Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 3. zasadnutia MsZ r. 2018

Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 schváleným uznesením MsZ mesta Piešťany č. 217/2017 a v súlade s uzneseniami  schválenými MsZ.

 

Správa o výsledku kontroly č. 5/2018

 

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

 

Povinná osoba:                        Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:         2. polrok 2017                                       

Termín kontroly:                    25. 01. 2018 – 11. 04. 2018

Cieľ a predmet kontroly:      kontrola  plnenia  uznesení  schválených  Mestským zastupiteľstvom mesta

Piešťany

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 • súvisiace interné zásady a smernice

 

V zmysle § 21, ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 20. 04. 2018 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany (ďalej aj „MsZ“) bola vykonaná zmysle § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

 

 1. Výkon kontroly

Kontrolou boli preverené uznesenia prijaté Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany v mesiacoch september – december 2017. V kontrolovanom období sa konali 3 zasadnutia mestského zastupiteľstva, a to:

 • zasadnutie MsZ dňa 20. 09. 2017, na ktorom bolo prijatých 34 uznesení, s poradovým číslom 135 – 168, okrem uznesenia č. 145 G, písm. a), ktoré nebolo schválené,
 • zasadnutie MsZ dňa 09. 11. 2017, na ktorom bolo prijatých 20 uznesení, s poradovým číslom 169 – 188,
 • zasadnutie MsZ dňa 14. 12. 2017, na ktorom bolo predložených 34 uznesení, s poradovým číslom 189 – 222; z toho prijatých bolo 32 uznesení, okrem uznesení č. 201 a č. 215, ktoré neboli schválené.

 

Za mesiace september – december 2017 bolo spolu prijatých 86 uznesení, z celkového počtu 88 uznesení, s poradovým číslom 135 – 222. Dve uznesenia neboli schválené. V rámci prijatých uznesení bolo:

 • v časti MsZ schvaľuje: 49 uznesení,
 • v časti MsZ berie na vedomie: 12 uznesení,
 • v časti MsZ schvaľuje/berie na vedomie: 4 uznesenia,
 • v časti MsZ schvaľuje/určuje/volí: 3 uznesenia,
 • v časti MsZ ukladá: 6 uznesení,
 • v časti MsZ odporúča: 11 uznesení,
 • v časti MsZ žiada: 1 uznesenie.

Osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých uznesení sú určované prednostom mestského úradu. Určené osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých uznesení zasielajú priebežne informácie o plnení uznesení a stave ich plnenia referentovi oddelenia právnych a klientskych služieb, ktorý takto poskytnuté informácie zaznamenáva do príslušného informačného systému, príp. ich sami zaznamenávajú do príslušného informačného systému. Výsledky kontroly boli uzatvorené na základe stavu plnenia jednotlivých uznesení aktuálneho dňa 03. 04. 2018 v čase 10:40 hod.

 

2.1 Uznesenia bez nároku na plnenie, uznesenia splnené priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva, neschválené uznesenia a pozastavené uznesenia

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ za mesiace september – december 2017 možno skonštatovať, že niektoré uznesenia boli bez nároku na plnenie, niektoré uznesenia boli splnené priamo na zasadnutí MsZ, príp. uznesenia neboli schválené alebo boli následne pozastavené. Išlo o nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 135/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh programu 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ...

B/ určuje overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice ...

C/ volí návrhovú komisiu ...

Plnenie: Splnené

 

Uznesenie č. 136/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie „Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 20. 06. 2017 a plnenie uznesení zo zasadnutí za obdobie január – jún 2017“.

Plnenie: Splnené

Plnenie uznesení a interpelácií v zmysle textu uznesenia poslanci MsZ vzali na vedomie.

B/ schvaľuje zrušenie uznesenia MsZ č. 225/2007/B.

Plnenie: Splnené

Kontrolou bolo zistené, že zrušenie uznesenia MsZ č. 225/2007/B poslanci schválili.

 

Uznesenie č. 137/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje doplniť do bodu V. Právomoci pri hospodárení s majetkom mesta, ods. 2 – pod novým písmenom f) Zásad hospodárenia s majetkom mesta nasledujúci text:

Primátor mesta pri výkone právomoci valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., v ktorej má mesto postavenie ovládajúcej osoby rozhodne po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom na žiadosť obchodnej spoločnosti o:

a) prevode vlastníctva nehnuteľného majetku s výnimkou prevodu bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,

b) uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom majetku od výmery vyššej ako 150 m2 alebo v hodnote vyššej ako 10 000,- EUR, ako aj o uzatvorení nájomnej zmluvy na dobu dlhšiu ako 3 roky.

Návrh na pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 137/2017 A/ podľa § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Výkon uznesenia pozastavený dňom 21. 09. 2017. Prerokované v MsR dňa 28. 09. 2017.

 

Uznesenie č. 138/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie informáciu k Bytovému podniku Mesta Piešťany, s. r. o.

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 139/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie stručný prehľad o terajších aktivitách Komisie pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch pri MsZ Piešťany.

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 144/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30. 6. 2017.

Plnenie: Splnené

Kontrolou bolo zistené, že  MsZ mesta Piešťany zobralo monitorovaciu správu na vedomie.

 

Uznesenie č. 145/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

G.a/ schvaľuje zo schváleného čerpania rezervného fondu v sume 424 858,05 EUR na spolufinancovanie úspešných projektov u ktorých bude podpísaná zmluva o poskytnutí NFP vo výške 95% hodnoty projektu presun sumy 50 000,- EUR, na novootvorenú položku 717 002 – REKO chodníky Pod Párovcami, Program 10 – Doprava, kód zdroja 46, v sume 50 000, - EUR. Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Bez nároku na plnenie.

Presun rozpočtovej položky poslanci MsZ neschválili.

 

Uznesenie č. 153/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje hlasovanie o procedurálnom návrhu na stiahnutie materiálu z rokovania MsZ:

stiahnutie materiálu z rokovania MsZ.

Materiál bol na základe procedurálneho návrhu a hlasovania poslancov stiahnutý z rokovania MsZ.

Plnenie: Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 157/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2017.

Plnenie: Splnené

Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ poslanci zobrali na vedomie.

 

Uznesenie č. 169/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh programu 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ...

B/ určuje overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice ...

C/ volí návrhovú komisiu ...

Plnenie: Splnené

 

Uznesenie č. 170/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie „Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa  20. 09. 2017“. 

Plnenie: Splnené

Materiál „Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 20. 09. 2017 poslanci MsZ vzali na vedomie.

 

Uznesenie č. 180/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2017.

Plnenie: Splnené

Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ poslanci zobrali na vedomie.

 

Uznesenie č. 189/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh programu 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ...

B/ určuje overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice ...

C/ volí návrhovú komisiu ...

Plnenie: Splnené

Uznesenie č. 190/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie „Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 9. novembra 2017, plnenie uznesení za obdobie júl – november 2017“.

Plnenie: Splnené

Materiál „Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 9. novembra 2017, plnenie uznesení za obdobie júl – november 2017“ poslanci MsZ vzali na vedomie.

 

Uznesenie č. 194/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Informáciu spoločnosti YZAMER, s. r. o., o Zmluve o dielo na zabezpečenie podpory trvalého dozoru TTZ.

Plnenie: Splnené

Informáciu spoločnosti YZAMER, s. r. o. o Zmluve o dielo na zabezpečenie podpory trvalého dozoru TTZ poslanci MsZ vzali na vedomie.

 

Uznesenie č. 201/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zaradiť do položky Kapitálové výdavky akciu Rekonštrukcia Javorinská ulica v náklade 152000,- EUR, zrušiť položku nákup budov 52 000, - EUR, zrušiť položku nákup pozemkov 100 000,- EUR.

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 206/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Analýzu možností vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja Kúpaliska Eva.

Plnenie: Splnené

Analýzu možností vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja Kúpaliska Eva poslanci MsZ vzali na vedomie.

 

Uznesenie č. 213/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie „Informáciu o realizovaných stavebno-technických investičných akciách a údržbe za rok 2017 v nadväznosti na predchádzajúce roky 2015 a 2016.“

Plnenie: Splnené

Informáciu o realizovaných stavebno-technických investičných akciách a údržbe za rok 2017 v nadväznosti na predchádzajúce roky 2015 a 2016 poslanci MsZ vzali na vedomie.

 

Uznesenie č. 215/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/schvaľuje bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Piešťany vo vlastníctve Slovenská republika – Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava, IČO 30 844 363, zapísaného v liste vlastníctva č. 7967 ako stavba súp. č. 5047 (úložisko m. rezerv) na parc. č. 4146/3 do vlastníctva Mesta Piešťany.

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Uznesenie MsZ bolo dňa 19. 12. 2017 zaslané na Správu štátnych hmotných rezerv SR.

 

Uznesenie č. 216/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 10. zasadnutia MsZ r. 2017. 

Plnenie: Splnené

Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 10. zasadnutia MsZ r. 2017 poslanci MsZ vzali na vedomie.

 

Uznesenie č. 217/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany na I. polrok 2018“.

Plnenie: Splnené

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 bol schválený poslancami MsZ.

 

Uznesenie č. 219/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie „Harmonogram zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2018“.

Plnenie: Splnené

Predložený harmonogram zasadnutí na rok 2018 poslanci MsZ zobrali na vedomie.

 

Uznesenie č. 221/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča MsÚ Piešťany iniciovať stretnutie so zástupcami SLK a. s. a dohodnúť taký postup prác pri potencionálnom výrube stromov na Vážskom poloostrove parcela C 7943/3, ktorý zabezpečí zachovanie mladých podrastov stromov. V prípade Vážskeho ostrova ide o Regionálne biocentrum a Nadregionálny biokoridor, nachádzajú sa tu aj chránené typy biotopov európskeho a národného významu, preto zásahy do tohto územia by sa mali konzultovať s príslušným orgánom životného prostredia (ObÚ ŽP, správa ChKO,...). O výsledku stretnutia spolu s písomnou zápisnicou informovať MsZ 22. 3. 2018 na riadnom zastupiteľstve.

Plnenie: Splnené

Pozemok parcela č. C 7943/3 je vedený v katastri ako lesný pozemok, vlastník Slovenské liečebné kúpele a. s. Obec v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nemá kompetenciu rozhodovať a ani sa vyjadrovať k výrubu drevín na lesnom pôdnom fonde. Ochrana lesných porastov spadá pod zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Zisťovanie informácií o programe lesného hospodárstva a lesnom hospodárovi na predmetnej parcele .č C 7943/3 prostredníctvom štátneho orgánu lesného hospodárstva – Okresného úradu v Piešťanoch, lesného a pozemkového odboru, v ktorého kompetencii sú opatrenia na ochranu lesa (§ 28 ods.1 písm. i) a odsek 4 zákona č. 326/2005 Z. z.) ako východiskového podkladu pre rokovanie s vlastníkom pozemku.

Dňa 15. 02. 2018 sa uskutočnilo pracovné rokovanie ohľadom plnenia lesného hospodárskeho plánu schváleného pre lesný pozemok parc. č. 7943/3 na obdobie 2012 - 2022 s SLK Piešťany, Lesy SR, OZ Smolenice a KPÚ Trnava. Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 221/2017 bolo predložené na rokovaní MsZ dňa 22. 03. 2018 v bode č. 2 - plnenie uznesení a interpelácii a bolo poslancami MsZ vzaté na vedomie.

 

Uznesenie č. 222/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča MsÚ Piešťany zabezpečiť odstránenie čiernej skládky asfaltu a betónu na mestskom pozemku parcela C 1575/2. Tento pozemok bol v minulosti bažinou, respektíve starým korytom Váhu. Pozemok bol zavezený stavebným odpadom. Pozemok je treba dostať do pôvodného stavu, tak aby mohol plniť svoju ekostabilizačnú funkciu. Mapu čiernych skládok, informáciu o možnostiach odstránenia tejto a ďalších čiernych skládok aj s finančným vyčíslením zaradiť do zastupiteľstva 22. 3. 2018.

Plnenie: Splnené

Plnenie uznesenia bolo predložené na zasadnutí MsZ dňa 22. 03. 2018 v bode plnenie uznesení a interpelácií ako samostatný bod spolu s prílohami - fotografická dokumentácia a bolo poslancami MsZ vzaté na vedomie.

 

2.2 Uznesenia, pri ktorých stav plnenia uvedený zamestnancami zodpovednými za  plnenie je totožný so stavom zisteným kontrolou

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ za mesiace september – december 2017 možno skonštatovať, že stav niektorých uznesení uvedený zamestnancami zodpovednými za plnenie týchto uznesení je totožný so stavom zisteným pri výkone kontroly. Išlo o nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 140/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2017: rozpočet sa navyšuje na celkové príjmy v sume 310 223,- EUR.

Plnenie: Splnené

Navrhovaná zmena rozpočtu MsKS Piešťany na rok 2017 bola do rozpočtu zapracovaná.

Kontrolou bolo zistené, že navrhovaná zmena rozpočtu MsKS Piešťany na rok 2017 bola zrealizovaná.

 

Uznesenie č. 141/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zmenu rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2017. Navrhovaná zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2017 bola do rozpočtu zapracovaná.

Plnenie: Splnené

Navrhovaná zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2017 bola do rozpočtu zapracovaná.

Kontrolou bolo zistené, že navrhovaná zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2017 bola zrealizovaná.

 

Uznesenie č. 142/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

B/ schvaľuje vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany v obstarávacej cene 50 543,81 EUR.

Plnenie: Splnené

SMP postupne odovzdávajú vyradený hnuteľný majetok do zberného strediska.

Kontrolou bolo zistené, že materiál bol vyradený z majetku SMP a bol odovzdaný na likvidáciu. O likvidácii bola ku kontrole predložená príslušná dokumentácia.

 

Uznesenie č. 143/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany v úhrnnej obstarávacej hodnote 95 371,02 EUR a v členení:

- dlhodobý nehmotný majetok 15 628,69 EUR

- dlhodobý hmotný majetok 32 836,52 EUR

- drobný dlhodobý hmotný majetok 38 941,70 EUR

Plnenie: Splnené

Majetok bol vyradený a zlikvidovaný v súlade s platnou legislatívou.

Kontrolou bolo zistené, že neupotrebiteľný majetok mesta bol zlikvidovaný v zmysle odporúčania likvidačnej komisie. O likvidácii bol vyhotovený zápis a preberacie záznamy zberného strediska.

 

Uznesenie č. 145/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 636 007 – MsP – nájomné MP Manager, Program 4 – Bezpečnosť v sume 17 400,- EUR na položku 637 005 – MsP – poplatok za MP Manager, Program 4 – Bezpečnosť.

Plnenie: Splnené

Rozpočtová položka bola presunutá v zmysle uznesenia.

B/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 637 005 – Exter. manažment, VO – Reko Lávky na Krajinskom moste, Program 10 – Doprava v sume 13 000,- EUR na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.

Plnenie: Splnené

Rozpočtová položka bola presunutá v zmysle uznesenia.

C/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 637 015 – Poistné nehnuteľností, Program 2 – Majetok mesta v sume 5 000,- EUR na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.

Plnenie: Splnené

Rozpočtová položka bola presunutá v zmysle uznesenia.

D/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 632 001 – Energie – ŠH Diplomat Aréna, Program 8 – Šport v sume 6 000,- EUR na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.

Plnenie: Splnené

Rozpočtová položka bola presunutá v zmysle uznesenia.

E/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 717 002 – REKO Sládkovičova ul., Program 10 – Doprava v sume 10 000,- EUR na položky:

a)  635 006 – Doprava – údržba dopravného značenia, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- EUR

b)  na novootvorenú položku 637 005 – Externý manažment, VO - kompostéry, Program 9 – Životné prostredie v sume 5 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Rozpočtové položky boli presunuté v zmysle uznesenia.

F/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 637 005 – Externý manažment, VO – MŠ Ružová, Považská, Program 6 – Školstvo v sume 10 800,- EUR na položky:

a)  na novootvorenú položku 637 005 – Externý manažment, VO – reko autobusových zastávok, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- EUR

b)  na novootvorenú položku 637 005 – Externé VO – reko učební ZŠ, Program 6 – Školstvo v sume 800,- EUR

c)  na novootvorenú položku 716 – PaPD reko autobusových zastávok, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Rozpočtové položky boli presunuté v zmysle uznesenia.

G.b/ schvaľuje zo schváleného čerpania rezervného fondu v sume 424 858,05 EUR na spolufinancovanie úspešných projektov u ktorých bude podpísaná zmluva o poskytnutí NFP vo výške 95% hodnoty projektu presun sumy 25 000,- EUR, na novootvorenú položku 716 – REKO VO – vypracovanie auditu a pasportu VO, Program 2 – Majetok mesta, kód zdroja 46, v sume 25 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Rozpočtová položka bola presunutá v zmysle uznesenia.

H/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 716 – MsJ – PD kotolňa, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 1 500,- EUR , z dôvodu nerealizovania PD, na položky:

a)  na položku 716 – PD obnova budovy Detvianska, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46 v sume 860,- EUR

b) na položku 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46, v sume 640,- EUR.

Plnenie: Splnené

Rozpočtové položky boli presunuté v zmysle uznesenia.

I/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 717 002 – REKO – ZŠ – ľadová plocha, Program 8 – Šport, kód zdroja 52, v sume 8 000,- EUR na položku 717 002 – REKO športové plochy, kód zdroja 52, Program 8 – Šport.

Plnenie: Splnené

Rozpočtová položka bola presunutá v zmysle uznesenia.

J/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 637 004 – RMM - revízie, Program 2 – Majetok mesta v sume 460,- EUR na položky:

a)  637 004 – MsJ – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 300,- EUR

b)  637 004 – Domum – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 50,- EUR

c)  637 004 – VJ – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 100,- EUR

d)  637 004 – Jedáleň – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 10,- EUR.

Plnenie: Splnené

Rozpočtové položky boli presunuté v zmysle uznesenia.

K/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 633 004 – Poslanci – údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení, Program 1 – Správa mesta, v sume 700,- EUR na položku 633 002 – MsÚ – výpočtová technika vrátane materiálu do 333,- EUR.

Plnenie: Splnené

Rozpočtová položka bola presunutá v zmysle uznesenia.

L/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 717 002 – MsJ - REKO budovy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 2 400,- EUR na 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46.

Plnenie: Splnené

Rozpočtová položka bola presunutá v zmysle uznesenia.

M/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 713 001 – MsJ – interiérové vybavenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 1 000,- EUR na 717 002 – MsJ – výstavba detského ihriska, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46.

Plnenie: Splnené

Rozpočtová položka bola presunutá v zmysle uznesenia.

N/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 611 –MsÚ – základné platy, Program 1 – Správa mesta, kód zdroja 41, v sume 4 635, - EUR na 642 012 – MsÚ – odstupné zamestnancom, Program 1- Správa mesta , kód zdroja 41.

Plnenie: Splnené

Rozpočtová položka bola presunutá v zmysle uznesenia.

O/ schvaľuje navrhovanými presunmi sa nemenia celkové príjmy a výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017.

Plnenie: Splnené

Rozpočtová položka bola presunutá v zmysle uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že presuny rozpočtových položiek boli vykonané v zmysle schválených uznesení. 

 

Uznesenie č. 147/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie participáciu Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie v Trnave.

Plnenie: Splnené

MsZ mesta Piešťany zobralo návrh na Participáciu Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení prevádzky CVI v Trnave na vedomie.

B/ schvaľuje nomináciu zástupcu Mesta Piešťany p. Mgr. Martina Cifru do Správnej rady         n. o. Centrum včasnej intervencie.

Plnenie: Splnené

Návrh na nomináciu zástupcu Mesta Piešťany p. Mgr. Martina Cifru do správnej rady CVI       n. o. bol MsZ schválený, výpis uznesenia MsZ podpísaný primátorom mesta bol odoslaný.

Kontrolou bolo zistené, že výpis uznesenia MsZ podpísaný primátorom mesta bol odoslaný.

Ku kontrole bola predložená mailová komunikácia preukazujúca splnenie uznesenia.

 

Uznesenie č. 148/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje hlasovanie k častiam „A – D“ en bloc:

návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Ružová 2:

Ing. Eliška Gocká; Mgr. Peter Jančovič, PhD; Adriana Drahovská; PhDr. Jolana Podobová.

Plnenie: Splnené                                                                                            Termín: 28. 9. 2017

Písomné oznámenie o delegovaných zástupcoch Mesta Piešťany do rady školy, schválených MsZ č. 148/2017, bolo zaslané do Materskej školy, Ružová 2, Piešťany.  

B/ schvaľuje návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Staničná 2: Ing. Juraj Brna; Adriana Drahovská; Ing. Denis Kristek; PhDr. Jolana Podobová.

Plnenie: Splnené                                                                                            Termín: 28. 9. 2017

Písomné oznámenie o delegovaných zástupcoch Mesta Piešťany do rady školy, schválených MsZ č. 148/2017, bolo zaslané do Materskej školy, Staničná 2, Piešťany.

C/ schvaľuje návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Valová 40: Martin Valo; Ing. Iveta Babičová; Mgr. Tatiana Zámečníková; PhDr. Jolana Podobová.

Plnenie: Splnené                                                                                            Termín: 28. 9. 2017

Písomné oznámenie o delegovaných zástupcoch Mesta Piešťany do rady školy, schválených MsZ č. 148/2017, bolo zaslané do Materskej školy, Valová 40, Piešťany.

D/ schvaľuje návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, 8. mája 2: Mgr. Martin Cifra; Ing. Tomáš Hudcovič; Ing. Mária Zaťková; PhDr. Jolana Podobová.

Plnenie: Splnené                                                                                            Termín: 28. 9. 2017

Písomné oznámenie o delegovaných zástupcoch Mesta Piešťany do rady školy, schválených MsZ č. 148/2017, bolo zaslané do Materskej školy, 8. mája 2, Piešťany.

Kontrolou bolo zistené, že listy s delegovanými zástupcami mesta boli zaslané do jednotlivých MŠ.

 

Uznesenie č. 150/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Štatút zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Plnenie: Splnené

Štatút zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa bol schválený, bol predložený na podpis primátorovi mesta a zverejnený v normách.

Kontrolou bolo zistené, že štatút je zverejnený medzi internými normami mesta.

 

Uznesenie č. 151/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje výber najvhodnejšieho súťažného návrhu obchodnej verejnej súťaže podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 29/2017 písm. B/ zo dňa 28.2.2017, na prevod vlastníctva nehnuteľností  katastrálne územie Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 v prospech vlastníka Mesta Piešťany ako

- parc. č. 7667 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 287 m2, parcela registra „C“

- stavba – dom súp. č. 1893 na parc. č. 7667

- ploty, vonkajšie úpravy (prípojka vody, kanalizácie, kanalizácie dažďovej, elektro nn, vodomerná šachta, spevnené plochy, prístrešok murovaný vo dvore – vstup z pivnice) prislúchajúce k domu súp. č. 1893, doručeného v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, a to:

návrh spoločnosti FUEL, spol. s r.o., so sídlom K Lodenici 6, 921 01 Piešťany, IČO: 18 048 803, zastúpenej Henrichom Valkom, konateľom, doručeným dňa 27.6.2017, s návrhom kúpnej ceny vo výške 95 104,98 EUR.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola podpísaná zmluvnými stranami. Po zaplatení kúpnej ceny bol podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

B/ schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľností katastrálne územie Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 v prospech vlastníka Mesto Piešťany ako

- parc. č. 7667 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 287 m2, parcela registra „C“

- stavba – dom súp. č. 1893 na parc. č. 7667, ploty, vonkajšie úpravy (prípojka vody, kanalizácie, kanalizácie dažďovej, elektro nn, vodomerná šachta, spevnené plochy, prístrešok murovaný vo dvore – vstup z pivnice) prislúchajúce k domu súp. č. 1893, do vlastníctva spoločnosti FUEL, spol. s r. o., so sídlom, K Lodenici 6, 921 01 Piešťany, IČO: 18 048 803,

zastúpenej Henrichom Valkom, konateľom, doručeným dňa 27.6.2017, za kúpnu cenu 95 104,98 EUR, ako prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Čl. VI. ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.

Plnenie: Splnené

Plnenie rovnaké ako v časti A/ uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že prevod vlastníctva nehnuteľností bol zrealizovaný. Ku kontrole bolo predložené rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľnosti zo dňa 05. 12. 2017, č. vkladu V 3095/2017.

 

Uznesenie č. 152/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Rezidencie Tematínska, s. r. o., so sídlom Zlatovská 2193/33, Trenčín, IČO: 50 887 751 ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností parc. č. 1505/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 3004 m2, parc. č. 1505/5 zast. plochy a nádvoria vo výmere 3482 m2, parc. č. 1505/108 zast. plochy a nádvoria vo výmere 1743 m2, parc. č. 1505/109 zast. plochy a nádvoria vo výmere 4270 m2 zapísaných ako parcely registra „C“ v LV č. 5700, vo vlastníctve Mesta Piešťany, kat. územie Piešťany, v rozsahu Geometrického plánu č. 44566727-030/2017 zo dňa 7.8.2017, strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach zriadenie a uloženie elektrického vedenia a ochranné pásmo vedenia, strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach užívanie, prevádzkovanie, údržbu a v nevyhnutnom rozsahu týchto zaťažených nehnuteľností za účelom užívania tohto elektrického vedenia, prevádzkovania a údržby, právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena, na dobu neurčitú odplatne za 10,- EUR / 1 m2 vecného bremena vyznačeného Geometrickým plánom č. 44566727-030/2017.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola podpísaná zmluvnými stranami a zaslaná na vklad do katastra nehnuteľností.

Kontrolou bolo zistené, že na základe zmluvy o zriadení vecného bremena bol vykonaný vklad  do katastra nehnuteľnosti zo dňa 22. 11. 2017, č. V 2977/2017.

 

Uznesenie č. 155/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone správy majetku č. 0260605 uzavretej dňa 31.12.2005 medzi Mestom Piešťany ako vlastníkom a Bytovým podnikom Piešťany,            s. r. o. ako správcom, predmetom ktorého je doplnenie Prílohy č. 1 o nehnuteľný majetok dom súp. č. 1678 na parc. č. 6381 a parc. č. 6381, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 178 m2, zapísané v LV č. 5700, kat. územie Piešťany.

Plnenie: Splnené

Dodatok č. 5 bol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Kontrolou bolo zistené, že dodatok č. 5 k Zmluve o výkone správy majetku č. 0260605 uzavretej dňa 31. 12. 2005 medzi Mestom Piešťany ako vlastníkom a Bytovým podnikom Piešťany, s. r. o. bol podpísaný dňa 14. 11. 2017, zverejnený dňa 14. 11. 2017.

 

Uznesenie č. 156/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča na základe návrhu hlavného kontrolóra doplnenie VZN č. 12/2012 o miestnych daniach o identifikačný údaj k platbe dane za ubytovanie.

Plnenie: V plnení

Identifikačný údaj k platbe dane za ubytovanie bude zapracovaný do pripravovaného návrhu VZN o miestnych daniach.

Kontrolou bolo zistené, že pripravované VZN o miestnych daniach je v štádiu rozpracovania.

 

Uznesenie č. 161/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zaradenie písomných záznamov z vystúpení občanov v rámci bodu Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta do materiálov Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania MsZ Mesta Piešťany aj s odpoveďou od Mestského úradu, ak občanom bola požadovaná.

Plnenie: Splnené

Pri príprave materiálov na rokovanie MsZ bude mesto postupovať v zmysle prijatého uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že dopyty a pripomienky obyvateľov mesta sú súčasťou materiálu plnenie uznesení  a Interpelácií z rokovania MsZ.

 

Uznesenie č. 162/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje odvolanie Ing. Kataríny Gonovej z členstva v Komisii pre financie a podnikanie.

Plnenie: Splnené

Odvolaná členka Komisie pre financie a podnikanie Ing. Katarína Gonová bola odhlásená z poisťovní.

B/ schvaľuje menovanie Ing. Jozefa Seleckého za člena Komisie pre financie a podnikanie.

Plnenie: Splnené

Nový člen Komisie pre financie a podnikanie Ing. Jozef Selecký bol nahlásený do poisťovní.

Kontrolou bolo zistené, že zmeny boli zrealizované, bola predložená odhláška a prihláška z/do sociálnej poisťovne odvolaného a zvoleného člena komisie.

 

Uznesenie č. 163/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča v súvislosti s Generelom dopravy Mesta Piešťany, v ktorom v bode 6.7.1 je riešiť navrhované priority cyklistov vo verejnej doprave a v súvislosti s vypracovanou projektovou dokumentáciou z participatívneho rozpočtu – Cyklocesty v centre mesta zapracovať návrh do rozpočtu mesta na rok 2018 – Vyznačenie cyklociest podľa  už vypracovanej PD.

Plnenie: Splnené

Vyznačenie cyklociest okolo pešej zóny bolo zapracované do rozpočtu na rok 2018 podľa projektovej dokumentácie.

Kontrolou bolo zistené, že cyklocesty v centre mesta sú zapracované v návrhu do rozpočtu mesta na rok 2018. V priebehu tohto roka sa bude obstarávať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a  následne realizovať.

 

Uznesenie č. 164/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča rokovať so ŽSR o nájme pozemku vedľa budovy stanice v Piešťanoch za účelom zriadenia cykloveže alebo kamerovo stráženého krytého cyklo – parkoviska a zároveň o možnosti zabezpečenia umiestnenia bankomatu v priestoroch stanice Piešťany.

Plnenie: V plnení

Ku kontrole plnenia uznesenia: po konzultácii s prednostom MsÚ a vedúcou oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta bola predložená hlavnému kontrolórovi elektronická komunikácia so ŽSR, z ktorej vyplynulo, že termín rokovaní bol odložený na neurčito z dôvodu potreby doriešenia technických náležitostí ohľadom parkovania v predstaničných priestoroch zo strany ŽSR. 

 

Uznesenie č. 165/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá MsÚ pripraviť sumarizáciu projektových dokumentácií a štúdií, ktoré má Mesto Piešťany k dispozícií a jej zaslanie do 5. októbra 2017 poslancom elektronicky.

Plnenie: Splnené

Kontrolou bolo zistené, že poslanci majú elektronický prístup k projektovým dokumentáciám na úložisku cez webový prehliadač ftp:....... od 10. 10. 2017. Podľa vyjadrenia osoby zodpovednej za plnenie uznesenia o uvedenej skutočnosti boli poslanci informovaní mailom zo dňa 25. 10. 2017. Predmetný mail v elektronickej ani tlačenej podobe ku kontrole i napriek vyžiadaniu predložený nebol.

 

Uznesenie č. 166/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá MsÚ sprístupniť projektové dokumentácie a štúdie, ktoré má Mesto Piešťany k dispozícii na realizáciu poslancom elektronicky prostredníctvom online úložiska do                      15. 10. 2017.

Plnenie: Splnené

Sprístupnené projektové dokumentácie a štúdie, ktoré má Mesto Piešťany k dispozícii, poslancom MsZ elektronicky prostredníctvom online úložiska FTP servera.

Kontrolou bolo zistené, že poslanci majú elektronický prístup k projektovým dokumentáciám na úložisku cez webový prehliadač ftp:.......  od 10. 10. 2017.

 

Uznesenie č. 168/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča rokovať so ŽSR o možnosti rozšírenia parkovania automobilov pri Železničnej stanici Piešťany na pozemku ŽSR.

Plnenie: V plnení

Rokovanie za účasti právneho oddelenia bude uskutočnené v budúcom roku 2018. Súvisí to aj s celou koncepciou parkovania okolo železničnej stanice, súvisí to aj s budovaním cyklodomu a usporiadania pozemku pod ním.

Kontrolou v zmysle vyjadrenia zamestnanca zodpovedného za plnenie uznesenia bolo zistené, že rokovanie zo ŽSR doteraz neprebehlo z dôvodu, že mesto v rámci štúdie predstaničného priestoru nemá  jasne zadefinované územie, kde by mal byť umiestnený parkovací dom pre bicykle. Po telefonickom dohovore zo ŽSR Bratislava bolo dohodnuté rokovanie v mesiaci marec 2018. Na základe predloženej elektronickej komunikácie so ŽSR bol termín rokovaní odložený na neurčito z dôvodu potreby doriešenia technických náležitostí ohľadom parkovania v predstaničných priestoroch zo strany ŽSR.  

 

Uznesenie č. 171/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje voľbu pani Márie Golubcovej, Piešťany za prísediacu pre Okresný súd Piešťany.

Plnenie: Splnené

Osvedčenie o zvolení za prísediaceho bolo odovzdané p. Golubcovej a uznesenie zaslané na Okresný súd  Piešťany.

Ku kontrole bolo predložené osvedčenie o zvolení za prísediacu.

 

Uznesenie č. 172/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu Zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016 – úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov, uvedenú v prílohe č. 1.

Plnenie: Splnené

MsZ zobralo na vedomie predloženú správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu Zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016 - podľa prílohy č.1.

B/ berie na vedomie stanoviská a pripomienky vznesené k návrhu Zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016, uvedené v prílohe č. 2.

Plnenie: Splnené

MsZ zobralo na vedomie stanoviská a pripomienky vznesené k návrhu Zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016, uvedené v prílohe č. 2.

C/ schvaľuje vyhodnotenie pripomienkového konania (výrok ku stanoviskám a pripomienkam uplatneným pri prerokovaní) návrhu Zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016, ako je uvedené v prílohe č. 3.

Plnenie: Splnené

MsZ schválilo vyhodnotenie pripomienkového konania (výrok ku stanoviskám a pripomienkam uplatneným pri prerokovaní) návrhu ZaD ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016, podľa prílohy č. 3.

D/ berie na vedomie stanovisko Obvodného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky – preskúmanie návrhu Zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016, uvedené v prílohe č. 4.

Plnenie: Splnené

MsZ zobralo na vedomie stanovisko Obvodného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky – preskúmanie návrhu ZaD ÚPN CMZ Piešťany č 4/2016, podľa prílohy č. 4.

E/ schvaľuje návrh Zmien a doplnkov ÚPN Centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 4/2016 – úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov.

Plnenie: Splnené

MsZ schválilo návrh Zmien a doplnkov ÚPN Centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 4/2016 – úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov.

F/ schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 15/2001, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

Plnenie: Splnené

MsZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 15/2001, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť ÚPN CMZ Piešťany v znení jeho neskorších zmien a doplnkov - VZN bolo vyvesené dňa 16. 11. 2017 s predpokladaným nadobudnutím účinnosti 30. 11. 2017.

Kontrolou bolo zistené, že všetky časti uznesenia č. 172 uvedené pod písmenami A až F boli splnené, t. j. vzaté na vedomie, resp. schválené.

 

Uznesenie č. 173/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 14/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí.

Plnenie: Splnené

Schválené VZN bolo podpísané primátorom mesta a zverejnené na webovom sídle mesta a v úradných tabuliach.

Kontrolou bolo zistené, že uvedené VZN bolo schválené a je zverejnené na webovom sídle mesta pod č. 3/2017.

 

Uznesenie č. 174/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje presun sumy 36 805,- EUR z rozpočtovej položky 651 002 – Úroky z úveru, Program 11 – Dlhová služba:

- v sume 756,- EUR na položku 610 – Mzdy – ZŠ Vajanského, 6 – Školstvo

- v sume 234,- EUR na položku 620 – Poistné – ZŠ Vajanského, 6 – Školstvo

- v sume 705,- EUR na položku 610 – Mzdy – ZŠ Mojmírova, 6 – Školstvo

- v sume 247,- EUR na položku 620 – Poistné – ZŠ Mojmírova, 6 – Školstvo

- v sume 2 298,- EUR na položku 610 – Mzdy – ZŠ Brezová, 6 – Školstvo

- v sume 768,- EUR na položku 620 – Poistné – ZŠ Brezová, 6 – Školstvo

- v sume 534,- EUR na položku 610 – Mzdy – ZŠ Scherera, 6 – Školstvo

- v sume 184,- EUR na položku 620 – Poistné – ZŠ Scherera, 6 – Školstvo

- v sume 4 436,- EUR na položku 610 – Mzdy – ZUŠ, 6 – Školstvo

- v sume 1 550,- EUR na položku 620 – Poistné – ZUŠ, 6 – Školstvo

- v sume 1 584,- EUR na položku 610 – Mzdy – CVČ Ahoj, 6 – Školstvo

- v sume 554,- EUR na položku 620 – Poistné – CVČ Ahoj, 6 – Školstvo

- v sume 2 356,- EUR na položku 610 – Mzdy – MŠ 8. mája, 6 – Školstvo

- v sume 823,- EUR na položku 620 – Poistné – MŠ 8. mája, 6 – Školstvo

- v sume 1 890,- EUR na položku 610 – Mzdy – MŠ Ružová, 6 – Školstvo

- v sume 661,- EUR na položku 620 – Poistné – MŠ Ružová, 6 – Školstvo

- v sume 3 642,- EUR na položku 610 – Mzdy – MŠ Staničná, 6 – Školstvo

- v sume 1 273,- EUR na položku 620 – Poistné – MŠ Staničná, 6 – Školstvo

- v sume 4 682,- EUR na položku 610 – Mzdy – MŠ Valová, 6 – Školstvo

- v sume 1 636,- EUR na položku 620 – Poistné – MŠ Valová, 6 – Školstvo

- v sume 2 824,- EUR na položku 610 – Mzdy – MŠ Scherera, 6 – Školstvo

- v sume 987,- EUR na položku 620 – Poistné – MŠ Scherera, 6 – Školstvo

- v sume 1 166,- EUR na položku 642 007 – BT – cirkvi, 6 – Školstvo

- v sume 1 085,- EUR na položku 642 007 – BT – súkromná ZUŠ, 6 – Školstvo.

Plnenie: Splnené

Rozpočtové položky boli presunuté v zmysle uznesenia.

B/ schvaľuje presun sumy 14 600,- EUR z rozpočtovej položky 637 004 – Likvidácia komunálneho odpadu, Program 9 – Životné prostredie na položku 717 002 – REKO odtokových žľabov Nitrianska, Rázusova, program 10 –  Doprava.

Plnenie: Splnené

Rozpočtové položky boli presunuté v zmysle uznesenia.

C/ schvaľuje presun sumy 4 660,- EUR z rozpočtovej položky 637 004 – Likvidácia komunálneho odpadu, Program 9 – Životné prostredie na položku 635 006 – MsÚ – bezbariérové úpravy chodníkov, program 10 – Doprava.

Plnenie: Splnené

Rozpočtové položky boli presunuté v zmysle uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že zmena Programového rozpočtu mesta Piešťany a presun jednotlivých rozpočtových položiek bol realizovaný v zmysle prijatého uznesenia.

 

Uznesenie č. 176/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, v prospech spoluvlastníkov parc. č. 2273/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 651 m2, parcela registra „C“ zapísanej v LV č. 10463, kat. úz. Piešťany, t. č. v spoluvlastníctve Radoslava Derďáka a Moniky Derďákovej, obaja trvale bytom Kláštorská 415/47, Piešťany, ako oprávnenými z vecného bremena, spočívajúceho ho v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťažených nehnuteľností zapísaných v LV č. 5700, kat. úz. Piešťany, parcely registra „C“, označených ako parc. č. 2270 a parc. č. 2271, strpieť zriadenie a uloženie inžinierskej siete – kanalizačnej prípojky a kanalizačnej šachty, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy prípojky a jej odstránenie a v nevyhnutnom rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti vstupovať na zaťaženú nehnuteľnosť, za účelom spojeným s užívaním prípojky, v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 208/2017 zo dňa 11.10.2017, na dobu neurčitú, ako vecné bremeno in rem, za jednorazovú odplatu za 10,- EUR/bm rozsahu tohto vecného bremena.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola zmluvnými stranami podpísaná.

Kontrolou bolo zistené, že na základe zmluvy o zriadení vecného bremena bol vykonaný vklad  do katastra nehnuteľnosti zo dňa 25. 01. 2018, č. V 29/2018.

 

Uznesenie č. 177/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, v prospech vlastníka parc. č. 287/10 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2,  parcela registra „C“ zapísanej v LV č. 12628, kat. úz. Piešťany, t. č. vo vlastníctve Mgr. Petra Ďuríška, trvale bytom Valová 4259/22, Piešťany, ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 5700, kat. úz. Piešťany, parcela registra „C“, označená ako parc. č. 287/1, strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky NN, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy prípojky a jej odstránenie a v nevyhnutnom rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti vstupovať na zaťaženú nehnuteľnosť, za účelom spojeným s užívaním prípojky, v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 14/2017 zo dňa 19.9.2017, na dobu neurčitú, ako vecné bremeno in rem, za jednorazovú odplatu za 10,- EUR/m2 rozsahu tohto vecného bremena.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola zmluvnými stranami podpísaná.

Kontrolou bolo zistené, že na základe zmluvy o zriadení vecného bremena bol vykonaný vklad  do katastra nehnuteľnosti zo dňa 17. 01. 2018, č. V 3530/2017.

 

Uznesenie č. 178/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie zámennej zmluvy medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou MS Finance5, s. r. o., sídlo Nám. SNP č. 4, Piešťany, IČO: 46903569, ako prevod vlastníctva pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov, ust. § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Čl. VI. ods.9 písm. e) – zámena majetku mesta za účelom vybudovania cyklistického chodníka - pozemku parc. č. 8052/5 ostatná plocha vo výmere 14 m2 odčlenenej Geometrickým plánom č. 40-50/2017 z parc.č.8052/2 ostatná plocha v celkovej výmere 89 m2 zapísanej v LV č. 5700 vo vlastníctve Mesta Piešťany, ktorého celková kúpna cena je 850,50 EUR za - pozemok parc. č. 8055/15 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 12 m2 odčlenenej Geometrickým plánom č. 40-50/2017 z parc. č. 8055/4 v celkovej výmere 376 m2 zastavané plochy a nádvoria zapísanej v LV č. 7367 vo vlastníctve MS Finance5, s. r. o., ktorého celková kúpna cena je 874,80 EUR s tým, že zmluvné strany sa dohodli, že si navzájom nič nedoplácajú.

Plnenie: Splnené

Návrh zmluvy bol vypracovaný a zaslaný na pripomienkovanie MS Finance5, s. r. o. Po odsúhlasení znenia zmluvy bola zmluva podpísaná zmluvnými stranami.

Kontrolou bolo zistené, že na základe zámennej zmluvy č. 4411705 bol vykonaný vklad do katastra nehnuteľnosti zo dňa 24. 01. 2018, č. V 3584/2017.

B/ schvaľuje  uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a MS Finance5, s. r. o., sídlo Nám. SNP č. 4, Piešťany, IČO: 46903569, ako nájomcom, predmetom ktorej je nájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany, vytvorených odčlenením z pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 ako parcely registra „C“, kat. územie Piešťany a to

- parc. č. 8055/7 ostatné plochy vo výmere 271 m2

- parc. č. 8055/1 ostatné plochy vo výmere 117 m2

- parc. č.8055/5 ostatné plochy vo výmere 219 m2 vytvorenej z parc. č. 8055/5 a z parc. č. 8055/2

- parc. č. 8242/7 zast. plochy a nádvoria vo výmere 9 m2 odčlenenej z parc. č. 8242/1 zast. plochy

vo výmere 4346 m2

- parc. č. 8242/4 zast. plochy a nádvoria vo výmere 29 m2 odčlenenej z parc. č. 8242/1 zast. plochy vo výmere 4346 m2

- parc. č.8053/9 zast. plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 odčlenenej z parc. č. 8053/5 zast. plochy vo výmere 702 m2

- parc. č. 8052/6 ostatné plochy vo výmere 24 m2 odčlenenej z parc. č. 8052/2 ostatné plochy vo výmere 89 m2

- parc. č. 9190/3 zast. plochy vo výmere 2 m2 odčlenenej z parc. č. 9190/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 10 271 m2

- parc. č. 8057/2 zast. plochy a nádvoria vo výmere 84 m2 odčlenenej z parc.č. 8057 ostatná plocha vo výmere 904 m2 na dobu neurčitú za 0,25 EUR/m2/rok ako nájom pozemkov prenajímaných ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov , ust. § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany Čl. VII. Ods. 1 písm. c) – nájom pozemkov za účelom realizácie sadových úprav a prípojok a realizácie nových resp. pôvodných spevnených plôch súvisiacich s rekonštrukciou hotela Atóm - parc. č. 9682/8 ostatné plochy vo výmere 91 m2 odčlenenej z parc. č. 9682/6 ostatná plocha vo výmere 9908 m2

- parc.č. 9682/9 ostatné plochy vo výmere 10 m2 odčlenenej z parc. č. 9682/6 ostatné plochy vo výmere 9908 m2

- parc. č. 9682/10 ostatné plochy vo výmere 80 m2 odčlenenej z parc. č. 9682/6 ostatné plochy vo výmere 9908 m2

- parc. č. 9654/2 zast. plochy vo výmere 27 m2 odčlenenej z parc. č.9654 zastavané plochy vo výmere 1445 m2 na dobu neurčitú za 0,25 EUR/m2/rok , ako nájom pozemkov prenajímaných ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov , ust. § 9a ods. 9 písm.c) a Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemkov za účelom realizácie stavebných prác v súvislosti s budovaním parkoviska na parc. č. 9682/7 a s rekonštrukciou parkoviska na parc. č. 9670 a na parc. č. 9670/1.

Plnenie: Splnené

Plnenie rovnaké ako v časti A/ Uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená nájomná zmluva č. 4591705, zverejnená dňa         22. 12. 2017.

 

Uznesenie č. 181/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zaradiť do rozpočtu pre rok 2018 rekonštrukciu okien na ZŠ E. F. Scherera.

Plnenie: Splnené

Na rekonštrukciu školských budov je v rozpočte pre rok 2018 vyčlenených 160 000,- EUR. Na údržbu školských budov je v rozpočte pre rok 2018 vyčlenených 23 000,- EUR. Celková suma na údržbu a rekonštrukciu školských budov vrátane projektových dokumentácií je pre rok 2018 vo výške 244 000,- EUR.

Kontrolou bolo zistené, že v programovom rozpočte mesta sú na rok 2018 vyčlenené na celkovú rekonštrukciu školských budov vyššie uvedené finančné prostriedky, žiadna ich časť  však nie je konkrétne určená na rekonštrukciu okien na ZŠ E. F. Scherera.

 

Uznesenie č. 182/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje na odporúčanie členov DR Bytového podniku Piešťany, s. r. o., vystúpenie zo strany zástupcu/konateľa spoločnosti YZAMER, s. r. o., na ktorom vysvetlí potrebu uzatvorenia zmluvy a výkony práce a služieb, ktoré bude vykonávať pre spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o.

Plnenie: Splnené

Pozvánka spoločnosti YZAMER, s. r. o bola odoslaná.

Kontrolou bolo zistené, že konateľ spoločnosti YZAMER, s. r. o vystúpil na 10. zasadnutí  MsZ dňa 14. 12. 2017.

 

Uznesenie č. 185/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča priebežnú kontrolu všetkých rekonštruovaných komunikácií a uplatňovanie reklamácií v záručnej dobe.

Plnenie: V plnení

Priebežná kontrola sa bude vykonávať v súlade s prijatým uznesením. 13. 03. 2018 sa uskutočnilo komisionálne posúdenie stavby chodníka Nálepkova pred ukončením doby reklamácie.

Kontrolou nebolo možné preukázať plnenie uznesenia. Ku kontrole boli vyžiadané zápisy z kontrol rekonštruovaných komunikácií a uplatňovania reklamácií, predmetné zápisy ku kontrole neboli predložené.

 

Uznesenie č. 186/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča aktualizáciu dokumentu Passport miestnych komunikácií na území mesta Piešťany a prípravu plánu rekonštrukcií miestnych komunikácií v meste Piešťany.

Plnenie: V plnení

Materiál je v štádiu spracovania.

Kontrolou v zmysle vyjadrenia zamestnanca zodpovedného za plnenie uznesenia bolo zistené, že pracovníci  MsÚ pristúpili k zabezpečeniu predpokladanej hodnoty zákazky. Ak bude stanovená PHZ, bude požadované zaradenie finančných prostriedkov do rozpočtu na rok 2018 od MsZ, ktoré odporučilo aktualizovať dokument.

 

Uznesenie č. 187/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča  MsÚ zorganizovať stretnutie SMP, p. o. a SLK pre potrebu očistenia pieskovcových palisád v parku pri oplotení fontány pri SLOVANE. Palisády sú v parku a na verejnom priestore na hranici pozemkov 7905/1, 7904, 7905/2.

Plnenie: Splnené

Dňa 28. 11. 2017 sa uskutočnil štátny pamiatkový dohľad vo veci fontány a jej okolia a hotela Slovan, na ktorom bol dohodnutý ďalší rámcový postup ochrany pamiatkového fondu. Realizáciu opatrení priebežne odsúhlasujeme s KPÚ Trnava. O nasledovných krokoch a realizovaných opatreniach Vás bude spoločnosť Slovenské liečebné kúpele, a. s. priebežne informovať.

Kontrolou nebolo možné preukázať plnenie uznesenia. Podľa vyjadrenia zamestnanca zodpovedného za plnenie uznesenia stretnutie bolo dvakrát zorganizované pozvaním všetkých kompetentných orgánov, z dôvodu neúčasti  jedného z oslovených sa stretnutie neuskutočnilo. Ku kontrole bolo vyžiadané zdokladovanie pozvánok kompetentných orgánov na predmetné stretnutia, ku kontrole neboli predložené žiadne doklady.

 

Uznesenie č. 188/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zaradiť opravu havarijného stavu základov MŠ Staničná do rozpočtu na rok 2018.

Plnenie: V plnení

Na rekonštrukciu školských budov je v rozpočte pre rok 2018 vyčlenených 160 000,- EUR. Na údržbu školských budov je v rozpočte pre rok 2018 vyčlenených 23 000,- EUR. Celková suma na údržbu a rekonštrukciu školských budov vrátane projektových dokumentácií je pre rok 2018 vo výške 244 000,- EUR.

Kontrolou bolo zistené, že v programovom rozpočte mesta sú na rok 2018 vyčlenené na celkovú rekonštrukciu školských budov vyššie uvedené finančné prostriedky, žiadna ich časť  však nie je konkrétne určená na opravu havarijného stavu základov MŠ Staničná.

 

Uznesenie č. 192/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča pripraviť zmeny Zmluvy č. 3681305 „VIANOČNÉ TRHY“ Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení Vianočných trhov“ (VT) tak, aby sa zvýšila možnosť ovplyvňovať dramaturgiu a časové trvanie programov VT Mestom Piešťany s prípadnými sankciami.

Plnenie: V plnení

Príprava zmien podmienok zmluvy a následné rokovania s B&R GROUP, s. r. o.

Kontrolou nebolo možné preukázať plnenie uznesenia, nakoľko zamestnanec zodpovedný za plnenie uznesenia ani po opakovaných výzvach hlavného kontrolóra nepredložil dokumentáciu preukazujúcu plnenie uznesenia.

 

Uznesenie č. 193/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá MsÚ preverenie porušenia, resp. neporušenia zmluvy medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou B&R GROUP s. r. o., číslo 3681305 zmeny Zmluvy č. 3681305 z roku 2013 a porušenie, resp. neporušenie VZN č. 8/2014 do zasadnutia ďalšieho zastupiteľstva.

Plnenie: Splnené

Plnenie uznesenia MsZ je v prílohe materiálu - plnenie uznesení a interpelácií na rokovanie MsZ dňa 22. 03. 2018.

Kontrolou bolo zistené, že uvedený materiál bol predložený na 2. zasadnutie MsZ dňa              22. 03. 2018.

 

Uznesenie č. 195/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje vyhovenie Protestu prokurátora sp. zn. Pd 112/17/2204-3 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Piešťany č. 3/2000.

Plnenie: Splnené

Poslanci MsZ schválili vyhovenie Protestu prokurátora sp. zn. Pd 112/17/2204-3 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Piešťany č. 3/2000.

B/ schvaľuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Piešťany.

Plnenie: Splnené

Schválené VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Piešťany bolo podpísané primátorom mesta a zverejnené dňa 15. 12. 2017. Účinnosť nadobúda dňom 1. 1. 2018.

Kontrolou bolo zistené, že bolo vypracované a schválené nové VZN č. 4/2017, ktoré akceptuje pripomienky prokurátora. Nové VZN je zverejnené na webovom sídle mesta.

 

Uznesenie č. 196/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí.

Plnenie: Splnené

Schválené VZN č. 6/2017 bolo podpísané primátorom mesta a zverejnené dňa 15. 12. 2017. Účinnosť od 1. 1. 2018.

Kontrolou bolo zistené, že bolo vypracované a schválené nové VZN č. 6/2017. Nové VZN je zverejnené na webovom sídle mesta.

 

Uznesenie č. 197/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 2/2012 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany a o úhradách za služby poskytované v Mestských jasliach.

Plnenie: Splnené

VZN bolo predložené na podpis primátorovi mesta a postúpené na zverejnenie v úradných tabuliach a stránke mesta.

Kontrolou bolo zistené, že bolo vypracované a schválené nové VZN č. 5/2017. Nové VZN je zverejnené na webovom sídle mesta.

 

Uznesenie č. 198/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

- v nákladovej časti vo výške 630 834,- €

- vo výnosovej časti vo výške 630 834,- €

- transfer vo výške 314 200,- €

- z toho bežný transfer vo výške 314 200,- €

Plnenie: V plnení

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 bol poslancami MsZ schválený a bude sa plniť v priebehu roka 2018.

Kontrolou bolo zistené, že uvedené finančné prostriedky sú zaradené do programového rozpočtu na rok 2018.

 

Uznesenie č. 199/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

-v nákladovej časti vo výške 432 245,- €

-v o výnosovej časti vo výške 432 245,- €

-s transferom vo výške 388 620,- €, z toho:

- bežný transfer vo výške 385 670,- €

- kapitálový transfer vo výške 2 950,- €

Plnenie: V plnení

Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 bol poslancami MsZ schválený a bude sa plniť v priebehu roka 2018.

Kontrolou bolo zistené, že uvedené finančné prostriedky sú zaradené do programového rozpočtu.

 

Uznesenie č. 200/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2018

- v príjmovej časti vo výške: 2 499 676,- € 

- vo výdavkovej časti:2 499 676,- €

- transfer vo výške: 2 454 376,- €:

-z toho bežný transfer vo výške 2 328 376,- €

- kapitálový transfer vo výške 126 000,- €

Plnenie: V plnení

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2018 bol poslancami MsZ schválený a bude sa plniť v priebehu roka 2018.

Kontrolou bolo zistené, že uvedené finančné prostriedky sú zaradené do programového rozpočtu.

 

Uznesenie č. 202/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje presun 7 830, - EUR z rozpočtovej položky 3.1. Radnica informuje do položky 6.3. oprava školských budov. 

Plnenie: Splnené

Položka bola presunutá.

Kontrolou bolo zistené, že presun bol realizovaný v zmysle prijatého uznesenia.

 

Uznesenie č. 203/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zníženie položky realizačnej PD na plaváreň Piešťany o sumu 10 000,- EUR a presun na položku štúdia pre ÚK miestnej komunikácie Dopravná – sídlisko A. Trajan.

Plnenie: Splnené

Položka bola presunutá.

Kontrolou bolo zistené, že presun bol realizovaný v zmysle prijatého uznesenia.

 

Uznesenie č. 205/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 v príjmovej časti vo výške  27 174 012,00 € a vo výdavkovej časti vo výške 27 147 630,00 €.

Plnenie: V plnení

Uznesenie schválené poslancami bude plnené v priebehu roka 2018.

B/ berie na vedomie návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2019, 2020.

Plnenie: Splnené

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2019, 2020 vzali poslanci na vedomie.

C/ schvaľuje návrh na viazanie rozpočtových kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zaradené do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2018 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov.

Plnenie: Splnené

Uznesenie schválené poslancami MsZ bolo zapracované do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018.

D/ schvaľuje návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 383 610,00 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018.

Plnenie: Splnené

Uznesenie schválené poslancami MsZ bolo zapracované do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018.

F/ schvaľuje návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 255 000,00 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v schválenom rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018.

Plnenie: Splnené

Uznesenie schválené poslancami MsZ bolo zapracované do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018.

H/ schvaľuje návrh na prijatie dlhodobého úveru na investície schválené v rozpočte mesta na rok 2018 vo výške 2 285 050 €.

Plnenie: Splnené

Uznesenie schválené poslancami MsZ bolo zapracované do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018.

I/ schvaľuje návrh na vykonávanie zmien schváleného rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií, ktorými sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky programového rozpočtu primátorom mesta v plnom rozsahu.

Plnenie: Splnené

Návrh na vykonávanie zmien schváleného rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií primátorom Mesta poslanci schválili.

J/ schvaľuje návrh na vykonávanie zmien schváleného rozpočtu rozpočtových organizácií (školy, školské zariadenia), zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov rozpočtových organizácií, ktorými sa zmenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtových organizácií a v dôsledku toho aj programového rozpočtu mesta primátorom mesta.

Plnenie: Splnené

Návrh na vykonávanie zmien schváleného rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií primátorom Mesta poslanci schválili.

K/ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2018.

Plnenie: Splnené

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 vzali poslanci MsZ na vedomie.

L/ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2018.

Plnenie: Splnené

Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2018 poslanci MsZ vzali na vedomie.

Kontrolou bolo zistené, že všetky časti uznesenia č. 205 uvedené pod písmenami B až L (uznesenia E a G boli stiahnuté) boli splnené, t. j. vzaté na vedomie, resp. schválené; časť uznesenia pod písmenom A zostáva v plnení.

 

 

Uznesenie č. 208/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Ing. Dávidom Galovičom, bytom Gaštanová 2901/16, Piešťany, ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom pozemku parc. č. 430 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, parcela registra „C“, zapísaná v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 0,44 EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou súp. č.7810 vo vlastníctve žiadateľa.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola obojstranne podpísaná zmluvnými stranami.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená nájomná zmluva č. 4681705, zverejnená dňa         21. 12. 2017.

 

Uznesenie č. 209/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3951105 zo dňa 29.11.2011, uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Františkom Vavrušom a Danielou Vavrušovou, bytom Valová 22, Piešťany, ako nájomcami, predmetom ktorého bude predĺženie doby nájmu, z doby určitej na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou súp. č. 7701 vo vlastníctve nájomcov.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola zmluvnými stranami podpísaná.

Kontrolou bolo zistené, že Dodatok č. 1 k zmluve č. 3951105 zo dňa 29. 11. 2011 bol uzatvorený dňa 20. 12. 2017, zverejnený dňa 20. 12. 2017.

 

Uznesenie č. 210/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Ing. Petrom Trenknerom a Marcelou Trenknerovou, bytom Valová 4262/12, Piešťany, ako nájomcami, predmetom ktorej bude nájom pozemku parc. č. 403 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, parcela registra „C“, zapísaná v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 0,44 EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou ev. č. 798 vo vlastníctve žiadateľov.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola obojstranne podpísaná.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená nájomná zmluva č. 4671705, zverejnená dňa         21. 12. 2017.

 

Uznesenie č. 211/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje prevod vlastníctva Geometrickým plánom č. 43580718-S-Gp-F-433/2017, zo dňa 13.10.2017, vytvorenej parc. č. 4351/18 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 162 m2, kat. územie Piešťany, oddelenej z parc. č. 4351/1 ostatné plochy vo výmere 3325 m2 , parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo predávajúceho Mesta Piešťany, do vlastníctva Ing. Libora Samka, trvale bytom Ratnovce č. 420, ako kupujúceho, za kúpnu cenu 42,12 EUR/m2, s osobným zmluvným záväzkom kupujúceho vybudovať chodník pod sankciou 1 000,- EUR do 30.06.2018, ako prístupový chodník pre účely zabezpečenia prístupu Družstva invalidov Univerzál Piešťany k parc. č. 4349/1, ktorý bude vybudovaný tak, aby bol vyhovujúci pre bezpečný prechod vozičkárov od bočného vchodu haly TŤP k bránke oplotenia medzi parc. č. 4349/1 a parc. č. 4351/1 a v prípade nedodržania toho termínu so zmluvne dohodnutou možnosťou predávajúceho odstúpiť od zmluvy, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku za účelom vytvorenia zázemia objektu (terasy, manipulačného priestoru) v súvislosti s činnosťou v budove na parc. č. 4348 a parc. č. 4348/13 vo vlastníctve žiadateľa.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola zmluvnými stranami podpísaná. Po prevedení úhrady kúpnej ceny bude podaný návrh na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená kúpna zmluva č. 0051805, zverejnená dňa              17. 01. 2018. Po uhradení kúpnej ceny bol vykonaný vklad do katastra nehnuteľností zo dňa 15. 02. 2018, č. V 276/2018.

 

Uznesenie č. 212/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude odkúpenie pozemku parcely registra „C“ parc. č. 8072/11 ostatné plochy vo výmere 15 m2 odčlenenej Geometrickým plánom č. 88/2017 zo dňa 7.4.2017 z parc. č. 5912/11 ostatné plochy v celkovej výmere 505 m2, parcela registra „E“ zapísanej v LV č. 7451, kat. územie Piešťany, ako vlastníctvo budúceho predávajúceho Ing. Petra Urbánka, CSc., trvale bytom Piaristická 270/38, Trenčín do vlastníctva budúceho kupujúceho Mesta Piešťany, za kúpnu cenu 1 062,75 EUR, s podmienkou povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu len v prípade, že Mestu Piešťany bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok pre realizáciu stavby „Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch – III. časť, IV. časť“, s povinnosťou uzavretia kúpnej zmluvy v lehote najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch – III. časť, IV. časť.“

Plnenie: Splnené

Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 4711705, zverejnená 21. 12. 2017.

 

Uznesenie č. 218/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zvýšenie základného platu primátora o 18 % od 1. 1. 2018.

Plnenie: Splnené

Plat primátora mesta Piešťany prerátaný v zmysle prijatého uznesenia od 1. 1. 2018.

Kontrolou bolo zistené, že plat primátora bol prerátaný v zmysle prijatého uznesenia.

 

Uznesenie č. 220/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča MsÚ Piešťany pripraviť plán starostlivosti o životné prostredie v extraviláne mesta Piešťany na roky 2018-2022 aj s finančným predpokladom /resp. finančnou štúdiou/. V roku 2001 bolo schválené uznesenie Ms.Z č. 274/2001, ktorým mesto schválilo Miestny územný systém ekologickej stability SÚ Piešťany. Súčasťou je aj návrh ekostabilizačných opatrení. Ten pre jednotlivé plochy definuje opatrenia, ktoré by sa mali v príslušnom území realizovať. Návrh termínu plnenia na schválenie do zastupiteľstva 28. 6. 2018.

Plnenie: V plnení

Prieskum navrhnutých ekostabilizačných opatrení v Miestnom územnom systéme ekologickej stability.

Ku kontrole bolo poskytnuté vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za plnenie uznesenia, cit.: „Mesto má spracovaný Miestny územný systém ekologickej stability pánom RNDr. Trembošom, čo je v súčasnosti poslanec MsZ. Súčasťou tohto dokumentu je aj realizácia ekostabilizačných opatrení. To ale neznamená, že tieto navrhnuté opatrenia sa majú aj plniť a realizovať až v roku 2018. Toto bolo schválené uznesením v roku 2001.

Návrh termínu plnenia  je stanovený  MsZ 29.6.23018,  tak prečo žiadate v tomto období informáciu o plnení. Predpokladám, že uvediete v správe o plnení uznesení prečo sa neplnilo v minulom období. Dokonca to žiadam, aby ste to uviedli. V prípade, že budú opatrenia schválené v rozpočte tešíme sa na ich plnenie.“

 

2.3 Uznesenia, pri ktorých stav plnenia uvedený zamestnancami zodpovednými za  plnenie nie je v súlade so stavom zisteným kontrolou, príp. uplynuli termíny na  splnenie uznesení

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ za mesiace september – december 2017 možno skonštatovať, že stav niektorých uznesení uvedený zamestnancami zodpovednými za plnenie nie je v súlade so stavom zisteným pri výkone kontroly, príp. uplynuli termíny, v ktorých sa mali príslušné uznesenia splniť.  Išlo o nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 146/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1- SC111-2016-10/88 zo dňa 28. 12. 2016 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom:

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany, kód projektu ITMS2014+: NFP310010B557.Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany zároveň poveruje primátora podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP boli podpísané. Uznesenie malo byť označené ako splnené.

Uznesenie č. 154/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, Západoslovenskou distribučnou, a. s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako oprávneným z vecného bremena a platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena ON Semiconductor  Slovakia, a. s., IČO : 36 227 943, Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti parc. č. 4434/2, parcela registra „C“ vo výmere 2309 m2 zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Piešťany, zapísanej v LV č. 5700, strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu stavby „Piešťany, Distribučná trafostanica ON Semiconductor Slovakia, Vrbovská 102, VNK“, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie, rozsahu Geometrického plánu č. 284/2016 zo dňa 20.12.2016, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolených činností v nevyhnutnom rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti, ako vecné bremeno in personam, odplatne, za jednorazovú odplatu vo výške 10, - EUR/ bežný m.

Plnenie: V plnení

Zmluva bola spracovaná a je v štádiu podpisovania zmluvnými stranami.

Kontrolou bolo zistené, vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností bol zrealizovaný. Ku kontrole bolo predložené rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľnosti zo dňa                     14. 03. 2018, č. vkladu V472/2018. Uznesenie malo byť označené ako splnené. Do ukončenia kontroly bol uvedený nedostatok odstránený.

 

Uznesenie č. 158/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

1. návrh žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany - I. etapa” kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, Investičná priorita: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta,

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 30 554,37 EUR, t. j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov,

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Plnenie: Splnené

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I. etapa” v zmysle uznesenia bola podaná dňa 21. 09. 2017.

Kontrolou bolo zistené, že žiadosť o NFP v zmysle uznesenia bola podaná dňa 21. 09. 2017. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a v časti zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

B/ schvaľuje návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 125/2017.

Plnenie: Splnené

Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 125/2017 bol poslancami MsZ schválený.

 

Uznesenie č. 159/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

- návrh žiadosti o NFP v rámci Integrovaného operačného regionálneho programu za účelom realizácie projektu s názvom „Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch” kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta,

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaného NFP vo výške 4 411,94 EUR, t. j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov,

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Plnenie: Splnené

Žiadosť o NFP v rámci Integrovaného operačného regionálneho programu za účelom realizácie projektu s názvom „Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch” bola podaná dňa 21. 09. 2017.

Kontrolou bolo zistené, že žiadosť o NFP v zmysle uznesenia bola podaná dňa 21. 09. 2017. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a v časti zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 160/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

- návrh žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia telocviční v meste Piešťany”,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaného NFP vo výške  14 982,56 EUR, t. j. 10 % z celkových oprávnených výdavkov,

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Plnenie: Splnené

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania na rok 2017 za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia telocviční v meste Piešťany” bola podaná dňa 28. 09. 2017.

Kontrolou bolo zistené, že žiadosť o NFP v zmysle uznesenia bola podaná dňa 28. 09. 2017. V časti zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 167/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá MsÚ spracovať a predložiť na rokovanie MsZ v decembri 2017 materiál analyzujúci možnosti vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja Kúpaliska Eva.

Plnenie: V plnení

Analýza bude predložená na rokovanie MsZ v decembri 2017.

Kontrolou bolo zistené, že analýza bola predložená poslancom MsZ na zasadnutí dňa               14. 12. 2017. Uznesenie malo byť označené ako splnené.

 

Uznesenie č. 175/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1- SC111-2016-11/43 zo dňa 19.4.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY  A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany, kód projektu ITMS2014+: NFP310010C193. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany zároveň poveruje primátora podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP boli podpísané. Uznesenie malo byť označené ako splnené.

 

Uznesenie č. 179/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

1. návrh žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR a programu Obnovme si svoj dom, zameraného na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok s názvom „ Rekonštrukcia NNKP- Most kolonádový a plastika“,

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovanej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie vo výške 91 713,- EUR, t. j. 5% z celkových oprávnených výdavkov 1 834 247,- EUR,

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Plnenie: Splnené

Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Kontrolou bolo zistené, že žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 23. 11. 2017. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a v časti zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 183/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje doplniť do bodu V. Právomoci pri hospodárení s majetkom mesta, ods. 2 – pod novým písmenom f) Zásad hospodárenia s majetkom mesta nasledujúci text:

Primátor mesta pri výkone právomoci valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti Bytový podnik  Piešťany, s. r. o., v ktorej má mesto postavenie ovládajúcej osoby rozhodne po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom na žiadosť obchodnej spoločnosti o:  

a) prevode vlastníctva nehnuteľného majetku s výnimkou prevodu bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,

b) uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom majetku od výmery vyššej ako 150 m2 alebo v hodnote vyššej ako 10 000,- EUR, ako aj o uzatvorení nájomnej zmluvy na dobu dlhšiu  ako 3 roky.

Plnenie: V plnení

Primátor zvažuje možné právne kroky vo veci preskúmania zákonnosti uznesenia MsZ č. 183/2017. K prípadnému plneniu tohto uznesenia pristúpi vtedy, ak nebudú pochybnosti o zákonnosti jeho obsahu.

Kontrolou bolo zistené, že Zásady hospodárenia s majetkom mesta neboli doplnené v zmysle prijatého uznesenia. Uznesenie ku dňu ukončenia kontroly nie je splnené. 

 

Uznesenie č. 184/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá MsÚ aplikovať neodkladne do všetkých uzatváraných zmlúv na štúdie, či projektové dokumentácie klauzulu obsahujúcu súhlas autora so zverejňovaním obsahu týchto diel minimálne v rozsahu situácie, pohľadov, technickej správy a rozpočtu verejnosti.

Plnenie: V plnení

Do všetkých uzatváraných zmlúv na štúdie, či projektové dokumentácie bude aplikovaná klauzula v súlade s  prijatým uznesením.

Kontrolou bolo zistené, že v uzatváraných zmluvách je aplikovaná klauzula v súlade s  prijatým uznesením, napr. zmluva č. 4641703 zo dňa 20.12.2017 čl. 10, bod 10.5 zmluvy atď. Uznesenie malo byť označené ako splnené.

 

Uznesenie č. 191/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/  žiada primátora mesta, aby podnikol patričné kroky, ktoré neumožnia konanie akcie Krampuslauf.

Plnenie: bez uvedenia stavu plnenia

Dňa 14. 12. 2017 vydalo Mesto Piešťany Rozhodnutie o zákaze podujatia.

Kontrolou bolo zistené, že dňa 14. 12. 2017 bolo mestom Piešťany vydané Rozhodnutie o zákaze podujatia Krampuslauf. Rozhodnutie bolo doručené usporiadateľovi dňa 27. 12. 2017, t. j. po uskutočnení  akcie, ktorá sa konala dňa 17. 12. 2017. Voči Rozhodnutiu o zákaze podujatia bolo spoločnosťou B&R GROUP, s. r. o. podané odvolanie, doručené Mestu Piešťany 29. 12. 2017. Mesto Piešťany odvolaniu vyhovelo a následne dňa 15. 01. 2018 bolo vydané Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zákaze podujatia. Toto Rozhodnutie bolo doručené usporiadateľovi dňa 19. 01. 2018.

 

Uznesenie č. 204/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá MsÚ zabezpečiť spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Plavárne Piešťany s dôrazom na efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a ekonomickú udržateľnosť projektu po schválení detailov projektu mestským zastupiteľstvom. MsZ ukladá MsÚ pripraviť návrh realizácie tohto projektu prostredníctvom jestvujúcej organizácie zriadenej mestom, alebo novej spoločnosti.

Plnenie: V plnení                        

Uznesenie schválené poslancami bude plnené v priebehu roka 2018.

Kontrolou v zmysle vyjadrenia zamestnanca zodpovedného za plnenie uznesenia bolo zistené, že podľa mesto zabezpečilo stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Následne bude zaslaná výzva projektantom v mesiaci 2/2018. Je schválený rozpočet na rok 2018 s tým, že sa bude vypracovávať realizačný projekt v zmysle už vypracovaného projektu pre SP, do ktorého sa zapracujú aj pripomienky dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy. Má byť zabezpečená špecifikácia finančných úspor s vynechaním dokončenia niektorých prevádzok (wellness, bistro....) tak, aby nenarušili celistvosť pripravovaného projektu ako celku ani kvalitu diela. Prípravu tendrovej dokumentácie - úprava výkresovej časti, rozpočtov taktiež bude zakotvená do zmluvy s projektantom realizačnej dokumentácie.

Na 2. zasadnutí MsZ dňa 22. 03. 2018 bolo uznesením č. 55/2018 predmetné uznesenie č. 204/2017 zrušené v plnom znení. Uznesenie malo byť označené ako zrušené.

 

Uznesenie č. 207/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 1 – Bezpečná ekologická doprava v regiónoch, Investičná  priorita 1.2 – Vývoj a zlepšenie ekologicky priaznivých, vrátane nízkouhlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 na realizáciu projektu s názvom „Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta,

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

3. výška maximálneho celkového spolufinancovania zo strany žiadateľa 15 932,03 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 318 640,47 EUR,

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Plnenie: Splnené

Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 1 – Bezpečná ekologická doprava v regiónoch poslanci MsZ schválili, žiadosť bola predložená k 8. 1. 2018.

Kontrolou bolo zistené, že žiadosť o poskytnutie NFP bola zaslaná v zmysle uznesenia dňa    04. 01. 2018. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a v časti zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 214/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Hlasovanie k častiam A – C „en bloc“: súhlas s členstvom Mesta Piešťany v občianskom združení HK HAVRANI Piešťany, IČO: 42 401 917, so sídlom Hlboká 92, 921 01 Piešťany.

Plnenie: V plnení

V zmysle prijatého uznesenia bola zaslaná žiadosť o prijatie za člena o. z. HK HAVRANI Piešťany.

B/ schvaľuje úhradu vstupného členského príspevku vo výške 1,- EUR do 31. 12. 2017.

Plnenie: Splnené

Pred podaním žiadosti bol uhradený členský príspevok na rok 2018 vo výške 1,00 € podľa stanov.

C/ schvaľuje nomináciu poslanca MsZ Mgr. Jozefa Drahovského ako zástupcu mesta Piešťany do Dozornej rady o. z. HK HAVRANI Piešťany.

Plnenie: Splnené

Nominácia poslanca MsZ Mgr. Jozefa Drahovského do DR o. z. bola oznámená v podanej žiadosti.

Kontrolou bolo zistené, že žiadosť Mesta Piešťany o členstvo v občianskom združení HK HAVRANI Piešťany zo dňa 25. 01. 2018 bola akceptovaná, Mesto Piešťany bolo prijaté za individuálneho člena HK. Akceptovanie prihlášky bolo mestu oznámené listom doručeným do podateľne MsÚ dňa 21. 02. 2018. V prihláške bola o. z. oznámená nominácia poslanca MsZ Mgr. Jozefa Drahovského do DR o. z. Členský príspevok vo výške 1,- € bol uhradený dňa                     01. 02. 2018. Časť uznesenia pod písmenom A/ mala byť označená ako splnené.

 

 

Kontrolné zistenia:

Kontrolné zistenia sú detailne popísané v časti 2.3. Návrhu správy o výsledku kontroly. Kontrolou bol vo viacerých prípadoch zistený neaktuálny stav plnenia prijatých uznesení MsZ  uvedený v príslušnom informačnom systéme MsÚ, pričom stav plnenia uznesení  nekorešpondoval s reálnym stavom zisteným pri výkone kontroly. Vo väčšine prípadov išlo o situácie, kedy uznesenie zostalo v systéme označené ako v plnení, i keď už bolo reálne splnené. V niektorých prípadoch pri uzneseniach pozostávajúcich z viacerých krokov bolo chybne označené uznesenie ako splnené i napriek tomu, že nebolo splnené vo všetkých schválených krokoch, ale bolo splnené iba čiastočne. V takomto prípade malo zostať uznesenie v plnení až do jeho úplného zrealizovania.

Plnenie uznesení pod číslami 185/2017, 187/2017 a 192/2017 nebolo možné overiť, nakoľko vedúci zamestnanci zodpovední za plnenie predmetných uznesení ani po opakovaných výzvach nereagovali na predloženie podkladov ku kontrole.

Pri uznesení č. 214/2017 nebola v zmysle § 11 Rokovacieho poriadku MsZ mesta Piešťany určená osoba zodpovedná za plnenie uznesenia.

 

Kontrolovaný subjekt v niektorých prípadoch neuviedol aktuálny stav plnenia uznesenia. Čiastočne splnené uznesenia boli označené v celom rozsahu označené ako splnené. Uznesenia označené ako v plnení boli v čase výkonu kontroly už splnené a stav ich plnenia nebol aktualizovaný. Pri uznesení nebola v zmysle § 11 Rokovacieho poriadku MsZ mesta Piešťany určená osoba zodpovedná za jeho plnenie.

 

Navrhované odporúčanie:

Dôsledné kontrolovanie plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany. Pravidelné aktualizovanie stavu splnených uznesení. Uvádzanie korektných údajov pri stave plnenia a spôsobe splnenia uznesení. Určenie osoby zodpovednej za plnenie uznesenia v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ mesta Piešťany pri každom uznesení.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22, ods. 4, písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Dôsledne kontrolovať plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany.
 • Pravidelne aktualizovať stav splnených uznesení.
 • Uvádzať korektné údaje pri stave plnenia a spôsobe splnenia uznesení.
 • Určiť osobu zodpovednú za plnenie uznesenia v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ mesta Piešťany pri každom uznesení.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 31. 05. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 23. 04. 2018.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 10/2018

 

Kontrola činnosti Galérie KSC Fontána za rok 2017 – 2018 v rozsahu: kontrola zmluvných vzťahov v oblasti organizovania výstav, kontrola vyplatených honorárov, kontrola ochrany vystavených diel, podmienok organizovania výstav a pod.

 

Povinná osoba:                      Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p. o. zastúpená

                                                  riaditeľkou Mgr. Martou Jurčovou                            

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:         rok 2017 a rok 2018 do termínu ukončenia kontroly                                       

Termín kontroly:                    26. 03. 2018 – 02. 05. 2018

Cieľ a predmet kontroly:      

 • preverenie podmienok organizovania výstav,
 • preverenie súvisiacich zmluvných vzťahov, honorárov a ochrany vystavených diel v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem  

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
 • smernica č. 01/2013 o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • smernica č. 01/2016 o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • smernica č. 1/2015 Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
 • smernica č. 1/2017 Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
 • smernica č. 03/2018 o stanovení denného limitu pokladničnej hotovosti
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Bezpečnostný projekt o ochrane osobných údajov v informačných systémoch Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.

 

V zmysle § 21, ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 09. 05. 2018 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Dňa 08. 02. 2018 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom 1. zasadnutí prijalo uznesenie č. 19/2018, ktorým bol doplnený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2018 o kontrolu činnosti Galérie KSC (Kultúrno-spoločenského centra) Fontána za rok 2017 – 2018 v rozsahu: kontrola zmluvných vzťahov v oblasti organizovania výstav, kontrola vyplatených honorárov, kontrola ochrany vystavených diel, podmienok organizovania výstav a pod.

Podľa § 18 d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z. n. p.“) kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

 1. Výkon kontroly

K výkonu kontroly na základe vyššie uvedeného uznesenia MsZ boli vyžiadané podklady od riaditeľky Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, p. o. (ďalej aj „MsKS Piešťany“) v rozsahu:

 • kompletná dokumentácia k výstavám organizovaným MsKS Piešťany (zmluvy s vystavovateľmi, doklady preukazujúce úhradu nákladov súvisiacich s výstavami a pod.),
 • poistné zmluvy k poisteniu výstav, ak boli poistené a k nim prislúchajúce účtovné doklady,
 • interné normy MsKS Piešťany, na základe ktorých sa organizujú výstavy.

 

Kontrolou bolo zistené, že v KSC Fontána sa uskutočňujú nasledovné typy výstav:

 • autorské výstavy umelcov v Galérii KSC Fontána, hradené v zmysle cenníka (položka prenájom galerijných priestorov na výstavu),
 • výstavy organizované MsKS v Galérii KSC Fontána, bez úhrady (výstavy z činnosti MsKS, výstavy Klubu piešťanských výtvarníkov, výstavy uskutočňované v rámci spolupráce, výstavy uskutočňované v súvislosti s akciami v meste Piešťany a pod.),
 • výstavy organizované MsKS vo Foyeri KSC Fontána, bez úhrady.

 

Podľa predložených podkladov v roku 2017 sa uskutočnilo v Galérii KSC Fontána 18 výstav a vo Foyeri KSC Fontána 23 výstav. V roku 2018 ku dňu ukončenia kontroly sa uskutočnili v Galérii KSC Fontána 4 výstavy a vo Foyeri KSC Fontána 6 výstav. 

 

Kontrolou predložených dokladov súvisiacich s predmetnými výstavami v KSC Fontána boli identifikované nasledovné nedostatky:

 

Kontrolné zistenie č. 1:

Ku kontrole bola na vyžiadanie predložená smernica na výkon finančnej kontroly. Povinná osoba predložila smernicu č. 01/2013 o finančnej kontrole a vnútornom audite a smernicu č. 01/2016 o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Kontrolou bolo zistené, že smernica č. 01/2013 o finančnej kontrole a vnútornom audite, s účinnosťou od 01. 01. 2013, bola internou normou k vykonávaniu predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, pričom tento zákon bol zrušený predpisom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontrolou internej smernice č. 01/2016 o finančnej kontrole a vnútornom audite, s účinnosťou od 01. 01. 2016, bolo zistené, že:

 • smernica sa odvoláva na nesprávny názov zákona (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; smernica uvádza názov zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, z toho je odvodený aj nepresný názov samotnej smernice),
 • článok 2, bod 2.1 až 2.7 predloženej smernice je citovaný zo zrušeného zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p., nie je aktualizovaný v zmysle nového zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
 • článok 4 pojednáva o vykonávaní základnej finančnej kontroly, v článku sú zakomponované ustanovenia týkajúce sa predbežnej finančnej kontroly,
 • smernica neobsahuje ustanovenie o zrušení predchádzajúcej smernice.

 

Povinná osoba nemala v kontrolovanom období aktualizovanú smernicu o finančnej kontrole a audite v zmysle platného zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Navrhované odporúčanie:

Aktualizovanie smernice o finančnej kontrole a audite v zmysle platného zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Ku kontrole bola na vyžiadanie predložená smernica o obehu účtovných dokladov. Povinná osoba predložila smernicu č. 01/2015 Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory, s účinnosťou od 01. 01. 2015. Nakoľko v predloženej smernici boli uvedené ustanovenia o predbežnej finančnej kontrole v zmysle zrušeného zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite, na vyžiadanie bola predložená smernica č. 01/2017 Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory, s účinnosťou od 01. 09. 2017.

 

Kontrolou internej smernice č. 01/2017 Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory, s účinnosťou od 01. 09. 2017, bolo zistené, že:

 • smernica pri zmluvách konštatuje iba tú skutočnosť, že zmluvy schvaľuje a podpisuje štatutár príspevkovej organizácie, nepojednáva ďalej o obehu zmlúv v rámci organizácie,
 • pri pokladničných dokladoch je uvedené, že práce s pokladničnou agendou vykonáva pokladník príspevkovej organizácie, pričom v aktuálnej organizačnej štruktúre zamestnancov MsKS od 01. 01. 2013 funkcia zamestnanca pokladník nie je uvedená a pokladničnú agendu v zmysle organizačného poriadku vedie „mzdová účtovníčka“,
 • pri inventarizácii majetku je uvedené, že inventarizácia majetku je riešená samostatnou vnútornou (internou) smernicou, táto smernica na vyžiadanie nebola ku kontrole predložená,
 • v predloženej smernici nie sú uvedené podpisové vzory zamestnancov,
 • smernica neobsahuje ustanovenie o zrušení predchádzajúcej smernice.

 

Povinná osoba nemala v kontrolovanom období aktualizovanú a kompletne doplnenú  smernicu obeh účtovných dokladov a podpisové vzory. Povinná osoba nemala smernicu k inventarizácii majetku.

Navrhované odporúčanie:

Aktualizovanie a kompletné doplnenie smernice obeh účtovných dokladov a podpisové vzory. Vypracovanie smernice k inventarizácii majetku.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Pri kontrole predložených zmlúv súvisiacich s výstavami v Galérii Fontána bolo zistené, že  licenčné zmluvy uzatvárané v kontrolovanom období boli uzavreté podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Uvedený zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom bol zrušený a nahradený novým zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Z uvedeného vyplýva, že predložené licenčné zmluvy neboli uzavreté podľa platného zákona.

 

Povinná osoba uzatvárala v kontrolovanom období licenčné zmluvy na základe zrušeného zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov pripravujúcich licenčné zmluvy k výstavám v MsKS Piešťany, aby pri ich uzatváraní postupovali podľa aktuálne platných právnych predpisov.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Pri realizovaní autorských výstav umelcov v Galérii KSC Fontána, hradených v zmysle cenníka, sa v MsKS Piešťany používa inštitút „licenčnej zmluvy“ v zmysle autorského zákona. Ide o jednoduchý typ zmluvy, ktorý presne nedefinuje všetky špecifiká súvisiace s realizáciou výstav, napr.:

 • zabezpečenie vernisáže výstavy,
 • vysporiadanie nárokov plynúcich z eventuálneho hudobného programu v zmysle autorského zákona, nahlásenie a úhrada s tým súvisiacich licenčných poplatkov,
 • zabezpečenie poistenia dodaných umeleckých diel, resp. určenie zodpovednosti za prípadné vzniknuté škody,
 • zabezpečenie občerstvenia v rámci vernisáže výstavy,
 • zabezpečenie autorských práv na inštaláciu výstavy a rozmiestnenie jednotlivých exponátov,
 • iné náležitosti vyplývajúce z konkrétnych dohodnutých podmienok.

 

Kontrolou uzatvorených licenčných zmlúv bolo zistené, že zmluva nestanovuje presný spôsob úhrady časti nákladov spojených s organizáciou a propagáciou výstavy, čiže ceny za prenájom galerijných priestorov, t. j. bankový prevod alebo vklad do pokladne MsKS Piešťany, a ani termín, do ktorého je autor povinný cenu za prenájom uhradiť. V prípade úhrady je potrebné v zmluve dohodnúť identifikátor platby – variabilný symbol, ktorým by bola platba priradená k príslušnej zmluve.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že v zmluvách nie je ošetrené poistenie umeleckých diel, čo v prípade poškodenia vystavovaných diel môže viesť k dodatočným nákladom pre MsKS Piešťany.

 

Na základe analýzy predložených licenčných zmlúv kontrolný orgán dospel k názoru, aby povinná osoba pri realizovaní výstav zvážila použitie iného typu zmluvy (napr. Zmluva o spolupráci podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník), resp. kombinácie iného typu zmluvy s licenčnou zmluvou, kde by boli presne zadefinované jednotlivé vyššie uvedené špecifiká súvisiace s realizáciou výstav, za účelom predchádzania rizikám vyplývajúcich z presne nedefinovaných zmluvných podmienok.

 

Povinná osoba uzatvárala pri organizovaní výstav v Galérii KSC Fontána, hradených v zmysle cenníka, v kontrolovanom období licenčné zmluvy na základe autorského zákona, ktoré však neobsahovali náležitosti napr. o spôsobe úhrady, termíne úhrady za prenájom galerijných priestorov KSC Fontána, údaje o identifikácii platby a pod. V zmluvách nebolo ošetrené poistenie vystavovaných umeleckých diel.

Navrhované odporúčanie:

Zváženie použitia iného typu zmluvy, resp. kombinácie iného typu zmluvy s licenčnou zmluvou, kde by boli presne zadefinované zmluvné podmienky súvisiace s realizáciou výstav. Uvádzanie podstatných náležitostí do zmlúv, ako napr. o spôsobe úhrady, termíne úhrady za prenájom galerijných priestorov KSC Fontána, údaje o identifikácii platby a pod. Zmluvne ošetrenie poistenia vystavovaných umeleckých diel.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

Kontrolou predložených uzatvorených zmlúv bolo zistené, že k výstave v termíne od                 01. 08. 2017 do 18. 09. 2017 bola uzatvorená zmluva o výpožičke medzi MsKS Piešťany a Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch o zapožičaní zbierkových predmetov zo zbierkového fondu Balneologického múzea Imricha Wintera za účelom vystavenia v galerijných priestoroch KSC Fontána. V zmluve v čl. V, ods. 3 bolo MsKS Piešťany povinné poistiť predmet zmluvy počas celej doby výpožičky podľa poistnej hodnoty určenej Balneologickým múzeom Imricha Wintera. Kontrolou bolo zistené, že uvedený článok zmluvy nebol zo strany MsKS dodržaný, predmet výpožičky nebol poistený v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok. 

 

Povinná osoba nedodržala zmluvné podmienky vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy o výpožičke pri realizovaní výstavy.

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie dohodnutých zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv pri realizovaní výstav.

 

Kontrolné zistenie č. 6:

V kontrolovanom období roku 2017 a 2018 do termínu ukončenia kontroly bolo uskutočnených 11 autorských výstav v Galérii KSC Fontána, hradených v zmysle cenníka. Ku kontrole bolo predložených 10 licenčných zmlúv spolu s dokladmi o úhrade za prenájom galérie. K výstave  diel Jiřího Načeradského nebola predložená ani licenčná zmluva a ani doklad o úhrade i napriek tomu, že táto výstava nebola výstavou MsKS Piešťany bez úhrady, ale jednalo sa o autorskú výstavu s povinnosťou úhrady v zmysle cenníka (výstava mala byť uskutočnená v termíne od 19. 12. 2017 do 28. 01. 2018, na príkaz primátora dňa 21. 12. 2017 bolo 8 obrazov presunutých z galérie KSC Fontána do Foyer KSC Fontána; výstava bola na žiadosť organizátora dňa          19. 01. 2018 predčasne ukončená a deinštalovaná).

 

Kontrolou úhrad vyplývajúcich z licenčných zmlúv bolo zistené, že vďaka absencii zmluvných podmienok o spôsobe a termíne úhrady za prenájom galerijných priestorov KSC Fontána boli niektoré úhrady uskutočnené v neprimerane dlhých lehotách, napr.:

 • zmluva č. 004/2017 na sumu 56,- € a zmluva č. 005/2017 na sumu 56,- €, uzavreté dňa 07. 02. 2017 na výstavu v dňoch 07. 02. 2017 – 27. 02. 2017, úhrada vykonaná vkladom na účet MsKS Piešťany dňa 15. 01. 2018 vo výške 111,- € - neúplná úhrada, zostáva pohľadávka vo výške 1,- €,
 • zmluva č. 008/2017 na sumu 111,- €, uzavretá dňa 02. 03. 2017 na výstavu v dňoch     03. 03. 2017 – 19. 03. 2017, úhrada vykonaná bankovým prevodom dňa 10. 04. 2017,
 • zmluva č. 010/2017 na sumu 111,- €, uzavretá dňa 20. 03. 2017 na výstavu v dňoch     21. 03. 2017 – 09. 04. 2017, úhrada vykonaná vkladom na účet MsKS Piešťany dňa    12. 05. 2018 vo výške 111,- €.

 

Ku kontrole bol predložený inventarizačný zápis a inventúrny súpis k 31. 12. 2017. Ku dňu vykonania inventarizácie boli pohľadávky za prenájom galérie evidované vo výške 112,- €. Pohľadávka z titulu výstavy diel Jiřího Načeradského vo výške 111,0- € nie je evidovaná, nakoľko nebola uzatvorená zmluva medzi organizátorom výstavy a MsKS Piešťany.

Povinná osoba pri uzatváraní licenčných zmlúv neuvádzala náležitosti napr. o spôsobe a termíne úhrady za prenájom galerijných priestorov KSC Fontána, niektoré úhrady boli uskutočnené v neprimerane dlhých lehotách. V jednom prípade úhrada nebola uskutočnená vo výške dohodnutej v podpísanej zmluve a v jednom prípade nebola uzavretá zmluva ani uhradené náklady za prenájom galerijných priestorov KSC Fontána.

Navrhované odporúčanie:

Uvádzanie podstatných náležitostí do zmlúv, ako napr. o spôsob a termín úhrady za prenájom galerijných priestorov KSC Fontána. Zabezpečenie vysporiadania neúplne uhradenej pohľadávky, zabezpečenie úhrady nákladov za prenájom galerijných priestorov KSC Fontána pri organizovaní výstavy diel Jiřího Načeradského.

 

Kontrolné zistenie č. 7:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že MsKS Piešťany nepostupovalo pri vykonávaní základnej finančnej kontroly na predložených licenčných zmluvách a súvisiacich pokladničných dokladoch v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Na pokladničných dokladoch, príp. súvisiacich účtovných dokladoch sa nenachádzala predtlač základnej finančnej kontroly, vrátane mien zodpovedného a vedúceho zamestnanca, podpisov a dátumov a nebolo zákonom požadovaným spôsobom vyznačené, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, či je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať a či je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Uvedený nedostatok bol zistený napr. na príjmovom pokladničnom doklade č. 7/18.

Na predložených licenčných zmluvách pri základnej finančnej kontrole nebolo vyznačené, či skutočnosti uvedené pri základnej finančnej kontrole sú alebo nie sú v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, t. j. základná finančná kontrola bola vykonaná iba formálne (bod 3.2 metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. presne popisuje postup ako vykonať základnú finančnú kontrolu). Išlo o tieto prípady, napr.: zmluva č. 001/2018, zmluva č. 004/2018, zmluva č. 010/2018, zmluva č. 013/2018  a pod.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami.

 

Kontrolné zistenie č. 8:

V kontrolovanom období roku 2017 a 2018 do termínu ukončenia kontroly agendu zabezpečovania prípravy a realizovania výstav spravoval zamestnanec MsKS Piešťany s os. č. 529 do 30. 04. 2017 a zamestnanec s os. č. 655 od 01. 10. 2017.

Pri odchode zamestnanca s os. č. 529 bola vykonaná ku dňu 30. 04. 2017, resp. 22. 04. 2017  inventarizácia v zmysle § 184 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z. n. p.“), avšak inventúrny súpis neobsahoval stanovené náležitosti v zmysle § 30, ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ku kontrole boli predložené 2 vyhotovenia odovzdávacieho protokolu, tieto však neboli podpísané zamestnancom MsKS Piešťany, ktorý prevzal finančnú hotovosť v pokladni.

Pri nástupe zamestnanca s os. č. 655 do MsKS Piešťany ku dňu 01. 10. 2017 a uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti zo dňa 29. 09. 2017 nebola vykonaná inventarizácia v zmysle § 184 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.

Povinná osoba pri uzatváraní a zániku dohody o hmotnej zodpovednosti nepostupovala v zmysle ustanovení § 184 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a následne pri vykonaní inventarizácie nepostupovala v zmysle § 30, ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie náležitostí § 184 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. pri uzatváraní, príp. zániku dohody o hmotnej zodpovednosti. Pri vykonaní inventarizácie dodržiavanie príslušných ustanovení § 30, ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

 

Kontrolné zistenie č. 9:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že pri dlhodobom uvoľnení zamestnanca s os. č. 529 zo zamestnania tento nemal vysporiadané všetky záväzky voči zamestnávateľovi. Uvedené skutočnosti neboli zaevidované ani v odovzdávacom protokole zo dňa 04. 05. 2017. Jednalo sa o hotovosť za úhradu nákladov za prenájom galerijných priestorov KSC Fontána, ktorú neuhradili autori, resp. organizátori výstav platbou na účet alebo do pokladne MsKS Piešťany, ale odovzdali ju galeristovi aby úhrada bola zrealizovaná ním. Ku kontrole neboli predložené žiadne doklady (napr. potvrdenie o prevzatí, príjmový pokladničný doklad a pod.) preukazujúce prevzatie hotovosti od organizátorov výstav. Pri prevzatí hotovosti je zamestnanec povinný vystaviť doklad, inak je účtovníctvo neúplné a nepreukazné.

Smernica „Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory“ MsKS Piešťany uvádza, že práce súvisiace s pokladničnou agendou vykonáva pokladník príspevkovej organizácie. V organizačnej štruktúre funkcia pokladníka v MsKS Piešťany nie je uvedená. Pokladničnú agendu v zmysle organizačnej štruktúry vedie mzdová účtovníčka. Kontrola skonštatovala nesúlad označenia funkcií zamestnanca v organizačnom poriadku a smernici „Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory“.

Podľa vyjadrenia štatutára MsKS Piešťany číslované príjmové a výdavkové pokladničné doklady vydáva v MsKS Piešťany výlučne mzdová účtovníčka. Kontrola odporúča podrobne ošetriť nakladanie s pokladničnou hotovosťou v podmienkach MsKS Piešťany v internej smernici „Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory“ s prihliadnutím na hospodárnosť.

V odovzdávacom protokole pri dlhodobom uvoľnení zamestnanca s os. č. 529 zo zamestnania  zo dňa 04. 05. 2017 je uvedený iba záväzok za výstavu na základe zmluvy č. 010/2017 (úhrada 12. 05. 2017), pričom v uvedenom protokole chýba záväzok za výstavu na základe zmlúv č. 004/2017 a 005/2017 (úhrada 15. 01. 2018).

Uvedená skutočnosť bola spôsobená aj tým, že zodpovedná zamestnankyňa MsKS Piešťany neúčtovala predpisy platieb, ale účtovala výnosy až po prijatí platby na bankový účet, resp. prijatí hotovosti do pokladne MsKS Piešťany. Uvedený postup účtovania nie je v súlade s akruálnym princípom účtovania, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná náklady a výnosy účtovať do obdobia, s ktorým vecne aj časovo súvisia, t. j. do obdobia, kedy „výkon“ nastal a nie do obdobia, keď došlo k platbe.

 

Nesúlad označenia funkcií zamestnanca v organizačnom poriadku a smernici „Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory“. Povinná osoba neuplatňovala akruálny princíp účtovania nákladov a výnosov.

Navrhované odporúčanie:

Zosúladenie označenia funkcie zamestnanca medzi jednotlivými internými normami. Podrobné ošetrenie nakladania s pokladničnou hotovosťou v podmienkach MsKS Piešťany v internej smernici „Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory“. Dodržiavanie akruálneho princípu účtovania pri účtovaní nákladov a výnosov.

 

Kontrolné zistenie č. 10:

Preverovaním podkladov predložených ku kontrole bolo zistené, že i napriek dlhodobému  uvoľneniu zamestnanca MsKS Piešťany s os. č. 529 zo zamestnania ku dňu 30. 04. 2017 nebola následne deaktivovaná jeho emailová adresa. Táto adresa bola podľa predložených dokladov používaná napríklad ešte dňa 02. 02. 2018 inými zamestnancami MsKS Piešťany. Predmetná emailová adresa sa stále nachádza ako kontaktná adresa na plánoch výstav v roku 2018. Uvedený postup nie je v súlade s Bezpečnostným projektom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, v zmysle ktorého ku každému počítaču má mať prístup iba jeho užívateľ.

Povinná osoba nepostupovala v súlade s Bezpečnostným projektom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a pri dlhodobom uvoľnení zamestnanca zo zamestnania nedeaktivovala jeho emailovú adresu.

Navrhované odporúčanie:

Zváženie deaktivovania emailovej adresy zamestnanca dlhodobo uvoľneného zo zamestnania.

Ku dňu ukončenia kontroly bol na útvar hlavného kontrolóra doručený doklad, v zmysle ktorého správca počítačového systému informoval štatutárneho zástupcu povinnej osoby  o zmene prístupového hesla k uvedenej emailovej adrese.

 

Kontrolné zistenie č. 11:

Kontrolou bolo zistené, že zamestnanec s os. č. 655 pri zabezpečovaní prípravy a realizácie výstav vedie od 01.10 2017 ku každej výstave samostatnú zložku, v ktorej sa nachádzajú nasledovné náležitosti:

 • v prípade hradených výstav:
  • dohoda o uskutočnení výstavy,
  • pozvánka na výstavu,
  • licenčná zmluva,
  • vyhodnotenie výstavy;
 • v prípade výstav bez úhrady:
  • dohoda o uskutočnení výstavy,
  • pozvánka na výstavu,
  • vyhodnotenie výstavy.

 

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že v niektorých prípadoch chýbali podpisy prevzatia umeleckých diel autorom po ukončení výstavy.

Na základe vyhodnotenia tejto dokumentácie kontrolný orgán navrhuje z dôvodu ochrany MsKS Piešťany doplniť do dokumentácie súvisiacej s výstavami v Galérii KSC Fontána a vo Foyeri KSC Fontána preberacie a odovzdávacie protokoly, v ktorých pred uskutočnením výstavy budú diela zo strany MsKS Piešťany prevzaté a následne po ukončení výstavy odovzdané autorovi. Kontrola rovnako odporúča doriešiť zodpovednosť za prípadné poškodenie vystavovaných diel vo Foyeri KSC Fontána, resp. zvážiť prípadné poistenie týchto vystavovaných diel.

  

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22, ods. 4, písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča povinnej osobe:

 • Aktualizovať smernicu o finančnej kontrole a audite v zmysle platného zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Aktualizovať a kompletne doplniť smernicu obeh účtovných dokladov a podpisové vzory.
 • Vypracovať smernicu k inventarizácii majetku.
 • Poučiť zamestnancov pripravujúcich licenčné zmluvy k výstavám v MsKS Piešťany, aby pri ich uzatváraní postupovali podľa aktuálne platných právnych predpisov.
 • Zvážiť použitie iného typu zmluvy, resp. kombinácie iného typu zmluvy s licenčnou zmluvou, kde by boli presne zadefinované zmluvné podmienky súvisiace s realizáciou výstav.
 • Uvádzať podstatné náležitosti do zmlúv, ako napr. o spôsobe úhrady, termíne úhrady za prenájom galerijných priestorov KSC Fontána, údaje o identifikácii platby a pod.
 • Zmluvne ošetriť poistenie vystavovaných umeleckých diel.
 • Dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv pri realizovaní výstav.
 • Zabezpečiť vysporiadanie neúplne uhradenej pohľadávky, zabezpečiť úhradu nákladov za prenájom galerijných priestorov KSC Fontána pri organizovaní výstavy diel Jiřího Načeradského.
 • Poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami.
 • Zosúladiť označenia funkcie zamestnanca medzi jednotlivými internými normami.
 • Podrobne ošetriť nakladanie s pokladničnou hotovosťou v podmienkach MsKS Piešťany v internej smernici „Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory“.
 • Dodržiavať akruálny princíp účtovania pri účtovaní nákladov a výnosov.
 • Dodržiavať náležitosti § 184 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. pri uzatváraní, príp. zániku dohody o hmotnej zodpovednosti.
 • Pri vykonaní inventarizácie dodržiavať príslušné ustanovenia § 30, ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • Zvážiť deaktivovanie emailovej adresy zamestnanca dlhodobo uvoľneného zo zamestnania.
 • Doplniť do dokumentácie súvisiacej s výstavami v Galérii KSC Fontána a vo Foyeri KSC Fontána preberacie a odovzdávacie protokoly, v ktorých pred uskutočnením výstavy budú diela zo strany MsKS Piešťany prevzaté a následne po ukončení výstavy odovzdané autorovi.
 • Doriešiť zodpovednosť za prípadné poškodenie vystavovaných diel vo Foyeri KSC Fontána, resp. zvážiť prípadné poistenie týchto vystavovaných diel.

Hlavný kontrolór mesta žiada MsKS Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 29. 06. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 10. 05. 2018.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 12/2018

 

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií

 

Povinná osoba:                      Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:         január – marec 2018                                          

Termín kontroly:                    07. máj 2018

Cieľ  kontroly:                         kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 

                                                   právnych predpisov a interných predpisov mesta pri použití

                                                   výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • interná norma č. 7/2013 „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný obeh účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, vrátane dodatku č. 1
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 1/2017 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste

 

 

 1. Úvod

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie.

Podľa § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely“.

Pre potreby Mesta Piešťany boli ustanovenia § 34 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy aplikované v internej norme č. 7/2013 – „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 07. 2013. Táto interná norma je záväzná pre všetky organizačné zložky Mestského úradu a Mestskej polície. Mesto Piešťany môže uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účelyv rozsahu schválenom v rozpočte mesta Piešťany na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, účelnosti a vecnej preukázateľnosti.

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na súvisiace  právne predpisy, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Piešťany vydalo „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 01. 11. 2017, ktorého účelom je zabezpečiť preukaznosť, úplnosť, správnosť, prehľadnosť, včasnosť, účelnosť a prípustnosť použitia finančných prostriedkov mesta z hľadiska platných právnych  predpisov a interných noriem mesta. Tento poriadok upravuje povinnosti, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých organizačných zložiek mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov pri vystavovaní, preskúmaní, evidencii a archivovaní dokladov. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov určuje postup obehu účtovných dokladov i nadväzujúcich dokladov operatívnej evidencie. Na týchto dokladoch sa podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonáva základná finančná kontrola podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti primátorom mesta určeným vedúcim jednotlivých organizačných útvarov a vecne zodpovedným zamestnancom za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, pričom sa táto kontrola môže bez ohľadu na povahu finančnej operácie alebo jej časti kedykoľvek vykonať aj primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Základná finančná kontrola na dokladoch súvisiacich s vyúčtovaním čerpania reprezentačných výdavkov primátora prostredníctvom platobnej karty sa vykonáva v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 1/2017, s účinnosťou 21. 09. 2017. Touto kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami overuje, či je možné pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do predtlače, a to buď priamo vytlačením na poslednej strane listiny obsahujúcej finančnú operáciu/jej časť alebo na listine pevne zopnutej s listinou obsahujúcou finančnú operáciu/jej časť alebo s dokladom súvisiacim s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou.

 

2. Výkon kontroly

V kontrolovanom období za mesiace január – marec 2018 neboli bankovou kartou realizované žiadne platby.

 

3. Záver

Kontrolou výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií za kontrolované obdobie január – marec 2018 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Mesta Piešťany.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  07. 05. 2018.

Vyvesené: 14. 5. 2018

Dátum zvesenia: 30. 5. 2018

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť