Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 06.06.2016 o 15,00 h

na MsÚ, I. poschodie – v kancelárii č. dverí 39

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. NÁVRH DODATKU Č.10 K ZMLUVE O NÁJME  NEHNUTEĽNOSTÍ A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 3090605, UZATVORENEJ MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A ŠHK 37 PIEŠŤANY, S.R.O. (ZIMNÝ ŠTADIÓN)

3. Uznesenia

4. Záver       

 

                                                                                       Mgr. Jozef Drahovský v.r.

                                                                          predseda komisie pre šport a rekreáciu