Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,
ktoré sa uskutoční
dňa 23.2.2015 o 15,00 h
na MsÚ, I. poschodie – v malej zasadačke č.dv.37.

Program:
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany2007 – 2013 k 1.1.2015 – Mgr. Jarmila Vilčeková, odbor stratégie.
3. Vyhodnotenie ankety „Najúspešnejší športovci mesta Piešťany“ za rok 2014 – Ing.Marta
Mráziková, vedúca referátu kultúry, športu a mládeže.
4. Rôzne.
5. Uznesenie a záver.

Mgr. Jozef Drahovský v.r.
predseda komisie pre šport a rekreáciu