Dotazník

Prieskum k tvorbe koncepcie Rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022

prieskum bude realizovaný do 30.11.2018,

Dotazník je aj v tlačenej forme k dispozícii na Mestskom úrade – klientske centrum

e Služby

eSlužby

výtvarná súťaž

sutaz

Leto 2018

leto 2018

Obsah

P O Z V ÁN K A

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ, mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční  dňa 04. mája 2015 o 17.00 hod. ( pondelok )

Na Mestskom úrade v Piešťanoch, nám. SNP č.3, I. poschodie – číslo dverí 32

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. NÁVRH NA VKLAD MAJETKU MESTA PIEŠŤANY DO MAJETKU – ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI LETISKO PIEŠŤANY, a.s.

3. Rôzne

    

                                                                                                     Ing. Ján Jánošík, v.r.

                                                                                                          predseda KBVP