Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2017

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2017

 

Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 schváleným uznesením MsZ mesta Piešťany č. 128/2017 a v súlade so schválenými uzneseniami MsZ.

                                            

 

Správa o výsledku kontroly č. 10/2017

Kontrola plnenia zmluvy o údržbe atletickej dráhy

 

Povinná osoba:                     Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

                                                 PRVÝ FUTBALOVÝ KLUB PIEŠŤANY, o. z. zastúpené

                                                 predsedom združenia

Kontrolný orgán:                   Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                 Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:        od uzatvorenia zmluvy, t. j. 04. 08. 2016                                          

Termín kontroly:                    jún – september 2017

Cieľ a predmet kontroly:      kontrola  dodržiavania  náležitostí zmluvy o  výpožičke  č.

                                                 2501607 uzatvorenej medzi  Mestom Piešťany a  PRVÝM

                                                 FUTBALOVÝM KLUBOM PIEŠŤANY, o. z. a  overenie

                                                 objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad

                                                 s uzatvorenou zmluvou 

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 25. 09. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sa považujú za akceptované.                                            

 

 1. Úvod

Dňa 20. 06. 2017 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom 7. zasadnutí prijalo uznesenie č. 132 B/2017, ktorým uložilo hlavnému kontrolórovi preveriť plnenie zmluvy o údržbe atletickej dráhy.

Podľa § 18 d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z. n. p.“) kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

 1. Výkon kontroly

K výkonu kontroly na základe vyššie uvedeného uznesenia MsZ boli vyžiadané podklady od jednotlivých dotknutých oddelení MsÚ. Z oddelenia právnych a klientskych služieb bola predložená zmluva o výpožičke č. 2501607 zo dňa 04. 08. 2016 a z oddelenia finančných služieb boli predložené účtovné doklady súvisiace s údržbou atletickej dráhy na futbalovom štadióne.

Dňa 04. 08. 2016 bola medzi Mestom Piešťany ako požičiavateľom a  PRVÝM FUTBALOVÝM  KLUBOM  PIEŠŤANY, o. z. ako vypožičiavateľom uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Zmluva o výpožičke č. 2501607 (ďalej aj „zmluva“). Zmluva bola následne schválená MsZ mesta Piešťany uznesením č. 149/2016 dňa 27. 07. 2016. Požičiavateľ dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy bezplatne požičal na dočasné užívanie majetok, ktorého je výlučným vlastníkom. Ide o nasledovný nehnuteľný a hnuteľný majetok:

 • parc. č. 5804/1 v časti o výmere 8607 m2 zastavané plochy a nádvoria a na nej sa nachádzajúce tréningové futbalové ihrisko,
 • parc. č. 5805 o výmere 8783 m2 ostatné plochy a na nej sa nachádzajúce tréningové ihrisko, vrátane jeho súčastí, najmä osvetlenie, oplotenie, bránky, tribúna,
 • parc. č. 5826/5 o výmere 19217 m2 ostatné plochy a na nej sa nachádzajúce futbalové ihrisko, studňa a atletická dráha s diaľkárskym sektorom,
 • parc. č. 5826/8 o výmere 334 m2 a na nej sa nachádzajúca terasa,
 • parc. č. 5827 o výmere 1037 m2 zastavané plochy a nádvoria,
 • stavby súp. č. 1135 na parcele č. 5827 hotel pri futbalovom ihrisku vrátane tribúny a na parc. č. 5826/5 príslušenstvo k futbalovému ihrisku,
 • všetky súčasti, ktoré sa na uvedených parcelách nachádzajú (cesty, chodníky, spevnené plochy),
 • rozmetávač hnojiva, prevzdušňovač pôdy, ozvučovaciu techniku, postrekovač JOOLY sektorový, postrekovač elektrického 120 lt., vozík posypového – ihrisko a polostrihu HE 700 LASE7,

ďalej len ako „predmet výpožičky“.

Zmluva v čl. 4. Podmienky výpožičky, ods. 15 znie nasledovne:

„Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že zachová atletickú dráhu s diaľkárskym sektorom a umožní TJ Družba Piešťany bezplatne prístup a užívanie atletickej dráhy a diaľkárskeho sektora v čase od

8.00 do 20.00 denne s tým, že Vypožičiavateľ zabezpečí jej údržbu a prevádzkyschopnosť. Vypožičiavateľ sa zaväzuje vypracovať harmonogram športových podujatí konaných na predmete nájmu na obdobie nadchádzajúcich 30 dní, ktorý odovzdá TJ Družbe Piešťany v priebehu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Ďalšie náležitosti si zmluvné strany, vypožičiavateľ a TJ Družba Piešťany, dohodnú v zmluve o výpožičke.

Požičiavateľ sa zaväzuje, že bude uhrádzať vypožičiavateľovi skutočné náklady na údržbu atletickej dráhy s diaľkárskym sektorom do výšky 1.000,- eur ročne vrátane DPH. ...“

Dňa 28. 06. 2017 bola na futbalovom štadióne vykonaná obhliadka za účasti hlavného kontrolóra, referenta útvaru hlavného kontrolóra, predsedu futbalového klubu a športového riaditeľa futbalového klubu. V zmysle poskytnutého vysvetlenia predsedu futbalového klubu boli obhliadkou zistené nasledovné skutočnosti:

 • na základe požiadavky atletického klubu TJ Družba Piešťany boli priestory pre striedajúcich hráčov pri oprave posunuté ďalej od atletickej dráhy, aby do nej nezasahovali,
 • v priestore pred hlavným vstupom na ihrisko a rovnako pred priestormi pre striedajúcich hráčov bola na dráhu umiestnená hrubá neprofilovaná gumená dlažba obstaraná na náklady futbalového klubu, aby sa zabránilo ničeniu povrchu atletickej dráhy.

Obhliadkou bolo ďalej zistené, že v okolí obrubníkov oddeľujúcich atletickú dráhu od futbalového trávnika sa nachádzala burina v menšom rozsahu. K tejto skutočnosti bolo poskytnuté vysvetlenie, že nie je možné postrekovať burinu v tesnej blízkosti futbalového trávnika, pretože na obuvi osôb vstupujúcich na trávnik sa chemický prípravok roznáša a spôsobuje zničenie trávnika spálením.

V okrajových častiach atletickej dráhy (v kútoch oblúkov) bola na niektorých miestach burina zoschnutá po postreku chemickým prípravkom. K otázke vytrhania zoschnutej buriny bolo poskytnuté vysvetlenie, že týmto spôsobom spolu s koreňmi buriny by došlo zároveň k vytrhnutiu časti podkladu a následnému poškodeniu povrchu atletickej dráhy. Predstavitelia futbalového klubu vo svojom stanovisku uviedli, že zabezpečili v rámci verejnoprospešných prác pracovníkov, ktorí mali vyčistiť burinu z atletickej dráhy a zároveň z okolia obrubníkov oddeľujúcich atletickú dráhu od futbalového trávnika motykami. Tento spôsob údržby bol predstaviteľmi TJ Družba Piešťany zamietnutý, pričom nebol navrhnutý iný spôsob údržby.

K stanovisku a vysvetleniam predstaviteľov PRVÉHO FUTBALOVÉHO KLUBU PIEŠŤANY, o. z. bolo vyžiadané dňa 05. 09. 2017 elektronickou poštou vyjadrenie TJ Družba Piešťany. Aktuálna adresa elektronickej pošty bola hlavnému kontrolórovi poskytnutá predsedom atletického oddielu TJ Družba Piešťany pri telefonickom rozhovore dňa 27. 06. 2017. Vyjadrenie predstaviteľov TJ Družba Piešťany k zisteným vyššie uvedeným skutočnostiam hlavný kontrolór obdržal elektronickou poštou dňa 17. 09. 2017. Vo svojom vyjadrení predstavitelia atletického oddielu TJ Družba uviedli nasledovné skutočnosti:

 • v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa výrazne zlepšila komunikácia zo strany  futbalového klubu, predstavitelia klubu ponúkli atletickému oddielu priestory a možnosť využívať umelý povrch, ak nie je možné trénovať na atletickej dráhe,
 • starostlivosť o atletickú dráhu by mala spočívať v častom valcovaní (ak je dráha dostatočne vlhká, najlepšie po daždi), postrekovaní a odstraňovaní buriny a náletov, kefovaní a nezasahovaní do dráhy polievaním, behaním a chodením v čase jej podmáčania,
 • uvedená starostlivosť by mala byť realizovaná / zabezpečovaná zástupcami futbalového klubu, predstavitelia atletického oddielu ponúkli spoluprácu pri starostlivosti,
 • zo strany futbalového klubu nebolo vyžiadané „poradenstvo“ k starostlivosti o atletickú dráhu, atletický klub disponuje dvoma kefami na kefovanie povrchu dráhy, tieto neboli zo strany futbalového klubu vyžiadané.

 

Pri príprave atletických Piešťanských hier Centrom voľného času bola bez vedomia atletického oddielu a bez komunikácie s predstaviteľmi futbalového klubu (ako vyplýva zo stanoviska atletického oddielu TJ Družba Piešťany) upravovaná dráha valcovaním. Nakoľko na túto úpravu neboli vhodné podmienky, zapríčinené suchým a teplým počasím, úprava dráhy spôsobila jej poškodenie. Následne po zlepšení podmienok dažďom bolo zabezpečené Centrom voľného času po konzultácii s predstaviteľmi atletického oddielu a futbalového klubu opätovné valcovanie dráhy, čím sa následky jej poškodenia minimalizovali. Atletický klub vo svojom stanovisku považuje za neprípustné konanie, kedy bez vedomia predstaviteľov futbalového klubu a atletického oddielu sa vykonáva akákoľvek údržba, ktorá v prípade nevhodných podmienok môže spôsobiť poškodenie atletickej dráhy.

K uvedenej skutočnosti sa Centrum voľného času vyjadrilo nasledovne, cit.: „Centrum voľného času AHOJ Piešťany ako každý rok organizuje tradičné Piešťanské hry so zameraním na atletické disciplíny. Po prvotnej obhliadke sme zaznamenali viaceré nedostatky, ktoré sme sa snažili odstrániť (napr. nerovný povrch, množstvo náletovej buriny, neupravené doskočisko). V spolupráci s Cirkevnou základnou školou, ktorá poskytla žiakov a Službami mesta Piešťany, ktoré boli nápomocné s materiálnym zabezpečením, sme zorganizovali brigádu zameranú na úpravu terénu a zveľadenie prostredia. Nanešťastie v priebehu valcovania atletickej dráhy sme boli nútení spomínanú úpravu prerušiť, nakoľko sa povrch dráhy prejavoval ako nestabilný. Na základe konzultácií s prezidentom PFK Piešťany p. Hlavatým a predsedom atletického oddielu TJ Družba Piešťany p. Kubalom sme po prvom výdatnejšom daždi opäť zorganizovali valcovanie dráhy, čím dráha nadobudla štatút spôsobilosti na organizovanie atletických pretekov, ktoré sa nakoniec bez problémov uskutočnili.“

 

Dňa 07. 09. 2017 bola na futbalovom štadióne vykonaná ďalšia obhliadka za účasti hlavného kontrolóra, referenta útvaru hlavného kontrolóra, predsedu futbalového klubu a športového riaditeľa futbalového klubu. V okolí obrubníkov oddeľujúcich atletickú dráhu od futbalového trávnika bolo zistené menšie množstvo buriny, rozsah a množstvo buriny v okrajových častiach atletickej dráhy (v kútoch oblúkov) bol menší vďaka opakovaným postrekom chemickým prípravkom.

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolou bolo zistené, že medzi PRVÝM FUTBALOVÝM KLUBOM PIEŠŤANY, o. z. a TJ Družba Piešťany nie je uzatvorená zmluva v zmysle čl. 4., ods. 15 Zmluvy o výpožičke č. 2501607. Táto skutočnosť spôsobuje následné problémy vo vzájomnej komunikácii, v určení presných pravidiel používania atletickej dráhy s diaľkárskym sektorom, rozsah a predovšetkým spôsob údržby a starostlivosti o atletickú dráhu a diaľkársky sektor. Z pohľadu kontroly vyššie uvedené ustanovenie zmluvy, t. j. uzatvorenie zmluvy o výpožičke v rámci inej zmluvy o výpožičke pôsobí zmätočne.

 

Vzájomný vzťah medzi PRVÝM FUTBALOVÝM KLUBOM PIEŠŤANY, o. z. a TJ Družba Piešťany nie je upravený v zmysle čl. 4., ods. 15 Zmluvy o výpožičke č. 2501607. 

Navrhované odporúčanie:

Zaslanie výzvy zo strany Mesta Piešťany vypožičiavateľovi, t. j. PRVÉMU  FUTBALOVÉMU  KLUBU PIEŠŤANY, o. z., aby doriešil zmluvný vzťah s TJ Družba Piešťany v zmysle ustanovení zmluvy č. 2501607, ktorým si obidve zmluvné strany presne definujú pravidlá užívania, rozsah a spôsob údržby a starostlivosti o atletickú dráhu s diaľkárskym sektorom a ďalšie náležitosti za účasti predstaviteľov Mesta Piešťany, pričom jeden rovnopis tejto zmluvy bude zaslaný na vedomie Mestu Piešťany a založený na oddelení právnych a klientskych služieb k zmluve o výpožičke č. 2501607. Pravidelné kontrolovanie dodržiavania a plnenia ustanovení zmluvy o výpožičke č. 2501607 a stavu majetku, ktorý je predmetom tejto zmluvy, zodpovednými zamestnancami mesta Piešťany.

 

Z oddelenia finančných služieb boli k zmluve o výpožičke č. 2501607 od jej uzatvorenia dňa 04. 08. 2016 predložené dve faktúry súvisiace s údržbou atletickej dráhy a diaľkárskeho sektora, ktoré v zmysle príslušných zmluvných ustanovení boli vypožičiavateľovi uhradené. Ide o nasledovné faktúry:

 • faktúra č. 670/17zo dňa 31. 05. 2017 na sumu 215,78 € - údržba atletickej dráhy (nákup prípravku proti burine),
 • faktúra č. 776/17 zo dňa 19. 06. 2017 na sumu 215,70 € - starostlivosť o atletickú dráhu (nákup prípravku proti burine).

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolou bolo zistené, že vypožičiavateľ na vystavených faktúrach, súvisiacich so starostlivosťou o atletickú dráhu a diaľkársky sektor a ich údržbou, zasielaných na MsÚ, neuvádza číslo zmluvy o výpožičke, čím sa zbytočne komplikuje identifikácia a následné priradenie faktúr k príslušnej zmluve.

 

Neidentifikovanie faktúr súvisiacich so starostlivosťou o atletickú dráhu a diaľkársky sektor a ich údržbou, zasielaných na MsÚ číslom príslušnej zmluvy o výpožičke. 

 

Navrhované odporúčanie:

Zaslanie výzvy zo strany Mesta Piešťany vypožičiavateľovi, t. j. PRVÉMU  FUTBALOVÉMU  KLUBU PIEŠŤANY, o. z. ohľadom označovania faktúr zasielaných na MsÚ, súvisiacich so starostlivosťou o atletickú dráhu a diaľkársky sektor a ich údržbou, číslom uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 2501607, aby následné platby boli na oddelení finančných služieb presne identifikované a správne zaúčtované.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča:

 • Zaslať výzvu zo strany Mesta Piešťany vypožičiavateľovi, t. j. PRVÉMU FUTBALOVÉMU KLUBU PIEŠŤANY, o. z., aby doriešil zmluvný vzťah s TJ Družba Piešťany v zmysle ustanovení zmluvy č. 2501607, ktorým si obidve zmluvné strany presne definujú pravidlá užívania, rozsah a spôsob údržby a starostlivosti o atletickú dráhu s diaľkárskym sektorom a ďalšie náležitosti za účasti predstaviteľov Mesta Piešťany, pričom jeden rovnopis tejto zmluvy bude zaslaný na vedomie Mestu Piešťany a založený na oddelení právnych a klientskych služieb k zmluve o výpožičke č. 2501607.
 • Pravidelne kontrolovať dodržiavanie a plnenie ustanovení zmluvy o výpožičke č. 2501607 a stavu majetku, ktorý je predmetom tejto zmluvy, zodpovednými zamestnancami mesta Piešťany.
 • Zaslať výzvu zo strany Mesta Piešťany vypožičiavateľovi, t. j. PRVÉMU  FUTBALOVÉMU  KLUBU PIEŠŤANY, o. z. ohľadom označovania faktúr zasielaných na MsÚ, súvisiacich so starostlivosťou o atletickú dráhu a diaľkársky sektor a ich údržbou, číslom uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 2501607, aby následné platby boli na oddelení finančných služieb presne identifikované a správne zaúčtované.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 20. 11. 2017.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  27. 09. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 11/2017

Kontrola údajov dopravcu ARRIVA Trnava, a. s. (SAD a. s. Trnava) uvedených vo výkaze nákladov a výnosov za verejnú mestskú autobusovú dopravu v materiáli: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PIEŠŤANY

 

Povinná osoba:                     Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

                                                 ARRIVA Trnava, a. s. zastúpená generálnym riaditeľom

Kontrolný orgán:                   Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                 Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          rok 2016                                          

Miesto vykonania kontroly:  Mestský úrad v Piešťanoch                 

                                                 ARRIVA Trnava, a. s.

                                                 ARRIVA Trnava, a. s., stredisko MHD Piešťany

Termín kontroly:                    júl – október 2017

Cieľ a predmet kontroly:       preverenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností  

                                                  v zmysle prijatého uznesenia MsZ

  

 1. Úvod

Dňa 18. 05. 2017 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom 6. zasadnutí prijalo uznesenie č. 81/2017, ktorým schválilo „uskutočniť hlavným kontrolórom kontrolu údajov dopravcu ARRIVA Trnava, a. s. (SAD a. s. Trnava) uvedených vo výkaze nákladov a výnosov za verejnú mestskú autobusovú dopravu v materiáli: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PIEŠŤANY, najmä položiek 3.1. Odpisy dlhodobého majetku a 3.2. Opravy a údržba dlhodobého majetku, ale i ostatných položiek a preskúmať i efektivitu vynaložených nákladov uvedených vo výkaze“.

 

Dňa 28. 06. 2017 bolo zaslané spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s. oznámenie o začatí kontroly a vyžiadaní dokladov s termínom začatia kontroly od 04. 07. 2017. Zo strany spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s. bola predložená požiadavka na presunutie začiatku kontroly z organizačných dôvodov na 12. 07. 2017. Pri otvorení kontroly dňa 12. 07. 2017 boli prekonzultované predmet kontroly, cieľ kontroly a bol dohodnutý postup a komunikácia pri vyžadovaní a predkladaní dokladov potrebných pre výkon kontroly. Na základe predchádzajúcej dohody boli dňa 21. 07. 2017  elektronickou poštou vyžiadané nasledovné doklady:

 • kúpne zmluvy + inventárne karty majetku na jednotlivé autobusy používané v MHD Piešťany (ku kontrole odpisov),
 • faktúry za opravy a údržbu autobusov používaných v MHD Piešťany za rok 2016,
 • faktúry za priamy materiál a pneumatiky použité na autobusy v MHD Piešťany za rok 2016,
 • smernica alebo usmernenie, na základe ktorej sa uskutočňujú periodické prehliadky autobusov,
 • prehľad čerpania pohonných hmôt autobusov použitých v MHD Piešťany za rok 2016,
 • doklady preukazujúce úhrady za povinné zmluvné poistenie autobusov v MHD Piešťany za rok 2016,
 • doklady za vyúčtovanie ostatných priamych nákladov v MHD Piešťany za rok 2016,
 • doklady preukazujúce náklady na mzdy, odvody a stravné zamestnancov v súvislosti s výkonom v MHD Piešťany za rok 2016,
 • náklady zahrnuté do prevádzkovej réžie a správnej réžie za rok 2016.

 

Nakoľko nikto zo spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s. na zaslanú žiadosť o predloženie dokladov nereagoval, 28. 07. 2017 bola elektronickou poštou vyžiadaná zo spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s. informácia, v akom štádiu je príprava požadovaných podkladov. Hlavný kontrolór následne obdržal dňa 31. 07. 2017 informáciu, že podklady budú vzhľadom na dovolenkové obdobie a závierkový čas pripravované v týždni od 07. 08. 2017 a budú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s.

V nadväznosti na mail z 31. 07. 2017 dňa 10. 08. 2017 bol hlavným kontrolórom vyžiadaný obojstranne vyhovujúci konkrétny termín začiatku výkonu kontroly. Na zaslanú požiadavku  14. 08. 2017  telefonicky reagoval poverený zamestnanec ARRIVA Trnava, a. s. zo strediska MHD Piešťany, ktorému bola následne zaslaná kompletná vzájomná elektronická komunikácia. Tento zamestnanec prisľúbil preposlať požiadavky na ekonomické oddelenie a zabezpečiť prípravu vyžiadaných podkladov ku kontrole. Po ďalšej urgencii zo strany hlavného kontrolóra mesta Piešťany 18. 08. 2017 bolo dohodnuté predloženie dokladov ku kontrole na deň 22. 08. 2017. Časť dokladov, ktorá nebola v dohodnutom termíne ku kontrole predložená, bola následne vyžiadaná elektronickou poštou 23. 08. 2017. Po viacnásobných telefonických prísľuboch a opakovaných urgenciách zasielaných elektronickou poštou 05. 09. 2017,  07. 09. 2017 a 13. 09. 2017 boli zvyšné požadované doklady predložené ku kontrole dňa 13. 09. 2017 (elektronická komunikácia je súčasťou spisu z vykonanej kontroly).

 

Z oddelenia finančných služieb MsÚ Piešťany boli ku kontrole vyžiadané nasledovné doklady:

 • výkaz nákladov a tržieb za mestskú hromadnú dopravu za jednotlivé mesiace roka 2016,
 • hlavná kniha MHD Piešťany za jednotlivé mesiace roka 2016,
 • náklady a tržby za jednotlivé mesiace roka 2016,
 • prehľady opráv vozidiel za jednotlivé mesiace roka 2016.

 

Z oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta boli ku kontrole vyžiadané nasledovné doklady:

 • výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Piešťany za jednotlivé mesiace roka 2016,
 • počet prepravených osôb na linku a spoj v MHD Piešťany za jednotlivé mesiace roka 2016,
 • výpisy z elektronických pokladní podľa taríf po jednotlivých linkách v MHD Piešťany za jednotlivé mesiace roka 2016,
 • výkaz o počte ubehnutých kilometrov na linkách MHD Piešťany za jednotlivé mesiace roka 2016,
 • výkaz vynechaných spojov na linkách MHD za jednotlivé mesiace roka 2016.

 

Kontrolovaná oblasť je upravená nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej  a cestnej osobnej doprave,
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 1. Výkon kontroly údajov dopravcu ARRIVA Trnava, a. s. (SAD a. s. Trnava) uvedených vo výkaze nákladov a výnosov za verejnú mestskú autobusovú dopravu v materiáli: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PIEŠŤANY

Kontrola bola realizovaná v súlade s platnou legislatívou, uzatvorenou Rámcovou zmluvou, na základe predložených dokladov a výkazov zasielaných na MsÚ Piešťany.

Mesto Piešťany a Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť, od 04. 12. 2015 ARRIVA Trnava, a. s., uzatvorili dňa 22. 07. 2008 „Rámcovú zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky na obdobie od: 01. 09. 2008 – 31. 07. 2017“ (ďalej aj „Rámcová zmluva“) pod číslom  2480803. Dňa 27. 12. 2010 z dôvodu legislatívnych zmien bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve pod číslom 4811003, ktorým sa pôvodné označenie zmluvy „Rámcová zmluva o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky na obdobie od: 01. 09. 2008 – 31. 07. 2017“ zmenilo na „Rámcová zmluva o službách vo verejnom záujme uzatvorená podľa § 15 a § 30 písm. d) zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov“.

Rámcová zmluva definuje záväzok Dopravcu poskytnúť Mestu v mestskej autobusovej doprave  služby vo verejnom záujme na účely zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia vrátane zohľadnenia sociálnych a enviromentálnych faktorov a faktorov regionálneho rozvoja, ako aj na účely poskytovania osobitných tarifných podmienok pre vybrané kategórie cestujúcich a záväzok Mesta poskytnúť Dopravcovi úhradu za služby vo verejnom záujme zo svojho rozpočtu.

V zmysle ustanovení Rámcovej zmluvy podrobná úprava práv a povinností zmluvných strán, týkajúca sa vzájomných práv a povinností, ako aj právnych a finančných vzťahov pri plnení predmetu zmluvy v jednotlivých rokoch mala byť navzájom upravovaná čiastkovými zmluvami k Rámcovej zmluve. Na rok 2016 nebola uzatvorená čiastková zmluva.

Náklady a výnosy za verejnú mestskú hromadnú dopravu za 1. – 12. mesiac 2016 boli nasledovné:

 

Podľa položiek kalkulačného vzorca

v €

 

 

 1. PRIAMY MATERIÁL

81.383,49

v tom :

 1. Pohonné hmoty

73.364,07

 

 1. Pneumatiky

1.991,80

 

 1. Ostatný priamy materiál

6.027,62

 1. PRIAME MZDY

145.453,90

 1. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY

324.447,78

v tom:

 1. Odpisy dlhodobého majetku

169.355,53

 

 1. Opravy a údržba dlhodobého majetku

74.734,70

 

 1. Stravné

10.291,73

 

 1. Odvody poistného

48.807,97

 

 1. Zmluvné zákonné poistenie vozidiel

1.200,00

 

 1. Ostatné priame náklady

20.057,85

 1. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA

20.763,17

 1. SPRÁVNA RÉŽIA

14.945,98

 1. ÚPLNÉ VLASTNÉ NÁKLADY (bez zisku)

586.994,32

 1. EKONOMICKÁ CENA PREPR. VÝKONU (UVN + 2,5 %)

601.669,18

 1. TRŽBY Z PRAVIDELNEJ DOPRAVY

191.420,84

 1. Potreba náhrady straty

403.072,35

 1. Príspevky z MsÚ

274.719,64

 1. Ostatné tržby

7.175,98

 1. VÝNOSY SPOLU

601.669,17

 1. POČET KILOMETROV

334423

potreba náhrady straty k 31. 12. 2016 (r.9 – r. 10):         128.352,71 €

uhradené 05. 01. 2017:                                                            88.086,57 €

potreba náhrady straty za rok 2016 ku dňu 15. 02. 2017: 40.266,14 €

 

Úhrady za služby vo verejnom záujme boli za rok 2016 realizované z programovej výdavkovej položky rozpočtu 10. Doprava, podprogram 10.1. Autobusová doprava – položka dotácia na miestnu autobusovú dopravu (vykrytie straty). V rozpočte na rok 2016, schválenom uznesením MsZ č. 14 A/2016, bola suma dotácie na miestnu autobusovú dopravu v položke 644001 stanovená vo výške 330.000,- €. Úpravami rozpočtu uznesením č. 100 A/2016 zo dňa 26. 05. 2016 bola položka 644001 Dotácie právnickým osobám – MAD zvýšená o 45.000,- €, uznesením 227 I/2016 zo dňa 15. 12. 2016 bola položka 644001 Dotácie právnickým osobám – MAD zvýšená o 62.705,- € a rozpočtovým opatrením č. 18 primátora mesta zo dňa    30. 12. 2016 bola položka 644001 Dotácie právnickým osobám – MAD znížená o 15.036,- € z dôvodu potreby úpravy položiek rozpočtu pred koncoročnou uzávierkou. Celková výška príslušnej položky po úpravách rozpočtu k 31. 12. 2016 predstavovala 422.669,- €.

Čerpanie rozpočtovej položky 644001 Dotácie právnickým osobám – MAD v roku 2016 bolo vo výške 338.042,10 €. Úhrady v decembri 2016 vo výške 31.172,29 € a 56.914,28 €, t. j. spolu 88.086,57 € neboli zrealizované (uhradením faktúr v plnej výške by došlo k prekročeniu rozpočtovej položky). Platby boli z účtu mesta odpísané až 04. 01. 2017, čím došlo k zvýšeniu bežných výdavkov v rozpočte roka 2017 o 88.086,57 €.

 

 1. Odpisy

V zmysle čl. III, ods. 2 Rámcovej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že po dobu trvania Rámcovej zmluvy budú odpisy autobusov zahrnuté do nákladov hradených Mestom Piešťany. Ku kontrole odpisov boli vyžiadané od spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s. inventárne karty majetku na jednotlivé autobusy používané v MHD Piešťany.

 

Odpisy autobusov používaných v MHD Piešťany za rok 2016:

Autobus

Dátum zaradenia do prevádzky

Obstarávacia cena

Účtovný odpis za mesiac /2016/

Účtovný odpis za rok 2016

Ukončenie odpisovania

Evidenčné číslo

Typ

TT088CR

SOR BN 12

21.06.2006

184.028,58 €

-

-

júl 2014

TT511DN

SOR BN 12

05.09.2008

264.696,38 €

2.205,81 €

26.469,72 €

december 2017

TT045DO

SOR BN 12

29.09.2008

264.701,29 €

2.205,85 €

26.470,20 €

december 2017

TT047DO

SOR BN 12

29.09.2008

264.701,29 €

2.205,85 €

26.470,20 €

december 2017

TT925DR

SOR BN 12

28.01.2009

239.820,72 €

1.998,51 €

23.982,12 €

máj 2018

TT926DR

SOR BN 12

28.01.2009

239.820,72 €

1.998,51 €

23.982,12 €

máj 2018

TT927DR

SOR BN 12

28.01.2009

239.820,72 €

1.998,51 €

23.982,12 €

máj 2018

TT947FP

SOR BN 9,5

21.07.2014

178.184,47 €

1.484,88 €

17.818,56 €

jún 2024

prímestské spoje

-

-

-

180,49 €

-

Odpisy spolu

169.355,53 €

-

 

Kontrolou predložených dokladov bolo, zistené, že výška odpisov dlhodobého majetku, t. j. autobusov za kontrolované obdobie roka 2016, zahrnutá do oprávnených nákladov, zodpovedá údajom predloženým dopravcom vo výkaze nákladov a výnosov za 1. –  12. mesiac 2016.

 

 1. Opravy a údržba dlhodobého majetku

Ku kontrole opráv a údržby dlhodobého majetku, t. j. autobusov za kontrolované obdobie roka 2016 boli vyžiadané:

 • faktúry za opravy a údržbu autobusov používaných v MHD Piešťany za rok 2016,
 • faktúry za priamy materiál použitý na autobusy v MHD Piešťany za rok 2016,
 • smernica alebo usmernenie, na základe ktorej sa uskutočňujú periodické prehliadky autobusov.

 

Zo spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s. bol na základe vyžiadania predložený Príkaz generálneho riaditeľa č. 02/2015. Účelom predloženého opatrenia generálneho riaditeľa je cit. „zabezpečenie a kontrola realizácie preventívnej údržby vozidiel, čím sa zamedzí poruchovosť vozidiel, následne vynechávanie a meškanie spojov, ďalej sa zníži počet nehôd z uvedeného dôvodu“.

Príkaz generálneho riaditeľa stanovuje viac stupňov prehliadok a údržby vozidiel. Ide o:

 1. denné ošetrenie a denná kontrola vozidla – kontrola vozidla šoférom pred jazdou, počas jazdy, na konečnej zastávke a po jazde (odstránenie závad pred jazdou spolu s prevádzkovým technikom, riešenie závad počas jazdy a na konečnej v spolupráci s dispečerom),
 2. technické údržby – kontrolné a zoraďovacie práce potrebné pre udržanie dobrého technického stavu vozidiel s cieľom dosiahnuť minimálne prestoje (výmeny olejov, mazanie a pod.),
 3. časová údržba – pri vozidlách používaných v mestskej doprave sa realizuje pravidelne každých 6 týždňov, zahŕňa bezpečnostnú kontrolu vozidla,
 4. kilometrická údržba – realizuje sa formou výmeny olejov a prevádzkových náplní na základe kilometrov určených výrobcom vozidla.

Celková výška nákladov na položku opravy a údržba dlhodobého majetku v MHD Piešťany za rok 2016 predstavovala sumu 74.734,70 €. Ku kontrole bolo predložených 212 faktúr za opravy, údržbu a prehliadky vozidiel. Na kontrolovaných faktúrach bol preverený obsah a rozsah fakturácie, úplnosť a logická nadväznosť dokladov a príloh jednotlivých faktúr (zákazkové listy, protokoly o prevzatí a odovzdaní vozidiel do servisu pred opravou a po vykonaní opravy, protokoly o vykonaní kontrol a pod.). Pri použití materiálu z vlastného skladu bolo preverené, či nedošlo k duplicitám pri fakturácii. S prihliadnutím na vek, resp. stav ubehnutých kilometrov jednotlivých vozidiel a potrebu bezpečnosti prevádzky týchto vozidiel je možné konštatovať, že rozsah nákladov na opravy a údržbu autobusov používaných v MHD Piešťany za rok 2016 bol primeraný.

Zoznam autobusov používaných v MHD Piešťany za rok 2016:

evidenčné číslo autobusu

rok výroby

stav km*

TT088CR

2006

81.000

TT045DO

2008

391.000

TT047DO

2008

439.000

TT511DN

2008

262.000

TT925DR

2009

225.000

TT926DR

2009

226.000

TT927DR

2009

426.000

TT947FP

2014

71.000

Pozn*:

-uvedené údaje o stave km sú použité z dokladov doložených k fakturácii pri opravách jednotlivých vozidiel

-stav km nie je odčítaný z počítadla prejdenej vzdialenosti, ktorý je súčasťou tachometra (prístroja na meranie rýchlosti), ale zo záznamového zariadenia vozidla, tzv. tachografu

 

 1. Preverenie ostatných položiek uvedených vo výkaze nákladov a výnosov

 

 1. Pohonné hmoty

Ku kontrole boli predložené údaje o pohyboch analytického účtu Spotreba materiálu – Nafta a k tomu prislúchajúce faktúry. Celková výška nákladov na položku nafta v MHD Piešťany za rok 2016 predstavovala sumu 73.364,07 €.

Kontrolou v ARRIVA Trnava, a. s., stredisko MHD Piešťany bol preverený spôsob a systém čerpania pohonných hmôt (ďalej aj „PHM“) do vozidiel. Spoločnosť má zavedený viacstupňový interný kontrolný systém čerpania PHM:

 • karta vodiča – pri každom čerpaní PHM sa prikladá k výdajnému stojanu osobná karta vodiča,
 • karta vozidla –  pri každom čerpaní PHM sa k výdajnému stojanu prikladá karta vozidla, jedinečná ku každému vozidlu,
 • denný záznam o výkone vozidla – pri každom čerpaní PHM sa k výdajnému stojanu prikladá čiarový kód denného záznamu autobusu.

Po ukončení výkonu majú všetky autobusy doplnené PHM do plnej nádrže a na každom dennom zázname o výkone vozidla je uvedené tankovanie. Jednotlivé denné záznamy sú pravidelne vyhodnocované, prípadné odchýlky v spotrebe PHM sa analyzujú a riešia. Informácie o výdaji PHM zo stojanov čerpacej stanice sa v systéme spoločnosti párujú s údajmi z denných záznamov o výkone vozidla.

 

 1. Pneumatiky

Ku kontrole boli predložené údaje o pohyboch analytického účtu Spotreba materiálu – Pneumatiky a k tomu prislúchajúce faktúry. Celková výška nákladov na položku pneumatiky v MHD Piešťany za rok 2016 predstavovala sumu 1.991,80 €.

Výmena pneumatík na vozidlách používaných v MHD Piešťany za rok 2016:

evidenčné číslo autobusu

počet

TT045DO

2

TT925DR

2

TT927DR

6

 

 1. Ostatný priamy materiál

Ku kontrole boli predložené údaje o pohyboch analytického účtu Spotreba materiálu – Materiál a náhradné diely a analytického účtu Spotreba materiálu – Materiál alycol a iné nemrznúce zmesi. Celková výška nákladov na položku ostatný priamy materiál v MHD Piešťany za rok 2016 predstavovala sumu 6.027,62 €. Jednalo sa o materiál z vlastného skladu použitý pri oprave a údržbe jednotlivých autobusov v roku 2016. Kontrolou bolo preverené nakladanie s týmto materiálom, aby sa zamedzilo duplicitnej fakturácii.

 

 1. Ostatné priame náklady, správna réžia a prevádzková réžia

Z podkladov predložených ku kontrole bola preverená správnosť vyčíslenia ostatných priamych nákladov a správnosť výpočtu správnej a prevádzkovej réžie. Preverenie týchto položiek bolo vykonané náhodným výberom časového úseku v rámci kontrolovaného roka 2016. Kontrolou neboli zistené rozdiely v porovnaní s údajmi uvádzanými na príslušných účtovných dokladoch spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s.

 

 1. Tržby z pravidelnej dopravy, potreba príspevku a ostatné tržby

Kontrolou v ARRIVA Trnava, a. s., stredisko MHD Piešťany bol preverený systém vykazovania a preukazovania počtu prepravených cestujúcich, tržieb, poskytnutých zliav   a spôsobu výpočtu potreby dotácie. Údaje o prepravených cestujúcich, počte vydaných cestovných lístkoch, poskytnutých zľavách a potrebe dotácie sú pravidelne na mesačnej báze zasielané na MsÚ Piešťany. Kontrolou bol zároveň preverený spôsob vyčísľovania ostatných tržieb, ktoré sú súčasťou výkazu nákladov a výnosov.

 

 1. Záver

Kontrolou údajov dopravcu ARRIVA Trnava, a. s. (SAD a. s. Trnava) uvedených vo výkaze nákladov a výnosov za verejnú mestskú autobusovú dopravu v materiáli: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PIEŠŤANY neboli zistené rozdiely v porovnaní s údajmi uvádzanými na príslušných účtovných dokladoch spoločnosti. Dopravca pravidelne mesačne spôsobom dohodnutým v Rámcovej zmluve predkladá výkazy o počte prepravených cestujúcich, počet ubehnutých kilometrov za jednotlivé linky, tržby a oprávnené náklady podľa zmluvne dohodnutých výkonov, z ktorých je zrejmá potreba náhrady straty vzniknutej dopravcovi pri vykonávaní dopravných služieb.

Dopravca pri preukazovaní nákladov a tržieb za kontrolované obdobie roka 2016 postupoval v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy s Mestom Piešťany.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 11. 10. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 17/2017

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií

 

Povinná osoba:                      Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:         júl – september 2017                                          

Termín kontroly:                    11. október 2017

Cieľ  kontroly:                         kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 

                                                   právnych predpisov a interných predpisov mesta pri použití

                                                   výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • interná norma č. 7/2013 „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný obeh účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste

 

 

 1. Úvod

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie.

Podľa § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely“.

                        Pre potreby Mesta Piešťany boli ustanovenia § 34 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy aplikované v internej norme č. 7/2013 – „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 07. 2013. Táto interná norma je záväzná pre všetky organizačné zložky Mestského úradu a Mestskej polície. Mesto Piešťany môže uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely  v rozsahu schválenom v rozpočte mesta Piešťany na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, účelnosti a vecnej preukázateľnosti.

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na súvisiace  právne predpisy, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Piešťany vydalo „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, ktorého účelom je zabezpečiť preukaznosť, úplnosť, správnosť, prehľadnosť, včasnosť, účelnosť a prípustnosť použitia finančných prostriedkov mesta z hľadiska platných právnych  predpisov a interných noriem mesta. Tento poriadok upravuje povinnosti, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých organizačných zložiek mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov pri vystavovaní, preskúmaní, evidencii a archivovaní dokladov. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov určuje postup obehu účtovných dokladov i  nadväzujúcich dokladov operatívnej evidencie. Na týchto dokladoch sa podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonáva základná finančná kontrola podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti primátorom mesta určeným vedúcim jednotlivých organizačných útvarov a vecne zodpovedným zamestnancom za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, pričom sa táto kontrola môže bez ohľadu na povahu finančnej operácie alebo jej časti kedykoľvek vykonať aj primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Základná finančná kontrola na dokladoch súvisiacich s vyúčtovaním čerpania reprezentačných výdavkov primátora prostredníctvom platobnej karty sa vykonáva v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016. Touto kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami overuje, či je možné pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do predtlače, a to buď priamo vytlačením na poslednej strane listiny obsahujúcej finančnú operáciu/jej časť alebo na listine pevne zopnutej s listinou obsahujúcou finančnú operáciu/jej časť alebo s dokladom súvisiacim s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou.

 

2. Výkon kontroly

V kontrolovanom období za mesiace júl – september 2017 neboli bankovou kartou realizované žiadne platby.

 

3. Záver

Kontrolou dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií za kontrolované obdobie júl – september 2017 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Mesta Piešťany.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  11. 10. 2017

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť