Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 06.09. 2016 (utorok) o 15:30 hod.

v kancelárií OSŠS – kultúra a šport, I. poschodie, číslo dverí 39

 

P r o g r a m: 

 

1.Otvorenie

2.Správa o plnení rozpočtu podľa zásad finančného hospodárenia - Monitorovacia správa

3.Rôzne

4.Uznesenia a záver

 

 

 

                                                                                                              Adriana Drahovská, v.r.

                                                                                                        predsedníčka komisie pre kultúru

                                                                                                                        a názvoslovie