostredie

 

V Piešťanoch dňa 27.11.2015