Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

dňa 5.5.2015 16.00 hod

na MsÚ; v malej zasadačke na II. poschodí

s predpokladaným programom:

Bod

  1. Otvorenie
  2. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – aktualizácia ÚPN, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5, príloha 6
  3. Návrh na vklad majetku Mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
  4. Koncepcia plánov udržateľnej mestskej mobility
  5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007-2013
  6. Rôzne
  7. Uznesenia a záver

 

 

V Piešťanoch dňa 29.4.2015

 

 

Mgr. Jarmila Vilčeková

tajomníčka komisie