Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

P O Z V Á N K A
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,
ktoré sa uskutoční
dňa 30.3.2015 o 15,00 h
na MsÚ, II. poschodie – vo veľkej zasadačke č.dv.50.

Program:
1. Otvorenie.
2. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany naroky 2015-2025 – Mgr. Jarmila Vilčeková, odbor stratégie.
3. Návrh na poskytnutie dotácií MsÚ v oblasti športu na rok 2015 – Ing.Marta Mráziková,
vedúca referátu kultúry, športu a mládeže.
4. Rôzne.
5. Uznesenie a záver.

Mgr. Jozef Drahovský v.r.
predseda komisie pre šport a rekreáciu