Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

P O Z V ÁN K A

 

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ, mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční  dňa

15. marca 2016 o 17.00 hod. ( utorok )

Na Mestskom úrade v Piešťanoch, nám. SNP č.3, I. poschodie – číslo dverí 37

Program zasadnutia:

1.Otvorenie

2.NÁVRH  DODATKU Č.1 K ŠTATÚTU KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PIEŠŤANY

3.SPRÁVA  O ČINNOSTI  MESTSKEJ  POLÍCIE PIEŠŤANY  ZA  ROK  2015

4.Rôzne

                                                                                                     

  Ing. Ján Jánošík, v.r.

                                                                                                          predseda KBVP