Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2017

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2017

 

Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 schváleným uznesením MsZ mesta Piešťany č. 244/2016 a v súlade so schválenými uzneseniami MsZ.

                                            

Správa o výsledku kontroly č. 12/2017

Kontrola agendy v zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 84/2017

 

Povinná osoba:                     Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                   Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                 Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          rok 2016                                          

Termín kontroly:                    máj – august 2017

Cieľ a predmet kontroly:       preverenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich

                                                  súlad so všeobecne záväznými predpismi

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 08. 09. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Dňa 18. 05. 2017 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom 6. zasadnutí prijalo uznesenie č. 84/2017, ktorým schválilo „uskutočniť kontrolu nižšie uvedenej agendy útvarom hlavného kontrolóra mesta Piešťany a predložiť správu z kontroly na zasadnutie MsZ, plánované na mesiac september 2017, a to:

a) pri položke Daň z nehnuteľnosti

 • preveriť zatriedenie stavieb Apartmánové domy (všetky na území mesta), aká výška  dane je vyrubená, z akých dokladov sa vychádza, porovnať stavebné povolenie s kolaudačným rozhodnutím, preveriť, aké doklady boli odoslané na Katastrálny úrad Piešťany,

b) aká bola vyrubená výška správnych poplatkov,

c) v akej výške sú odvádzané poplatky za ubytovanie, preveriť, či je udelené nejakému subjektu oslobodenie od jeho vyberania,

d) preveriť, či sa za všetky trafostanice vyberá daň z nehnuteľnosti,

e) skontrolovať, aké správne poplatky boli vyrubené pri dodatočnom „legalizovaní“  stavieb v súlade s § 88 stavebného zákona a aké boli vyrubené poplatky za priestupky pri tomto konaní,

f) preveriť, či mesto operatívne aktualizuje údaje do evidenčného systému, program URBIS pre evidenciu nehnuteľností“.

 

Podľa § 18 d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z. n. p.“) kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Časť prijatého uznesenia sa vzťahuje aj na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v správnom konaní. Nakoľko v zmysle § 18, ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, v uvedenej časti uznesenia nemá hlavný kontrolór kontrolnú pôsobnosť.

 

 1. Výkon kontroly

K výkonu kontroly na základe vyššie uvedeného uznesenia MsZ boli vyžiadané relevantné podklady od jednotlivých dotknutých oddelení MsÚ.

Kontrola nadväzuje na „kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov v súvislosti s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia pre apartmánové domy a apartmánové hotely“ vykonanú hlavným kontrolórom mesta Piešťany v roku 2016 pod označením č. 22/2016 s kontrolovaným obdobím rokov „2006 – 2016“. V nadväznosti na uvedenú kontrolu  a po preverení predložených pokladov bolo kontrolou zistené, že v jednom prípade bola stavba chybne pri kontrole č. 22/2016 zaradená medzi apartmánové domy, pričom vo všetkých relevantných dokladoch mala označenie „novostavba polyfunkčného domu“.

 

 1. Daň z nehnuteľností – Apartmánové domy
 • preveriť zatriedenie stavieb Apartmánové domy (všetky na území mesta), aká výška dane je vyrubená, z akých dokladov sa vychádza, porovnať stavebné povolenie s kolaudačným rozhodnutím, preveriť, aké doklady boli odoslané na Katastrálny úrad Piešťany.

 

Daňová povinnosť pri dani z nehnuteľnosti vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré podľa § 10, ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (ďalej aj „zákon o miestnych daniach“) v z. n. p. majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Predmetom dane teda nie sú stavby definované v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z. n. p. Na daňovú povinnosť pri dani zo stavieb nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Ak stavba spĺňa uvedené podmienky a nachádza sa na území Slovenskej republiky, zaraďuje sa do predmetu dane zo stavieb podľa členenia uvedeného v § 10, ods. 1 zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach v z. n. p. Druhové členenie stavieb sa odvíja od účelu ich využitia. Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak stavba slúži na viaceré účely, pre ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, § 12 a, ods. 3 zákona o miestnych daniach stanovuje postup výpočtu dane (pomerná časť dane).

Zatriedenie apartmánových domov (ďalej aj „AD“) na území mesta Piešťany pre účely dane z nehnuteľností (konkrétne názvy apartmánových domov sa nachádzajú v spise z vykonanej kontroly):

 1. AD č. 1: „Polyfunkčný apartmánový dom Gallery“ – rozostavaná stavba zdaňovaná ako stavebný pozemok,
 2. AD č. 2: „Polyfunkčný apartmánový dom Cylinder“ – bytový dom, stavba zdaňovaná ako nebytové priestory a byty,
 3. AD č. 3: „Polyfunkčný apartmánový dom ARCH-TV“ – rozostavaná stavba zdaňovaná ako stavebný pozemok,
 4. AD č. 4: „Polyfunkčný apartmánový dom (Mark Prlazaj)“ – rozostavaná stavba, prízemie využívané na podnikanie zdaňované ako priestor na podnikanie,
 5. AD č. 5: „Polyfunkčný apartmánový dom Enzo – novostavba“ – polyfunkčný dom, stavba zdaňovaná ako nebytové priestory a byty.

 

Dňa 15. 03. 2016 za konalo na Okresnom úrade Piešťany – odbore katastra stretnutie v súvislosti s problematikou zápisu apartmánov do katastra. Zástupcovia MsÚ Piešťany boli oboznámení s tým, že katastrálny zákon nepozná pojem „apartmán“, ktorý je určený na prechodné – sezónne bývanie, preto bol „apartmán“ zapisovaný ako „byt“ – vec určená na bývanie. Tento postup bol na základe interného usmernenia používaný odbormi katastra v celej SR. Z dôvodu pretrvávajúcich nejasností sa Úrad geodézie, kartografie a katastra SR obrátil na Ministerstvo financií SR (ďalej aj „MF SR“) vo veci zápisu apartmánu do katastra nehnuteľností. MF SR vo svojom stanovisku uvádza nasledovné skutočnosti:

 • zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p. neobsahuje definíciu apartmánu, a preto sa MF SR domnieva, že pri určení charakteru apartmánu je potrebné vychádzať zo stavebnej dokumentácie, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a tiež z rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;
 • pojem byt je okrem zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p. definovaný aj v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z. n. p.;
 • MF SR nie je oprávnené rozhodnúť o charaktere apartmánu ako predmetu evidencie nehnuteľností a podľa názoru MF SR je potrebné vychádzať z celkovej stavebnej dokumentácie danej budovy.

Zo záverov pracovného stretnutia vyplynulo, že na stavebných povoleniach a kolaudačných rozhodnutiach vydávaných v budúcnosti sa bude v prípade apartmánov určených na prechodné alebo sezónne bývanie uvádzať označenie „nebytový priestor (apartmán)“. V prípade už zrealizovaných a skolaudovaných apartmánových a polyfunkčných domov na území mesta budú z pozície Mesta Piešťany z právneho hľadiska preverené možnosti nápravy súčasného stavu.

Hlavný kontrolór od oddelenia právnych a klientskych služieb k vyššie uvedenému prevereniu možností nápravy obdržal nasledovné stanovisko, cit.: “Mesto Piešťany nemá zákonný mechanizmus na to, aby zvrátilo zápis v katastri nehnuteľností z bytových priestorov na nebytové priestory z dôvodu, že stavebný zákon nepozná pojem apartmánový byt, na základe čoho nerieši či je to bytový alebo nebytový priestor.“

Pri vyrubovaní dane z nehnuteľností správca dane vychádza z daňového priznania, v ktorom daňovník uvádza údaje o predmete dane. Spolu s daňovým priznaním daňovník predkladá doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu, rozhodnutie o dedičstve, darovaciu zmluvu a pod.) a list vlastníctva. Vlastníci preložili dokumenty, ktorými preukázali, že sú vlastníkmi bytových a nebytových priestorov. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v z. n. p. nie je možné ich zdaniť iným spôsobom.

Správnosť postupu MsÚ vo veci zdaňovania apartmánových domov potvrdilo aj stanovisko Ministerstva financií SR, ktoré k vyrubovaniu daní z nehnuteľností v apartmánových a polyfunkčných objektoch v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v z. n. p. uvádza nasledovné:

 • ak má stavba viac ako polovicu podlahovej plochy určenej na bývanie a má viac ako tri byty a nebytové priestory, považuje sa za bytový dom;
 • takýto bytový dom môže byť zdaňovaný v režime stavieb ako stavba na bývanie (§ 10, ods. 1, písm. a zákona č. 582/2014 Z. z.) alebo v režime dane z bytov ako byt a nebytový priestor (§ 14 zákona č. 582/2014 Z. z.);
 • byty a nebytové priestory v bytovom dome sa zdaňujú v režime dane z bytov, ak aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudla do vlastníctva fyzická alebo právnická osoba;
 • ak stavba nemá viac ako polovicu podlahovej plochy určenej na bývanie, zdaňuje sa celá stavba v režime dane zo stavieb ako viacúčelová stavba (§ 12, ods. 6 zákona č. 582/2014 Z. z.).

 

Daň z nehnuteľností je definovaná zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. Platenie dane z nehnuteľností v meste Piešťany bolo v súlade s § 6, ods. 1 a § 11, ods.4, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s príslušnými ustanoveniami vyššie uvedeného zákona č. 582/2004 Z. z. v kontrolovanom období roka 2016 stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany (ďalej aj „VZN“) č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti, s účinnosťou od 01. 01. 2015.

Daň z nehnuteľností pri apartmánových domoch bola v roku 2016 vyrubená v zmysle platného VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľností.

K časti uznesenia týkajúcej sa porovnávania stavebných povolení s kolaudačnými rozhodnutiami:

Stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie sú vydané v rámci správneho konania. Podľa § 18 d ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. „kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb“.

 

K časti uznesenia týkajúcej sa odosielania dokladov na okresný úrad – odbor katastra:

Práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra nehnuteľností. Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. S okresným úradom – odborom katastra komunikuje účastník konania. Na základe uvedeného mesto Piešťany na katastrálny úrad neodosiela žiadne doklady, nemá takúto povinnosť.

 

 1. Správne poplatky – Apartmánové domy
 • aká bola vyrubená výška správnych poplatkov.

 

Správne poplatky sa ukladajú v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p. Kontrolou č. 22/2016 boli preverené úhrady správnych poplatkov za apartmánové domy na území mesta Piešťany. V nadväznosti na kontrolované obdobie a kontrolné zistenia kontroly č. 22/2016 neboli oddelením stavebných služieb a rozvoja mesta predložené žiadne podklady, ktoré by preukazovali existenciu ďalších apartmánových domov (nových, prípadne nezahrnutých do kontroly č. 22/2016).

 

 1. Daň za ubytovanie
 • v akej výške sú odvádzané poplatky za ubytovanie, preveriť, či je udelené nejakému subjektu oslobodenie od jeho vyberania.

 

Daň za ubytovanie je definovaná zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. Platenie dane za ubytovanie v podmienkach mesta Piešťany bolo v súlade s § 6, ods. 1 a § 11, ods.4, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s príslušnými ustanoveniami vyššie uvedeného zákona č. 582/2004 Z. z. v kontrolovanom období roka 2016 stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany (ďalej aj „VZN“) č. 12/2012 o miestnych daniach, s účinnosťou od 01. 01. 2013.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Základom dane je počet prenocovaní a sadzba dane je v zmysle § 3, ods. 2 VZN č. 12/2012 o miestnych daniach 1,10 € na osobu a prenocovanie.

Oslobodeným od platenia dane nie je žiaden subjekt. Oslobodenie od platenia dane za ubytovanie presne špecifikuje §  3, ods. 5 VZN č. 12/2012 o miestnych daniach, podľa ktorého oslobodení od platenia dane za ubytovanie sú:

 1. nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZTP a ZŤP/S a ich sprievodcovia,
 2. osoba do 18 roku veku,
 3. študenti študujúci na území mesta Piešťany,
 4. fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Piešťany,
 5. osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytuje, prihlásená na prechodný pobyt.

 

Na základe údajov vyplývajúcich z dokladov predložených oddelením finančných služieb bolo kontrolou zistené, že za rok 2016 bola zaplatená v meste Piešťany daň za ubytovanie vo výške 562.970,08 €.

Nedoplatky vyplývajúce z výkazov zaslaných na oddelenie finančných služieb vzťahujúce sa k dani za ubytovanie za rok 2016, ktoré k termínu vykonania kontroly neboli uhradené, predstavujú sumu 2.728,57 €. Dlžníkom bude zaslaná výzva na úhradu nedoplatku, v prípade neuhradenia budú pohľadávky vymáhané zákonným spôsobom.

Počas výkonu kontroly bolo aktualizované tlačivo – mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie a bolo vypracované tlačivo na oznamovaciu povinnosť vzniku, resp. zániku  daňovej povinnosti.

 

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolou mesačných vyúčtovaní dane za ubytovanie bolo zistené, že niektorí platitelia dane za ubytovanie nezaslali na MsÚ podklady za všetky mesiace. Uvedený postup nie je v súlade s § 3, ods. 4, písm. c) VZN č. 12/2012 o miestnych daniach, podľa ktorého „platiteľ dane je povinný predkladať správcovi dane do 10. dňa nasledujúceho mesiaca mesačné vyúčtovanie za predchádzajúci kalendárny mesiac“.

Chýbajúce mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie boli zistené v nasledujúcich prípadoch (konkrétne názvy a mená jednotlivých platiteľov dane sa nachádzajú v spise z vykonanej kontroly):

 1. platiteľ dane za ubytovanie (ďalej len „PDU“) č. 1: 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 2. PDU č. 2: 01/2016, 02/2016, 03/2016;
 3. PDU č. 3: 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 4. PDU č. 4: 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 5. PDU č. 5: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 6. PDU č.  6: 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 7. PDU č. 7: 02/2016;
 8. PDU č. 8: 02/2016, 03/2016, 06/2016, 07/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 9. PDU č. 9: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 10/2016;
 10. PDU č. 10: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 11. PDU č. 11: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 12. PDU č. 12: 01/2016, 04/2016, 05/2016, 08/2016, 09/2016;
 13. PDU č. 13: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 14. PDU č. 14: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 15. PDU č. 15: 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 16. PDU č. 16: 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 17. PDU č. 17: 03/2016, 04/2016, 06/2016, 07/2016, 09/2016, 11/2016, 12/2016;
 18. PDU č. 18: 02/2016, 03/2016, 04/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 19. PDU č. 19: 12/2016;
 20. PDU č. 20: 01/2016;
 21. PDU č. 21: 01/2016;
 22. PDU č. 22: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 23. PDU č. 23: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 24. PDU č. 24: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 25. PDU č. 25: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 26. PDU č. 26: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016;
 27. PDU č. 27: 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016.

 

Platitelia dane za ubytovanie nepostupovali v zmysle § 3 VZN č. 12/2012 o miestnych daniach.

Navrhované odporúčanie:

Informovanie platiteľov dane za ubytovanie o povinnosti predkladať správcovi dane do 10. dňa nasledujúceho mesiaca mesačné vyúčtovanie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Informovanie platiteľov dane za ubytovanie o oznamovacej povinnosti v prípade zániku daňovej povinnosti. Vykonávanie vyhľadávacej činnosti pri platiteľoch dane za ubytovanie. Preberanie prvkov dobrej praxe uplatňovanej u iných správcov dane za ubytovanie do vlastných postupov jej správy.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolou jednotlivých platieb dane za ubytovanie v roku 2016 boli zistené nasledovné nedostatky:

 • platiteľ dane za ubytovanie PDU č. 19 realizuje úhrady dane za ubytovanie na účet mesta určený pre úhradu poplatku za komunálny odpad,
 • platiteľ dane za ubytovanie PDU č. 28 poslal všetky mesačné vyúčtovania za jednotlivé mesiace roka 2016 vrátane úhrady jednorazovo 11. 01. 2017,
 • úhrada sumy 110,00 € zo dňa 27. 09. 2016 platiteľa PDU č. 22 nie je podložená mesačným vyúčtovaním,
 • úhrada sumy 11,00 € zo dňa 21. 06. 2016 a sumy 16,50 € zo dňa 07. 10. 2016 platiteľa PDU č. 23 nie je podložená mesačným vyúčtovaním,
 • úhrady platiteľov PDU č. 26, PDU č. 27 a PDU č. 24 nie sú podložené v priebehu celého roka 2016 mesačnými vyúčtovaniami,
 • vo viacerých prípadoch pri úhradách dane za ubytovanie bezhotovostným prevodom na účet mesta neboli platby dane identifikované tak, aby bolo zrejmé, ku ktorému mesiacu sa vzťahujú,
 • v mnohých prípadoch úhrady dane za ubytovanie od jednotlivých platiteľov neboli na účet mesta alebo do pokladne MsÚ uhradené v zmysle VZN č. 12/2012 o miestnych daniach do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

 

Výzvy daňovým dlžníkom v zmysle príslušných ustanovení zákona o správe daní budú zasielané v mesiaci september 2017.

 

Platitelia dane za ubytovanie nepostupovali v zmysle § 3 VZN č. 12/2012 o miestnych daniach.

Navrhované odporúčanie:

Informovanie platiteľov dane za ubytovanie o povinnosti postupovať pri úhradách dane za ubytovanie v zmysle príslušných ustanovení § 3 VZV č. 12/2012 o miestnych daniach. Zváženie doplnenia VZN č. 12/2012 o miestnych daniach o identifikačný údaj k platbe dane za ubytovanie.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Kontrolou účtovných dokladov súvisiacich s daňou za ubytovanie bolo zistené, že pri platbách dane za ubytovanie v pokladni MsÚ vo viacerých prípadoch nie je v účele platby špecifikované obdobie, ku ktorému sa predmetná úhrada dane za ubytovanie vzťahuje, uvedený je iba všeobecný účel „daň za ubytovanie“, prípadne „daň za ubytovanie a mesiac bez uvedenia roku“.

Zodpovední zamestnanci kontrolovaného subjektu pri vystavovaní pokladničných dokladov za úhradu platieb dane za ubytovanie do pokladne MsÚ neuvádzali v účele platby konkrétne obdobie, ku ktorému sa príslušná úhrada dane za ubytovanie vzťahovala, čo následne sťažilo identifikáciu niektorých úhrad.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov MsÚ o kompletnom a úplnom vypĺňaní údajov na pokladničných dokladoch súvisiacich s úhradou dane za ubytovanie z dôvodu presného identifikovania jednotlivých platieb.

 

 1. Daň z nehnuteľností – trafostanice
 • preveriť, či sa za všetky trafostanice vyberá daň z nehnuteľnosti.

 

Ku kontrole úhrad dane z nehnuteľností za trafostanice boli vyžiadané od spoločnosti zodpovednej za prevádzku distribučnej sústavy zoznamy trafostaníc nachádzajúcich sa na území mesta Piešťany. Na základe poskytnutých informácií bola vykonaná kontrola, či všetky trafostanice evidované v týchto zoznamoch sú predmetom dane z nehnuteľností a tieto platby sú v kontrolovanom období roka 2016 uhradené.

Trafostanice, ktoré majú charakter stavby v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v z. n. p., sú zdaňované ako stavby. Ostatné trafostanice sú v zmysle uvedeného zákona o miestnych daniach zdaňované ako stavebné pozemky. V prípade štyroch trafostaníc sa vykonáva administrácia súvisiaca so zabezpečením dokumentácie.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Kontrolou poskytnutých dokladov bolo zistené, že v jednom prípade trafostanica bola zdanená ako ostatná plocha a nie ako stavba. Po zisťovaní dôvodu uvedeného nedostatku bolo zistené, že táto trafostanica administratívnym omylom daňovníka nebola zahrnutá v zozname stavieb. Zaplatená daň za uvedený pozemok predstavuje 0,37 €, pri správnom zdanení mala byť uhradená daň 35,00 €.

Pri podaní daňového priznania daňovníkom jeho administratívnym omylom nebola zahrnutá jedna trafostanica do zoznamu zdaňovaných stavieb, tým bola zdanená ako ostatné plochy. V priebehu mesiaca september 2017 bude daňový subjekt vyzvaný na podanie opravného daňového priznania.

Navrhované odporúčanie:

Vyzvanie daňovníka za účelom podania dodatočného daňového priznania s opravenými údajmi.

 

 1. Dodatočné legalizovanie stavieb a priestupky
 • skontrolovať, aké správne poplatky boli vyrubené pri dodatočnom „legalizovaní“ stavieb v súlade s § 88 stavebného zákona a aké boli vyrubené poplatky za priestupky pri tomto konaní.

 

Správne poplatky sa ukladajú v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p. Ku kontrole boli vyžiadané podklady súvisiace s uložením a úhradou správnych poplatkov dodatočne povolených stavieb. Za kontrolované obdobie roka 2016 zodpovední zamestnanci  oddelenia stavebných služieb predložili ku kontrole štyri žiadosti o dodatočné povolenie stavby:

 1. žiadosť zaevidovaná s podacím číslom 19186 zo dňa 17. 08. 2016 – žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudáciou, z predloženej žiadosti nie je možné určiť výšku správneho poplatku. Podľa priloženého príjmového pokladničného dokladu (ďalej aj „PPD“) č. 11730/16 uhradený správny poplatok vo výške 360,- €, na PPD uvedený ako účel platby „SP-stavebný zákon“.
 2. žiadosť zaevidovaná s podacím číslom 15267 zo dňa 21. 06. 2016 – žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia, z  údajov uvedených v žiadosti vyplýva povinnosť úhrady správneho poplatku v zmysle položky 60 a, písm. e) ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích práce pre, bod 2. fyzickú osobu vo výške 10,- €, keďže ide o dodatočné povolenie, v zmysle položky 61 trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60. Podľa priloženého PPD č. 10276/16 uhradený správny poplatok vo výške 30,- €, na PPD uvedený ako účel platby „SP-stavebný zákon-stavebné povolenie-dodatočné“.
 3. žiadosť zaevidovaná s podacím číslom 17343 zo dňa 25. 07. 2016 – žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia, z údajov uvedených v žiadosti vyplýva povinnosť úhrady správneho poplatku v zmysle položky 60 – Žiadosť o stavebné povolenie písm. a) stavba na bývanie, bod 1. stavba rodinného domu vo výške 50,- €, keďže ide o dodatočné povolenie, v zmysle položky 61 trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60. Podľa priložených pokladničných dokladov uhradený správny poplatok v celkovej výške 180,- €, t. j. vyššej o 30,- € (PPD č. 11160/16  uhradený správny poplatok vo výške 50,- €, na PPD uvedený ako účel platby „SP-stavebný zákon-stavebné povolenie“ a PPD č. 12333/16  uhradený správny poplatok vo výške 130,- €, na PPD uvedený ako účel platby „SP-stavebný zákon“).
 4. žiadosť zaevidovaná s podacím číslom 496 zo dňa 11. 01. 2016 – žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia, z  údajov uvedených v žiadosti vyplýva povinnosť úhrady správneho poplatku v zmysle položky 60 – Žiadosť o stavebné povolenie písm. g) ostatné neuvedené pri predpokladanom rozpočtovom náklade  nad 50000 eur do 100000 eur vo výške 200,- €, keďže ide o dodatočné povolenie, v zmysle položky 61 trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60. Podľa priloženého PPD č. 96/16 uhradený správny poplatok vo výške 600,- €, na PPD uvedený ako účel platby „SP-stavebný zákon“.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

Kontrolou dokladov poskytnutých ku kontrole bolo zistené, že v dvoch prípadoch žiadosti o dodatočné povolenie stavby neobsahovali náležitosti potrebné k presnému určeniu výšky správneho poplatku podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.

Správny poplatok v jednom prípade bol uložený a zaplatený vo výške, ktorej správnosť nebolo možné z predložených dokladov overiť a v jednom prípade bol uložený a zaplatený správny poplatok v sume o 30,- € vyššej ako vyplýva z príslušného sadzobníka správnych poplatkov.

 

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie kompletného a úplného vypĺňania žiadostí o dodatočné povolenie stavby, aby bolo možné presne určiť a následne skontrolovať správnosť uloženého a uhradeného správneho poplatku v zmysle prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.

 

Kontrolné zistenie č. 6:

Kontrolou úhrad správnych poplatkov bolo zistené, že na pokladničných dokladoch bol  uvedený účel platby „SP-stavebný zákon“, ale ďalej nebol konkretizovaný úkon ani konanie, ktoré bolo spoplatnené, napríklad stavebné povolenie, stavebné povolenie dodatočné, kolaudačné rozhodnutie a pod. Uvedený postup sťažuje kontrolu úhrad príslušných správnych poplatkov.

Účel platby pri úhrade správneho poplatku nekonkretizoval úkon ani konanie, ktoré bolo spoplatnené, bol uvedený iba všeobecný účel „SP-stavebný zákon“.

 

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie konkretizovania obsahu účtovného prípadu s dôrazom na preukázateľnosť účtovného záznamu v zmysle § 32 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

 

Ku kontrole boli ďalej vyžiadané podklady k pokutám udeleným za porušenie stavebného zákona za rok 2016. Z oddelenia stavebných služieb boli ku kontrole predložené nasledovné podklady:

 • č. j. 02347/22/P4/2015-BB v sume 100,- €,
 • č. j. 02347/22/P3/2015-BB v sume 50,- €,
 • č. j. 03438/22/P2/2015-BB v sume 50,- €,
 • č. j. 01904/22/P2/2015-BB v sume 1.500,- €,
 • č. j. 01034/22/P5/2015-BB v sume 200,- €,
 • č. j. 02660/48/P1/2016-BB v sume 50,- €,
 • č. j. 01992/48/P4/2016-BB v sume 200,- €,
 • č. j. 01992/48/P3/2016-BB v sume 200,- €,
 • č. j. 03466/48/P1/2016-BB v sume 50,- €,
 • č. j. 03466/48/P2/2016-BB v sume 50,- €,
 • č. j. 16813/48/P1/2016-BB v sume 200,- €,
 • č. j. 16813/48/P2/2016-BB v sume 200,- €,
 • č. j. 02213/48/P3/2016-BB v sume 50,- €,
 • č. j. 02213/48/P2/2016-BB v sume 50,- €,
 • č. j. 01272/48/2016-La v sume 1.000,- €,
 • č. j. 00282/48/2016-La v sume 20,- €,
 • č. j. 16315/48/2016-La v sume 100,- €,
 • č. j. 16315/48/2016-La v sume 100,- €,
 • č. j. 16315/48/2016-La v sume 100,- €,
 • č. j. 16315/48/2016-La v sume 100,- €,
 • č. j. 03041/48/2016-La v sume 30,- €.

 

Počas výkonu kontroly jedna zamestnankyňa oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta ukončila na MsÚ pracovný pomer. K vyžiadaniu dokumentácie, ktorú uvedená zamestnankyňa mala vo svojej agende, obdržal hlavný kontrolór a referent útvaru hlavného kontrolóra nasledovné vyjadrenie: „Čo sa týka spisov ... tak v minulom roku 2016 neuložila ani jednu sankciu. Všetky jej spisy vo veci uloženia sankčných postihov majú rozdelené pracovníčky s tým, že konania vo veci uloženia pokuty neboli začaté, nebolo prerokované priestupky ani správne delikty, neboli vydané Rozhodnutia o uložení pokuty.“

Ku kontrole úhrad pokút za porušenia stavebného zákona boli vyžiadané súčasne doklady z oddelenia finančných služieb. Na základe týchto dokladov bolo zistené, že z oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta nebol ku kontrole predložený nasledovný doklad:

 • č. j. 03172/2016 v sume 60,- €.

 

Kontrolou jednotlivých podkladov k pokutám za porušenia stavebného zákona boli identifikované nasledovné kontrolné zistenia:

 

Kontrolné zistenie č. 7:

Kontrolou úhrad pokút za porušenia stavebného zákona bolo zistené, že dve pokuty č. j. 02213/48/P3/2016-BB v sume 50,- € a č. j. 02213/48/P2/2016-BB v sume 50,- € boli udelené a zároveň zaplatené 25. 08. 2016. Pri úhrade pokút v pokladni MsÚ bol do účelu platby uvedený všeobecný účel „SP-stavebný zákon“ namiesto „pokuta-stavebný zákon“. Príslušné podklady k pokutám neboli zaslané na oddelenie finančných služieb, kde by boli naúčtované príslušné predpisy pohľadávok. Príjmy z pokút za porušenie stavebného zákona tak boli naúčtované chybne na rozpočtovú položku 221004-správny poplatok namiesto rozpočtovej položky  222003 01-pokuty stavebný zákon.

Podklady k pokutám za porušenie stavebného zákona neboli z oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta zaslané na oddelenie finančných služieb k zaúčtovaniu predpisov pohľadávok. Pri úhrade pokuty v pokladni MsÚ bol uvedený nesprávny účel platby a úhrada tak bola naúčtovaná na inú rozpočtovú položku.

 

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie pravidelného zasielania podkladov (rozhodnutí, zápisníc a pod.) týkajúcich sa pokút z oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta na oddelenie finančných služieb, aby nedošlo k nesprávnemu účtovaniu alebo opomenutiu zaúčtovania predpisov pohľadávok a tým skresleniu finančného hospodárenia mesta.

 

Kontrolné zistenie č. 8:

Kontrolou úhrad pokút za porušenia stavebného zákona bolo zistené, že podklady k dvom pokutám č. j. 16315/48/2016-La v sume 100,- € a č. j. 16315/48/2016-La v sume 100,- € neboli zaslané z oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta na oddelenie finančných služieb. MsÚ tak neevidoval uvedené sumy ako pohľadávky voči účastníkom konania, ktorým boli udelené pokuty a pokuty tak zostali neuhradené. Po upozornení zo strany hlavného kontrolóra v priebehu výkonu kontroly zodpovední pracovníci oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta podklady k pokutám zaslali na oddelenie finančných služieb. Oddelenie finančných služieb následne zaúčtovalo pohľadávky vo výške udelených pokút. Zodpovední pracovníci oddelenia stavebných služieb boli zároveň zo strany hlavného kontrolóra vyzvaní, aby účastníkov konania, ktorým boli udelené pokuty, informovali o povinnosti ich uhradiť. Tieto úhrady boli v priebehu výkonu kontroly zrealizované.

Podklady k pokutám za porušenie stavebného zákona neboli z oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta zaslané na oddelenie finančných služieb k zaúčtovaniu predpisov pohľadávok. Mesto neevidovalo uvedené pohľadávky, čím došlo k skresleniu hospodárskeho výsledku a porušeniu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

 

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie pravidelného zasielania podkladov (rozhodnutí, zápisníc a pod.) týkajúcich sa pokút z oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta na oddelenie finančných služieb, aby nedošlo k opomenutiu zaúčtovania predpisov pohľadávok a tým skresleniu finančného hospodárenia mesta. Predkladanie úplnej dokumentácie k účtovaniu pohľadávok za účelom verného a skutočného obrazu hospodárenia účtovnej jednotky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

 

Kontrolné zistenie č. 9:

Kontrolou úhrad pokút za porušenia stavebného zákona bolo zistené, že v štyroch prípadoch boli pokuty v roku 2016 udelené, ale pokuty nie sú uhradené a neboli ani postúpené zodpovednými zamestnancami na ďalšie riešenie oddeleniu právnych a klientskych služieb MsÚ. Jedná sa o nasledovné pokuty:

 • č. j. 01034/22/P5/2015-BB v sume 200,- €,
 • č. j. 01992/48/P4/2016-BB v sume 200,- €,
 • č. j. 01992/48/P3/2016-BB v sume 200,- €,
 • č. j. 01272/48/2016-La v sume 1.000,- €.

 

V priebehu výkonu kontroly po upozornení hlavným kontrolórom zodpovední zamestnanci spracovali urgencie k uhradeniu pokuty pre uvedených dlžníkov.

Neuhradené pokuty za porušenie stavebného zákona neboli vymáhané a ani postúpené oddeleniu právnych a klientskych služieb na ďalšie riešenie.

 

Navrhované odporúčanie:

Určenie zodpovedných zamestnancov a spôsobu vymáhania neuhradených pokút za porušenie stavebného zákona za rok 2016 a rovnako i za predchádzajúce roky.

 

2.6. Komplexný informačný systém

 • preveriť, či mesto operatívne aktualizuje údaje do evidenčného systému, program  URBIS pre evidenciu nehnuteľností.

 

Mesto Piešťany nepoužíva program URBIS, ale komplexný informačný systém pre samosprávu KORWIN. V rámci modulu „Ekonomika“ funguje systém „Dane a poplatky“. Údaje do systému evidencie nehnuteľností sa vkladajú priebežne tak ako sa spracúvajú jednotlivé podklady od daňovníkov. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Tieto daňové priznania sa následne spracúvajú do systému. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa v zmysle § 18, ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. neprihliada. Výnimku tvorí nadobudnutie nehnuteľností vydražením a dedením. Operatívne sa údaje aktualizujú aj pri vykonávaní kontrol zodpovednými pracovníkmi oddelenia finančných služieb, ak sú zistené nové skutočnosti. 

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Informovať platiteľov dane za ubytovanie o povinnosti predkladať správcovi dane do 10. dňa nasledujúceho mesiaca mesačné vyúčtovanie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Informovať platiteľov dane za ubytovanie o oznamovacej povinnosti v prípade zániku daňovej povinnosti. Vykonávať vyhľadávaciu činnosť pri platiteľoch dane za ubytovanie. Preberať prvky dobrej praxe uplatňovanej u iných správcov dane za ubytovanie do vlastných postupov jej správy.
 • Informovať platiteľov dane za ubytovanie o povinnosti postupovať pri úhradách dane za ubytovanie v zmysle príslušných ustanovení § 3 VZV č. 12/2012 o miestnych daniach. Zvážiť doplnenie VZN č. 12/2012 o miestnych daniach o identifikačný údaj k platbe dane za ubytovanie.
 • Poučiť zodpovedných zamestnancov MsÚ o kompletnom a úplnom vypĺňaní údajov na pokladničných dokladoch súvisiacich s úhradou dane za ubytovanie z dôvodu presného identifikovania jednotlivých platieb.
 • Vyzvať daňovníka za účelom podania dodatočného daňového priznania s opravenými údajmi.
 • Zabezpečiť kompletné a úplné vypĺňanie žiadostí o dodatočné povolenie stavby, aby bolo možné presne určiť a následne skontrolovať správnosť uloženého a uhradeného správneho poplatku v zmysle prílohy zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p.  
 • Zabezpečiť konkretizovanie obsahu účtovného prípadu s dôrazom na preukázateľnosť účtovného záznamu v zmysle § 32 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
 • Zabezpečiť pravidelné zasielanie podkladov (rozhodnutí, zápisníc a pod.) týkajúcich sa pokút z oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta na oddelenie finančných služieb, aby nedošlo k nesprávnemu účtovaniu alebo opomenutiu zaúčtovania predpisov pohľadávok a tým skresleniu finančného hospodárenia mesta. Predkladať úplnú dokumentáciu k účtovaniu pohľadávok za účelom verného a skutočného obrazu hospodárenia účtovnej jednotky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
 • Určiť zodpovedných zamestnancov a spôsob vymáhania neuhradených pokút za porušenie stavebného zákona za rok 2016 a rovnako i za predchádzajúce roky.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 03. 10. 2017.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 11. 09. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 13/2017

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií

 

Povinná osoba:                        Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          apríl – jún 2017                                           

Termín kontroly:                    27. júl 2017

Cieľ  kontroly:                         kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 

                                                   právnych predpisov a interných predpisov mesta pri použití

                                                   výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta 

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • interná norma č. 7/2013 „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný obeh účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste

 

 

 1. Úvod

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie.

Podľa § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely“.

                        Pre potreby Mesta Piešťany boli ustanovenia § 34 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy aplikované v internej norme č. 7/2013 – „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 07. 2013. Táto interná norma je záväzná pre všetky organizačné zložky Mestského úradu a Mestskej polície. Mesto Piešťany môže uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely  v rozsahu schválenom v rozpočte mesta Piešťany na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, účelnosti a vecnej preukázateľnosti.

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na súvisiace  právne predpisy, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Piešťany vydalo „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, ktorého účelom je zabezpečiť preukaznosť, úplnosť, správnosť, prehľadnosť, včasnosť, účelnosť a prípustnosť použitia finančných prostriedkov mesta z hľadiska platných právnych  predpisov a interných noriem mesta. Tento poriadok upravuje povinnosti, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých organizačných zložiek mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov pri vystavovaní, preskúmaní, evidencii a archivovaní dokladov. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov určuje postup obehu účtovných dokladov i  nadväzujúcich dokladov operatívnej evidencie. Na týchto dokladoch sa podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonáva základná finančná kontrola podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti primátorom mesta určeným vedúcim jednotlivých organizačných útvarov a vecne zodpovedným zamestnancom za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, pričom sa táto kontrola môže bez ohľadu na povahu finančnej operácie alebo jej časti kedykoľvek vykonať aj primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Základná finančná kontrola na dokladoch súvisiacich s vyúčtovaním čerpania reprezentačných výdavkov primátora prostredníctvom platobnej karty sa vykonáva v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016. Touto kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami overuje, či je možné pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do predtlače, a to buď priamo vytlačením na poslednej strane listiny obsahujúcej finančnú operáciu/jej časť alebo na listine pevne zopnutej s listinou obsahujúcou finančnú operáciu/jej časť alebo s dokladom súvisiacim s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou.

 

2. Výkon kontroly

V kontrolovanom období za mesiace apríl – jún 2017 boli bankovou kartou realizované dve platby:

 • pracovný obed s predstaviteľmi partnerských miest Luhačovice, Poděbrady a Hajdúnánás počas OLKS – platba v sume 264,80 € zo dňa 04. 06. 2017,
 • ubytovanie delegácií z partnerských miest Luhačovice, Poděbrady a Hajdúnánás počas OLKS – platba v sume 551,00 € zo dňa 07. 06. 2017.

 

Predloženie dokladov k vyúčtovaniu výdavkov uhradených platobnou kartou bolo realizované interným listom vrátane príslušných príloh s dátumom 06. 06. 2017. Základná finančná kontrola bola zodpovednými zamestnancami mestského úradu vykonaná v zmysle interných predpisov.

 

 1. Záver

Kontrolou výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií za kontrolované obdobie apríl – jún 2017 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Mesta Piešťany.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  28. 07. 2017

 

Správa o výsledku kontroly č. 14/2017

Kontrola pokladne a pokladničných dokladov

 

Povinná osoba:                     Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                   Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                 Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          apríl – jún 2017                                          

Termín kontroly:                    28. 07. 2017 – 09. 08. 2017

Cieľ a predmet kontroly:       kontrola  dodržiavania  a  uplatňovania  všeobecne   záväzných

                                                  právnych  predpisov a interných predpisov mesta pri nakladaní

                                                  s pokladničnou hotovosťou a kontrola pokladničných dokladov

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“
 • interná norma č. 1/2017 „Interná smernica o cestovných náhradách“, s účinnosťou od 01. 02. 2017

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 15. 08. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

 

Kontrola pokladne a pokladničných dokladov bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,

f) podpisový záznam osoby ( § 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej  jednotke

    a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách  účtujúcich

    v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. 

Náležitosti  účtovného  dokladu sa môžu umiestniť aj na iných, než účtovných písomnostiach. Tieto písomnosti sa uschovávajú po rovnakú dobu, ako účtovný doklad (interné účtovné doklady). Všetky doklady súvisiace s príjmami a výdavkami rozpočtu mesta, účtovaním nákladov a výnosov, bankovými operáciami alebo majetkom mesta sa vyhotovujú bez zbytočného odkladu po zistení  skutočností, ktoré sa nimi dokladujú.

Pre potreby Mesta Piešťany boli ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na súvisiace právne predpisy, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a interné normy mesta, aplikované v internej norme č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016. Tento poriadok upravuje povinnosti, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých organizačných zložiek mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov pri vystavovaní, preskúmaní, evidencii a archivovaní dokladov. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov určuje postup obehu účtovných dokladov i  nadväzujúcich dokladov operatívnej evidencie. Na týchto dokladoch sa podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonáva základná finančná kontrola podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti primátorom mesta určeným vedúcim jednotlivých organizačných útvarov a vecne zodpovedným zamestnancom za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, pričom sa táto kontrola môže bez ohľadu na povahu finančnej operácie alebo jej časti kedykoľvek vykonať aj primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Základná finančná kontrola na súvisiacich dokladoch sa vykonáva v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016. Touto kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami overuje, či je možné pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do predtlače, a to buď priamo vytlačením na poslednej strane listiny obsahujúcej finančnú operáciu/jej časť alebo na listine pevne zopnutej s listinou obsahujúcou finančnú operáciu/jej časť alebo s dokladom súvisiacim s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených pokladničných dokladov za sledované obdobie mesiacov apríl - jún 2017 boli identifikované nasledovné kontrolné zistenia:

Kontrolné zistenie č. 1:

Podľa § 2 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, finančnou kontrolou  sa podľa tohto zákona rozumie súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia. Podľa § 7 ods. 2 spomínaného zákona základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy.

V podmienkach mesta Piešťany je vykonávanie základnej finančnej kontroly definované v internej norme č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie a pokyne primátora č. 2/2016.

Kontrolou bolo zistené, že základná finančná kontrola v niektorých prípadoch na pokladničných dokladoch, príp. súvisiacich účtovných dokladoch nebola vykonaná. Tento postup nie je v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2. internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „výdavok z pokladne sa vykoná len na základe účtovného dokladu, na ktorom bola vykonaná základná finančná kontrola v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016“. Uvedený nedostatok bol zistený v týchto prípadoch, napr.:

 • výdavkový pokladničný doklad (ďalej len „VPD“) č. 270/17 zo dňa 03. 04. 2017,
 • VPD č. 284/17 zo dňa 04. 04. 2017,
 • VPD č. 288/17 zo dňa 05. 04. 2017,
 • VPD č. 295/17 zo dňa 06. 04. 2017,
 • VPD č. 300/17 zo dňa 07. 04. 2017,
 • VPD č. 304/17 zo dňa 10. 04. 2017,
 • VPD č. 310/17 zo dňa 11. 04. 2017,
 • VPD č. 315/17 zo dňa 12. 04. 2017,
 • VPD č. 316/17 zo dňa 13. 04. 2017,
 • VPD č. 320/17 zo dňa 18. 04. 2017,
 • VPD č. 324/17 zo dňa 19. 04. 2017,
 • VPD č. 328/17 zo dňa 20. 04. 2017,
 • VPD č. 339/17 zo dňa 24. 04. 2017,
 • VPD č. 346/17 zo dňa 25. 04. 2017,
 • VPD č. 353/17 zo dňa 27. 04. 2017,
 • VPD č. 373/17 zo dňa 02. 05. 2017,
 • VPD č. 395/17 zo dňa 03. 05. 2017,
 • VPD č. 410/17 zo dňa 05. 05. 2017,
 • VPD č. 419/17 zo dňa 09. 05. 2017,
 • VPD č. 424/17 zo dňa 10. 05. 2017,
 • VPD č. 439/17 zo dňa 11. 05. 2017,
 • VPD č. 445/17 zo dňa 15. 05. 2017,
 • VPD č. 450/17 zo dňa 16. 05. 2017,
 • VPD č. 460/17 zo dňa 17. 05. 2017,
 • VPD č. 471/17 zo dňa 18. 05. 2017,
 • VPD č. 486/17 zo dňa 19. 05. 2017,
 • VPD č. 489/17 zo dňa 22. 05. 2017,
 • VPD č. 493/17 zo dňa 23. 05. 2017,
 • VPD č. 496/17 zo dňa 24. 05. 2017,
 • VPD č. 506/17 zo dňa 26. 05. 2017,
 • VPD č. 514/17 zo dňa 29. 05. 2017,
 • VPD č. 532/17 zo dňa 30. 05. 2017,
 • VPD č. 541/17 zo dňa 31. 05. 2017,
 • VPD č. 546/17 zo dňa 01. 06. 2017,
 • VPD č. 564/17 zo dňa 05. 06. 2017,
 • VPD č. 573/17 zo dňa 07. 06. 2017,
 • VPD č. 578/17 zo dňa 08. 06. 2017,
 • VPD č. 609/17 zo dňa 12. 06. 2017,
 • VPD č. 610/17 zo dňa 13. 06. 2017,
 • VPD č. 619/17 zo dňa 14. 06. 2017,
 • VPD č. 630/17 zo dňa 19. 06. 2017,
 • VPD č. 648/17 zo dňa 23. 06. 2017.

 

Ďalej bolo zistené, že v niektorých prípadoch sa na pokladničných dokladoch, príp. súvisiacich účtovných dokladoch nachádzala predtlač základnej finančnej kontroly, vrátane mien zodpovedných zamestnancov, podpisov a dátumov, ale pri základnej finančnej kontrole nebolo  zákonom požadovaným spôsobom vyznačené, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, či je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať a či je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, t. j. základná finančná kontrola bola vykonaná iba formálne (bod 3.2 metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. presne popisuje postup ako vykonať základnú finančnú kontrolu). Ide o tieto prípady, napr.:

 • VPD č. 266/17 zo dňa 03. 04. 2017,
 • VPD č. 267/17 zo dňa 03. 04. 2017,
 • VPD č. 268/17 zo dňa 03. 04. 2017,
 • VPD č. 269/17 zo dňa 03. 04. 2017,
 • VPD č. 271/17 zo dňa 03. 04. 2017,
 • VPD č. 292/17 zo dňa 06. 04. 2017,
 • VPD č. 294/17 zo dňa 06. 04. 2017,
 • VPD č. 296/17 zo dňa 07. 04. 2017,
 • VPD č. 301/17 zo dňa 10. 04. 2017,
 • VPD č. 302/17 zo dňa 10. 04. 2017,
 • VPD č. 305/17 zo dňa 10. 04. 2017,
 • VPD č. 308/17 zo dňa 11. 04. 2017,
 • VPD č. 321/17 zo dňa 18. 04. 2017,
 • VPD č. 325/17 zo dňa 18. 04. 2017,
 • VPD č. 326/17 zo dňa 20. 04. 2017,
 • VPD č. 327/17 zo dňa 20. 04. 2017,
 • VPD č. 337/17 zo dňa 24. 04. 2017 (6 súvisiacich účtovných dokladov),
 • VPD č. 340/17 zo dňa 24. 04. 2017,
 • VPD č. 348/17 zo dňa 26. 04. 2017,
 • VPD č. 349/17 zo dňa 26. 04. 2017,
 • VPD č. 354/17 zo dňa 27. 04. 2017,
 • VPD č. 355/17 zo dňa 27. 04. 2017,
 • VPD č. 356/17 zo dňa 28. 04. 2017,
 • VPD č. 360/17 zo dňa 28. 04. 2017,
 • VPD č. 362/17 zo dňa 28. 04. 2017,
 • VPD č. 365/17 zo dňa 02. 05. 2017,
 • VPD č. 366/17 zo dňa 02. 05. 2017,
 • VPD č. 367/17 zo dňa 02. 05. 2017,
 • VPD č. 369/17 zo dňa 02. 05. 2017,
 • VPD č. 372/17 zo dňa 02. 05. 2017,
 • VPD č. 387/17 zo dňa 03. 05. 2017,
 • VPD č. 394/17 zo dňa 03. 05. 2017,
 • VPD č. 396/17 zo dňa 04. 05. 2017,
 • VPD č. 400/17 zo dňa 05. 05. 2017,
 • VPD č. 402/17 zo dňa 05. 05. 2017,
 • VPD č. 403/17 zo dňa 05. 05. 2017,
 • VPD č. 409/17 zo dňa 05. 05. 2017,
 • VPD č. 412/17 zo dňa 09. 05. 2017,
 • VPD č. 417/17 zo dňa 09. 05. 2017,
 • VPD č. 418/17 zo dňa 09. 05. 2017,
 • VPD č. 421/17 zo dňa 10. 05. 2017,
 • VPD č. 427/17 zo dňa 10. 05. 2017,
 • VPD č. 434/17 zo dňa 11. 05. 2017,
 • VPD č. 444/17 zo dňa 15. 05. 2017,
 • VPD č. 449/17 zo dňa 16. 05. 2017,
 • VPD č. 463/17 zo dňa 17. 05. 2017 (4 súvisiace účtovné doklady),
 • VPD č. 465/17 zo dňa 18. 05. 2017,
 • VPD č. 469/17 zo dňa 18. 05. 2017,
 • VPD č. 470/17 zo dňa 18. 05. 2017,
 • VPD č. 482/17 zo dňa 19. 05. 2017,
 • VPD č. 484/17 zo dňa 19. 05. 2017,
 • VPD č. 487/17 zo dňa 22. 05. 2017,
 • VPD č. 494/17 zo dňa 24. 05. 2017,
 • VPD č. 497/17 zo dňa 25. 05. 2017,
 • VPD č. 498/17 zo dňa 25. 05. 2017,
 • VPD č. 507/17 zo dňa 29. 05. 2017,
 • VPD č. 508/17 zo dňa 29. 05. 2017,
 • VPD č. 509/17 zo dňa 29. 05. 2017 (14 súvisiacich účtovných dokladov),
 • VPD č. 517/17 zo dňa 30. 05. 2017,
 • VPD č. 525/17 zo dňa 30. 05. 2017 (3 súvisiace účtovné doklady),
 • VPD č. 527/17 zo dňa 30. 05. 2017,
 • VPD č. 530/17 zo dňa 30. 05. 2017,
 • VPD č. 534/17 zo dňa 31. 05. 2017,
 • VPD č. 535/17 zo dňa 31. 05. 2017,
 • VPD č. 542/17 zo dňa 31. 05. 2017,
 • VPD č. 545/17 zo dňa 01. 06. 2017,
 • VPD č. 547/17 zo dňa 02. 06. 2017,
 • VPD č. 549/17 zo dňa 02. 06. 2017,
 • VPD č. 552/17 zo dňa 05. 06. 2017,
 • VPD č. 555/17 zo dňa 05. 06. 2017,
 • VPD č. 556/17 zo dňa 05. 06. 2017,
 • VPD č. 560/17 zo dňa 05. 06. 2017,
 • VPD č. 561/17 zo dňa 05. 06. 2017 (2 súvisiace účtovné doklady),
 • VPD č. 562/17 zo dňa 05. 06. 2017 (5 súvisiacich účtovných dokladov),
 • VPD č. 580/17 zo dňa 09. 06. 2017,
 • VPD č. 581/17 zo dňa 09. 06. 2017,
 • VPD č. 603/17 zo dňa 12. 06. 2017,
 • VPD č. 618/17 zo dňa 14. 06. 2017,
 • VPD č. 620/17 zo dňa 14. 06. 2017,
 • VPD č. 623/17 zo dňa 16. 06. 2017,
 • VPD č. 622/17 zo dňa 15. 06. 2017 (2 súvisiace účtovné doklady),
 • VPD č. 628/17 zo dňa 19. 06. 2017,
 • VPD č. 632/17 zo dňa 20. 06. 2017,
 • VPD č. 634/17 zo dňa 21. 06. 2017,
 • VPD č. 649/17 zo dňa 26. 06. 2017,
 • VPD č. 651/17 zo dňa 26. 06. 2017,
 • VPD č. 678/17 zo dňa 28. 06. 2017,
 • VPD č. 680/17 zo dňa 28. 06. 2017,
 • VPD č. 681/17 zo dňa 28. 06. 2017,
 • VPD č. 689/17 zo dňa 30. 06. 2017,
 • VPD č. 690/17 zo dňa 30. 06. 2017,
 • VPD č. 691/17 zo dňa 30. 06. 2017,
 • VPD č. 694/17 zo dňa 30. 06. 2017,
 • VPD č. 696/17 zo dňa 30. 06. 2017.

 

Ďalším zisteným nedostatkom bola skutočnosť, že základná finančná kontrola nebola vykonaná pred uskutočnením finančnej operácie, ale až po jej uskutočnení. Tento postup nie je v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2 internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „výdavok z pokladne sa vykoná len na základe účtovného dokladu, na ktorom bola vykonaná základná finančná kontrola v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016“, resp. čl. 10, bod 1 internej normy č. 1/2017 Interná smernica o cestovných náhradách, podľa ktorého „pred nástupom na pracovnú cestu je potrebné ... vykonať základnú finančnú kontrolu“.  Išlo o tieto prípady, napr.:

 • záloha vyplatená z pokladne MsÚ na VPD 274/17 dňa 04. 04. 2017 (žiadosť o poskytnutie zálohy vrátane základnej finančnej kontroly datovaná dňom  05. 04. 2017),
 • cestovný príkaz č. 65, začiatok pracovnej cesty dňa 20. 03. 2017 (základná finančná kontrola vykonaná 31. 03. 2017),
 • cestovný príkaz č. 66, začiatok pracovnej cesty dňa 20. 03. 2017 (základná finančná kontrola vykonaná 31. 03. 2017),
 • cestovný príkaz č. 67, začiatok pracovnej cesty dňa 20. 03. 2017 (základná finančná kontrola vykonaná 31. 03. 2017),
 • cestovný príkaz č. 68, začiatok pracovnej cesty dňa 20. 03. 2017 (základná finančná kontrola vykonaná 31. 03. 2017),
 • cestovný príkaz č. 167, začiatok pracovnej cesty dňa 04. 05. 2017 (základná finančná kontrola vykonaná 25. 05. 2017),
 • cestovný príkaz č. 174, začiatok pracovnej cesty dňa 25. 05. 2017 (základná finančná kontrola vykonaná 29. 05. 2017).

 

Kontrolou bolo zistené, že základnú finančnú kontrolu za priameho nadriadeného vedúceho zamestnanca vykonal bezdôvodne iný (nepríslušný) vedúci zamestnanec. Ide o tieto prípady, napr.:

 • VPD č. 530/17 zo dňa 30. 05. 2017,
 • VPD č. 531/17 zo dňa 30. 05. 2017.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami.

 

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 2/2016.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

V § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je definovaný účtovný doklad ako  preukázateľný účtovný záznam  vrátane povinných náležitostí, ktoré musí obsahovať. Táto definícia v podmienkach mesta Piešťany je aplikovaná v internej norme č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, s účinnosťou od 15. 11. 2016.

Pri pokladničných dokladoch interná norma platná v kontrolovanom období mesiacov apríl – jún 2017 špecifikovala v článku 4, bod 6 náležitosti pokladničných dokladov v podmienkach mesta Piešťany. Všetky pokladničné operácie sa vykonávajú výhradne na základe číslovaných príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ktoré musia obsahovať tieto náležitosti:

 • názov, adresa, IČO vyhotoviteľa,
 • číslo pokladničného dokladu a dátum vyhotovenia,
 • meno, adresa, prípadne rodné číslo/IČO príjemcu alebo platiteľa hotovosti,
 • prijatú alebo vyplatenú sumu aj slovom,
 • účel platby,
 • podpis pokladníka a na VPD aj podpis príjemcu finančnej hotovosti,
 • podpis prednostu, prípadne primátora ako schvaľujúceho.

 

Kontrolou pokladničných dokladov boli v kontrolovanom období zistené nasledovné nedostatky:

 • príjmový pokladničný doklad (ďalej len „PPD“)  č. 4222/17 zo dňa 04. 04. 2017 – chýba podpis schvaľujúceho,
 • PPD č. 4305/17 zo dňa 05. 04. 2017 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 4306/17 zo dňa 05. 04. 2017 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 4307/17 zo dňa 05. 04. 2017 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 4893/17 zo dňa 13. 04. 2017 – chýba podpis pokladníka,
 • VPD č. 341/17 zo dňa 25. 04. 2017 – chýba podpis pokladníka,
 • VPD č. 418/17 zo dňa 09. 05. 2017 – chýba podpis schvaľujúceho,
 • VPD č. 483/17 zo dňa 19. 05. 2017 – chýba podpis schvaľujúceho,
 • PPD č. 8129/17 zo dňa 22. 05. 2017 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 8130/17 zo dňa 22. 05. 2017 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 9081/17 zo dňa 31. 05. 2017 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 9105/17 zo dňa 31. 05. 2017 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 9106/17 zo dňa 31. 05. 2017 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 10244/17 zo dňa 26. 06. 2017 –  chýba podpis pokladníka.

 

Ďalej bolo kontrolou zistené, že pokladničné doklady boli vyhotovené na iného príjemcu ako doklady súvisiace s finančnou operáciou. Uvedené skutočnosti boli zistené v nasledovných prípadoch, napr.:

 • VPD č. 424/17 zo dňa 10. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 439/17 zo dňa 11. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 445/17 zo dňa 15. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 450/17 zo dňa 16. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 460/17 zo dňa 17. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 471/17 zo dňa 18. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 486/17 zo dňa 19. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 489/17 zo dňa 22. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 493/17 zo dňa 23. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 496/17 zo dňa 24. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 506/17 zo dňa 26. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 514/17 zo dňa 29. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 532/17 zo dňa 30. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 541/17 zo dňa 31. 05. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 546/17 zo dňa 01. 06. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 564/17 zo dňa 05. 06. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 573/17 zo dňa 07. 06. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 578/17 zo dňa 08. 06. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 609/17 zo dňa 12. 06. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 610/17 zo dňa 13. 06. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 619/17 zo dňa 14. 06. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 630/17 zo dňa 19. 06. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet,
 • VPD č. 648/17 zo dňa 23. 06. 2017 – odvod hotovosti na bankový účet.

 

Pri vystavovaní pokladničných dokladov v pokladni MsÚ bol omylom zadaný iný adresát platby ako bol na doklade vystavenom bankou. Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka bola uvedená chyba spôsobená nepozornosťou, nakoľko ide o veľmi podobné názvy. Správnosť pripísania predmetných platieb na účet mesta bol prekontrolovaný účtovne, platby sú správne  zaúčtované na účtoch mesta.  

Náležitosti príjmových a výdavkových pokladničných dokladov v kontrolovanom neboli  v niektorých prípadoch v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a následne s príslušnými ustanoveniami článku 4, bod 6 internej normy č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.

 

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri vystavovaní príjmových a výdavkových pokladničných dokladov podmienkach mesta Piešťany.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Poskytovanie záloh v podmienkach mesta Piešťany bolo v kontrolovanom období upravené internou normou č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, s účinnosťou od 15. 11. 2016.

Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že poskytnutie zálohy kancelárii vedenia mesta na VPD č. 266/17 zo dňa 03. 04. 2017 s účelom použitia „bežné výdavky kancelárie primátora“ nie je schválené prednostom MsÚ. Uvedený postup nie je v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) internej normy č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „zálohu pre kanceláriu vedenia mesta a útvar hlavného kontrolóra schvaľuje prednosta MsÚ“.

Ďalej bolo kontrolou zistené poskytnutie zálohy zamestnancom i napriek tomu, že ešte nemali vyúčtovanú predtým poskytnutú zálohu. Táto skutočnosť nie je v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) smernice č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „referent pokladne neposkytne zálohu, pokiaľ žiadateľ o poskytnutie zálohy ešte nevyúčtoval predtým poskytnutú zálohu“.  Ide o tieto prípady, napr.:

 • VPD č. 387/17 zo dňa 03. 05. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 1.000,00 €) a následne VPD č. 409/17 zo dňa 05. 05. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 400,00 € ),
 • VPD č. 380/17 zo dňa 03. 05. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 16,99 €) a následne VPD č. 381/17 zo dňa 03. 05. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 16,99 €) a následne VPD č. 382/17 zo dňa 03. 05. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 16,99 €),
 • VPD č. 404/17 zo dňa 05. 05. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 40,00 €) a následne VPD č. 405/17 zo dňa 05. 05. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 700,00 €),
 • VPD č. 472/17 zo dňa 19. 05. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 120,00 €) a následne VPD č. 473/17 zo dňa 19. 05. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 120,00 €) a následne VPD č. 474/17 zo dňa 19. 05. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 16,99 €),
 • VPD č. 555/17 zo dňa 05. 06. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 300,00 €) a následne VPD č. 556/17 zo dňa 05. 06. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 600,00 €),
 • VPD č. 569/17 zo dňa 07. 06. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 16,99 €) a následne VPD č. 570/17 zo dňa 07. 06. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 120,00 €).

 

Kontrolou pokladničných dokladov bola zistená i skutočnosť, že zálohy vo výške nad 500,00 € neboli schválené primátorom mesta. Takýto postup je v rozpore s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) internej normy č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „záloha sa poskytuje maximálne do výšky 500,00 €; vyššiu zálohu vo výnimočných prípadoch, maximálne však do výšky 3.000,- €, schvaľuje primátor“. Tento nedostatok bol zistený v nasledovných prípadoch, napr.:

 • VPD č. 366/17 zo dňa 02. 05. 2017 – záloha vo výške 625,60 €,
 • VPD č. 369/17 zo dňa 02. 05. 2017 – záloha-dotácia pokladne MsP vo výške 800,00 €,
 • VPD č. 405/17 zo dňa 05. 05. 2017 – záloha vo výške 700,00 €,
 • VPD č. 407/17 zo dňa 05. 05. 2017 – záloha vo výške 2.750,00 €,
 • VPD č. 440/17 zo dňa 11. 05. 2017 – záloha vo výške 700,00 €,
 • VPD č. 556/17 zo dňa 05. 06. 2017 – záloha vo výške 600,00 €.

 

Ďalším preverovaním pokladničných dokladov bolo zistené, že hoci interná norma č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie v čl. 4, bod 6, ods. 6.1.4 stanovuje zálohu na dotáciu pokladne MsP pre referenta mestskej polície maximálne do výšky 670,00 €, táto záloha bola opakovane vyplatená v sume prevyšujúcej uvedený limit. Išlo o nasledovné prípady:

 • VPD č. 369/17 zo dňa 02. 05. 2017 – dotácia pokladne MsP vo výške 800,00 €,
 • VPD č. 551/17 zo dňa 02. 06. 2017 – dotácia pokladne MsP vo výške 800,00 €.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b)  a ods. 6.1.4 smernice č. 4/2016 internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.

 

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri poskytovaní záloh zamestnancom v podmienkach mesta Piešťany.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Problematiku pracovných ciest a s nimi súvisiacich cestovných náhrad v podmienkach mesta Piešťany v kontrolovanom období mesiacov apríl – jún 2017 riešila interná norma č. 1/2017 Interná smernica o cestovných náhradách, s účinnosťou od 01. 02. 2017.

 

Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že tuzemské pracovné cesty neboli v niektorých prípadoch povolené oprávnenou osobou, ale povolil ich iný vedúci zamestnanec. Tento postup nie je v súlade s čl. 3 internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017, ktorý presne konkretizuje oprávnenia povoliť pracovné cesty. Uvedený nedostatok bol zistený v nasledovných prípadoch:

 • cestovný príkaz č. 125 zamestnanca s os. č. 60007,
 • cestovný príkaz č. 174 zamestnanca s os. č. 60007,
 • cestovný príkaz č. 180 zamestnanca s os. č. 68015,
 • cestovný príkaz č. 182 zamestnanca s os. č. 401013,
 • cestovný príkaz č. 183 zamestnanca s os. č. 68009.

 

Ďalej bolo zistené, že zamestnanec vykonal pracovnú cestu skôr ako mal schválený cestovný príkaz. Ide o postup v rozpore s internou normou č. 1/2017 Interná smernica o cestovných náhradách. Jednalo sa o cestovný príkaz č. 136 zamestnanca s os. č. 10303 – zamestnanec uskutočnil pracovnú cestu dňa 02. 05. 2017, pracovnú cestu mal schválenú 03. 05. 2017.

Zistená bola aj skutočnosť, že zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu pred vykonaním pracovnej cesty v zmysle čl. 10, ods. 1 internej normy č. 1/2017 Interná smernica o cestovných náhradách nevykonal základnú finančnú kontrolu za zodpovedného zamestnanca na príslušnom tlačive. Išlo o tieto prípady:

 • cestovný príkaz č. 3 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 4 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 9 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 77 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 90 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 97 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 114 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 138 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 157 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 179 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 197 zamestnanca s os. č. 10005.

 

Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené nesprávne určenie podmienok pracovnej cesty v zmysle čl. 3, ods. 7 internej normy č. 1/2017 Interná smernica o cestovných náhradách. Išlo na nasledovné prípady:

 • cestovný príkaz č. 106 zamestnanca s os. č. 530121 – zamestnanec mal schválenú jednu pracovnú cestu od 03. 04. 2017 do 28. 04. 2017, podľa údajov z cestovného príkazu vykonal 18 samostatných pracovných ciest,
 • cestovný príkaz č. 107 zamestnanca s os. č. 530127 – zamestnanec mal schválenú jednu pracovnú cestu od 03. 04. 2017 do 28. 04. 2017, podľa údajov z cestovného príkazu vykonal 18 samostatných pracovných ciest,
 • cestovný príkaz č. 108 zamestnanca s os. č. 530129 – zamestnanec mal schválenú jednu pracovnú cestu od 03. 04. 2017 do 28. 04. 2017, podľa údajov z cestovného príkazu vykonal 18 samostatných pracovných ciest,
 • cestovný príkaz č. 109 zamestnanca s os. č. 530128 – zamestnanec mal schválenú jednu pracovnú cestu od 03. 04. 2017 do 28. 04. 2017, podľa údajov z cestovného príkazu vykonal 18 samostatných pracovných ciest.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade čl. 3 a čl. 10, ods. 1 Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017.

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne určenie osôb oprávnených schvaľovať pracovné cesty a na správne vypĺňanie náležitostí cestovných príkazov.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

Kontrolou náležitostí cestovných príkazov bol kontrolou zistený nesúlad medzi údajmi pred vykonaním pracovných ciest a po ich uskutočnení. Išlo o tieto prípady:

 • cestovný príkaz č. 132 zamestnanca s os. č. 530121 – zamestnanec mal schválenú pracovnú cestu na deň 22. 05. 2017, pracovnú cestu vykonal, ale omylom ju neuviedol do cestovného príkazu, čím sa ukrátil o stravné vo výške 4,50 €,
 • cestovný príkaz č. 133 zamestnanca s os. č. 530127 – zamestnanec mal schválenú pracovnú cestu na deň 22. 05. 2017, pracovnú cestu vykonal, ale omylom ju neuviedol do cestovného príkazu, čím sa ukrátil o stravné vo výške 4,50 €,
 • cestovný príkaz č. 134 zamestnanca s os. č. 530129 – zamestnanec uskutočnil 21 pracovných ciest, ale chybou pri sčítaní mu bolo vyplatené stravné iba za 20 pracovných ciest – rozdiel v neprospech zamestnanca vo výške 4,50 €,
 • cestovný príkaz č. 135 zamestnanca s os. č. 530128 – zamestnanec uskutočnil 21 pracovných ciest, ale chybou pri sčítaní mu bolo vyplatené stravné iba za 20 pracovných ciest – rozdiel v neprospech zamestnanca vo výške 4,50 €,

 

Zamestnanci predkladajúci cestovné príkazy k vyúčtovaniu nevyplnili dôsledne tlačivá cestovných príkazov v zmysle Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017.

 

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o správnom a úplnom vypĺňaní predpísaných tlačív cestovných príkazov v zmysle internej smernice o cestovných náhradách a dôslednejšia kontrola uvedených údajov.

 

Kontrolné zistenie č. 6:

Kontrolou bolo zistené, že cestovný príkaz č. 175 zamestnanca s os. č. 13103 bol predložený na vyúčtovanie s dátumom 12. 06. 2017, t. j. na 12sty deň po uskutočnení pracovnej cesty.

Zamestnanec nepredložil cestovný príkaz na vyúčtovanie do desiatich pracovných dní po dni skončenia pracovnej cesty, ale až na 12ty deň po dni skončenia pracovnej cesty, čím došlo k porušeniu čl. 9, ods. 1 Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017 .

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na dodržiavanie termínov predkladania cestovných príkazov na vyúčtovanie.

Kontrolou nakladania s pokladničnou hotovosťou ku dňu 02. 08. 2017 nebol zistený rozdiel medzi účtovným stavom vykázaným v pokladničnej knihe a skutočným fyzickým stavom v pokladni mesta.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 2/2016.
 • Dodržiavať internú normu „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri vystavovaní príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a poskytovaní záloh v podmienkach mesta Piešťany.
 • Dodržiavať internú normu „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne určenie osôb oprávnených schvaľovať pracovné cesty, na správne vypĺňanie náležitostí cestovných príkazov a na dodržiavanie termínov predkladania cestovných príkazov na vyúčtovanie.
 • Poučiť zamestnancov o správnom a úplnom vypĺňaní predpísaných tlačív cestovných príkazov v zmysle internej smernice o cestovných náhradách a dôslednejšia kontrola uvedených údajov.

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 04. 09. 2017.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  16. 08. 2017.

Vyvesené: 14. 9. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť