Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2018

Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 schváleným uznesením MsZ mesta Piešťany č. 128/2017 a v súlade s uzneseniami  schválenými MsZ.

 

Správa o výsledku kontroly č. 6/2018

 

Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Piešťany v roku 2017

 

Povinná osoba:                     Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                   Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                 Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:        rok 2017                                          

Termín kontroly:                   06. 02. 2018 – 26. 02. 2018

Cieľ a predmet kontroly:      kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov,  interných  predpisov  mesta a VZN  o poskytovaní dotácií mestom                                              

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • VZN mesta Piešťany č. 13/2016, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“
 • pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste, s účinnosťou od 15. 11. 2016
 • pokyn primátora č. 1/2017 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste, s účinnosťou od 21. 09. 2017
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • interná norma č. 1/2012 „Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám“
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

V zmysle § 21, ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 07. 03. 2018 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Dňa 06. 03. 2018 bol hlavnému kontrolórovi doručený interný list od prednostu MsÚ vo veci: Námietky k lehote na podanie písomných námietok hlavnému kontrolórovi vo veci Návrhu správy o výsledku kontroly č. 6/2018, kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Piešťany v roku 2017, v ktorom sa uvádzalo nasledovné, cit.:

„Vo veci  Návrhu správy o výsledku kontroly č. 6/2018 a kontrolným zisteniam uvedeným v tomto návrhu Vám doručujem nasledovné námietky :

 

Kontrolné zistenie č. 1

V kontrolnom zistení č. 1 je uvedených 9 porušení pravidiel pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie. Nakoľko uvedený nedostatok nebol spôsobený administratívnou činnosťou zamestnancov MsÚ nakoľko v tomto období žiadatelia nemohli v niektorých prípadoch včas doručiť výpis z OR, i napriek tomu, že ich záujem bol doručiť žiadosť o dotáciu kompletnú, vrátane výpisu z OR. Uvedená skutočnosť v danom období vznikla z dôvodu, že často dochádzalo k výpadkom činnosti súvisiacej s vydávaním výpisu z OR na Slovenskej pošte a. s.

Vzhľadom k tejto skutočnosti, odôvodneného nedoručenia kompletnej žiadosti o dotáciu žiadateľom, zamestnanci postupovali tak ako ste zistili a následne vo Vami zistených termínoch boli výpisy z OR žiadateľmi doručené a žiadosti doplnené.

S prihliadnutím na uvedenú skutočnosť považujem kontrolné zistenie č. 1 a výrok s nim súvisiaci:

„Povinná osoba nepostupovala pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie v súlade s príslušnými ustanoveniami VZN č.13/2016. Doručenie neúplnej žiadosti malo byť považované za nesplnenie podmienok poskytnutia dotácie podľa § 7 VZN č.13/2016“  za neopodstatnený.

 

Kontrolné zistenie č. 9

V predmetnom kontrolnom zistení je uvedené zistenie, že dve zmluvy o poskytnutí dotácie podpísal za mesto, dňa 2.5 a 3.5. 2017 na základe poverenia poslanec s os. č. 20157, pričom kontrola zistila, že sa ku dňu 30.04.2017 vzdal funkcie zástupcu primátora.

Vzhľadom k zisteniu, čestne prehlasujem, že podpis zástupcu primátora bol vyznačený na zmluve v príslušnom termíne, kedy mal zástupca k tomu na základe poverenia oprávnenie, avšak dátum bol vyznačený príslušným referentom omylom až po vrátení zmluvy k vybaveniu na príslušné oddelenie služieb MsÚ.

S prihliadnutím na uvedenú skutočnosť považujem kontrolné zistenie č. 9 a výrok s nim súvisiaci: „Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie boli podpísané neoprávnenou osobou, uvedená skutočnosť má za následok neplatnosť právneho úkonu“ za neopodstatnený.“

Hlavný kontrolór berie na vedomie vyjadrenie MsÚ, avšak konštatuje, že toto vyjadrenie nemení obsah kontrolných zistení uvedených v návrhu správy o výsledku kontroly.

Výzva na I. kolo dotácií bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 01. 02. 2017. Uzávierka I. kola bola dňa 02. 03. 2017. Žiadatelia mali dostatočný časový priestor na doručenie úplných a kompletných žiadostí o poskytnutie dotácie, resp. na ich doplnenie. Po uplynutí termínu na predloženie dotácií mali zamestnanci MsÚ postupovať pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN č. 13/2016 a neúplné žiadosti mali byť považované za žiadosti nespĺňajúce podmienky poskytnutia dotácie podľa § 7 VZN č. 13/2016.

Pri podpisovaní zmlúv je neprípustné, aby zmluva bola podpísaná bez dátumu a dátum bol na zmluvu doplnený dodatočne iným zamestnancom. Zmluvy boli podpísané poslancom s os. č. 20157, podľa údajov na origináloch zmlúv zmluvy boli podpísané v zastúpení v zmysle príslušného poverenia, dátum pri podpise zmluvy č. 1311712 je totožný s dátumom na verzii zverejnenej na webovom sídle mesta, verzia zverejnená na webovom sídle mesta nie je v súlade s internou normou č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, dátum podpisu uvedený na zmluve je dátumom, kedy poslanec s os. č. 20157 už nebol poverený zastupovaním primátora, zmluva č. 1681704 zverejnená na webovom sídle mesta nebola a z dostupných dokladov nie je možné konštatovať iný záver ako uvádza príslušné kontrolné zistenie.

 

 1. Úvod

Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Piešťany v roku 2017 bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie roka 2017.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta upravuje § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 7, ods. 2 uvedeného zákona z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

V zmysle §7, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Prostriedky podľa odsekov 2 a 4 sa v zmysle ustanovení §7, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov, podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

Mesto Piešťany malo v kontrolovanom období roka 2017 poskytovanie dotácií upravené Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2016, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom (ďalej aj „VZN č. 13/2016“), s účinnosťou od 04. 01. 2017.

Mesto Piešťany môže poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Piešťany, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Piešťany, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Piešťany, za podmienok stanovených vo VZN č. 13/2016. Zdrojom dotácií sú vlastné príjmy mesta Piešťany. Výška finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií je schválená zastupiteľstvom pri schvaľovaní rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok.

 

2. Výkon kontroly

Na základe kontroly dokladov týkajúcich sa poskytnutia dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v kontrolovanom období roka 2017 bol spracovaný tabuľkový prehľad jednotlivých poskytnutých a skontrolovaných dotácií:

 

Dotácie pre oblasť:   ROZVOJ ŠKOLSTVA A VZDELÁVANIE               I. KOLO       

Schválené fin. prostriedky:   6.640,- €

Počet žiadateľov:                  8

Počet schválených dotácií:   7

 

Por.

č.

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

ZŠ F. E. Scherera, PN

1491717

570

570

570

2.

Spojená škola Valová, PN

1361717

850

850

850

3.

Mestská knižnica, PN

1531717

950

950

950

4.

ZŠ M. R. Štefánika, Vajanského, PN 

1461717

650

650

650

5.

Národné poľn. a potr. centrum, Lužianky

1741717

900

900

900

6.

Ing. Arch. Eva Rohoňová

1451717

650

650

650

7.

MŠ Ružová, PN

1371717

700

700

700

 

SPOLU

 

5.270,- €

5.270,- €

5.270,- €

 

 

Počet zamietnutých dotácií:  1

 

Por.

č.

Žiadateľ dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

OZ pri SOŠ záhradníckej, PN

 

350

0

0

 

SPOLU

 

350,- €

0

0

 

Dotácie pre oblasť:   ROZVOJ ŠKOLSTVA A VZDELÁVANIE               II. KOLO       

Schválené fin. prostriedky:   1.370,- € (zostatok z I. kola)

Počet žiadateľov:                  10

Počet schválených dotácií:   3

 

Por.

č.

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

OZ pri SOŠ záhradníckej, PN

2411717

350

350

350

2.

SPŠE, PN

2401717

600

450

450

3.

Rodičovské združenie pri ZUŠ, PN

2361717

990

570

570

 

SPOLU

 

1.940,- €

1.370,- €

1.370,- €

 

 

Počet zamietnutých dotácií:  7

 

Por.

č.

Žiadateľ dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

MŠ 8. mája 2, PN

 

500

0

0

2.

MŠ 8. mája 4, PN

 

400

0

0

3.

ZŠ Holubyho, PN

 

900

0

0

4.

ŠBR, PN

 

1.100

0

0

5.

MŠ Valová, PN

 

750

0

0

6.

Spojená škola, PN

 

150

0

0

7.

Asociácia transakčnej analýzy

 

600

0

0

 

SPOLU

 

4.400,- €

0

0

 

 

Dotácie pre oblasť:   CHARITA, HUMANITÁRNA A SOCIÁLNA OBLASŤ

Schválené fin. prostriedky:      10.000,- €              

Počet žiadateľov:                     8

Počet schválených dotácií:      8

 

Por.

č.

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

ANIMO, o. z.

1471704

380

380

380

2.

Pomoc ohrozenému dieťaťu PN, o. z.

1341704

990

990

990

3.

Slovenská únia proti osteoporóze, o. z.

1541704

1.000

1.000

1.000

4.

Medzinárodný klub žien v PN, o. z.

1551704

350

350

350

5.

Hospic Matky Božej, o. z.

2091704

800

800

800

6.

Trnavská arcidiecézna charita, cirk. o.

1951704

990

990

990

7.

AkSen – aktívny senior, o. z.

1441704

2.170

2.170

2.170

8.

Materské centrum Úsmev, o. z.

1411704

3.600

3.320

3.320

 

SPOLU

 

10.280,- €

10.000,- €

10.000,- €

 

Počet zamietnutých dotácii:  0

 

Dotácie pre oblasť:   ZDRAVOTNÍCTVO, PODPORA A OCHRANA ZDRAVIA

Schválené fin. prostriedky:      6.640,- €

Počet žiadateľov:                      7

Počet schválených dotácií:      7

 

Por.

č.

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

 

 

1.

Piešťanská liga proti reumatizmu, o. z.

1401704

1.000

1.000

1.000

 

2.

Nemocnica Piešťany, n. f.

1631704

2.000

2.000

2.000

 

3.

Liga proti rakovine SR, pobočka PN

1681704

1.000

1.000

1.000

 

4.

Liga proti reumatizmu na Slovensku, o. z.

1431704

900

900

900

 

5.

Piešťanský plavecký klub, o. z.

1831704

500

500

500

 

6.

Národný ústav reumatických chorôb

1421704

990

990

990

 

7.

Nemocnica Piešťany, n. f.

1731704

950

250

250

 

SPOLU

 

7.340,- €

6.640,-€

6.640,- €

 

                         

 

 

Dotácie pre oblasť:   ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ A KULTÚRNE AKTIVITY

Schválené fin. prostriedky:   6.500,- €

Počet žiadateľov:                    20

Počet schválených dotácií:   14

 

Por.

č.

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia  (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

Cinematik, s. r. o.

1611712

5.000

1.000

1.000

2.

Umelecký súbor Lúčnica, p. o.

1571712

5.800

400

400

3.

Mestská knižnica Piešťany, p. o.

1601712

1.400

301

301

4.

Shams. o. z.

1311712

800

200

200

5.

Shams. o. z.

1591712

1.200

200

200

6.

Asociácia pomoci postihnutým   

 ADELI

1561712

1.500

300

300

7.

Tradičné ľudové umelecké remeslá, o. z.

1251712

800

800

800

8.

Balneologické múzeum, p. o.

1261712

400

200

200

9.

Foto-Art-Nature, o. z.

1271712

700

200

200

10.

Young art show, o. z.

1281712

1.000

900

900

11.

Folklórna spevácka skupina Povoja

1291712

600

200

200

12.

Materské centrum  „ÚSMEV“, o. z.

1241712

999

999

999

13.

Folklórny súbor MÁJ, o. z.

1301712

200

200

200

14.

AkSen – aktívny senior o. z.

1321712

950

300

300

 

SPOLU

 

21.349,- €

6.200,- €

6.200,- €

 

Počet zamietnutých dotácií:  5

 

Por.

č.

Žiadateľ dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

Cesta pomoci, o. z.

 

480

0

0

2.

Umelecký súbor Lúčnica, p. o.

 

1.000

0

0

3.

MsKS, p. o. Piešťany

 

850

0

0

4.

Čango, o. z.

 

800

0

0

5.

EMERALD, s. r. o.

 

800

0

0

6.

PALKOVIČ Martin

1581712

1.330

0

0

 

SPOLU

 

5.260,- €

0

0

 

Dotácie pre oblasť:   TELOVÝCHOVA, ŠPORT A REKREÁCIA

Schválené fin. prostriedky:    15.000,- €

Počet žiadateľov:                   23

Počet schválených dotácií:    23

 

Por.

č.

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

OZ Neptún Klub Piešťany

1061712

500

200

200

2.

Snowca s. r. o.

1031712

400

350

350

3.

Snowca s. r. o.

1031712

600

450

450

4.

Piešťansky plavecký klub

1051712

500

500

500

5.

Pink Panther amatérsky hokejový tím

1041712

1.000

200

200

6.

Model Klub, n. o. Piešťany

1081712

950

300

300

7.

Športový klub HSC Piešťany

1221712

950

850

850

8.

TJ Sĺňava Piešťany, o. z.

1141712

4.000

2.000

2.000

9.

Prvý futbalový klub, o. z.

1151712

3.000

1.500

1.500

10.

Prvý futbalový klub Junior Piešťany

1161712

5.000

1.000

1.000

11.

Tenisový klub Kúpele Piešťany, o. z.

1181712

3.000

1.600

1.600

12.

Atletický oddiel TJ Družba Piešťany, o. z.

1131712

500

450

450

13.

TJ Družba Piešťany, o. z.

1201712

500

500

500

14.

Mestská TJ – stolnotenisový oddiel, o. z. 

1071712

950

350

350

15.

ŠBR Piešťany, o. z.

1011712

999

200

200

16.

Lukostrelecký klub Piešťany

1091712

900

200

200

17.

Klub slovenských  turistov TJ Bezovec  PN

1111712

250

250

250

18.

Volejbalový klub mládeže

1191712

900

520

520

19.

Basketbalový klub mládeže Piešťany, o. z.

1121712

1.000

830

830

20.

Športový plav. klub Kúpele Piešťany, o. z.

1211712

1.000

1.000

1.000

21.

Letecko-modelársky klub-FF Piešťany, o.z.

1101712

400

200

200

22.

ŠK vozičkárov pri TJ Kúpele Piešťany, o.z.

1231712

950

550

550

23.

MHK  Piešťany, o. z.

1171712

2.250

1.000

1.000

 

SPOLU

 

30.499,- €

15.000,- €

15.000,- €

 

Počet zamietnutých dotácii:   0

 

Dotácie pre oblasť:   PODPORA REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO ROZVOJA 

                                    I. KOLO

Schválené fin. prostriedky:    6.640,- €

Počet žiadateľov:                     1

Počet schválených dotácií:     0

Počet zamietnutých dotácií:   1

 

Por.

č.

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

Centrum architektúry, o. z.

 

3.450

0

0

 

SPOLU

 

3.450,- €

0

0

 

Dotácie pre oblasť:   PODPORA REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO ROZVOJA

                                  II. KOLO

Schválené fin. prostriedky:    3.190,- € (zostatok z I. kola)

Počet žiadateľov:                     1

Počet schválených dotácií:     0

Počet zamietnutých dotácií:   1

 

Por.

č.

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj, n. o.

 

3.200

0

0

 

SPOLU

 

3.200,- €

0

0

 

Dotácie pre oblasť:   EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA               I. KOLO

Schválené fin. prostriedky:    2.000 €

Počet žiadateľov:                   2

Počet schválených dotácií:    1

 

Por.

č.

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

Regionálne centrum Sloboda zvierat

1641706

800

800

800

 

SPOLU

 

800,- €

800,- €

800,- €

 

Počet zamietnutých dotácii:   1

 

Por.

č.

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

O. z. pri SOŠ záhradníckej

 

300

0

0

 

SPOLU

 

300,- €

0

0

 

Dotácie pre oblasť:   EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA               II. KOLO

Schválené fin. prostriedky:    1.200 € (zostatok z I. kola)

Počet žiadateľov:                    2

Počet schválených dotácií:    2

 

Por.

č.

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

1.

O. z. pri SOŠ záhradníckej

2321706

300

300

300

2.

Spojená cirkevná škola, n. o.

2381706

855

855

855

 

SPOLU

 

1.155,- €

1.155,- €

1.155,- €

 

Počet zamietnutých dotácii:   0

 

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 13/2016 v roku 2017 spolu:

 

Požadovaná

dotácia (€)

Poskytnutá

dotácia (€)

Vyúčtovaná

dotácia (€)

I.kolo

84.898

43.910

43.910

II.kolo

10.695

2.525

2.525

SPOLU

95.593,- €

46.435,- €

46.435,- €

 

Kontrolou zverejnenia informácií o poskytovaní dotácií v zmysle § 4, ods. 3 VZN č. 13/2016 bolo zistené, že výzvy boli zverejnené na webovom sídle mesta a v miestnych médiách v termínoch určených príslušným VZN č. 13/2016, t. j. najneskôr 30 dní pred termínom uzávierky prijímania žiadostí. Výzva na I. kolo dotácií bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 01. 02. 2017 (uzávierka I. kola bola 02. 03. 2017) a výzva na II. kolo dotácií bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 25. 04. 2017 (uzávierka II. kola bola 29. 05. 2017).

Kontrolou bolo ďalej zistené, že na webovom sídle boli v zmysle § 4, ods. 5 a následne § 8, ods. 4 VZN č. 13/2016 zverejnené výsledky vyhodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií. Výsledky vyhodnotenia žiadostí I. kola boli zverejnené 15. 03. 2017 (celkovo 69 subjektov žiadalo o prostriedky vo výške 84.898,- €), výsledky vyhodnotenia žiadostí II. kola boli zverejnené 07. 06. 2017 (celkovo 13 subjektov žiadalo o prostriedky vo výške 10.695,- €), t. j. výsledky boli zverejnené najneskôr do 30 dní po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí v zmysle VZN č. 13/2016.

Žiadatelia o dotácie zaslali na MsÚ žiadosti o poskytnutie dotácie okrem 3 prípadov v termíne určenom na ich predkladanie. Žiadosti o dotácie boli následne podľa adresovanej oblasti pridelené na príslušné oddelenia MsÚ, kde boli posúdené ich formálne náležitosti a súlad s VZN č. 13/2016. Po posúdení žiadostí boli vypracované zoznamy žiadateľov o dotácie za príslušný kalendárny rok podľa príslušných oblastí. Na základe vyhodnotenia zoznamov zodpovednými referentmi, prípadne tajomníkmi komisií boli spracované podklady pre prednostu a následne primátora mesta za účelom predloženia žiadostí spĺňajúcich podmienky pre udelenie dotácie na rokovanie príslušných komisií MsZ. Po schválení dotácií (pri dotáciách nad 1.000,- € po prerokovaní a schválení príslušnou komisiou dotácie schvaľovalo MsZ) boli s úspešnými uchádzačmi o dotácie podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie.

Kontrolou dokumentácie súvisiacej so žiadosťami o poskytnutie dotácií, so zmluvami a následným vyúčtovaním dotácií boli identifikované nasledovné kontrolné zistenia:

 

Kontrolné zistenie č. 1:

§ 5, ods. 2 a § 6, ods. 2 VZN č. 13/2016 uvádzajú, že žiadateľ o dotáciu je povinný predložiť úplnú žiadosť spolu s príslušnými prílohami. Doručenie neúplnej, nečitateľnej, resp. nezrozumiteľnej žiadosti sa považuje za nesplnenie podmienok poskytnutia dotácie podľa § 7 VZN č. 13/2016. Žiadosť o poskytnutie dotácie je povinný žiadateľ doručiť v termíne určenom v § 4 VZN č. 13/2016. Kontrolou bolo zistené, že v termíne určenom na doručenie žiadostí o dotácie boli doručené neúplné žiadosti v týchto prípadoch, napr.:

 • dokumentácia k poskytnutiu dotácie pre oblasť charita, humanitárna a sociálna oblasť, subjekt o. z. Hospic Matky Božej – termín na zaslanie kompletnej dokumentácie k žiadosti o dotáciu bol do 02. 03. 2017. Žiadosť bola zaevidovaná podateľňou MsÚ dňa 02. 03. 2017, priložený výpis z registra trestov právnickej osoby bol vystavený  03. 03. 2017. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola k termínu na predkladanie žiadostí kompletná a neobsahovala všetky požadované prílohy.   
 • dokumentácia k poskytnutiu dotácie pre oblasť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia, subjekt Liga proti rakovine SK – termín na zaslanie kompletnej dokumentácie k žiadosti o dotáciu bol do 02. 03. 2017. Žiadosť bola zaevidovaná podateľňou MsÚ dňa 01. 03. 2017, priložený výpis z registra trestov právnickej osoby bol vystavený  06. 03. 2017. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola k termínu na predkladanie žiadostí kompletná a neobsahovala všetky požadované prílohy.
 • dokumentácia k poskytnutiu dotácie pre oblasť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia, subjekt Liga proti reumatizmu na Slovensku – termín na zaslanie kompletnej dokumentácie k žiadosti o dotáciu bol do 02. 03. 2017. Žiadosť bola zaevidovaná podateľňou MsÚ dňa 28. 02. 2017, priložený výpis z registra trestov právnickej osoby bol vystavený 08. 03. 2017. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola k termínu na predkladanie žiadostí kompletná a neobsahovala všetky požadované prílohy.
 • dokumentácia k poskytnutiu dotácie pre oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, subjekt Asociácia pomoci postihnutým ADELI – termín na zaslanie kompletnej dokumentácie k žiadosti o dotáciu bol do 02. 03. 2017. Žiadosť bola zaevidovaná podateľňou MsÚ dňa 01. 03. 2017, priložený výpis z registra trestov právnickej osoby bol vystavený 14. 03. 2017. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola k termínu na predkladanie žiadostí kompletná a neobsahovala všetky požadované prílohy.
 • dokumentácia k poskytnutiu dotácie pre oblasť telovýchova šport a rekreácia, subjekt Atleticky oddiel TJ DRUŽBA Piešťany – termín na zaslanie kompletnej dokumentácie k žiadosti o dotáciu bol do 02. 03. 2017. Žiadosť bola zaevidovaná podateľňou MsÚ dňa 02. 03. 2017, priložený výpis z registra trestov právnickej osoby bol vystavený 07. 03. 2017. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola k termínu na predkladanie žiadostí kompletná a neobsahovala všetky požadované prílohy.
 • dokumentácia k poskytnutiu dotácie pre oblasť telovýchova šport a rekreácia, subjekt TJ DRUŽBA Piešťany – termín na zaslanie kompletnej dokumentácie k žiadosti o dotáciu bol do 02. 03. 2017. Žiadosť bola zaevidovaná podateľňou MsÚ dňa  02. 03. 2017, priložený výpis z registra trestov právnickej osoby bol vystavený 07. 03. 2017. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola k termínu na predkladanie žiadostí kompletná a neobsahovala všetky požadované prílohy.
 • dokumentácia k poskytnutiu dotácie pre oblasť telovýchova šport a rekreácia, subjekt ŠBR Piešťany – termín na zaslanie kompletnej dokumentácie k žiadosti o dotáciu bol do 02. 03. 2017. Žiadosť bola zaevidovaná podateľňou MsÚ dňa 17. 02. 2017, priložený výpis z registra trestov právnickej osoby bol vystavený 03. 03. 2017. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola k termínu na predkladanie žiadostí kompletná a neobsahovala všetky požadované prílohy.
 • dokumentácia k poskytnutiu dotácie pre oblasť telovýchova šport a rekreácia, subjekt Pink Panther amatérsky hokejový klub – termín na zaslanie kompletnej dokumentácie k žiadosti o dotáciu bol do 02. 03. 2017. Žiadosť bola zaevidovaná podateľňou MsÚ dňa 02. 03. 2017, priložený výpis z registra trestov právnickej osoby bol vystavený  06. 03. 2017. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola k termínu na predkladanie žiadostí kompletná a neobsahovala všetky požadované prílohy.
 • dokumentácia k poskytnutiu dotácie pre oblasť ekológia a environmentalistika, subjekt Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany – termín na zaslanie kompletnej dokumentácie k žiadosti o dotáciu bol do 02. 03. 2017. Žiadosť bola zaevidovaná podateľňou MsÚ dňa 01. 03. 2017, priložený výpis z registra trestov právnickej osoby  bol vystavený 08. 03. 2017. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola k termínu na predkladanie žiadostí kompletná a neobsahovala všetky požadované prílohy.

 

Povinná osoba nepostupovala pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie v súlade príslušnými ustanoveniami VZN č. 13/2016. Doručenie neúplnej žiadosti malo byť považované za nesplnenie podmienok poskytnutia dotácie podľa § 7 VZN č. 13/2016.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov zodpovedných za posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie o dodržiavaní príslušných ustanovení VZN č. 13/2016, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolou bolo zistené, že v oblasti ekológia a environmentalistika pri subjektoch Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany, Cirkevná spojená škola a O. z. pri SOŠ záhradníckej nebola správa z administratívnej finančnej kontroly k žiadosti o poskytnutie dotácie vyhotovená v súlade s § 8, ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, resp. čl. 3, ods. 1 pokynu primátora č. 2/2016. Administratívna finančná kontrola bola vykonaná iba zodpovedným zamestnancom, nebola dodržaná zásada „štyroch očí“ a administratívna finančná kontrola sa odvolávala na predbežnú finančnú kontrolu podľa neplatného zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, t. j. štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním poverený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy.  

Povinná osoba nepostupovala pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie v súlade príslušnými ustanoveniami VZN č. 13/2016. Pri žiadostiach o poskytnutie dotácie nebola vykonaná administratívna finančná kontrola v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s pokynom primátora č. 2/2016.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov zodpovedných za posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie o dodržiavaní príslušných ustanovení VZN č. 13/2016, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania administratívnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 1/2017.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Pri výkone kontroly bolo zistené, že v dokumentácii jednotlivých žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia a v oblasti charita, humanitárna a sociálna oblasť boli vypracované správy z administratívnej finančnej kontroly osoby k žiadosti o poskytnutie dotácie, ale formálne boli chybne označené ako správy z administratívnej finančnej kontroly zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že v niektorých prípadoch v dokumentácii pri žiadostiach o poskytnutie dotácie a pri vyúčtovaní dotácií neboli vypracované správy z administratívnej finančnej kontroly. Tento nedostatok bol identifikovaný v nasledovných prípadoch, napr.:

 • v oblasti charita, humanitárna a sociálna oblasť dokumentácia subjektu Trnavská arcidiecézna charita pri vyúčtovaní dotácie,
 • v oblasti podpora regionálneho a miestneho rozvoja dokumentácia subjektu Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj, n. o. pri žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • v oblasti podpora regionálneho a miestneho rozvoja dokumentácia subjektu Centrum architektúry, o. z. pri žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • v oblasti zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia dokumentácia subjektu Národný ústav reumatických chorôb pri žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • v oblasti ekológia a environmentalistika dokumentácia subjektu Občianske združenie pri Strednej odbornej škole záhradníckej pri žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • v oblasti rozvoj školstva a vzdelávanie dokumentácia subjektu Občianske združenie pri Strednej odbornej škole záhradníckej pri žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • v oblasti rozvoj školstva a vzdelávanie dokumentácia subjektu Spojená škola pri  žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • v oblasti rozvoj školstva a vzdelávanie dokumentácia subjektu Materská škola Valová pri  žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • v oblasti rozvoj školstva a vzdelávanie dokumentácia subjektu Materská škola 8. mája 2 pri  žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • v oblasti rozvoj školstva a vzdelávanie dokumentácia subjektu Základná škola Holubyho pri  žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • v oblasti rozvoj školstva a vzdelávanie dokumentácia subjektu ŠBR Piešťany pri  žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • v oblasti rozvoj školstva a vzdelávanie dokumentácia subjektu Materská škola 8. mája 4 pri  žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • v oblasti rozvoj školstva a vzdelávanie dokumentácia subjektu Asociácia transakčnej analýzy pri  žiadosti o poskytnutie dotácie.

 

Uvedený postup je v rozpore s § 8, ods. 1 VZN č. 13/2016, podľa ktorého „referent MsÚ alebo tajomník príslušnej komisie MsZ posúdi súlad žiadosti s týmto VZN (najmä formálne náležitosti žiadosti, existenciu dôvodov vylučujúcich poskytnutie dotácie ustanovených týmto VZN a podobne) a následne vypracuje správu z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby“. Administratívna kontrola kontrolovanej osoby bola kontrola vykonávaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p., ktorý bol zrušený. Účinnosťou nového zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite sa vykonáva administratívna finančná kontrola.

Povinná osoba nepostupovala pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie v súlade príslušnými ustanoveniami VZN č. 13/2016. Pri žiadostiach o poskytnutie dotácie nebola vykonaná administratívna finančná kontrola.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov zodpovedných za posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie o dodržiavaní príslušných ustanovení VZN č. 13/2016, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. Úprava § 8, ods. 1 a § 10, ods. 4 VZN č. 13/2016 v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, t. j. nahradenie slovného spojenia „administratívna kontrola kontrolovanej osoby“ slovným spojením „administratívna finančná kontrola“.

Kontrolné zistenie č. 4:

Podľa § 7, ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6, ods. 4 uvedeného zákona na príslušných stupňoch riadenia. Kontrolou bolo zistené, že v niektorých prípadoch sa na zmluvách, príp. súvisiacich účtovných dokladoch nachádzala predtlač základnej finančnej kontroly, vrátane mien zodpovedných zamestnancov, podpisov a dátumov, ale pri základnej finančnej kontrole nebolo zákonným spôsobom vyznačené, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, či je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať a či je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, t. j. základná finančná kontrola bola vykonaná iba formálne. Ide o tieto prípady, napr.:

 • zmluva č. 1061712,
 • zmluva č. 1131712,
 • zmluva č. 1201712,
 • zmluva č. 1111712,
 • zmluva č. 1031712,
 • zmluva č. 1021712,
 • zmluva č. 1051712,
 • zmluva č. 1091712,
 • zmluva č. 1071712,
 • zmluva č. 1231712,
 • zmluva č. 1191712,
 • zmluva č. 1011712,
 • zmluva č. 1101712, 
 • zmluva č. 1121712,
 • zmluva č. 1041712,
 • zmluva č. 1081712,
 • zmluva č. 1221712,
 • zmluva č. 1211712,
 • zmluva č. 1141712,
 • zmluva č. 1151712,
 • zmluva č. 1161712,
 • zmluva č. 1171712,
 • zmluva č. 1181712.

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 1/2017.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

Podľa § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynmi primátora č. 2/2016 a č. 1/2017 základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy. Administratívnu finančnú kontrolu v zmysle uvedených právnych predpisov vykonávajú tie isté osoby, ktoré vykonávajú základnú finančnú kontrolu.

Kontrolou bolo zistené, že základnú finančnú kontrolu a rovnako administratívnu finančnú kontrolu za vedúceho zamestnanca vykonal zamestnanec poverený jeho zastupovaním, avšak bez poverenia na výkon základnej finančnej kontroly. Ide o tieto prípady, napr.:

 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1451717,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1741717,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1371717,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1461717,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1531717,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1361717,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1491717,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1951704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1441704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri vyúčtovaní dotácie č. 1441704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2091704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1551704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri žiadosti o dotáciu č. 1551704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri vyúčtovaní dotácie č. 1551704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1411704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri žiadosti o dotáciu č. 1411704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri vyúčtovaní dotácie č. 1411704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1541704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri žiadosti o dotáciu č. 1541704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1471704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri žiadosti o dotáciu č. 1471704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri vyúčtovaní dotácie č. 1471704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1341704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1401704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri žiadosti o dotáciu č. 1401704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1631704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1731704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1681704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri žiadosti o dotáciu č. 1681704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1431704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri žiadosti o dotáciu č. 1431704,
 • zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1421704,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri vyúčtovaní dotácie č. 1141712,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri vyúčtovaní dotácie č. 1131712,
 • správa z administratívnej finančnej kontroly pri vyúčtovaní dotácie č. 1201712.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej a administratívnej  finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej a administratívnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 1/2017. Doplnenie podpisových vzorov a rozpisu podpisového práva a oprávnení do internej normy č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.

 

Kontrolné zistenie č. 6:

Kontrolou bolo zistené, že so subjektom Liga proti rakovine Slovenskej republiky, o. z. bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1681704. Táto zmluva je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám“) povinne zverejňovanou zmluvou.

Podľa § 5a, ods. 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona. S prihliadnutím na § 47a, ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V nadväznosti na § 47a, ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

Zodpovední zamestnanci povinnej osoby nezabezpečili zverejnenie zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie č. 1681704 na webovom sídle mesta, zmluva v zmysle zákona nebola uzavretá.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov MsÚ Piešťany, aby venovali zvýšenú pozornosť pri zverejňovaní zmlúv na webovom sídle mesta. Zabezpečenie riešenia situácie spôsobenej nezverejnením zmluvy v súlade so zákonom a internými normami mesta.

 

Kontrolné zistenie č. 7:

Kontrolou boli zistené formálne nedostatky pri zverejňovaní zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na webovom sídle mesta. Išlo o tieto nedostatky, napr.:

 • zmluva s príjemcom dotácie Nemocnica Piešťany n. f. (neinvestičný fond) bola zverejnená v dvoch prípadoch ako zmluva so subjektom Nemocnica A. Wintera, n. o. (INT_264/2017 a INT_247/2017),
 • zmluva s príjemcom dotácie Piešťanská liga proti reumatizmu, o. z. bola zverejnená ako zmluva so subjektom Liga proti reumatizmu (INT_203/2017),
 • zmluva s príjemcom dotácie Prvý futbalový klub Piešťany, o. z. bola zverejnená ako zmluva so subjektom PFK Piešťany (INT_197/2017),
 • zmluva s príjemcom dotácie Foto-Art-Nature, o. z. bola zverejnená ako zmluva so subjektom Folklórny súbor Máj (INT_245/2017).

 

Zodpovední zamestnanci povinnej osoby nevenovali dostatočnú pozornosť pri kontrole údajov pri zverejňovaní zmlúv na webovom sídle mesta.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov MsÚ Piešťany, aby venovali zvýšenú pozornosť pri zverejňovaní zmlúv na webovom sídle mesta.

 

 

Kontrolné zistenie č. 8:

Kontrolou bolo zistené, že I. zástupca primátora – poslanec s os. č. 20157 podpisoval zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie aj v dňoch, kedy nebola preukázaná neprítomnosť primátora mesta v práci. Išlo o podpisovanie zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie v dňoch, napr.:

 • 20. 04. 2017,
 • 21. 04. 2017,
 • 24. 04. 2017,
 • 25. 04. 2017,
 • 26. 04. 2017,
 • 03. 05. 2017.

Podobne zástupca primátora – poslanec s os. č. 20168S1 podpísal zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie dňa 21. 06. 2017, pričom nebola preukázaná neprítomnosť primátora mesta v práci.

Kontrolou bolo zistené, že v rovnakých dňoch podpisoval zmluvy, prípadne iné písomnosti aj primátor mesta.

Primátor Mesta Piešťany v zmysle poverenia zo dňa 11. 12. 2014 poveril poslanca s os. č. 20157 výkonom funkcie zástupcu primátora a zastupovaním primátora v plnom rozsahu počas neprítomnosti primátora v práci. Neprítomnosťou primátora v práci sa rozumie najmä jeho  dovolenka, služobná cesta, pracovná neschopnosť alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú primátorovi vykonávať jeho funkciu. Účinnosť uvedeného poverenia zanikla vydaním nového poverenia zo dňa 21. 04. 2016, ktorým primátor Mesta Piešťany poveril poslanca s os. č. 20157 výkonom funkcie I. zástupcu primátora a zastupovaním primátora v plnom rozsahu počas neprítomnosti primátora v práci, s výnimkou rozhodnutí v správnom konaní, ktoré zákon zveruje do výhradnej kompetencie primátora mesta. Počas prítomnosti primátora v práci mal I. zástupca primátora oprávnenie zastupovať primátora a vykonávať jeho právomoci v taxatívne vymedzenom rozsahu činností, jednou z týchto činností bolo „plniť ďalšie úlohy na základe písomného poverenia primátora mesta“. Žiadne písomné poverenie nebolo ku kontrole predložené. Dňa 26. 04. 2017 poverením s účinnosťou od 01. 05. 2017 poveril primátor Mesta Piešťany poslanca s os. č. 20168S1 výkonom funkcie zástupcu primátora a zastupovaním primátora v plnom rozsahu počas neprítomnosti primátora v práci.

Nakoľko v internej norme „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ boli s účinnosťou od 15. 11. 2016 zrušené podpisové vzory a rozpis podpisového práva a chýba písomné poverenie zástupcu primátora na podpisovanie konkrétnych dokumentov, v zmysle vyššie uvedených skutočností je nutné konštatovať podpisovanie zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie nad rámec poverení na zastupovanie primátora.

Poslanci poverení zastupovaním primátora pri jeho zastupovaní podpisovali zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie nad rámec poverenia na zastupovanie.   

Navrhované odporúčanie:

Podpisovanie zmlúv za Mesto Piešťany pri zastupovaní primátora mesta v rozsahu stanovenom poverením na zastupovanie. Doplnenie podpisových vzorov a rozpisu podpisového práva a oprávnení do internej normy č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.

 

Kontrolné zistenie č. 9:

Kontrolou bolo zistené, že v dvoch prípadoch zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie boli podpísané neoprávnenou osobou, čo má za následok neplatnosť právneho úkonu. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1311712 so subjektom Shams, o. z. bola podpísaná za mesto dňa 03. 05. 2017 a zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1681704 so subjektom Liga proti rakovine Slovenskej republiky bola podpísaná za mesto dňa 02. 05. 2017. Za Mesto Piešťany zmluvu podpísal v zmysle poverenia zo dňa 11. 12. 2014, resp. následne poverenia zo dňa 21. 04. 2016 poslanec s os. č. 20157. Kontrola preukázala, že poslanec s os. č. 20157 sa ku dňu 30. 04. 2017 vzdal funkcie zástupcu primátora Mesta Piešťany a k tomu istému bol ako zástupca primátora odhlásený zo sociálnej poisťovne. Zároveň bolo kontrolou zistené, že dňom 01. 05. 2017 bol výkonom funkcie zástupcu primátora a zastupovaním primátora v zmysle poverenia zo dňa 26. 04. 2017 poverený poslanec s os. č. 20168S1.

 

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie boli podpísané neoprávnenou osobou, uvedená skutočnosť má za následok neplatnosť právneho úkonu.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie riešenia vzniknutej situácie spôsobenej podpísaním zmluvy neoprávnenou osobou v súlade so zákonom a internými normami, navodenie právneho stavu.

 

Kontrolné zistenie č. 10:

Kontrolou výzvy na dotácie pre rok 2017, zverejnenej na webovom sídle mesta dňa  01. 02. 2017 bolo zistené, že pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja bola zverejnená suma na dotácie 6.640,- €, pričom v rozpočte mesta na rok 2017 bola na dotácie v uvedenej oblasti schválená iba suma 6.600,- €. Následne po zverejnení výzvy na dotácie pre rok 2017 – II. kolo, zverejnenej na webovom sídle mesta dňa 25. 04. 2017, pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja bola zverejnená suma na dotácie 3.190,- € (zostatok z I. kola), pričom zostatok po odpočítaní dotácie požadovanej v I. kole bol 3.150,- €.

Zodpovední zamestnanci povinnej osoby nevenovali dostatočnú pozornosť pri kontrole údajov pri zverejňovaní oznamov na webovom sídle mesta.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov MsÚ Piešťany, aby venovali zvýšenú pozornosť pri kontrole údajov pri zverejňovaní oznamov na webovom sídle mesta.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22, ods. 4, písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Poučiť zamestnancov zodpovedných za posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie o dodržiavaní príslušných ustanovení VZN č. 13/2016, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.
 • Poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 1/2017.
 • Doplniť podpisové vzory a rozpis podpisového práva a oprávnení do internej normy č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.
 • Poučiť zodpovedných zamestnancov MsÚ Piešťany, aby venovali zvýšenú pozornosť pri kontrole údajov pri zverejňovaní oznamov a zmlúv na webovom sídle mesta.
 • Zabezpečiť riešenie situácie spôsobenej nezverejnením zmluvy v súlade so zákonom a internými normami mesta.
 • Podpisovať zmluvy za Mesto Piešťany pri zastupovaní primátora mesta v rozsahu stanovenom poverením na zastupovanie. 
 • Zabezpečiť riešenie vzniknutej situácie spôsobenej podpísaním zmluvy neoprávnenou osobou v súlade so zákonom a internými normami, navodenie právneho stavu.
 • Upraviť § 8, ods. 1 a § 10, ods. 4 VZN č. 13/2016 v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, t. j. nahradiť slovné spojenie „administratívna kontrola kontrolovanej osoby“ slovným spojením „administratívna finančná kontrola“.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 30. 03. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  08. 03. 2018.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 7/2018

 

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií

 

Povinná osoba:                       Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                   Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          október – december 2017                                          

Termín kontroly:                    06. 02. 2018 – 07. 02. 2018

Cieľ  kontroly:                        kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 

                                                  právnych predpisov a interných predpisov mesta pri použití

                                                  výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • interná norma č. 7/2013 „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný obeh účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 1/2017 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste

 

1. Úvod

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie.

Podľa § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely“.

Pre potreby Mesta Piešťany boli ustanovenia § 34 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy aplikované v internej norme č. 7/2013 – „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 07. 2013. Táto interná norma je záväzná pre všetky organizačné zložky Mestského úradu a Mestskej polície. Mesto Piešťany môže uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účelyv rozsahu schválenom v rozpočte mesta Piešťany na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, účelnosti a vecnej preukázateľnosti.

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na súvisiace  právne predpisy, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Piešťany vydalo „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016, ktorého účelom je zabezpečiť preukaznosť, úplnosť, správnosť, prehľadnosť, včasnosť, účelnosť a prípustnosť použitia finančných prostriedkov mesta z hľadiska platných právnych  predpisov a interných noriem mesta. Tento poriadok upravuje povinnosti, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých organizačných zložiek mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov pri vystavovaní, preskúmaní, evidencii a archivovaní dokladov. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov určuje postup obehu účtovných dokladov i  nadväzujúcich dokladov operatívnej evidencie. Na týchto dokladoch sa podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonáva základná finančná kontrola podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti primátorom mesta určeným vedúcim jednotlivých organizačných útvarov a vecne zodpovedným zamestnancom za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, pričom sa táto kontrola môže bez ohľadu na povahu finančnej operácie alebo jej časti kedykoľvek vykonať aj primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Základná finančná kontrola na dokladoch súvisiacich s vyúčtovaním čerpania reprezentačných výdavkov primátora prostredníctvom platobnej karty sa vykonáva v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 1/2017. Touto kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami overuje, či je možné pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do predtlače, a to buď priamo vytlačením na poslednej strane listiny obsahujúcej finančnú operáciu/jej časť alebo na listine pevne zopnutej s listinou obsahujúcou finančnú operáciu/jej časť alebo s dokladom súvisiacim s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou.

 

2. Výkon kontroly

V kontrolovanom období za mesiace október – december 2017 boli bankovou kartou realizované dve platby:

 • večera s delegáciou z partnerského mesta Xicheng – Rybársky Dvor Piešťany v sume 397,40 € zo dňa 20. 11. 2017,
 • slávnostná večera pre poslancov, riaditeľov organizácií a vedenie mesta – Penzión Diana  v sume 786,67 € zo dňa 18. 12. 2017.

 

Predloženie dokladov k vyúčtovaniu výdavkov uhradených platobnou kartou bolo realizované internými listami vrátane príslušných príloh s dátumom 30. 11. 2017, resp.  27. 12. 2017. Základná finančná kontrola bola zodpovednými zamestnancami mestského úradu vykonaná v zmysle interných predpisov.

 

3. Záver

Kontrolou výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií za kontrolované obdobie október – december 2017 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Mesta Piešťany.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  07. 02. 2018

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 8/2018

 

Kontrola dodržiavania povinného zverejňovania faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za 2. polrok 2017 a rok 2018 v nadväznosti na všetky úhrady z bankových účtov obchodnej spoločnosti (nie bytových domov)

 

Povinná osoba:                        Bytový podnik Piešťany, s. r. o., zastúpený konateľom                                             

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                   Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:           2. polrok 2017 a rok 2018 do termínu ukončenia kontroly                                       

Termín kontroly:                    15. 02. 2018 – 13. 03. 2018

 

Cieľ a predmet kontroly:      

 • skontrolovať zverejňovanie faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, s prihliadnutím na úplnosť zverejnenia, včasnosť zverejnenia a presnosť popisu zverejňovaných hospodárskych operácií,
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností, ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi obchodnej spoločnosti.

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • interná norma Obeh účtovných dokladov, s platnosťou od 01. 06. 2016
 • interná norma Smernica o zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr na webovom sídle obchodnej spoločnosti, s účinnosťou od 01. 02. 2016, vrátane Dodatku č. 1 s účinnosťou od 15. 01. 2018

 

V zmysle § 21, ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 20. 03. 2018 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Dňa 08. 02. 2018 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom 1. zasadnutí prijalo uznesenie č. 25/2018, ktorým poverilo hlavného kontrolóra vykonaním kontroly v Bytovom podniku Piešťany, s. r. o. s predložením správy o kontrole na MsZ dňa 22. 03. 2018, a to:

 • dodržiavanie povinného zverejňovania faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám za 2. polrok 2017 a rok 2018 v nadväznosti na všetky úhrady z bankových účtov obchodnej spoločnosti (nie bytových domov),
 • preveriť, či bola faktúra zverejnená, preveriť včasnosť zverejňovania a presnosť popisu zverejňovaných hospodárskych operácií.

 

Problematika predmetu kontroly, teda zverejňovanie faktúr, je upravené v príslušných ustanoveniach zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“).

Pre potreby obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. boli ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám aplikované v internej norme „Smernica o zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr na webovom sídle obchodnej spoločnosti“, s účinnosťou od 01. 02. 2016, vrátane „Dodatku č. 1“, s účinnosťou od 15. 01. 2018 (ďalej aj „smernica“). Táto smernica upravuje zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na webovom sídle obchodnej spoločnosti a povinnosti zamestnancov Bytového podniku Piešťany, s. r. o. pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr.

V zmysle čl. IV., bod 4.7., písm. b) smernice Bytový podnik Piešťany, s. r. o. zverejní informácie na webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

 1. identifikačný údaj faktúry (číselník faktúr),
 2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
 3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
 4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
 5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
 6. dátum doručenia faktúry,
 7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľaalebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,

7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby –podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,

7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.

 

Podľa čl. IV., bod 4.9. smernice faktúry za tovary, služby a práce sa zverejnia na webovom sídle do 10 pracovných dní odo dňa obdržania, najneskôr do 30 dní odo dňa ich zaplatenia. Podľa čl. IV., bod 4.10. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. je povinná zverejňovať údaje podľa bodu 4.7. smernice nepretržite počas 5 rokov odo dňa ich zverejnenia.

Čl. VI. smernice definuje povinnosti zamestnancov Bytového podniku Piešťany, s. r. o. pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr. V prípade faktúr zamestnanci zodpovední za ich úhradu zabezpečia zverejnenie faktúr na webovom sídle prostredníctvom sekretárky technicko-prevádzkového námestníka. Za týmto účelom budú na sekretariáte technicko-prevádzkového námestníka vedené v elektronickej podobe údaje o zverejnených faktúrach v rozsahu:

 • číslo faktúry, dátum vystavenia, dodávateľ, predmet, cena a dátum zverejnenia,
 • osoba, ktorá doklady predložila k zverejneniu,
 • dátum ich predloženia na sekretariát technicko-prevádzkového námestníka,
 • dátum ich zverejnenia na webovom sídle.

Dodatok č. 1 k smernici nahrádza pracovnú pozíciu „sekretárka technicko-prevádzkového námestníka“ pozíciou „zamestnanec podateľne“ a označenie „sekretariát technicko-prevádzkového námestníka“  označením „podateľňa“, resp. „zamestnanec podateľne“.

 

 1. Úvod

K výkonu kontroly na základe vyššie uvedeného uznesenia MsZ boli vyžiadané podklady z obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. (ďalej aj „obchodná spoločnosť“) súvisiace so zverejňovaním faktúr na webovom sídle spoločnosti a z webového sídla boli zároveň stiahnuté aktuálne údaje zverejnené ku dňu začatia výkonu kontroly.

Písomné zásielky došlé do obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. (ďalej aj „spoločnosť“) sú pracovníkom podateľne zaevidované do registratúrneho denníka programu FINUS. Denná zostava došlej pošty je následne vytlačená. Pri fyzickom preberaní došlej pošty zodpovednými zamestnancami spoločnosti je toto prebratie potvrdené podpisom vo vytlačenej dennej zostave došlej pošty.

Zodpovedný zamestnanec ekonomického útvaru eviduje došlé faktúry v knihe došlých faktúr, ktorá je vedená v elektronickej a zároveň písomnej forme. K došlým faktúram obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. je zodpovedným zamestnancom ekonomického útvaru priložený likvidačný list, na ktorý je doplnené číslo dokladu a suma k úhrade. Faktúra je ďalej skontrolovaná zamestnancom zodpovedným za dodaný predmet fakturácie. Ten zabezpečí doplnenie objednávky prípadne iných dokladov k faktúre a odovzdá ju na ekonomický útvar. Zamestnanec ekonomického útvaru zabezpečí podpis konateľa spoločnosti, doplní na likvidačný list dátum úhrady a sumu ktorá sa má uhradiť. Následne sú faktúry odovzdané na zverejnenie referentovi podateľne. Referent podateľne zodpovedný za povinné zverejňovanie vyznačí dátum zverejnenia na likvidačnom liste k faktúre a zverejnenie potvrdí podpisom.

Pri výkone kontroly bolo preverené zaevidovanie faktúr došlých do obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. a porovnanie ich evidencie z registratúrneho denníka došlej pošty s knihou došlých faktúr a uhradených faktúr. Kontrolou bolo zistené, že faktúry uvedené v knihe došlých faktúr boli zaevidované aj v príslušnom registratúrnom denníku došlej pošty.

Kontrolné zistenie č. 1:

Pri kontrole evidencie došlých faktúr podateľňou obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. bolo zistené, že v niektorých prípadoch zamestnanec do  registratúrneho denníka došlej pošty pri evidovaní faktúr neuviedol správne číslo a fakturovanú sumu, ale uviedol iný číselný údaj z faktúry (napríklad číslo zákazníka, číslo účtu zákazníka a pod.) a inú sumu (napríklad pri vyúčtovacích faktúrach sumu uhradených preddavkov a pod.). Tieto formálne chyby boli spôsobené nepozornosťou zamestnanca podateľne pri zapisovaní údajov do registratúrneho denníka došlej pošty. Uvedené nedostatky boli identifikované v nasledujúcich prípadoch, napr.:

 • faktúra č. 7429754712 zo dňa 07. 07. 2017 – suma faktúry uvedená v registratúrnom denníku došlej pošty 124,75 €, správna fakturovaná suma má byť 149,- €,
 • faktúra č. 7429754709 zo dňa 07. 07. 2017 – suma faktúry uvedená v registratúrnom denníku došlej pošty 120,83 €, správna fakturovaná suma má byť 145,- €,
 • faktúra č. 2798999672 zo dňa 09. 08. 2017 – číslo faktúry uvedené v registratúrnom denníku došlej pošty uvedené 2599159901 nie je číslo faktúry, ale číslo adresáta,
 • faktúra č. 4590842879 zo dňa 31. 07. 2017 – číslo faktúry uvedené v registratúrnom denníku došlej pošty uvedené 2017/3080842422/MSSK nie je číslo faktúry, ale číslo zoznamu,
 • faktúra č. 7459291996 zo dňa 06. 10. 2017 – suma faktúry uvedená v registratúrnom denníku došlej pošty 120,83 €, správna fakturovaná suma má byť 145,- €.

 

Povinná osoba pri zapisovaní údajov do registratúrneho denníka došlej pošty nevenovala dostatočnú pozornosť kontrole správnosti údajov.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnanca podateľne, aby venoval zvýšenú pozornosť pri zapisovaní údajov do registratúrneho denníka došlej pošty a skontroloval ich správnosť.

 

Pri ďalšom preverovaní predložených podkladov nasledovala fyzická kontrola jednotlivých  faktúr, ktoré boli predmetom kontroly v zmysle prijatého uznesenia. Náležitosti jednotlivých faktúr boli porovnané s údajmi zverejnenými na webovom sídle obchodnej spoločnosti. Kontrolou uvedených náležitostí jednotlivých faktúr boli zdokladované nasledovné kontrolné zistenia:

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Pri kontrole likvidačných listov priložených pri jednotlivých faktúrach bolo zistené, že v období 2. polroka 2017 vo viacerých prípadoch chýbal na likvidačných listoch faktúr podpis konateľa, ktorým sa schvaľuje úhrada jednotlivých faktúr. Podľa vyjadrenia zamestnanca zodpovedného za úhradu faktúr bol súhlas s úhradou udelený konateľom ústne. Uvedený nedostatok bol identifikovaný v nasledujúcich prípadoch, napr.:

 • likvidačný list pri faktúre č. 9001039209 zo dňa 11. 07. 2017,
 • likvidačný list pri faktúre č. 2171068979 zo dňa 14. 07. 2017,
 • likvidačný list pri faktúre č. 2171070114 zo dňa 31. 07. 2017,
 • likvidačný list pri faktúre č. 4590842879 zo dňa 31. 07. 2017,
 • likvidačný list pri faktúre č. 7429753478 zo dňa 07. 07. 2017.

 

Povinná osoba na likvidačných listoch faktúr neuvádzala vo viacerých prípadoch preukazný súhlas konateľa s úhradou faktúr.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie vyznačenia preukazného súhlasu konateľa s úhradou faktúr na likvidačnom liste faktúry.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Pri kontrole zverejnených faktúr na webovom sídle obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. bolo zistené, že pri zverejňovaní čísla faktúry je uvádzané číslo faktúry uvedené dodávateľom, nie identifikačný údaj faktúry – interné číslo faktúry pridelené ekonomickým útvarom v číselníku faktúr.

Ďalej bolo kontrolou zistené, že pri zverejňovaní faktúr na webovom sídle obchodnej spoločnosti nie je uvedená identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí so zmluvou, je uvedené iba označenie „zmluva“ bez uvedenia jej konkrétneho označenia alebo čísla a rovnako ak faktúra súvisí s objednávkou, je uvedené iba označenie „objednávka“ bez uvedenia jej konkrétneho čísla. Uvedený postup nie je v súlade s čl. IV., bod 4.7., písm. b) smernice.

 

Povinná osoba pri zverejňovaní faktúr na webovom sídle neuvádzala úplné údaje v súlade s čl. IV., bod 4.7., písm. b) smernice.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie úplnosti údajov zverejnených faktúr na webovom sídle obchodnej spoločnosti v súlade s čl. IV., bod 4.7., písm. b) smernice. 

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Pri kontrole zverejnených faktúr na webovom sídle obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. boli zistené viaceré formálne nedostatky, napr.:

 • v jednom prípade pri zverejnenej faktúre č. 3017111226 je uvedený chybný dodávateľ, zverejnený dodávateľ je Slovenská pošta, správny údaj má byť Slovenský plynárenský priemysel, s tým je spojené aj nesprávne uvedenie sídla dodávateľa a jeho identifikačného čísla;
 • v niektorých prípadoch sú uvedené nesprávne údaje týkajúce sa DPH, teda pri faktúrach kde suma bola fakturovaná s DPH, bola zverejnená informácia že cena je bez DPH a naopak pri faktúrach kde suma bola fakturovaná bez DPH, bola zverejnená informácia že cena je s DPH, napr.:
 • faktúra č. 375010176 zo dňa 03. 11. 2017,
 • faktúra č. 10142017 zo dňa 06. 11. 2017,
 • faktúra č. 9001071592 zo dňa 13. 11. 2017,
 • faktúra č. 9001079841 zo dňa 13. 12. 2017,
 • faktúra č. 9001093615 zo dňa 09. 02. 2018;
 • v niektorých prípadoch nie je uvedená informácia, či faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou alebo objednávkou, napr.:
 • faktúra č. 2217100948 zo dňa 10. 10. 2017,
 • faktúra č. 10170081 zo dňa 27.10.2017,
 • faktúra č. 2017065 zo dňa 27. 10. 2017,
 • faktúry č. 1700301, 1700302 a 1700303 zo dňa 13. 11. 2017,
 • faktúra č. 2217101041 zo dňa 13. 11. 2017;
 • v niektorých prípadoch je uvedené nesprávne číslo faktúry alebo nesprávna fakturovaná suma, napr.:
  • faktúra č. 538732712 zo dňa 02. 08. 2017 (nesprávne číslo faktúry),
  • faktúra č. 7429754712 zo dňa 07. 07. 2017 (nesprávna fakturovaná suma),
  • faktúra č. 7175690662 zo dňa 02. 08. 2017 (nesprávne číslo faktúry),
  • faktúra č. 7459291996 zo dňa 06. 10. 2017 (nesprávna fakturovaná suma),
  • faktúra č. 7469151373 zo dňa 06. 11. 2017 (nesprávna fakturovaná suma).

 

Povinná osoba pri zverejňovaní faktúr na webovom sídle neuvádzala úplné údaje v súlade s čl. IV., bod 4.7., písm. b) smernice. Pri zverejnených faktúrach sa vyskytovali formálne nedostatky a nepresné, neúplné príp. nesprávne údaje.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie úplnosti a správnosti údajov zverejnených faktúr na webovom sídle obchodnej spoločnosti v súlade s čl. IV., bod 4.7., písm. b) smernice.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

Porovnaním predmetu fakturácie uvedeného na origináloch faktúr s predmetom uvedeným na zverejnených faktúrach bolo kontrolou zistené, že v niektorých prípadoch nebol pri zverejnení faktúry uvedený správny popis predmetu fakturácie tak ako bol uvedený na príslušnej faktúre. Uvedené nedostatky boli identifikované v nasledujúcich prípadoch, napr.:

 • faktúra č. 328021 doručená 18. 09. 2017 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup oceľovej skrine“, suma 442,80 €;
 • faktúra č. 17211161 doručená 18. 09. 2017 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup spojok pre PVC potrubia“, suma 196,34 €;
 • faktúra č. 20170408 doručená 21. 09. 2017 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup potrubia“, suma 1.438,14 €;
 • faktúra č. 10170710 doručená 21. 09. 2017 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup kalendárov“, suma 668,90 €;
 • faktúra č. 171629 doručená 11. 10. 2017 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup vodomerov“, suma 1.492,20 €;
 • faktúra č. 10170804 doručená 24. 10. 2017 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup čistiacich prostriedkov“, suma 289,87 €;
 • faktúra č. 10170803 doručená 24. 10. 2017 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup čistiacich prostriedkov“, suma 452,93 €;
 • faktúra č. 170355 doručená 21. 11. 2017 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup stavebného materiálu“, suma 197,57 €;
 • faktúra č. 4018444459 doručená 24. 11. 2017 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup hasákového kľúča“, suma 163,04 €;
 • faktúra č. 11713351 doručená 30. 11. 2017 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup elektrocentrály“, suma 1.099,- €;
 • faktúra č. 10180103 doručená 06. 02. 2018 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup čistiacich prostriedkov“, suma 477,36 €;
 • faktúra č. 4018470101 doručená 02. 03. 2018 – zverejnený predmet fakturácie „nákup do skladu“, na faktúre uvedený „nákup náradia“, suma 437,51 €.

 

Povinná osoba pri zverejňovaní faktúr neuviedla predmet fakturácie tak ako bol uvedený na príslušnej faktúre.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnanca podateľne zodpovedného za zverejňovanie, aby pri zverejňovaní faktúr venoval zvýšenú pozornosť správnosti údajov a zabezpečil zverejňovanie údajov tak ako sú uvádzané na príslušných faktúrach.

 

Zamestnanci zodpovední za úhradu faktúr zabezpečia zverejnenie faktúr na webovom sídle prostredníctvom zamestnanca podateľne. Za týmto účelom sú na podateľni v zmysle príslušných ustanovení smernice vedené v elektronickej podobe údaje o zverejnených faktúrach v stanovenom rozsahu. Kontrolou uvedených údajov boli identifikované nasledovné nedostatky:

Kontrolné zistenie č. 6:

Kontrolou údajov o zverejnených faktúrach vedených v elektronickej podobe na podateľni obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. bolo zistené, že tieto údaje nie sú vedené v súlade s internou smernicou. Údaje ktoré boli k dispozícii v elektronickej podobe obsahovali číslo objednávky, dátum doručenia faktúry, dodávateľa, IČO dodávateľa, sumu v €, údaj o DPH, predmet fakturácie, odkaz na zmluvu príp. objednávku a dátum zverejnenia.

Údaje, ktoré v elektronickej podobe vedenej na podateľni absentovali, boli dátum vystavenia faktúry, osoba ktorá doklady predložila k zverejneniu a dátum predloženia zamestnancovi podateľne.

 

Povinná osoba údaje o zverejnených faktúrach vedených v elektronickej podobe na podateľni neviedla v súlade s čl. VI. smernice.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie úplnosti údajov o zverejnených faktúrach vedených v elektronickej podobe na podateľni obchodnej spoločnosti v súlade so smernicou.

Ku kontrole zverejňovania faktúr boli predložené výpisy z bankových účtov obchodnej spoločnosti (nie bytových domov), aby bolo možné skontrolovať nadväznosť zverejňovania na úhradu faktúr vrátane dodržiavania stanovených termínov. Podľa čl. IV., bod 4.9. smernice faktúry za tovary, služby a práce sa zverejnia na webovom sídle do 10 pracovných dní odo dňa obdržania, najneskôr do 30 dní odo dňa ich zaplatenia. Kontrolou zverejnených faktúr bolo zistené, že faktúry zverejnené na webovom sídle boli v kontrolovanom období zverejnené v lehote stanovenej smernicou, t. j. do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Ďalej bolo kontrolou zistené, že pri faktúrach v období roku 2018 do termínu ukončenia kontroly boli uverejnené všetky príslušné faktúry v stanovených termínoch. Pri zverejňovaní faktúr v 2. polroku 2017 niektorých prípadoch bolo zistené, že faktúry boli uhradené, ale neboli zverejnené na webovom sídle obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o.

 

Kontrolné zistenie č. 7:

Pri kontrole zverejnených faktúr na webovom sídle obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. v nadväznosti na všetky úhrady z bankových účtov obchodnej spoločnosti (nie bytových domov), bolo zistené, že v niektorých prípadoch faktúry boli uhradené, ale neboli následne zverejnené na webovom sídle obchodnej spoločnosti. Uvedený nedostatok je porušením čl. IV., bod 4.7., písm. b) smernice a bol identifikovaný v nasledujúcich prípadoch:

 • faktúra int. č. 401700548 v sume 58.630,- € platba za plyn,
 • faktúra int. č. 401700553 v sume 1.810,80 € platba za kľúče a vložky zámkov,
 • faktúra int. č. 401700554 v sume 240,- € platba za služby technika požiarnej ochrany,
 • faktúra int. č. 401700556 v sume 758,- € platba za plyn,
 • faktúra int. č. 401700755 v sume 1.088,09 € platba za počítač s príslušenstvom,
 • faktúra int. č. 401700834 v sume 4.860,- € platba za právne služby,
 • faktúra int. č. 401700911 v sume 391,20 € platba za servisný zásah,
 • faktúra int. č. 401700999 v sume 3.120,- € platba za servisné práce,
 • faktúra int. č. 401701042 v sume 1.146,01 € platba za nákup mobilných telefónov.

 

Povinná osoba nezverejnila faktúry na webovom sídle spoločnosti a nekonala tak v súlade s čl. IV., bod 4.7., písm. b) smernice a zároveň nedodržala § 5b, ods. 1, písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie zverejňovania faktúr v zmysle príslušných ustanovení smernice a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Kontrolné zistenie č. 8:

Pri kontrole likvidačných listov priložených pri jednotlivých faktúrach bolo zistené, že v niektorých prípadoch chýbal na likvidačných listoch dátum zverejnenia faktúry na webovom sídle obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. a podpis osoby zodpovednej za povinné zverejňovanie.

 

Povinná osoba na likvidačných listoch faktúr neuvádzala v niektorých prípadoch dátum zverejnenia faktúry na webovom sídle a podpis osoby zodpovednej za povinné zverejňovanie.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie uvádzania dátumu zverejnenia faktúry na webovom sídle a podpis osoby zodpovednej za povinné zverejňovanie.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22, ods. 4, písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča povinnej osobe:

 • Poučiť zamestnanca podateľne, aby venoval zvýšenú pozornosť pri zapisovaní údajov do registratúrneho denníka došlej pošty a skontroloval ich správnosť.
 • Zabezpečiť vyznačenie preukazného súhlasu konateľa s úhradou faktúr na likvidačnom liste faktúry.
 • Zabezpečiť úplnosť a správnosť údajov zverejnených faktúr na webovom sídle obchodnej spoločnosti v súlade s čl. IV., bod 4.7., písm. b) smernice, doplniť chýbajúce a súvisiace zmluvy a objednávky.
 • Poučiť zamestnanca podateľne zodpovedného za zverejňovanie, aby pri zverejňovaní faktúr venoval zvýšenú pozornosť správnosti údajov a zabezpečil zverejňovanie údajov tak ako sú uvádzané na príslušných faktúrach.
 • Zabezpečiť úplnosť údajov o zverejnených faktúrach vedených v elektronickej podobe na podateľni obchodnej spoločnosti v súlade so smernicou.
 • Zabezpečiť zverejňovanie faktúr v zmysle príslušných ustanovení smernice a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 • Zabezpečiť uvádzanie dátumu zverejnenia faktúry na webovom sídle a podpis osoby zodpovednej za povinné zverejňovanie.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada povinnú osobu o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 31. 05. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 21. 03. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly č. 16/2017

 

Kontrola Bytového podniku Piešťany, s. r. o., v ktorom má mesto Piešťany majetkovú účasť a ktorý nakladá s majetkom mesta, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku

 

Povinná osoba:                     Bytový podnik Piešťany, s. r. o., zastúpený konateľom

                                                  Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:         rok 2016 a rok 2017 do termínu ukončenia kontroly                                        

Termín kontroly:                    27. 09. 2017 – 12. 03. 2018

 

 

Cieľ a predmet kontroly:      

 • skontrolovať plnenie si povinností správcu pri správe majetku mesta v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku,
 • skontrolovať proces vykonania inventarizácie majetku mesta v správe obchodnej spoločnosti,
 • skontrolovať správnosť dokladov pre konsolidovanú účtovnú závierku v zmysle § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • skontrolovať dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad o hospodárení s majetkom mesta,
 • skontrolovať dodržiavanie uznesení MsZ č. 8/2017, 11/2017, 13/2017, 16/2017, 37/2017,
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností, ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi obchodnej spoločnosti.

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadením v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zmluva o výkone správy majetku uzatvorená medzi Mestom Piešťany a Bytovým podnikom, s. r. o. dňa 31. 12. 2005, vrátane dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5
 • Komisionárska zmluva uzatvorená medzi Mestom Piešťany a Bytovým podnikom,         s. r. o. dňa 17. 12. 2002, vrátane dodatkov č. 1 a č. 2
 • Stanovy obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o.
 • Zakladateľská listina spoločnosti s ručením obmedzeným Bytový podnik Piešťany,        s. r. o.

 

V zmysle § 21, ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 20. 03. 2018 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Na základe telefonického rozhovoru a následnej požiadavky konateľa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. zo dňa 20. 03. 2018 bola  z dôvodu ochorenia zodpovedného zamestnanca presunutá lehota na podanie námietok na nasledujúci deň, t. j. 21. 03. 2018.

Dňa 21. 03. 2018 bol hlavnému kontrolórovi osobne doručený list konateľa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. vo veci Námietky k Návrhu správy o výsledku kontroly č. 16/2017, v ktorom sa uvádzalo nasledovné, cit.:

„Dňa 13.03.2018 bol doručený obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. hlavným kontrolórom mesta Piešťany Ing. Martinom Svoradom Návrh správy o výsledku kontroly   č. 16/2017.

Na základe ust. § 21 ods. 1 písm. b) zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné v stanovenej lehote podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhovaným odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

 

K jednotlivým kontrolným zisteniam oprávnenej osoby povinná osoba uvádza:

 

Kontrolné zistenie č. 3

Zmluva uzatvorená so spoločnosťou ALFA AUDIT, s.r.o. nebola v zmysle zákona zverejnená na webovom sídle povinnej osoby a ani na centrálnom registri zmlúv. Na základe týchto skutočností nebolo relevantné uvedenú audítorskú spoločnosť zákonným spôsobom odvolať.

 

2.6. Kontrola plnenia uznesení MsZ týkajúcich sa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

 

Namietame neplnenie uznesení č. 11/2017, č. 13/2017,č. 37/2017 z nasledovných dôvodov:

 

Predmetné uznesenia sú založené na nesprávnom právnom základe.

Ústava SR v čl. 69 rozdeľuje moc v prostredí územnej samosprávy medzi orgány územnej samosprávy – primátora a mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo je predovšetkým normotvorným orgánom mesta. Obmedzene je mestské zastupiteľstvo i vôľotvorným orgánom mesta, najmä pokiaľ ide o najdôležitejšie úkony mesta. Primátor je jediným výkonným orgánom mesta, orgánom vstupujúcim do procesu normotvorby a vzhľadom na svoju výkonnú funkciu je vôľotvorným orgánom mesta vo všetkých ostatných prípadoch, kde vôľu v zmysle zákona nevytvára mestské zastupiteľstvo. Sila mandátu oboch orgánov sa o. i. prejavuje i v tom, že tieto orgány sú relatívne samostatné a zväčša nie je možné, aby jeden druhému ukladali povinnosti a preberali jeden druhému kompetencie.

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je samostatnou právnickou osobou spravujúcou sa v zmysle ustanovení § 105 a nasl. Obchodného zákonníka a internými predpismi, najmä zakladateľskou listinou a stanovami. Jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je Mesto Piešťany. Mesto Piešťany má teda status spoločníka a do diania v obchodnej spoločnosti môže vstupovať a ovplyvňovať ju z pozície spoločníka iba spôsobom, ktorý definuje zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Právo jediného spoločníka vykonáva Mesto Piešťany výlučne prostredníctvom primátora mesta (Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obo 13/2008) a to prostredníctvom inštitútu rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníka.

Majetkom obce je obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. V zmysle ust. § 1 ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len ,,ZoMO“) ide o tzv. inú majetkovú hodnotu. Je však vylúčené, aby za majetok obce bol považovaný majetok (finančné prostriedky, veci a majetkové práva) patriace priamo obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Z tohto dôvodu je už z podstaty veci vylúčená možnosť, aby nakladanie s majetkom obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. bolo podmieňované predchádzajúcim súhlasom mestského zastupiteľstva napr. § 11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ,,ZoOZ“) alebo ust. 9 ods. 2 ZoMO.

Predmetné uznesenia sú v rozpore s Ústavou SR, z dôvodu nerešpektovania rozdelenia moci v prostredí územnej samosprávy a vstupujú do kompetencií, ktoré prináležia primátorovi mesta.

Taktiež predmetné uznesenia mestského zastupiteľstva nie sú ako interný prejav vôle zastupiteľstva vyjadrené navonok voči obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o., prostredníctvom primátora mesta Piešťany ako jediného výkonného orgánu mesta spôsobilým prejaviť vôľu mesta navonok a to formou rozhodnutia jediného spoločníka, takéto uznesenia sú z pohľadu obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. bezvýznamné, nezaväzujúce.

 

Uznesenie č. 11/2017

Uznesenie je nezákonné. Bez zákonného podkladu zasahuje do postavenia primátora garantovaného ust. § 13 ods. 5 ZoOZ. Primátor má kompetenciu danú zákonom a mestské zastupiteľstvo nemá zákonný podklad na jej obmedzenie (Rozsudok Krajského súdu v Nitre 26S 3/2006 zo dňa 17.05.2017). Rozsah kompetencií mestského zastupiteľstva vo vzťahu k obchodným spoločnostiam je daný najmä ust. § 11 ods. 4 písm. l) ZoOZ. Ide o neprijateľné vstupovanie a rozhodovanie cudzích osôb o majetku ku ktorému nemajú žiadne práva.

 

Uznesenie č. 13/2017

Uznesenie je nezákonné pre nedostatok kompetencií mestského zastupiteľstva a pre jeho neurčitosť. Do obchodného registra sa nezapisujú uznesenia mestského zastupiteľstva, znenie uznesenia je neurčité, na zápis do obchodného registra nie je potrebné žiadne schvaľovanie mestským zastupiteľstvom, primátor nevykonáva zápisy do obchodného registra a konateľ nie je viazaný týmto uznesením.

 

Uznesenie č. 16/2017

Uznesenie má odporúčací charakter.

 

Uznesenie č. 37/2017

Uznesenie je nezákonné pre nedostatok kompetencií mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo nie je oprávnené vstúpiť do rozhodovacej činnosti konateľa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o., z dôvodu že majetok obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. nie je majetkom mesta (k tomu viď vyššie). Uznesenie mestského zastupiteľstva nie je spôsobilé samo o sebe založiť individuálnu povinnosť tretej osobe bez toho, aby primátor mesta prostredníctvom rozhodnutia jediného spoločníka rozhodol o doplnení základných dokumentov obchodnej spoločnosti a takto obmedzil, resp. podmienil činnosť konateľa.

Taktiež namietame, že Zmluva o dielo č. 3/2017 je neplatná. Zmluva obsahuje všetky obligatórne náležitosti v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a  bola riadne v zmysle ust. § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka zverejnená na webovom sídle povinnej osoby.“

Hlavný kontrolór berie na vedomie vyjadrenie obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., avšak po posúdení predložených námietok konštatuje ich neopodstatnenosť. Predložené vyjadrenie nemení obsah kontrolných zistení uvedených v návrhu správy o výsledku kontroly.

Povinná osoba namieta, že zmluva uzatvorená so spoločnosťou ALFA AUDIT, s. r. o. nebola v zmysle zákona zverejnená na webovom sídle povinnej osoby a ani v centrálnom registri zmlúv, pričom na základe týchto skutočností nebolo relevantné uvedenú audítorskú spoločnosť zákonným spôsobom odvolať. V prípade zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou VELOX, s. r. o. Bratislava na audítorské služby – na audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016 a overenie výročnej správy za rok 2016 obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. postupovala rovnako, pričom túto skutočnosť nenamietala.

Zmluva so spoločnosťou VELOX, s. r. o. Bratislava nebola zverejnená na webovom sídle povinnej osoby a ani v centrálnom registri zmlúv, cena za predmet plnenia v zmysle zmluvy bola uhradená, zmluva v nadväznosti na § 47a, ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nie je platná. Audítor bol v zmysle § 19, ods. 2 zákona o účtovníctve schválený valným zhromaždením spoločnosti.

S prihliadnutím na právne analýzy je možné aj postup povinnej osoby pri schvaľovaní audítora, t. j. spoločnosti VELOX, s. r. o. Bratislava v zmysle § 19, ods. 2 zákona o účtovníctve považovať za postup, ktorý nebol v súlade so zákonom. Schválenie audítora príslušným orgánom v zmysle zákona o účtovníctve až následne po podpise zmluvy a vykonaní auditu účtovnej závierky má za následok neplatnosť takto uzatvorenej zmluvy s audítorom od počiatku, vykonanie auditu týmto spôsobom  je považované za vykonanie dobrovoľného auditu a nie štatutárneho auditu v zmysle zákona o účtovníctve.

 

K plneniu uznesení je potrebné poznamenať nasledovné:

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce, pričom tieto orgány sú rovnocenné. V zmysle § 11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. je dcérskou účtovnou jednotkou, v ktorej má Mesto Piešťany 100 %-ný obchodný podiel. Je zároveň súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Piešťany a tým vykazovaného súhrnného majetku Mesta Piešťany.

 

Úvod

Uznesením MsZ mesta Piešťany č. 111/1999 zo dňa 11. 06. 1999 bola zrušená príspevková organizácia Bytový podnik mesta Piešťany, so sídlom Piešťany, Školská ul. č. 19 a následne založená obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. so sídlom Piešťany, Školská ul. č. 19. Rovnakým uznesením 111/1999 bol schválený prechod práv a záväzkov z príspevkovej organizácie Bytový podnik mesta Piešťany na novozaloženú obchodnú spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o (ďalej aj „obchodná spoločnosť“).

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 21. 06. 1999 do notárskej zápisnice N 211/99, Nz 210/99 podľa slovenského práva. Zakladateľská listina bola zmenená notárskou zápisnicou N 364/99, Nz 367/99 spísanou dňa 29. 10. 1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení. Zmena zakladateľskej listiny v úplnom znení ako dodatok č. 1 bola spísaná dňa 30. 05. 2003 vo forme notárskej zápisnice   N 300/2003, Nz 42579/2003. Zmena stanov bola schválená na 2. mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30. 05. 2003. 

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. bola založená ku dňu 01. 07. 1999 a vznikla dňom zápisu do obchodného registra, v ktorom je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 11528/T. Jediným zakladateľom a jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti je Mesto Piešťany, ktoré vlastní celý obchodný podiel vo výške 100%. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. bol založená na dobu neurčitú. 

Orgány obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o.:

 • valné zhromaždenie,
 • konateľ,
 • dozorná rada.

Počas výkonu kontroly výška základného imania obchodnej spoločnosti predstavovala sumu 2.243.412,00 €. Základné imanie bolo tvorené peňažným vkladom v sume 6.639,00 € a nepeňažným vkladom v sume 2.236.773,00 €. Základné imanie obchodnej spoločnosti bolo splatené v plnej výške. Predmet činnosti Bytového podniku Piešťany, s. r. o. vystihoval právny stav vyplývajúci zo zakladateľskej listiny. Hlavným predmetom podnikania obchodnej spoločnosti bola správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, výroba a dodávka tepla a TÚV (teplej úžitkovej vody).

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Spoločník, t. j. Mesto Piešťany vykonáva právomoci valného zhromaždenia prostredníctvom štatutárneho orgánu – primátora mesta alebo povereného zástupcu.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.

 

 1. Výkon kontroly

Písomné oznámenie o začatí kontroly spolu s požiadavkou na predloženie dokladov a dokumentácie potrebnej k výkonu kontroly boli zaslané konateľovi obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. dňa 02. 10. 2017. Termín určený na predloženie požadovaných dokladov bol 09. 10. 2017. Z dôvodu čerpania dovolenky konateľa a účasti riaditeľa spoločnosti na povinnom školení bola zaslaná hlavnému kontrolórovi požiadavka na predĺženie termínu predloženia dokladov do 16. 10. 2017. Doklady boli ku kontrole predložené dňa 17. 10. 2017.

 

Kontrolné zistenie č. 1:

V zmysle čl. 9, ods. 1 stanov obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., schválených valným zhromaždením dňa 30. 05. 2003 v znení dodatkov, valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej jedenkrát ročne, pričom prvé valné zhromaždenie v novom účtovnom období musí byť zvolané vždy najneskôr do 31. mája každého príslušného roka. Kontrolou bolo zistené, že v roku 2017 sa prvé valné zhromaždenie konalo dňa 30. 06. 2017. Uvedeným postupom došlo k porušeniu vyššie uvedeného ustanovenia stanov obchodnej spoločnosti.

Povinná osoba nepostupovala pri zvolávaní valného zhromaždenia v zmysle príslušných ustanovení platných stanov.

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie stanov obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. osobami zodpovednými za konanie menom spoločnosti.

 

 1. Kontrola zostavenia účtovnej závierky k 31. 12. 2016

V zmysle § 6, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná zostavovať individuálnu účtovnú závierku (ďalej len „účtovná závierka“) za účtovnú jednotku podľa § 17 a 18.

Podľa § 49, ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa tohto zákona a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa zákona o účtovníctve. Termín na podanie daňového priznania je štandardne do troch kalendárnych mesiacov po skončení účtovného obdobia, pokiaľ daňovník nepožiadal o predĺženie tohto termínu. 

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. zostavila riadnu účtovnú závierku za rok 2016 v súlade so zákonom o účtovníctve dňa 24. 02. 2017. Na základe rozhodnutia konateľa spoločnosť zaslala Daňovému úradu v Piešťanoch oznámenie o predĺžení termínu na podanie daňového priznania zo dňa 29. 03. 2017. Následne obchodná spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za rok 2016 v súlade so zákonom o účtovníctve dňa 28. 06. 2017.

Riadna účtovná závierka, správa nezávislého audítora, výročná správa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. za rok 2016 a návrh na rozdelenie zisku boli v zmysle § 125, ods. 1, písm. b) Obchodného zákonníka schválené valným zhromaždením dňa 30. 06. 2017.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

V zmysle § 40, ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka zostavuje. V podmienkach obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. je predloženie riadnej účtovnej závierky na schválenie valnému zhromaždeniu upravené v stanovách spoločnosti. V zmysle čl. 19, ods. 4 stanov obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., schválených valným zhromaždením dňa 30. 05. 2003 v znení dodatkov, zostavenú riadnu účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku spoločnosti dosiahnutého v uplynulom účtovnom období a výročnou správou predloží konateľ na posúdenie a rozhodnutie valnému zhromaždeniu, ktoré musí byť zvolané najneskôr do 31. mája príslušného roka. Kontrolou bolo zistené, že konateľ obchodnej spoločnosti porušil platné stanovy, pretože nepredložil uvedené materiály na rokovanie valného zhromaždenia v stanovenom termíne a prvé valné zhromaždenie v roku 2017 sa konalo až dňa 30. 06. 2017.

Povinná osoba nepostupovala pri predkladaní riadnej účtovnej závierky v súlade s príslušnými ustanoveniami platných stanov.

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie stanov obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. osobami zodpovednými za konanie menom spoločnosti.

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. musí mať riadnu účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, ods. 1 zákona o účtovníctve. V nadväznosti na uvedenú  skutočnosť podľa § 19, ods. 2 zákona o účtovníctve audítora účtovnej jednotky schvaľuje valné zhromaždenie.

Kontrolné zistenie č. 3:

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. mala na audítorské služby uzatvorenú  zmluvu so spoločnosťou ALFA AUDIT, s. r. o. Piešťany. Zmluva s touto spoločnosťou nebola ku kontrole aj napriek vyžiadaniu predložená. Ku kontrole boli predložené 2 listy zo spoločnosti ALFA AUDIT, s. r. o. Piešťany adresované konateľovi obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o.

List č. 1 zo dňa 02. 03. 2017 bol v podateľni obchodnej spoločnosti zaevidovaný 06. 03. 2017. Spoločnosť ALFA AUDIT, s. r. o. Piešťany v ňom uvádza, že:

 • na základe platnej zmluvy na výkon overenia účtovnej závierky za rok 2016 č. 463-09 zahájila v roku 2016 audítorské práce,
 • vo februári 2017 hlavná účtovníčka informovala spoločnosť ALFA AUDIT, s. r. o. Piešťany, že na základe príkazu konateľa táto spoločnosť nebude vykonávať audit,
 • pokiaľ by nebol audítorovi umožnený prístup k účtovným dokladom, znamenalo by to v zmysle medzinárodných audítorských štandardov obmedzený výkon audítora.

 

List č. 2 zo dňa 03. 05. 2017 bol v podateľni obchodnej spoločnosti zaevidovaný 04. 05. 2017. Spoločnosť ALFA AUDIT, s. r. o. Piešťany v ňom uvádza, že:

 • dňa 02. 03. 2017 zaslali obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. list, na ktorý nedostali odpoveď, či obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. trvá na dokončení overenia účtovnej závierky za rok 2016 v zmysle platnej zmluvy č. 463-09.

V zmysle vyššie uvedeného mal byť audítor podľa § 19, ods. 2 zákona o účtovníctve odvolaný valným zhromaždením a odvolanie malo byť riadne odôvodnené. Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu alebo odvolaniu viedli. Audítor nebol odvolaný v zmysle zákona. Uvedeným postupom došlo zo strany obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. k porušeniu § 19, ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého audítora účtovnej jednotky odvoláva valné zhromaždenie. Tento postup je považovaný za správny delikt v zmysle § 38 zákona o účtovníctve.

Povinná osoba nepostupovala pri odvolaní audítora v zmysle § 19, ods. 2 zákona o účtovníctve, audítora neodvolalo valné zhromaždenie spoločnosti.

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o účtovníctve pri odvolávaní audítora obchodnej spoločnosti. Navodenie právneho stavu v súvislosti s odvolaním audítora.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. uzatvorila dňa 17. 05. 2017 priamym zadaním zmluvu so spoločnosťou VELOX, s. r. o. Bratislava na audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016 a overenie výročnej správy za rok 2016. Zmluva s audítorskou spoločnosťou bola podpísaná skôr ako bol audítor schválený príslušným orgánom spoločnosti. Rovnako ešte pred schválením audítora orgánom spoločnosti bola vypracovaný audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016. Uvedeným postupom došlo zo strany obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. k porušeniu § 19, ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého audítora účtovnej jednotky schvaľuje valné zhromaždenie.

Povinná osoba nepostupovala pri schvaľovaní audítora v zmysle § 19, ods. 2 zákona o účtovníctve, povinná osoba schválila audítora príslušným orgánom v zmysle zákona o účtovníctve až následne po podpise zmluvy a vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016.

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o účtovníctve pri schvaľovaní audítora obchodnej spoločnosti.

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. ako účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, v zmysle § 20, ods. 1 zákona o účtovníctve je povinná vyhotovovať výročnú správu. Výročná správa podľa § 20, ods. 3 uvedeného zákona musí poskytovať verný a pravdivý obraz a do jedného roka od skončenia účtovného obdobia musí byť overená audítorom. Audítor vypracoval Správu nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti zo dňa 20. 06. 2017 a následne po overení výročnej správy bol vypracovaný Dodatok k správe nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti zo dňa 13. 07. 2017. 

Spoločnosť VELOX, s. r. o. Bratislava vykonala audit riadnej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. za rok 2016 a vypracovala Správu nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti zo dňa 20. 06. 2017. Po overení výročnej správy audítorom bol vypracovaný Dodatok k správe nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti zo dňa 13. 07. 2017. Ako je uvedené v správe audítora, cit.: „Spoločnosť nesplnila požiadavku § 19, odsek 2 zákona o účtovníctve, v zmysle ktorej audítora schvaľuje valné zhromaždenie alebo členská schôdza. Neboli sme schválení valným zhromaždením za audítora Spoločnosti“. Audítor bol schválený v zmysle § 19, ods. 2 zákona o účtovníctve valným zhromaždením dodatočne dňa 30. 06. 2017. V zmysle uvedených skutočností obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. ku dňu ukončenia kontroly má overenú riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie 2016 audítorom v zmysle § 19, ods. 2 zákona o účtovníctve.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. uzatvorila dňa 17. 05. 2017 priamym zadaním zmluvu so spoločnosťou VELOX, s. r. o. Bratislava na audítorské služby na audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016 a overenie výročnej správy za rok 2016. Táto zmluva je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám“) povinne zverejňovanou zmluvou.

Podľa § 5a, ods. 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona. S prihliadnutím na § 47a, ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V nadväznosti na § 47a, ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

Zodpovední zamestnanci povinnej osoby nezabezpečili zverejnenie zmluvy so spoločnosťou VELOX, s. r. o. Bratislava na webovom sídle obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r .o., zmluva v zmysle zákona nebola uzavretá.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri zverejňovaní zmlúv na webovom sídle spoločnosti. Zabezpečenie riešenia situácie spôsobenej nezverejnením zmluvy v súlade so zákonom.

§§ 23 zákona o účtovníctve stanovujú povinnosť uložiť riadnu účtovnú závierku, správu audítora, výročnú správu a oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra. Účtovná jednotka ukladá riadnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak účtovná závierka ešte nebola schválená, môže účtovná jednotka otvoriť účtovné knihy v zmysle § 16, ods. 10 zákona o účtovníctve. Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné knihy v súlade s § 16, ods. 10, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia. Schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. uložila riadnu účtovnú závierku do registra 07. 04. 2017. Po otvorení účtovných kníh bola riadna účtovná závierka schválená valným zhromaždením uložená v registri 30. 06. 2017. Oznámenie o schválení účtovnej závierky bolo uložené v registri 04. 07. 2017, správa audítora a výročná správa za rok 2016 boli uložené v registri 15. 07. 2017.

Audítor vo svojom stanovisku k účtovnej závierke uviedol:

„Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

 

Základ pre podmienený názor:

„Spoločnosť vykazuje obchodné pohľadávky v celkovej sume 122 tisíc eur. Z toho hodnota 96 tisíc eur je v súdnom prípadne exekučnom konaní. Nakoľko existuje významná neistota, že tieto pohľadávky nebudú uhradené, máme za to, že Spoločnosť mala vytvoriť a zaúčtovať sto percentnú opravnú položku k týmto pohľadávkam.

Spoločnosť vykazuje účtovné odpisy majetku za rok 2016 v hodnote 427 tisíc eur. Správna hodnota účtovných odpisov v účtovnej závierke mala byť 434 tisíc eur. Rozdiel 8 tisíc eur vznikol z dôvodu nesprávneho zaúčtovania odpisu na účet mzdových nákladov.

Odhad preplatkov za dodávku služieb za rok 2016, zaúčtovaný na účte výdavkov budúcich období, bol vyšší o 70 tisíc eur ako skutočné vyúčtovanie v nasledujúcom roku. Následkom toho boli výnosy a tým aj zisk roku 2016 nižší o uvedenú hodnotu.“

S názorom audítora sa Spoločnosť stotožnila čiastočne. Spoločnosť pri otvorení účtovných kníh o 68 tisíc eur zvýšila výnosy z hospodárskej činnosti, čo malo vplyv na rast základu dane, uhradenú daň a zvýšenie čistého zisku po zdanení. Pri zostavení účtovnej závierky pred otvorením účtovných kníh k 24. 02. 2017 nemala účtovná jednotka k dispozícii toľko údajov ako pri zostavení účtovnej závierky k 28. 06. 2017, čiže s prihliadnutím na uvedené skutočnosti nebolo potrebné žiadať o odklad termínu na podanie na podanie daňového priznania a zostavovať účtovnú závierku k 28. 06. 2017. Chyba v zaúčtovaní  sumy nákladov 8 tisíc nemala vplyv na hospodársky výsledok, išlo o zámenu účtov 521-12 a 551-12. Na pohľadávky účtovná jednotka nevytvárala a ani nevytvára opravné položky z dôvodu, že má zákonné nástroje ako zabezpečí ich úhradu.

 

 

 1. Kontrola náležitostí účtovnej závierky

V zmysle § 17, ods. 2 zákona o účtovníctve účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

 1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby uvedú miesto podnikania,
 2. identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 3. deň, ku ktorému sa zostavuje,
 4. deň jej zostavenia,
 5. obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 6. iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva,
 7. podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby.

 

Riadna účtovná závierka obsahuje všetky vyššie uvedené všeobecné náležitosti.

 

Okrem všeobecných náležitostí riadna účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva obsahuje tieto súčasti:

 • súvaha,
 • výkaz ziskov a strát,
 • poznámky.

 

Účtovné výkazy „Súvaha Úč POD 1-01“ a „Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01“ boli zostavené v súlade s § 2 a § 3 Opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Výkaz „Poznámky Úč POD 3-01“ sa podľa § 4 Opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74 zostavuje tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom informácie, ktoré nie sú významné sa môžu zoskupovať. V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. V poznámkach sa môžu uvádzať ďalšie informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne. Ďalšie informácie sa uvádzajú v poznámkach vždy, ak sú potrebné na zabezpečenie súladu s požiadavkou, aby účtovná závierka poskytovala verný obraz majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. Zostavené poznámky spĺňajú všetky predpísané náležitosti.

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. ako účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, v zmysle § 20, ods. 1 zákona o účtovníctve je povinná vyhotovovať výročnú správu.

Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a najmä informácie o:

 1. vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
 2. udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
 3. predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
 4. nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
 5. nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky,
 6. návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
 7. údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov,
 8. tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Výročná správa účtovnej jednotky musí poskytovať verný a pravdivý obraz a musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. vyhotovila podrobnú výročnú správu v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Po overení výročnej správy audítorom bol vypracovaný Dodatok k správe nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti zo dňa 13. 07. 2017.

 

 1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

V zmysle § 6, ods. 3 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 uvedeného zákona. V nadväznosti na uvedené podľa § 8, ods. 4 zákona o účtovníctve účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. vykonala inventarizáciu k 31. 12. 2016, t. j. ku dňu, ku ktorému zostavila riadnu účtovnú závierku. Inventarizácia bola vykonaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve.

 

 1. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri výkone správy majetku mesta a kontrola hospodárenia spoločnosti

Správu majetku mesta vykonáva obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. na základe Zmluvy o výkone správy majetku č. 0260605, vrátane platných dodatkov č. 1 až 5. Kontrolou výkonu správy majetku mesta bolo zistené, že predmetný majetok mesta je vedený na podsúvahových účtoch Bytového podniku Piešťany, s. r. o. Hodnota tohto majetku  k 31. 12. 2016 vedená v obstarávacích cenách bola celkovo 2.117.118,11 €, z čoho budovy boli v hodnote 1.429.814,75 € a pozemky v hodnote 687.303,36 €. Oproti roku 2015, kedy bola celková hodnota majetku vedená v obstarávacích cenách vo výške 2.136.311,54 €, z toho budovy v hodnote 1.446.889,49 € a pozemky v hodnote 689.422,05 €, došlo k celkovému zníženiu hodnoty majetku mesta o 19.193,43 €, pričom hodnota budov sa znížila o 17.074,74 € a hodnota pozemkov o 2.118,69 €. Toto zníženie bolo kontrolou preverené v zmysle priloženej dokumentácie a v zmysle všeobecne právnych predpisov, ktoré museli byť dodržané.

Zároveň bolo kontrolou preverené plnenie povinnosti správcu majetku, ktoré vyplývajú správcovi, t. j. Bytovému podniku Piešťany, s. r. o., z čl. IV, ods. 4.7 Zmluvy o výkone správy majetku. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

Predmetom kontroly bolo zároveň plnenie povinností komisionára, ktoré vyplývajú Bytovému podniku Piešťany, s. r. o. z Komisionárskej zmluvy, vrátane platných dodatkov č. 1 a 2,  uzatvorenej medzi Bytovým podnikom Piešťany, s. r. o. ako komisionárom a Mestom Piešťany ako komitentom. Povinnosti komisionára určuje čl. 1 predmetnej zmluvy.

Kontrola bola vykonaná preverením náhodne vybraných nájomných zmlúv, pričom boli preverené náležitosti zmlúv ako aj predpísaná evidencia o nájme bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v zmysle príslušného VZN o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Piešťany, VZN o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ulici a zmlúv uzatvorených medzi Mestom Piešťany a Bytovým podnikom Piešťany, s. r. o.

 

Kontrolné zistenie č. 6:

Kontrolou uzatvorených nájomných zmlúv bolo zistené, že preambula jednotlivých zmlúv obsahuje nasledovný text: „Správcom a prenajímateľom týchto bytov je Bytový podnik Piešťany, s. r. o. na základe Komisionárskej zmluvy, uzavretej s Mestom Piešťany dňa  17. 12. 2002, v znení jej Dodatku č. 1, zo dňa 30. 06. 2003.“ Dňa 11. 06. 2016 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k uvedenej Komisionárskej zmluve, tento dodatok nie je v texte nájomných uvedený.

Zodpovední zamestnanci povinnej osoby neuvádzajú pri uzatváraní nájomných zmlúv v zmysle VZN o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ulici v Piešťanoch č. 17/2015 a následne VZN č. 8/2015 Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve.

Navrhované odporúčanie:

Doplnenie textu nájomných zmlúv uzatváraných v zmysle VZN o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ulici v Piešťanoch o relevantné aktuálne údaje.

K 31. 12. 2016 obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. vykazovala pohľadávky z obchodného styku vo výške 122.490,- €. V porovnaní s prechádzajúcim rokom, pohľadávky z obchodného styku k 31. 12. 2015 boli 193.705,- €, čo predstavuje ich pokles o 71.215,- €.

K 31. 12. 2016 obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. vykazovala celkové záväzky 906.800,- €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy k 31. 12. 2015 bola ich výška 828.170,- €, došlo k nárastu celkových záväzkov o 78.630,- €. Záväzky z obchodného styku predstavovali k 31. 12. 2016 výšku 175.631,- €, k 31. 12. 2015 bola ich výška 134.106,- €. Tento vývoj predstavuje ich nárast o 41.525,- €.

 

Vývoj vybraných položiek výnosov a nákladov obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. k 31. 12. 2016 a porovnanie so stavom k 31. 12. 2015:

 

Stav k 31. 12. 2016

Stav k 31. 12. 2015

Náklady

4.532.629,- €

4.877.454,- €

- spotreba energie

2.312.393,- €

2.576.057,- €

- ostatné služby

441.880,- €

504.989,- €

- mzdové náklady

414.070,- €

421.695,- €

- opravy a údržba

406.361,- €

353.053,- €

Výnosy

4.692.794,- €

4.977.663,- €

- tržby za teplo (preddavky)

4.946.922,- €

5.268.574,- €

- tržby za byty a nebytové priestory

108.292,- €

115.973,- €

- tržby za správu bytov a služby

831.751,- €

826.568,- €

- vyúčtovanie

 • 1.322.340,- €
 • 1.329.694,- €

- tržby ostatné

56.221,- €

17.783,- €

                                                              

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. dlhodobo hospodári so ziskom. Oproti plánovanému zisku 27.800,- € bol dosiahnutý zisk 160.165,- €, čo je prekročenie o 132.365,- €. Podiel na zisku spoločnosti zaslaný zakladateľovi, t. j. Mestu Piešťany, predstavoval za rok 2016 sumu 105.297,- €. Voči mestu ako zakladateľovi si obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. plní svoje záväzky, čím sa plní zámer založenia tejto spoločnosti.

 

 1. Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Piešťany

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. je súčasťou konsolidovaného celku Mesta Piešťany. Je to dcérska spoločnosť Mesta Piešťany, v ktorej majetkový podiel mesta je 100 %. Jej činnosť je zameraná na výrobu, rozvod a predaj tepelnej energie, opravy a údržbu bytov a nebytových priestorov a správu nehnuteľností vo vlastníctve iných osôb. Z predložených výsledkov hospodárenia sa spoločnosť javí ako stabilizovaná, s vyrovnaným hospodárením. Svojím odberateľom, vlastníkom bytov a nájomcom zasiela vyúčtovacie faktúry za teplo, TÚV a služby spojené s užívaním bytov v zákonnom termíne, či už preplatky alebo nedoplatky. Preplatky z vyúčtovania sú voči zloženým zálohovým platbám vrátené v termíne a nedoplatky z vyúčtovania by mali byť uhrádzané priebežne v lehotách splatnosti. Účtovné predpisy preplatkov a nedoplatkov tepla majú v konsolidovanej účtovnej závierke vplyv na výsledok hospodárenia konsolidovaného celku.

Konsolidujúca účtovná jednotka zaznamenala významnú udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, ktorá by si vyžadovala zverejnenie alebo vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016. Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany s. r. o. zostavila účtovnú závierku za rok 2016 dňa 24. 02. 2017 a táto závierka bola súčasťou agregovaných výkazov a konsolidačných operácií pri spracovaní konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Piešťany za rok 2016. Konsolidovaná účtovná závierka bola uložená do registra účtovných závierok v zákonom stanovenej lehote dňa 15. 06. 2017 a je predmetom auditu konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej za Mesto Piešťany k 31. 12. 2016. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. na základe vykonaného auditu účtovnej závierky spoločnosti, kde najvýznamnejším zistením audítora v časti audítorskej správy „Základ pre podmienený názor“ bol vyčíslený rozdiel v odhade preplatkov za dodávku služieb za rok 2016 v sume cca 70 tis. eur, pričom zaúčtovaný aj vykázaný odhad bol vyšší, ako skutočné vyúčtovanie v nasledujúcom roku. Uvedené malo za následok vykázanie nižších výnosov ako aj zisku za rok 2016 s priamym dopadom na výpočet základu dane a dane z príjmov právnických osôb. Obchodná spoločnosť vykázala účtovné odpisy majetku za rok 2016 v hodnote nižšej o 8 tisíc eur. Rozdiel vznikol z dôvodu nesprávneho zaúčtovania odpisu na účet mzdových nákladov. Spoločnosť vykazuje pohľadávky z obchodného styku v sume približne 122 tisíc eur. Z toho hodnota 96 tisíc eur je v súdnom, prípadne v exekučnom konaní. Nakoľko existuje významná neistota, že tieto pohľadávky nebudú uhradené, bolo potrebné vytvoriť a zaúčtovať sto percentnú opravnú položku. Vedenie spoločnosti na situáciu zareagovalo. Bolo opravené účtovníctvo za rok 2016, zostavená nová, opravená účtovná závierka a taktiež bolo podané daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016, nakoľko spoločnosť mala odloženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. 06. 2017. Vyššia daň z príjmov právnických osôb bola v tejto lehote aj uhradená. Z uvedeného je zrejmé, že dcérska účtovná jednotka obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. zostavila novú účtovnú závierku za rok 2016 až po zostavení a odovzdaní konsolidovanej účtovnej závierky. Pred odovzdaním konsolidovanej závierky Mesto Piešťany, ako materská účtovná jednotka touto informáciou nedisponovalo.

 

 1. Kontrola plnenia uznesení MsZ týkajúcich sa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o.

Kontrolou plnenia uznesení MsZ týkajúcich sa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. boli identifikované nasledovné nedostatky:

Kontrolné zistenie č. 7:

Uznesenie č. 8/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča vedeniu mesta vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa BPP, s. r. o., do 1 mesiaca od podpisu tohto uznesenia.

Plnenie: Splnené

Primátor mesta Piešťany sa stotožnil so zámerom zriadiť pozíciu riaditeľa BPP, s. r. o., ktorá doposiaľ na BPP, s. r. o. nebola vytvorená. Celý ďalší postup je však v kompetencii primátora, pričom uznesenie, ktoré má len odporúčajúci charakter, nie je vhodné časovo viazať. Výberové konanie bolo vyhlásené a riaditeľ nastúpil k 1.6.2017.

Kontrolou bolo zistené, že zodpovedným za plnenie uznesenia mal byť nie primátor mesta a vedúca oddelenia personálnych služieb, ale konateľ Bytového podniku, s. r. o. Podľa vyjadrenia Bytového podniku Piešťany bola dohodnutá sprostredkovateľská zmluva s personálnou agentúrou na výber riaditeľa Bytového podniku, počas procesu výberu bolo  oslovených viacero kandidátov. Proces výberu s personálnou agentúrou nebol dokončený z dôvodu, že výber sa nakoniec zúžil iba na jedného kandidáta. Po konzultácii so zostávajúcim kandidátom s ním nakoniec bola uzatvorená pracovná zmluva. Podľa vyjadrenia Bytového podniku Piešťany, s. r. o. zmluva s personálnou agentúrou uzatvorená nebola a neprišlo ani k finančnému plneniu. Podklady ku komunikácii s personálnou agentúrou ku kontrole aj napriek vyžiadaniu predložené neboli.

 

Uznesenie č. 11/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje primátor pri výkone právomocí Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., so sídlom Školská 19, 921 01 Piešťany, IČO 36232700, je oprávnený rozhodnúť v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva, ktoré musí predchádzať rozhodnutiu valného zhromaždenia v týchto prípadoch:

a) schvaľovania zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti ako aj ich zmien;

b) schvaľovania riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej uzávierky a rozhodovania o rozdelení zisku alebo úhrade strát;

c) koncepcií podnikateľskej činnosti a jej zmenách;

d) rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania;

e) rozhodovania o peňažnom a nepeňažnom vklade;

f) vymenovania a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, t. j. konateľa a dozornej rady;

g) schvaľovania pravidiel odmeňovania konateľov a členov dozornej rady;

h) rozhodovania o zrušení spoločnosti s likvidáciou alebo o zmene právnej formy;

i) získavania a scudzovania účasti na iných spoločnostiach;

j) kúpy, predaja, nájmu, leasingu, zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve obchodnej spoločnosti a ich zaťaženia záložným právom a vecným bremenom;

k) o prenechaní majetku spoločnosti na dočasné užívanie;

l) prevzatia alebo poskytnutia pôžičiek a úverov;

m) prevzatia ručiteľských záväzkov;

n) rozhodnutia o prevode obchodného podielu na inú osobu, o uzavretí zmluvy s nadobúdateľom tohto podielu, o schválení zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že rozhodnutia primátora v prípadoch uvedených v schválenom uznesení neboli realizované v súlade s uzneseniami MsZ, uznesenie sa neplní.

 

Uznesenie č. 13/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje aby primátor a konateľ obchodnej spoločnosti uvedené uznesenia dali zapísať do Obchodného registra do 15 dní od nadobudnutia ich účinnosti.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že uvedené uznesenia zatiaľ do obchodného registra zapísané neboli, uznesenie nie je splnené.

 

Uznesenie č. 16/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča primátorovi mesta Piešťany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. paragraf 11 odstavec 4 písmeno l, predložiť zástupcov v štatutárnom a kontrolnom orgáne spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., IČO 36232700 na schválenie MsZ mesta Piešťany.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že zástupcovia v štatutárnom a kontrolnom orgáne spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. nie sú predkladaní na schválenie MsZ. Uznesenie sa neplní.

 

Uznesenie č. 37/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje konateľ obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., so sídlom Školská 19, 921 01 Piešťany, IČO 36232700 pri výkone právomocí štatutárneho orgánu je oprávnený uzatvoriť:

a) zmluvy o oprave a rekonštrukcií majetku vo vlastníctve BPP s. r. o. v sume nad 50 000,- EUR bez DPH, aj keď pôjde o zmluvy na základe vykonaných metód verejného obstarávania. Toto sa netýka prevodu bytov podľa zákona č. 182/1993 Zb. v znení neskorších predpisov.

b) zmluvy na dodávku médií (elektrická energia a plyn) na výrobu tepla v sume nad 50 000,- EUR bez DPH v súhrnnej hodnote (bez ohľadu na počet odberných miest) iba po schválení zmlúv uznesením mestského zastupiteľstva, ktoré musí predchádzať uzatvoreniu zmlúv uvedených pod písm. a) a b) tohto uznesenia inak sú zmluvy neplatné.

Plnenie: V plnení

B/ ukladá MsÚ pripraviť na najbližšie rokovanie MsZ aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak, aby MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. schvaľovalo najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom mesta v Bytovom podniku Piešťany a kontrolovalo hospodárenie s ním.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že Zmluva o dielo č. 3/2017 uzatvorená Bytovým podnikom Piešťany, s prihliadnutím na údaj v bode IV., ods. 3, bod a) porušuje uvedené uznesenie, zmluva je zmätočná a vykazuje známky neplatnosti. Suma za paušálne dohodnuté výkony, ktorá je uvedená v bode IV., ods. 3, bod a), t. j. suma 3.772,- €, nekorešponduje so sumou za uvedené výkony v Prílohe č. 1 – cenník výkonov. V Prílohe č. 1 je za rovnaký výkon uvedená suma 3.722,- €. Zmätočný údaj v zmluve bol odstránený dňa 05. 12. 2017 podpisom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2017. Dodatkom č. 1 však boli do zmluvy okrem opravy zmätočného údaju doplnené práce naviac spočívajúce v presťahovaní dispečerského pracoviska z kotolne na Hurbanovej ulici do sídla spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. na Školskej ulici v sume 9.816,- € bez DPH, čím sa celková cena v Zmluve o dielo č. 3/2017 dostala na úroveň 59.663,- € bez DPH. Pri celkovej cene 59.663,- € bez DPH je Zmluva o dielo č. 3/2017 v rozpore s uznesením MsZ mesta Piešťany č. 37/2017 a v zmysle spomenutého uznesenia je neplatná.

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že aktualizácia zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak, aby MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. schvaľovalo najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom mesta v Bytovom podniku Piešťany a kontrolovalo hospodárenie s ním, zatiaľ zrealizovaná nebola. Uznesenie nie je splnené.

 

Zodpovední zamestnanci povinnej osoby v niektorých prípadoch nezabezpečili splnenie, resp. plnenie uznesení schválených MsZ mesta Piešťany. Uzatvorením Dodatku č. 1 sa celková cena v Zmluve o dielo zvýšila na 59.663,- € bez DPH. Zmluva je v rozpore s uznesením MsZ č. 37/2017 a v zmysle uvedeného uznesenia je neplatná.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie plnenia uznesení schválených MsZ mesta Piešťany.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22, ods. 4, písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča povinnej osobe:

 • Dodržiavať stanovy obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. osobami zodpovednými za konanie menom spoločnosti.
 • Dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o účtovníctve pri odvolávaní audítora obchodnej spoločnosti. Navodiť právny stav v súvislosti s odvolaním audítora.
 • Dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o účtovníctve pri schvaľovaní audítora obchodnej spoločnosti.
 • Poučiť zodpovedných zamestnancov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri zverejňovaní zmlúv na webovom sídle spoločnosti. Zabezpečiť riešenie situácie spôsobenej nezverejnením zmluvy v súlade so zákonom.
 • Doplniť text nájomných zmlúv uzatváraných v zmysle VZN o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ulici v Piešťanoch o relevantné aktuálne údaje.
 • Zabezpečiť plnenie uznesení schválených MsZ mesta Piešťany.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 31. 05. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 21. 03. 2018.

 

Stanovisko ku kontrole obchodných spoločností s majetkovým podielom mesta

 

 

Obec má právo zakladať obchodné spoločnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

§ 4

(3) Obec pri výkone samosprávy najmä

 l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia

 

Mesto Piešťany pri výkone samosprávnych pôsobností zakladá obchodné spoločnosti podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

Pri založení spoločnosti vkladá do spoločnosti peňažný alebo nepeňažný vklad. Tento vklad sa vznikom obchodnej spoločnosti stáva majetkom tejto spoločnosti (základné imanie) a prestáva byť majetkom zakladateľa.

§ 58 Základné imanie

(1) Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.

(2) Základné imanie sa vytvára povinne v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti. Jeho výška sa zapisuje do obchodného registra.

 

Vznikom spoločnosti sa zakladateľ stáva spoločníkom a vlastníkom obchodného podielu spoločnosti, ktorý je v účtovníctve Mesta Piešťany evidovaný na účtoch dlhodobého finančného majetku:

 •  účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
 •  účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
 •  účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok.

Zakladateľ sa stáva vlastníkom obchodného podielu odo dňa zápisu obchodnej spoločnosti v obchodnom registri. Ide o nový druh majetku, v súvahe zakladateľa vedený ako dlhodobý finančný majetok, ktorý zakladateľ nadobudol až vznikom obchodnej spoločnosti.

I.Kontrola obchodných spoločností zakladateľom (obcou)

A.Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Pri založení spoločnosti sa spíše spoločenská zmluva:

§ 110 

(1) Spoločenská zmluva musí obsahovať:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,

b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,

c) predmet podnikania (činnosti),

d) výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,

e) mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

f) mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

g) určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1,

h) výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,

i) výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,

j) predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,

k) ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.

                (2) Spoločenská zmluva môže určiť, že spoločnosť vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté v spoločenskej zmluve.

 

V spoločenskej zmluve sa uvádza, akým spôsobom a v akom rozsahu vykonávajú spoločníci svoje právo riadenia a kontroly spoločnosti. Spoločenská zmluva neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by dávali kompetencie na výkon kontroly hlavnému kontrolórovi mesta. 

 

§ 114 

 1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

 

§ 122 

(1)           Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách.

(2)           Spoločníci majú najmä právo požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti.

 

§ 125 

(1)           Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,

b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,            

c) schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak,

d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy ( § 141), ak je zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia,

e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,

g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,

h) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149,

i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,

j) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,

k) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti.

 

§ 138      

(1)           Dozorná rada:

a) dohliada na činnosť konateľov,

b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,

c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,

d) podáva správy valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.

(2)           Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti.

 

§ 139 

(1)           Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie.

(2)           Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti.

(3)           Dozorná rada musí mať aspoň troch členov.

(4)           Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie ( § 136) a ustanovenia § 135a sa použijú primerane.

 

§ 140 

(1)           Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť slovo, kedykoľvek o to požiadajú.

(2)           Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia § 129 ods. 1.

 

 

B.Akciová spoločnosť

 

§ 155 

 1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

§ 162

(1)           Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia.

(2)           Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu. Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, nahrádza zakladateľskú zmluvu zakladateľská listina. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí sa vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej listiny je návrh stanov.

§ 173 

(1)           Stanovy musia obsahovať:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,

b) predmet podnikania (činnosti),

c) výšku základného imania a spôsob splácania akcií; prípadne aj podmienenú výšku základného imania, ak valné zhromaždenie rozhodlo o podmienenom zvýšení základného imania ( § 207) alebo schválenú výšku základného imania, ak valné zhromaždenie poverilo predstavenstvo zvýšiť základné imanie ( § 210),

d) počet akcií, ich menovitú hodnotu a podobu, ako aj určenie, či akcie znejú na meno alebo na doručiteľa, ak spoločnosť vydáva akcie v oboch formách, počet akcií na doručiteľa a počet akcií na meno, prípadne uvedenie obmedzenia prevoditeľnosti akcií na meno,

e) spôsob zvolávania valného zhromaždenia, jeho pôsobnosť a spôsob jeho rozhodovania,

f) počet členov predstavenstva, dozornej rady alebo iných orgánov, ako aj vymedzenie ich pôsobnosti a spôsob rozhodovania,

g) výšku začiatočného rezervného fondu a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná ho dopĺňať, a spôsob dopĺňania,

h) spôsob rozdelenia zisku,

i) dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie,

j) spôsob zvyšovania a znižovania základného imania a 

k) postup pri dopĺňaní a zmene stanov,

l) ďalšie údaje, ak to ustanovuje zákon.

 

§ 176a

 1. Zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce akciám, ktoré upísal.

 

§ 180 

 1. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy. Stanovy alebo osobitný zákon môžu obmedziť výkon hlasovacieho práva určením najvyššieho počtu hlasov jedného akcionára alebo odstupňovaním počtu hlasov v závislosti od určitých menovitých hodnôt akcií; obmedzenie výkonu hlasovacieho práva v stanovách sa musí vzťahovať v rovnakom rozsahu na všetkých akcionárov.

 

§ 184 

(1)           Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia (ďalej len "prítomný akcionár").

 

§ 191

(1)           Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti, a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.

 

§ 197 

(1)           Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

(2)           Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

 

 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom znení v z. n. p.:

 

§ 11 

(4): Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie a na návrh starostu vymenovať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

 

Záver ku kontrole obchodných spoločností zakladateľom:

Obec kontroluje obchodné spoločnosti podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. prostredníctvom zastúpenia v riadiacich a kontrolných orgánoch spoločnosti (valné zhromaždenie, dozorná rada).

 

II.Kontrola obchodných spoločností hlavným kontrolórom

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

§ 18 Postavenie hlavného kontrolóra

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť

a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 16a)

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec

 

§ 18d      

(1)           Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností 16d) a petícií, 16e) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 16f)

§ 18d      

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu 10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

 

Vkladom majetku obce do základného imania spoločnosti sa tento majetok stal majetkom obchodnej spoločnosti.

Obec vkladom majetku do obchodnej spoločnosti nadobudla nový majetok – dlhodobý finančný majetok obce v podobe podielu na majetku obchodnej spoločnosti. Tento majetok mesta vedený v súvahe zakladateľa ako dlhodobý finančný majetok môže byť predmetom kontroly hlavného kontrolóra.

 

Ustanovenia zo zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, týkajúce sa nakladania s dlhodobým finančným majetkom:

 

§ 1

 (2)  Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa tohto zákona alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

 

§ 7

(2)           Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä

a) udržiavať a užívať majetok,

b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu, 21) – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

e) zrušené od 20.7.1995.

 

§ 9          

(1)           Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä

a) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,

b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,

c) postup prenechávania majetku do užívania,

d) nakladanie s cennými papiermi,

e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,

f) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv 22aa) s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.

 

Opatrením MF SR z 18. 12. 2008 č. MF/27526/2008-31 boli stanovené podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe. Konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 9 opatrenia tvoria:

 1. konsolidovaná súvaha,
 2. konsolidovaný výkaz zisku a strát,
 3. poznámky,

ktoré majú citovaným opatrením predpísané formuláre a určený obsah.

 

V súlade s § 2 opatrenia:

 • účtovná jednotka verejnej správy je účtovná jednotka, ktorá je subjektom verejnej správy,
 • materská účtovná jednotka je účtovná jednotka, ktorá je správcom kapitoly štátneho rozpočtu, obcou, vyšším územným celkom alebo ministerstvom financií, ak má účtovnú jednotku podľa § 22, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

Správca kapitoly, obec alebo VÚC je materskou účtovnou jednotkou aj v súvislosti s obchodnou spoločnosťou, ak v obchodnej spoločnosti (§ 22, ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve) má

a) má väčšinu hlasovacích práv v účtovnej jednotke alebo

b) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu účtovnej jednotky a súčasne je jej spoločníkom alebo jej akcionárom, (zákon č. 369/1990 Zb. v z. n. p. § 11, ods. 4, písm. l) alebo

c) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv v inej účtovnej jednotke, ktorej je spoločníkom alebo akcionárom na základe dohody uzavretej s touto účtovnou jednotkou alebo na základe spoločenskej zmluvy alebo stanov tejto účtovnej jednotky, ak to umožňuje právo štátu, ktorým sa riadi táto účtovná jednotka, alebo

d) je spoločníkom alebo akcionárom účtovnej jednotky a väčšina členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu účtovnej jednotky vykonávajúcich svoju funkciu v priebehu účtovného obdobia a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a až do zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky bola vymenovaná výlučne prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka alebo akcionára, ktorý je materskou účtovnou jednotkou; toto sa neuplatňuje, ak existuje iná, tretia strana disponujúca právami podľa písmen a) až c), alebo

e) je spoločníkom alebo akcionárom a na základe dohody s inými jej spoločníkmi alebo akcionármi má väčšinu hlasovacích práv.

Týchto 5 kritérií platí alternatívne, stačí ak platí jedno z nich. Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku len vtedy, ak je materskou účtovnou jednotkou, t. j. ak má dcérsku účtovnú jednotku. Ak nemá dcérsku účtovnú jednotku (hoci má spoločnú alebo pridruženú účtovnú jednotku alebo iné finančné investície), nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

 • dcérska účtovná jednotka verejnej správy je účtovná jednotka, ktorá je rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo dcérskou účtovnou jednotkou podľa § 22, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve správcu kapitoly štátneho rozpočtu, obce, alebo VÚC.

 

Jediným základným účelom konsolidácie je:

 • poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke,
 • lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov.

 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že Mesto Piešťany vykazuje súhrnne majetok ako jedna ekonomická jednotka.

 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.:

 

§ 22a    Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a súhrnná účtovná závierka verejnej správy

 

                (1) Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len "kapitola"), obec alebo vyšší územný celok na základe individuálnych účtovných závierok

 a) zriadených rozpočtových organizácií,

 b) zriadených príspevkových organizácií,

 c) dcérskych účtovných jednotiek podľa § 22 ods. 4,

 d) právnických osôb s majetkovou účasťou štátu založených podľa osobitných predpisov,29b) alebo

 e) štátnych fondov.29ba)

                (2) Konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zostavuje ministerstvo za všetky kapitoly na základe konsolidovaných účtovných závierok podľa odseku 1 zostavených správcami kapitol. Ak správca kapitoly nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1, použije sa ako základ na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy individuálna účtovná závierka správcu kapitoly.

                (3) Súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa odseku 2, konsolidovaných účtovných závierok účtovných jednotiek verejnej správy podľa odseku 1 a účtovných závierok subjektov verejnej správy,5) ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1.

                (4) Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy a konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy overuje audítor.

                (5) Účtovné jednotky zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky podľa odsekov 12 a účtovné jednotky zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy podľa odseku 3 sú povinné poskytnúť svoju individuálnu účtovnú závierku a ostatné informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy a súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy v termíne a v štruktúre určenej účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy, okrem informácií a individuálnej účtovnej závierky, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu.29c)

 

Napríklad obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s. r. o. obchoduje a podniká s nasledovným majetkom:

 1. Vlastný majetok obchodnej spoločnosti

Poznámka: V účtovníctve označované ako vlastné imanie a v obchodnom zákonníku ako čisté obchodné imanie (§ 61 OZ). Vlastné imanie predstavuje dlhodobý vlastný zdroj krytia majetku. Vlastné imanie tvorí: základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku, výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, výsledok hospodárenia minulých  účtovných období. Základné imanie predstavuje trvalý vlastný zdroj krytia majetku, ktorý do podnikania vložil vlastník pri vzniku firmy, alebo neskôr pri jeho zvyšovaní. Výška zákl. imania a jeho zvyšovanie, prípadne znižovanie sa zapisuje do obchodného registra. Kapitálové fondy sa tvoria z externých zdrojov a to napr. darovaním, čím sa stávajú vlastným zdrojov. Fondy zo zisku sa vytvárajú z dosiahnutého zisku podniku pri jeho rozdeľovaní. Výsledok hospodárenia z bežného účtovného obdobia môže byť zisk alebo strata. Zisk sa rozdeľuje podľa rozhodnutia účtovnej jednotky. Výsledok hospodárenia minulých rokov vo forme nerozdeleného zisku minulých rokov alebo nerozdelenej - neuhradenej straty minulých rokov.

 1. Majetok zakladateľa (t. j. mesta) zmluvne odovzdaný do správy Bytového podniku Piešťany,    s. r. o. (nájomné byty, nebytové priestory a pod.)
 2. Majetok tretích osôb (napr. vlastníkov bytov), ktorý obchodná spoločnosť spravuje na základe Zmluvy o výkone správy majetku s tretími osobami.

 

Z tohto pohľadu môže hlavný kontrolór vykonať kontrolu v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta v týchto prípadoch:

 •  ak obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou mesta nakladá s majetkom mesta alebo jej bol majetok mesta prenechaný na užívanie (napr. obecné byty, rôzne budovy). V tomto prípade vykoná hlavný kontrolór kontrolu v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku mesta;
 •  ak boli obchodnej spoločnosti poskytnuté účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci. Kontrola by sa dotýkala nakladania s týmito poskytnutými prostriedkami;
 •  kontrola v rozsahu podielu majetku vykazovaného v súhrne ako jednotného ekonomického celku.

 

Záver ku kontrole obchodných spoločností hlavným kontrolórom:

 • Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť iba v súlade s ustanoveniami § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
 • Hlavný kontrolór nemôže byť členom dozornej rady ani suplovať výkon dozornej rady v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. v z. n. p. Obchodný zákonník.
 • Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť ak boli obchodnej spoločnosti poskytnuté účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci. Kontrola by sa dotýkala nakladania s týmito poskytnutými prostriedkami.
 • Kontrole podlieha súhrnný majetok obce alebo mesta ako jednotnej ekonomickej jednotky.

 

Piešťany, 12. 03. 2018

Vyvesené: 22. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť